Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019

Kazalo

2451. Sklep o postopku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti – zahod (OPPN-81-15), stran 6679.

  
Na podlagi 110. člena in v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 56/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je župan Občine Sevnica dne 21. 8. 2019 sprejel
S K L E P 
o postopku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti – zahod (OPPN-81-15) 
1. člen
(splošno) 
S tem sklepom določa župan Občine Sevnica začetek in način priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti – zahod (OPPN-81-15) (v nadaljevanju: OPPN).
Sklep vsebuje:
– potrditev izhodišč za pripravo;
– območje in predmet načrtovanja;
– način pridobivanje strokovnih rešitvah;
– vrsto postopka;
– roke za pripravo;
– navedbo državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, ki bodo pozvani za izdajo mnenj;
– načrt vključevanja javnosti;
– seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja.
2. člen 
(potrditev izhodišč za pripravo) 
Predmet OPPN je območje zahodno od obstoječe stanovanjske soseske ob Drožanjski cesti, kamor bo umeščena nova stanovanjska soseska eno- in dvostanovanjskih stavb, nove nastanitvene kapacitete institucionalnega varstva za različne ciljne skupine starejših občanov Sevnice, šola za osebe s posebnimi potrebami in ureditev osrednjega območja za potrebe druženja in preživljanja prostega časa z zelenimi površinami.
Po veljavnem občinskem prostorskem načrtu, območje zajema enoto urejanja prostora z oznako SE139.ppn, za katero je predvidena izdelava OPPN in so v krovnem občinskem prostorskem aktu podane usmeritve za izdelavo OPPN:
»Območje je namenjeno gradnji eno- in dvo-stanovanjskih stavb s spremljajočimi objekti za potrebe območja, ki naj z obstoječim stanovanjskim območjem na vzhodni strani tvori funkcionalno povezano in urbanistično skladno prostorsko območje. Skladno s preverjenimi in ugotovljenimi potrebami je treba v območju zagotoviti preskrbo z družbeno infrastrukturo (npr. vrtec) in storitvenimi dejavnostmi (npr. lokalna trgovina za osnovno preskrbo). V območju se uredi osrednja odprta javna površina za potrebe druženja in preživljanja prostega časa.«.
Razlogi za pripravo OPPN so v prejetih pobudah in izkazanih razvojnih potrebah pobudnikov: Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Osnovne šole Ana Gale Sevnica in Občine Sevnica, je poleg predvidene eno- in dvostanovanjske gradnje, na delu območja predviden tudi sklop umestitve primernih kapacitet za različne ciljne skupine starejših v Občini Sevnica (širitev kapacitet za institucionalno varstvo starejših oseb – dom 4. generacije, medgeneracijskega centra v neposredni povezavi na območje doma upokojencev in gradnja oskrbovanih stanovanj), na delu območja OPPN pa se predvideva izgradnja javnega objekta – osnovne šole s posebnimi potrebami. DUO Impoljca se sooča z vse večjim problemom zagotavljanja zadostnih in ustreznih kapacitet za institucionalno varstvo starejših oseb. V obstoječih starejših objektih standardi bivanja niso v skladu z veljavnimi normativi, zato je nujen pristop k tehnološkim izboljšavam in zagotavljanju novih nastanitvenih kapacitet.
Osnovna šola Ana Gale Sevnica (šola s posebnimi potrebami) je trenutno locirana v samem središču Sevnice, vendar je v zelo slabem stanju in je po mnenju strokovnjakov edina rešitev izgradnja nove šole. Gre za stavbo, katere ocenjena potrebna površina znaša cca 1.800 m2, zunanje športne, zelene in ostale površine. Normativi in standardi so povzeti iz leta 1973 z dodatnimi zahtevami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Na severnem in južnem delu območja OPPN se opredeli območje za eno- in dvostanovanjsko gradnjo, z zasnovo pa se določijo tudi območja zelenih površin za potrebe druženja in preživljanja prostega časa ter potrebne storitvene dejavnosti (npr. trgovina, lokali …).
Podrobnejša namenska raba območja je opredeljena kot stanovanjske površine (SS).
OPPN se pripravi za celotno območje obdelave za zemljišča parcel, ki so navedene 3. členu sklepa, pri čemer se s prostorskim aktom opredeli faznost oziroma etapnost izvajanja del in gradenj po posameznih sklopih, ki bodo zaključeni kot posamezna funkcionalna celota (varstvo starejših, šola in dva ločena sklopa za stanovanjsko gradnjo z zelenimi površinami).
Natančneje se območja opredelijo v OPPN, kar pogojuje tudi geološka sestava temeljnih tal.
Pomembno je načrtovanje ureditev povezav obstoječih in predvidenih objektov ter infrastrukture ob upoštevanju morfologije in danosti terena.
Hkrati z OPPN se pripravi tudi elaborat ekonomike, ki je sestavni del pogojev in meril za izbor izdelovalca. Elaborat ekonomike mora biti pripravljen v skladu z določili 65. člena ZUreP-2 in Pravilnikom o elaboratu ekonomike (Uradni list RS, št. 45/19).
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
Območje OPPN obsega površino v izmeri cca 8,53 ha in vključuje naslednje parcele in dele parcel v k.o. 1379 – Sevnica:
– 568/1, 570/1, 570/3, 570/4, 584/2, 584/3, 584/4, 585/4, 589/12, 589/13, 591, 592, 594, 602/1, 602/2, 655/12, 655/13, 663/3, 663/4, 669/3, 1511/3, 1511/4, 1511/5, 1512/1, 1512/2, 1512/3, 2555 in 2556, vse v k.o. 1379 – Sevnica.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi opravljenih analiz prostora in izkazanih potreb, predhodno izdelanih strokovnih gradiv, geološko-geomehanskega in hidrološkega poročila ter ob upoštevanju programskih izhodišč in veljavne zakonodaje.
Strokovna gradiva in elaborate zagotovi Občina Sevnica.
5. člen 
(vrsta postopka) 
Postopek priprave OPPN poteka v skladu z določbami od 118. do 121. člena ZUreP-2.
6. člen 
(roki za pripravo) 
S tem sklepom, so določeni naslednji okvirni roki priprave OPPN in njegovih posameznih faz:
Aktivnost 
Nosilec 
Rok oziroma trajanje aktivnosti 
priprava izhodišč za pripravo OPPN 
avgust 2019 
sprejem sklepa o pripravi OPPN, dodelitev identifikacijske številke prostorskega akta 
župan 
avgust 2019 
objava sklepa in izhodišč za pripravo OPPN v PIS in poziv pristojnim nosilcem urejanja prostora (NUP) za konkretne smernice in za mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje 
občinska uprava, 
izdelovalec OPPN, 
MOP, NUP 
zakonski rok za smernice 
in mnenja je 30 dni po objavi gradiv 
pridobitev odločbe o potrebnosti izvedbe CPVO 
MOP 
zakonski rok je 21 dni 
od prejema mnenj NUP 
analiza smernic/mnenj, izdelava vseh potrebnih strokovnih podlag (po potrebi tudi okoljskega poročila (OP) in osnutka OPPN 
izdelovalec OPPN 
30 dni od prejema smernic 
objava osnutka OPPN in okoljskega poročila (če se izdela) v PIS 
in poziv NUP za izdajo mnenja; državni NUP, ki sodelujejo 
v postopku CPVO, hkrati podajo mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe SD OPPN na okolje in mnenje o ustreznosti OP 
občinska uprava, MOP, NUP 
zakonski rok za izdajo mnenj je 30 dni po objavi gradiv 
pridobitev odločbe o ustreznosti okoljskega poročila (če se izdela OP) 
MOP 
zakonski rok je 30 dni 
od prejema mnenj državnih NUP 
dopolnitev osnutka OPPN ter OP (če se izdela) 
izdelovalec OPPN in OP 
30 dni po prejemu in analizi mnenj 
objava dopolnjenega osnutka OPPN v PIS in javna razgrnitev 
občinska uprava, MOP 
obveščanje javnosti, javna razgrnitev in javna obravnava 
občinska uprava 
javna razgrnitev traja 30 dni, v tem času se izvede javna obravnava in prva obravnava na občinskem svetu 
priprava stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave
izdelovalec OPPN, občinska uprava 
15 dni po predaji zbranih pripomb v času javne razgrnitve 
prva obravnava ter opredelitev do stališč do pripomb in predlogov 
in objava stališč v PIS 
občinski svet 
na prvi seji 
izdelava predloga OPPN 
izdelovalec OPPN 
20 dni po sprejemu stališč 
do pripomb 
objava predloga OPPN skupaj z morebitnim okoljskim poročilom 
v PIS in pridobitev mnenj NUP ter mnenj o sprejemljivosti izvedbe vplivov OPPN na okolje če se izvaja CPVO 
občinska uprava 
zakonski rok je 30 dni 
po prejemu poziva 
uskladitev in izdelava usklajenega predloga OPPN 
izdelovalec OPPN 
15 dni po pridobitvi mnenj 
potrditev OPPN in objava v PIS 
MOP 
30 dni 
sprejem OPPN na občinskem svetu (druga obravnava) 
občinski svet 
po potrditvi s strani MOP 
objava OPPN v Uradnem listu RS 
občinska uprava 
15 dni 
izdelava končnega gradiva OPPN
izdelovalec OPPN 
10 dni po objavi 
v Uradnem listu RS
objava v PIS 
občinska uprava, MOP 
Okvirni roki se lahko, zaradi nepredvidenih zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora v postopku tudi spremenijo, saj pripravljavec OPPN na to ne more vplivati.
7. člen 
(navedba državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora) 
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku priprave SD ZN:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
3. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine RS, Glavni trg 1, 3000 Celje;
5. Telekom Slovenije d.d., Novi trg 7, 8000 Novo mesto;
6. Elektro Celje d.d., PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško;
7. Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica;
8. Javno podjetje Plinovod d.o.o. Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sevnica;
9. Zavod kabelske televizije NHM Sevnica, Trg svobode 13a, 8290 Sevnica;
10. Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Pristojni državni nosilci urejanja prostora podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana pa odloči, ali je za OPPN potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.
Po načelu sodelovanja javnosti pa sodelujejo še:
– Krajevna skupnost Sevnica, Naselje heroja Maroka 24, 8290 Sevnica,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave OPPN za to izkazala potreba.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s četrtim odstavkom 111. člena in drugega odstavka 114. člena ZUreP-2, podati mnenje k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
V primeru, da mnenja posameznih nosilcev urejanja prostora ne bodo podani, mora načrtovalec kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte. Če pa se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.
8. člen 
(načrt vključevanje javnosti) 
Načrt vključevanja javnosti poteka v skladu z določili 112. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2.
9. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljana) 
Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– pobudnik, investitor in pripravljavec: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica;
– izdelovalec OPPN in Elaborata ekonomike: bo izbran z javnim razpisom.
Izdelavo geodetskega načrta v digitalni obliki, OPPN, elaborata ekonomike, morebitno presojo vplivov na okolje in vsa druga strokovna gradiva, ki jih bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora in stroške objav v Uradnem listu RS financira Občina Sevnica.
Hkrati z OPPN se izdela Elaborat ekonomike, ki je prav tako predmet naročila.
Načrtovalec naročniku preda OPPN in Elaborat ekonomike v obsegu 6 tiskanih in vezanih izvodov ter 1 izvod v digitalni obliki. Ravno tako preda naročniku OPPN v aktivni obliki (.dwg ali .shp), grafični prikazi morajo biti georeferencirani.
10. člen 
(končna določba) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Sklep se hkrati z izhodišči za pripravo OPPN objavi tudi na spletni strani Občine Sevnica.
Št. 3505-0012/2019
Sevnica, dne 21. avgusta 2019
 
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk