Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019

Kazalo

Št. 9000-1/2019-31976 Ob-2819/19, Stran 1793
V skladu z določili 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), 9. člena Sklepa o ustanovitvi Centra za socialno delo Celje (Uradni list RS, št. 30/18) ter sklepa konstitutivne seje Sveta zavoda CSD Celje z dne 14. 6. 2019, Svet zavoda CSD Celje objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja/direktorice
Centra za socialno delo Celje 
1. Kandidat/ka mora poleg splošnih pogojev, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba (VII. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj;
– višja strokovna izobrazba (VI. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih;
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva;
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje;
– za direktorja/direktorico je lahko imenovan/a tudi kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje iz prejšnje alinee, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu/ji mandat na podlagi zakona preneha;
– predložiti mora program razvoja zavoda za mandatno obdobje.
2. Mandat direktorja/ice traja 5 let. Z imenovanim direktorjem/ico bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas trajanja mandata.
3. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev ter kratek življenjepis s podatki o strokovnih delovnih izkušnjah morajo kandidati/ke poslati priporočeno po pošti na naslov CSD Celje (Svet CSD), Opekarniška cesta 15b, 3000 Celje, ali oddati v tajništvu zavoda najkasneje v 15 dneh po objavi razpisa, in sicer v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na razpis«.
4. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonitem roku.
5. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko dobite pri predsedniku sveta zavoda, Kristjanu Gučku, na elektronskem naslovu: gp-csd.celje@gov.si, ali na tel. 03/777-98-11.
Svet zavoda CSD Celje