Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019

Kazalo

2449. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj (vzhodni sklop) z razširitvijo na območje OPPN-5-02: Poslovna cona ob HE Boštanj II, stran 6675.

  
Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je župan Občine Sevnica dne 16. 8. 2019 sprejel
S K L E P 
o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj (vzhodni sklop) z razširitvijo na območje OPPN-5-02: Poslovna cona ob HE Boštanj II 
1. člen
(splošno) 
S tem sklepom določa župan Občine Sevnica začetek in način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj (vzhodni sklop) z razširitvijo na območje OPPN-5-02: Poslovna cona ob HE Boštanj II (v nadaljevanju: SD OPPN 3).
Sklep vsebuje:
– potrditev izhodišč za pripravo oziroma spremembo prostorskega akta;
– območje in predmet načrtovanja;
– način pridobitve strokovnih rešitev;
– vrsto postopka;
– roke za pripravo sprememb akta in njegovih posameznih faz;
– navedbo državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, ki bodo pozvani za izdajo mnenj;
– načrt vključevanja javnosti;
– seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njegovega zagotavljanja.
2. člen 
(potrditev izhodišč za pripravo) 
Območje poslovne cone ob hidroelektrarni Boštanj je umeščeno na severozahodnem robu naselja Boštanj, na desnem bregu reke Save, ob glavni državni cesti G1-5 Zidani Most–Krško–Drnovo. Na območju poslovne cone je v veljavi Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj (Uradni list RS, št. 78/09 in 30/19) (v nadaljevanju: OPPN). Vzhodno od veljavnega OPPN je novo območje za katerega je predvidena izdelava novega OPPN-5-02: Poslovna cona ob HE Boštanj II, za katerega je v usmeritvah za izdelavo predvidenih OPPN v OPN Občine Sevnica zapisano, da je poslovna cona namenjena za gradnjo objektov za poslovno, proizvodno, trgovsko, servisno, gostinsko in obrtno dejavnost oziroma terciarno dejavnost s pripadajočo prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo z navezavo na obstoječo poslovno cono. Na skrajnem vzhodnem delu poslovne cone se ohranjajo zelene površine.
Obravnavano območje je po podrobni namenski rabi prostora opredeljeno kot površine za industrijo z oznako IP.
Območje SD OPPN 3 predstavlja stavbno zemljišče v površini cca 2,5 ha, v lasti pravnih in fizičnih oseb.
Na tem delu zemljiškega kompleksa želita dva lastnika zemljišč oziroma investitorja zgraditi industrijske objekte (delavnice, proizvodne in skladiščne objekte) ter objekte za trgovsko, servisno, gostinsko in obrtno oziroma terciarno dejavnost. Ker so potrebe investitorjev za gradnjo navedenih objektov drugačne od določb veljavnega OPPN, je potrebno spremeniti vzhodni sklop veljavnega OPPN in dodati novo zemljišče OPPN-5-02, ki bo predstavljala združeno prostorsko enoto za katero je potrebno izdelati celovit prostorski izvedbeni akt.
Obstoječa poslovna cona je opremljena z vodovodnim omrežjem, fekalno kanalizacijo in prometno infrastrukturo. Ker gre v nadaljnjih postopkih samo za dograditev obstoječega infrastrukturnega omrežja in se bodo načrtovani objekti preko internih priključkov nanj priključili ocenjujemo, da izdelava Elaborata ekonomike ni potrebna.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
Predmet SD OPPN 3 je del poslovne cone ob HE Boštanj in obsega zemljišče z naslednjimi parcelnimi številkami v celoti ali deloma: 295/24, 295/64, 295/27, 295/62, 295/60, 295/57, 295/32, 295/66, 295/67, 294/70, 295/61, 294/46, 294/48, 3774, 294/50, 3775, 3784, 3783, 3787, vse k.o. 1381 – Boštanj, v skupni površini cca 2,5 ha.
Površina območja novega OPPN-5-02 znaša cca 1,18 ha, površina sprememb in dopolnitev vzhodnega sklopa pa je cca 1,32 ha.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se pripravijo in izdelajo na podlagi opravljenih analiz prostora in izkazanih potreb, predhodno izdelanega strokovnega gradiva, ter ob upoštevanju programskih izhodišč, in mnenj posameznih nosilcev urejanja prostora in veljavne zakonodaje.
5. člen 
(vrsta postopka) 
Postopek priprave SD OPPN 3 poteka v skladu določili od 116. do 119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17).
6. člen 
(roki za pripravo) 
Za pripravo so predvideni naslednji okvirni roki:
Aktivnost
Nosilec
Rok oziroma trajanje aktivnosti
priprava izhodišč za pripravo akta 
avgust 2019 
sprejem sklepa o pripravi akta, dodelitev identifikacijske številke prostorskega akta 
župan 
avgust 2019 
objava sklepa in izhodišč za pripravo akta v PIS in poziv pristojnim nosilcem urejanja prostora (NUP) za konkretne smernice 
in za mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov akta na okolje 
občinska uprava, 
izdelovalec, 
MOP, 
NUP 
zakonski rok za smernice 
in mnenja je 30 dni po objavi gradiv 
pridobitev odločbe o potrebnosti izvedbe CPVO 
MOP 
zakonski rok je 21 dni 
od prejema mnenj NUP 
analiza smernic/mnenj, izdelava vseh potrebnih strokovnih podlag (po potrebi tudi okoljskega poročila (OP)) in osnutka akta
izdelovalec 
30 dni od prejema smernic 
objava osnutka in okoljskega poročila (če se izdela) v PIS in poziv NUP za izdajo mnenja; državni NUP, ki sodelujejo v postopku CPVO, hkrati podajo mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe akta na okolje in mnenje o ustreznosti OP 
občinska uprava, MOP, 
NUP 
zakonski rok za izdajo mnenj je 30 dni po objavi gradiv 
pridobitev odločbe o ustreznosti okoljskega poročila 
(če se izdela OP) 
MOP 
zakonski rok je 30 dni 
od prejema mnenj državnih NUP 
dopolnitev osnutka akta ter OP (če se izdela) 
izdelovalec SD OPPN 2 
in OP 
30 dni po prejemu in analizi mnenj 
objava dopolnjenega osnutka v PIS in javna razgrnitev 
občinska uprava, MOP 
obveščanje javnosti, javna razgrnitev in javna obravnava 
občinska uprava 
javna razgrnitev traja 30 dni, 
v tem času se izvede javna obravnava 
priprava stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave
izdelovalec, občinska uprava 
15 dni po predaji zbranih pripomb v času javne razgrnitve 
prva obravnava ter opredelitev do stališč do pripomb in predlogov in objava stališč v PIS 
občinski svet 
na prvi seji 
izdelava predloga SD OPPN 3 
izdelovalec 
8 dni po sprejemu stališč 
do pripomb 
objava predloga akta skupaj z morebitnim okoljskim poročilom 
v PIS in pridobitev mnenj NUP ter mnenj o sprejemljivosti izvedbe vplivov akta na okolje če se izvaja CPVO 
občinska uprava 
zakonski rok je 30 dni 
po prejemu poziva 
uskladitev in izdelava usklajenega predloga 
izdelovalec 
15 dni po pridobitvi mnenj 
potrditev akta in objava v PIS 
MOP 
30 dni 
sprejem akta na občinskem svetu (druga obravnava) 
občinski svet 
po potrditvi s strani MOP 
objava odloka v Uradnem listu RS 
občinska uprava 
15 dni 
izdelava končnega gradiva 
izdelovalec 
10 dni po objavi 
v Uradnem listu 
objava v PIS 
občinska uprava, MOP 
Okvirni roki se lahko, zaradi nepredvidenih zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora v postopku tudi spremenijo, saj pripravljavec SD OPPN 3 na to ne more vplivati.
7. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora) 
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku priprave:
1. Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Spodnje Save; Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
4. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Novo mesto, Ljubljanska 36, 8000 Novo mesto;
5. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
6. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje;
7. Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 33a, 8250 Brežice;
8. Infra d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem;
9. Eles, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana;
10. Elektro Celje d.d., Področje Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško;
11. Telekom Slovenije d.d., Novi trg 7, 8000 Novo mesto;
12. GVO d.o.o., Cigaletova 10, 1000, Ljubljana;
13. Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica;
14. Plinovod d.o.o. Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sevnica;
15. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11 b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana;
16. Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Pristojni državni nosilci urejanja prostora podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov akta na okolje, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, pa odloči, ali je za OPPN potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.
Po načelu sodelovanja javnosti pa sodelujejo še:
– Krajevna skupnost Boštanj, Boštanj 30, 8294 Boštanj;
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor se v postopku priprave SD OPPN 2 za to izkaže potreba.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s četrtim odstavkom 111. in drugega odstavka 114. člena ZUreP-2, podati mnenja k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
V primeru, da mnenja posameznih nosilcev urejanja prostora ne bodo podana, mora načrtovalec kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte, če pa se v postopku priprave SD OPPN 2 ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se mnenja pridobijo v istem postopku.
8. člen 
(načrt vključevanje javnosti) 
Načrt vključevanja javnosti poteka v skladu določili 112. člena ZUreP-2.
9. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljana) 
Pri pripravi SD OPPN 2 sodelujejo naslednji udeleženci:
– pobudnika in investitorja: Baron International trgovina d.o.o., Obrežje 4,1433 Radeče, Alojz Stegenšek s.p. Boštanj 3a, 8294 Boštanj;
– pripravljavec: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica;
– izdelovalec: DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica.
Izdelavo SD OPPN 3, geodetskega načrta v digitalni obliki, morebitno presojo vplivov na okolje in drugo strokovno gradivo, ki ga bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora in stroške objav v Uradnem listu Republike Slovenije, financirata investitorja.
Investitor mora po sprejemu in objavi odloka o združenem SD OPPN 2, Občini Sevnica predati štiri izvode v vezani analogni in digitalni obliki.
10. člen 
(končna določba) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Sevnica.
Št. 3505-0017/2019
Sevnica, dne 16. avgusta 2019
 
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk