Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2624. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Bakuju, v Republiki Azerbajdžan

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2625. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2014

OBČINE

Beltinci

2626. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Beltinci

Borovnica

2627. Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Borovnica
2628. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Borovnica

Brežice

2629. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice

Cankova

2630. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Cankova
2631. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Cankova
2632. Sklep o imenovanju Komisije za sestavo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti v Občini Cankova

Črenšovci

2633. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2013
2634. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja ČR-6 v Črenšovcih

Dobrepolje

2635. Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda »Zdravstveni dom Grosuplje«

Ilirska Bistrica

2636. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ilirska Bistrica za volilno leto 2014

Koper

2637. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju opremljanja ZN »Oskrbni center ob Dolinski cesti v Kopru«
2638. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev “ŽUSTERNA”

Lendava

2639. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Lendava
2640. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju enkratne denarne pomoči iz sredstev proračuna Občine Lendava

Ljubljana

2641. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede

Novo mesto

2642. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za lokalne volitve

Šalovci

2643. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2013
2644. Sklep o višini letnega povračila za najem groba in vzdrževanje pokopališča

Škocjan

2645. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje starega jedra Škocjana

Škofljica

2646. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Škofljica

Tišina

2647. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za lokalne volitve 2014 – volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov vaških skupnosti v Občini Tišina, ki bodo 5. oktobra 2014

Trebnje

2648. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi in preimenovanju ulic v naselju Trebnje

Žužemberk

2649. Odlok o določitvi in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB PRE«

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti