Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019

Kazalo

2447. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Rogaška Slatina, stran 6671.

  
Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ 94/07 – UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP, 38/10, 57/11 – ORZGJS40), 3. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, št. 62/16) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 7. redni seji dne 26. 6. 2019 sprejel
O D L O K 
o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Rogaška Slatina 
Splošne določbe
1. člen 
(javna služba) 
Ta odlok določa način opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe (v nadaljevanju: javna služba) v Občini Rogaška Slatina(v nadaljevanju: občina).
2. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe, ki obsega:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
– vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njenega oblikovanja,
– cene storitev javne službe,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– kazenske določbe.
3. člen 
(uporabniki) 
Uporabniki storitev javne službe so naročniki pogreba.
4. člen 
(izrazi) 
Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot je določen v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnosti in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
5. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in zakona, ki ureja gospodarske javne službe.
Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe
6. člen 
(oblika zagotavljanja javne službe) 
Občina zagotavlja opravljanje javne službe s podelitvijo koncesije enemu izvajalcu javne službe (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe).
7. člen 
(območje zagotavljanja javne službe) 
Opravljanje javne službe se izvaja na območju celotne občine.
Vrsta in obseg storitev javne službe
8. člen 
(vrsta in obseg storitev javne službe) 
S storitvami javne službe se zagotavlja 24-urna dežurna pogrebna služba, ki obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe.
Pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe
9. člen 
(pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe) 
Izvajalec javne službe opravlja 24-urno dežurno službo s spoštovanjem in pieteto do pokojnikov in svojcev ter v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, tem odlokom in odlokom, s katerim se ureja pokopališki red v občini.
Pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe
10. člen 
(pravice uporabnikov) 
Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je enako dostopna vsem uporabnikom na območju občine.
11. člen 
(obveznosti uporabnikov) 
Uporabniki storitev javne službe morajo izvajalcu javne službe opravljeno storitev iz osmega člena tega odloka plačati ceno, ki jo določi občinski svet.
Viri financiranja javne službe
12. člen 
(viri financiranja storitev) 
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne službe:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
Cene storitev javne službe
13. člen 
(oblikovanje cen) 
Cene storitev javne službe se določijo z aktom občinskega sveta na podlagi metodologije za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe, ki jo s svojim aktom določi vlada.
Nadzor nad izvajanjem javne službe
14. člen 
(nadzorni organ) 
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata pristojni občinski inšpekcijski organ ter občinska uprava.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpekcijski organ izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
(3) Pristojni organ občinske uprave občine ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Prekrški
15. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo 1.250 EUR se kaznuje posameznik, ki ni pridobil koncesije in na območju občine opravlja dejavnost javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe na območju občine.
(2) Z globo 2.500 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik.
(3) Z globo 2.500 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje pravna oseba.
(4) Z globo 1.250 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
10 Končna določba
16. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-0007/2019
Rogaška Slatina, dne 26. junija 2019
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič