Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019

Kazalo

Št. 461-1/02 Ob-2824/19, Stran 1794
V skladu z določili 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), 26. in 28. člena Statuta CSD Koroška ter sklepa 1. redne seje Sveta CSD Koroška z dne 20. 6. 2019, Svet CSD Koroška objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja/direktorice
Centra za socialno delo Koroška 
1. Za direktorja je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki mora poleg zakonsko določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba (VII. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj ali višja strokovna izobrazba (VI. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva;
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu;
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Za direktorja/direktorico je lahko imenovan/a tudi kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu/ji mandat na podlagi zakona preneha.
2. Dokazilom o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati priložiti še življenjepis (Europass), program razvoja centra za socialno delo za mandatno obdobje, za katerega se prijavlja ter potrdilo o nekaznovanosti.
3. Mandat direktorja/ice traja 5 let. Z imenovanim direktorjem/ico bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas trajanja mandata.
4. Pisne prijave z dokazili iz prve točke in pogoje iz druge točke tega razpisa morajo kandidati/ke poslati priporočeno po pošti na naslov CSD Koroška (Svet CSD), Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec ali oddati v tajništvu zavoda najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa, in sicer v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na razpis«.
5. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonskem roku.
6. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko dobite pri predsednici sveta zavoda, Žani Avberšek, na elektronskem naslovu zanaramsak@yahoo.com, ali na tel. 051/359-785.
Svet CSD Koroška