Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019

Kazalo

2445. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci, stran 6666.

  
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUJPS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), določil Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09, 62/10 – ZUPJS), 24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13 in 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 17. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15) je Občinski svet Občine Puconci na 7. redni seji dne 29. 8. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci 
1. člen 
Ekonomska cena Vrtca pri Osnovni šoli Puconci znaša 446,09 EUR.
2. člen 
Kot osnova za določitev plačila staršev se določi cena v višini 404,29 EUR. Razlika cene v višini 41,80 EUR do polne ekonomske cene 446,09 EUR, se krije iz proračuna Občine Puconci, staršem otrok, za katere je Občina Puconci po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa.
3. člen 
Občina Puconci bo kot ustanoviteljica zavoda zagotavljala tudi finančna sredstva izven cen programov za zaposlene delavce po potrjeni sistemizaciji, s katerimi se presegajo predpisani normativi ter druge nujne stroške v skladu z 8. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.
Občina Puconci v primeru potreb, zagotavljala tudi sredstva za spremljevalce gibalno oviranih otrok.
4. člen 
Staršem otrok, za katere je Občina Puconci po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca in imajo otroka vključenega v vrtec, se ob predložitvi dokazil o reševanju osnovnega stanovanjskega problema, dodatno zniža plačilo vrtca za en dohodkovni razred.
Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo določa zakon, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolni izjavo o materialni ogroženosti zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski problem, mora za znižanje vrtca skladno s prvim odstavkom, vlogi priložiti naslednja dokazila:
– kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju Občine Puconci ali gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske hiše na območju Občine Puconci,
– namensko kreditno pogodbo in
– potrdilo banke o višini anuitete kredita.
Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka o dodatnem znižanju plačila vrtca odloča pristojni center za socialno delo.
5. člen 
Za dneve odsotnosti otroka v Vrtcu pri OŠ Puconci v mesecu juliju in avgustu, ki jih najavijo starši do sredine meseca junija, so straši, za katere je po zakonu Občina Puconci zavezanka za plačilo razlike do ekonomske cene, oproščeni plačila oskrbnine. Sredstva za pokrivanje stroškov brez stroškov za neporabljena živila za čas odsotnosti zagotavlja Občina Puconci.
6. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci (Uradni list RS, št. 57/18, 64/18 – popravek, 10/19 in 39/19).
7. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2019 dalje.
Št. 602-0006/2019
Puconci, dne 29. avgusta 2019
Župan 
Občine Puconci 
Ludvik Novak