Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019

Kazalo

Št. 430-195/2019/2 Ob-2859/19, Stran 1777
Javni razpis 
za sofinanciranje podnebnih projektov na področju izvajanja Alpske konvencije v letu 2019 in 2020 
1. Sofinancer: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
2. Pravna podlaga: sofinanciranje bo izvedeno na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 19/19), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19) in 12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16).
3. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju izvajanja Alpske konvencije na lokalni in regionalni ravni, ki izhajajo iz okvirne konvencije, deklaracij in njenih izvedbenih protokolov ter sledijo usmeritvam Večletnega programa dela 2017–2022, s poudarkom na prispevkih k ciljem Alpskega sistema podnebnih ciljev 2050 (vsebinah povezanih z ukrepi za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe) na vsebinskih področjih in za aktivnosti, kot izhajajo iz razpisne dokumentacije.
Ministrstvo za okolje in prostor bo z javnim razpisom sofinanciralo projekte, ki bodo potekali in se zaključili v obdobju od sklenitve pogodbe do 31. oktobra 2020.
4. Osnovni pogoji za kandidiranje
4.1. Prijavitelji, upravičeni do udeležbe na razpisu
Upravičeni prijavitelji na javni razpis so društva, zavodi, ustanove, občine in regionalne razvojne agencije, in sicer:
– društva in zasebni zavodi, ki delujejo na območju Alpske konvencije v Republiki Sloveniji ter sodijo v okvir Alpske konvencije zaradi svoje geografske lege in zaradi vsebin delovanja iz 3. in 4. točke tega razpisa in/ali so člani mrež Alpske konvencije, in/ali predstavljajo posamezno alpsko mrežo v Sloveniji;
– javni zavodi, ki so člani mrež Alpske konvencije (Mreže zavarovanih območij v Alpah ALPARC), ali/in imajo status Info točke Alpske konvencije v Sloveniji;
– občine, ki so članice mrež Alpske konvencije (Omrežje občin »Povezanost v Alpah«, Društva »Alpsko mesto leta«, član mreže Bergsteigeigerdoefer, Povezanost v Alpah);
– regionalne razvojne agencije, ki imajo status Info točke Alpske konvencije v Sloveniji.
Upravičeno območje sedeža organizacij, ki se prijavljajo za izvajanje projektov, je območje veljavnosti Alpske konvencije v Republiki Sloveniji. Preglednica geografskega območja veljavnosti Alpske konvencije v Sloveniji je dostopna na spletnem naslovu: http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/mednarodno_sodelovanje/alpska_konvencija/alpska_konvencija_v_sloveniji/obmocje_alpske_konvencije/
Prijavitelj lahko vloži vlogo na javni razpis zgolj za en projekt. Prijavitelj mora v projekt vključiti najmanj 1 lokalno partnersko organizacijo ali lokalno skupnost (projektni partner) z območja Alpske konvencije. V primeru, da en prijavitelj predloži več vlog, se vse vloge zavržejo.
Vloge drugih subjektov, bodisi pravnih bodisi fizičnih oseb, bodo zavržene in ne bodo obravnavane.
4.2. Vključitev projektnih partnerjev
Prijavitelj mora v projekt vključiti najmanj 1 lokalno partnersko organizacijo ali lokalno skupnost z območja Alpske konvencije. Za upravičenega projektnega partnerja se šteje vsaka neprofitna pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ustanovljena na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg), Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki dejavno deluje na področjih iz predmeta, namenov in ciljev tega razpisa ter občine, ki sodijo v območje veljavnosti Alpske konvencije.
4.3. Zahtevane reference
Prijavitelji, ki se bodo prijavili na javni razpis, morajo dokazati izkušnje pri vodenju projektov ter imeti ustrezne izkušnje pri izvedbi projektov s področij iz 3. in 4. točke I. dela razpisne dokumentacije »Javni razpis«, in sicer v obdobju zadnjih treh let od objave razpisa.
Prijavitelj navedeno dokazuje z vsaj tremi projekti v obrazcu vloge (Priloga A razpisne dokumentacije – Prijavnica, poglavje 1.3.) v tabeli »Zahtevane reference« v katero navede tudi kontaktno osebo, pri kateri bo lahko naročnik preveril resničnost navedenih podatkov in zahteval predložitev dokazov.
4.4. Namenska poraba na javnem razpisu pridobljenih sredstev
Pridobljena sredstva lahko porabniki porabijo za financiranje projektov, opredeljenih v 3. in 4. točki I. dela razpisne dokumentacije »Javni razpis« in v skladu s predvideno finančno konstrukcijo, ki je del obrazca za prijavo na razpis. Delež sredstev, namenjen sofinanciranju projekta, je določen v 9. točki I. dela razpisne dokumentacije »Javni razpis«.
V zvezi s sofinanciranjem projektov so upravičeni naslednji stroški:
– stroški dela oseb za zasnovo in izvedbo projekta (stroški dela na projektu):
– stroški dela zaposlenih 
– stroški dela zunanjih izvajalcev 
– potni stroški
– materialni stroški, vezani na izvedbo projekta/prireditve.
Projekt ne sme biti v celoti sofinanciran iz drugih virov državnega, občinskega in EU proračuna.
4.5. Rok za porabo sredstev
Pogoj za pridobitev finančnih sredstev je, da mora biti projekt izveden v času od sklenitve pogodbe do 31. oktobra 2020.
4.6. Izločitveni pogoj
Vloga, ki ni v skladu s 3., 4., 5., in 8. točko iz I. dela razpisne dokumentacije »Javni razpis«, se izloči in se ne ocenjuje po merilih za ocenjevanje in vrednotenje vlog.
5. Merila za izbiro prejemnikov sredstev
Merilo
Maksimalno število točk
1. Dispozicija projekta 
55
2. Delovni načrt izvedbe projekta
30
3. Kakovost in učinkovitost finančnega načrta 
15
SKUPAJ
100
Vloge, ki v postopku točkovanja ne bodo dosegle 75 točk (75 % maksimalnega možnega števila), pri merilu za ocenjevanje in vrednotenje »Dispozicija projekta« vsaj 30 točk, pri merilu za ocenjevanje in vrednotenje »Delovni načrt izvedbe projekta«, vsaj 15 točk in pri merilu za ocenjevanje in vrednotenje »Kakovost in učinkovitost finančnega načrta«, vsaj 10 točk, ne bodo upravičene do sofinanciranja.
6. Predvidena sredstva razpisa: predvidena sredstva za vse razpisane vsebine znašajo 120.000,00 EUR (za leti 2019 in 2020 skupaj).
7. Roki
7.1. Rok za prejem vloge
Rok za prejem vloge na javni razpis je do 23. 9. 2019 do 12. ure. Vloga se šteje za pravočasno, če prispe v Glavno pisarno Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, ne glede na način prenosa.
V času do poteka roka za prejem vloge lahko vlagatelj svojo vlogo dopolni ali umakne.
7.2. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo potekalo dne 24. 9. 2019 na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 21, 1. nadstropje.
Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja. Odpiranje vlog ne bo javno.
7.3. Rok za obvestilo o izbiri
Sofinancer bo prijaviteljem razpisa posredoval sklep o izboru oziroma obvestilo o neizboru najkasneje v 60 dneh od odpiranja vlog.
7.4. Rok za oddajo končnega poročila in končnega zahtevka za izplačilo sredstev
Projekt mora biti realiziran do 31. 10. 2020. Rok za oddajo končnega poročila in končnega zahtevka za izplačilo sredstev (e-račun) je 15. 11. 2020.
8. Dodelitev sredstev
(način določanja deleža sredstev, ki ga prejme posamezni prejemnik)
Prijavitelji lahko zaprosijo za sofinanciranje do 80 % upravičenih stroškov projekta, pri čemer zaprošen znesek za sofinanciranje ne sme presegati 25.000,00 EUR (skupaj za leti 2019 in 2020). Najnižja vrednost zaprošenih sredstev je 5.000,00 EUR (skupaj za leti 2019 in 2020).
9. Informacije
Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja javnega razpisa na voljo na spletnem naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/
Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko vlagatelji dobijo na pisna vprašanja, posredovana na e-naslov: prostor.mop@gov.si. Sofinancer bo vse spremembe, dopolnitve in pojasnila objavil na svoji spletni strani in so del razpisne dokumentacije.
Ministrstvo za okolje in prostor