Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019

Kazalo

2455. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Soške vile v Solkanu, stran 6694.

  
Na podlagi četrtega odstavka 153. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. avgusta 2019 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Soške vile v Solkanu 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok podrobneje določa komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo je treba zgraditi ali dograditi, roke za gradnjo ter podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo za območje »Soške vile v Solkanu«.
2. člen 
Območje opremljanja obsega naslednje parcele:
2665/1, 2665/2, 2665/3, 2665/4, 2665/5, 2665/6, 2665/7, 2665/8, 2665/9, 2665/10, 2665/12, 2665/13, 2665/14, 2665/15, 2665/16, 2665/17, 2665/18, 2665/19, 2665/20, 2665/21, 2665/22, 2665/23, 2665/24, 2665/25, 2665/36, 2665/37, 2665/28, 2665/29, 2665/30, 2665/31, 2665/32, 2665/33, 2665/36, 2665/37, 2665/38, 2665/39, 2665/40, 2665/42, 2665/43, 2665/44 in 2665/45 vse k.o. 2303 – Solkan.
3. člen 
(1) S tem odlokom se za območje opremljanja sprejme »Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Soške vile v Solkanu«, s št. 01-PO/2019, ki ga je v juliju 2019 izdelal Tehnično projektiranje in svetovanje Stojan Vičič s.p., Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: Program opremljanja).
(2) Program opremljanja je priloga tega odloka in vsebuje tekstualni in grafični del. Izdelan je v digitalni in analogni obliki.
(3) Podlaga za Program opremljanja je Elaborat programa opremljanja št. 354-95/2019-8 z dne 22. 7. 2019 (v nadaljevanju: Elaborat opremljanja).
II. OBRAČUNSKO OBMOČJE TER SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI 
4. člen 
(1) Obračunsko območje posamezne nove komunalne opreme je območje investicije, na katerem se zagotavlja priključevanje na načrtovano novo komunalno opremo oziroma je to območje njene uporabe.
(2) Za območje Soške vile v Solkanu, ki se nahaja v urejevalni enoti z oznako SO-08/01, je določeno eno obračunsko območje za novo komunalno opremo, in sicer za vodovodno omrežje in fekalno kanalizacijo.
(3) Obračunsko območje je opremljeno s sledečo že obstoječo komunalno opremo: prometno omrežje, omrežje odprtih javnih površin in omrežje objektov ravnanja z odpadki.
(4) Grafični prikaz območja, ki je predmet odmere komunalnega prispevka, je razviden v »Grafičnem delu programa opremljanja«.
5. člen 
(1) Prikaz skupnih [S] in obračunskih [OS] stroškov izgradnje predvidene nove komunalne opreme:
Nova komunalna oprema
S (€)
OS (€)
– vodovodno omrežje
93.160
93.160
– fekalna kanalizacija
156.780
156.780
S K U P A J:
249.940
249.940
(2) Obračunski stroški predvidenega opremljanja m2 gradbene parcele (CpN(ij)) in m2 bruto tlorisne površine objekta (CtN(ij)) s posamezno vrsto nove komunalne opreme se obračunajo ob upoštevanju sledeče preglednice:
Nova komunalna oprema
CpNi (€/m2)
CtNi (€/m2)
– vodovodno omrežje
11,59
14,10
– fekalna kanalizacija
19,51
23,73
S K U P A J:
31,10
37,83
III. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
6. člen 
Razmerje med deležem gradbene parcele (DpN) in deležem površine objekta (DtN) je na celotnem območju opremljanja enako in znaša DpN = 0,40 ter DtN = 0,60.
7. člen 
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme se izračuna po naslednji enačbi:
KPnova (ij) = (AGP x CpN(ij) x DpN) + (ASTAVBA x CtN(ij) x DtN)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KPnova(ij) =
znesek komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
Agp =
površina gradbene parcele stavbe,
Cpn(ij) =
stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stavbe s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
Dpn = 
delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
Astavba =
bruto tlorisna površina stavbe,
Ctn(ij) =
stroški opremljanja na m2 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
Dtn = 
delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
i
posamezna vrsta nove komunalne opreme
j
posamezno obračunsko območje
(2) Celoten komunalni prispevek za novo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu, se izračuna kot seštevek zneskov komunalnih prispevkov za posamezno vrsto nove komunalne opreme po enačbi:
KPnova = ∑KPnova(ij), pri čemer je
KPnova
znesek komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
IV. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEBDO OPREMLJANJA 
8. člen 
(1) Investitor in občina se lahko s pogodbo opremljanju dogovorita, da bo investitor sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava graditi, če je gradnja te komunalne opreme predvidena v programu opremljanja.
(2) Stroške izgradnje v pogodbi predvidene komunalne opreme nosi investitor. Šteje se, da je investitor na ta način v naravi plačal komunalni prispevek za tisti del nove komunalne opreme, ki jo je sam zgradil in je predmet tega odloka.
V. ROKI ZA IZVEDBO IN ETAPNOST OPREMLJANJA 
9. člen
Roki za gradnja komunalne opreme in etapnost so prikazani v 5. točki Programa opremljanja. Pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja za posamezen objekt je potrebno zgraditi vsaj tisto komunalno opremo in v obsegu, ki je potrebna za priključitev vseh objektov v posamezni fazi na komunalno opremo. Posamezne faze se lahko združujejo oziroma izvajajo sočasno.
VI. KONČNE DOLOČBE 
10. člen
Opremljanje območja in odmera komunalnega prispevka se izvedeta na način in pod pogoji, določenimi v Programu opremljanja, za vse, česar pa ta odlok in Program opremljanja ne urejata, se neposredno uporabljajo določila Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19).
11. člen 
Program opremljanja se hrani in je na vpogled na sedežu Mestne občine Nova Gorica.
12. člen 
(1) Ta odlok se skupaj s tekstualnim delom Programa opremljanja objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok stopi v veljavo petnajsti dan po objavi.
(2) Program opremljanja in Elaborat opremljanja se objavita na spletni strani Mestne občine.
Št. 354-95/2019-14
Nova Gorica, dne 29. avgusta 2019
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič