Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014

Kazalo

Št. 7113-2/2014-17 Ob-3144/14 , Stran 1820
Št. 7113-2/2014-17 Ob-3144/14
Občina Destrnik, Vintarovci 50, 2253 Destrnik, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Destrnik, Vintarovci 50, 2253 Destrnik, tel. 02/761-92-50, faks 02/761-92-52, e-pošta: obcina.destrnik@destrnik.si. 2. Predmet prodaje in izhodiščna cena 2.1. Nepremičnine – stanovanja, stanovanjske stavbe z dvorišči in gospodarskimi poslopji: – parc. št. 373/1, k.o. Vintarovci (364) – poslovna stavba z dvoriščem (občinska stavba z dvoriščem – prodaja se le 6/7 delež, ki je v lastništvu Občine Destrnik), v skupni izmeri 624 m2, izhodiščna cena za 6/7 delež je 174.448,80 EUR; – parc. št. *88/1 in 872/2, obe k.o. Jiršovci (365), stavba, dvorišče in travnik, v skupni izmeri 1.185 m2, prodaja se v kompletu, izhodiščna cena 11.337,00 EUR. 2.2. Nepremičnine – nezazidana stavbna zemljišča: – parc. št. 415/2 in 416/6, k.o. Janežovci (369), nezazidano stavbno zemljišče, v skupni izmeri 82 m2, prodaja se v kompletu, izhodiščna cena 1.230,00 EUR; – parc. št. 82/7 in 82/8, obe k.o. Drstelja (368), nezazidano stavbno zemljišče, v skupni izmeri 728 m2, prodaja se v kompletu, izhodiščna cena 7.280,00 EUR; – parc. št. 82/9 in 82/10, obe k.o. Drstelja (368), nezazidano stavbno zemljišče, v skupni izmeri 742 m2, prodaja se v kompletu, izhodiščna cena 7.420,00 EUR; – parc. št. 82/11, 82/12, obe k.o. Drstelja (368), nezazidano stavbno zemljišče, v skupni izmeri 728 m2, prodaja se v kompletu, izhodiščna cena 7.280,00 EUR; – parc. št. 82/13, k.o. Drstelja (368), nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 710 m2, izhodiščna cena 8.520,00 EUR; – parc. št. 82/14, k.o. Drstelja (368), nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 644 m2, izhodiščna cena 7.728,00 EUR; – parc. št. 82/15, k.o. Drstelja (368), nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 624 m2, izhodiščna cena 7.488,00 EUR; – parc. št. 397, 398, 399, 401, 402, 403, 407/1, 407/2, 408 in 409, vse k.o. Destrnik (363), kmetijsko, gozdno in nezazidano stavbno zemljišče, v skupni izmeri 18.107 m2, prodaja se v kompletu, izhodiščna cena 67.393,50 EUR; – parc. št. *16/1, k.o. Jiršovci (365), nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 183 m2, izhodiščna cena 4.575,00 EUR; – parc. št. *17, k.o. Jiršovci (365), nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 662 m2, izhodiščna cena 16.550,00 EUR; – parc. št. 102/3, k.o. Jiršovci (365), nezazidano stavbno in delno kmetijsko zemljišče, v izmeri 1.360 m2, izhodiščna cena 8.600,00 EUR; – parc. št. 102/4, k.o. Jiršovci (365), nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 785 m2, izhodiščna cena 7.850,00 EUR; – parc. št. 198, k.o. Jiršovci (365), nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 1.014 m2, izhodiščna cena 14.196,00 EUR; – parc. št. 199, k.o. Jiršovci (365), nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 2.213 m2, izhodiščna cena 30.982,00 EUR; – parc. št. 200, k.o. Jiršovci (365), nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 1.133 m2, izhodiščna cena 15.862,00 EUR. 2.3. Nepremičnine – kmetijska zemljišča, gozdovi in kmetije: – parc. št. 144, k.o. Svetinci (351), kmetijsko zemljišče, v skupni izmeri 1.208 m2, izhodiščna cena 1.211,25 EUR; – parc. št. 50/1, 50/2 in 51/2, kmetijsko in gozdno zemljišče, vse k.o. Destrnik (363), v skupni izmeri 3.646 m2, prodaja se v kompletu, izhodiščna cena 2.211,80 EUR; – parc. št. *15/1, k.o. Jiršovci (365), v izmeri 385 m2, izhodiščna cena 365,75 EUR; – parc. št. 192, k.o. Jiršovci (365), v izmeri 3.032 m2, izhodiščna cena 2.880,40 EUR; – parc. št. 193, k.o. Jiršovci (365), v izmeri 1.924 m2, izhodiščna cena 865,80 EUR; – parc. št. 194/1, k.o. Jiršovci (365), v izmeri 450 m2, izhodiščna cena 427,50 EUR; – parc. št. 194/2, k.o. Jiršovci (365), v izmeri 2.017 m2, izhodiščna cena 1.916,15 EUR; – parc. št. 194/3, k.o. Jiršovci (365), v izmeri 1.115 m2, izhodiščna cena 1.059,25 EUR; – parc. št. 195/1, k.o. Jiršovci (365), v izmeri 1.957 m2, izhodiščna cena 1.859,15 EUR; – parc. št. 195/2, k.o. Jiršovci (365), v izmeri 342 m2, izhodiščna cena 324,90 EUR; – parc. št. 197, k.o. Jiršovci (365), v izmeri 2.150 m2, izhodiščna cena 2.042,50 EUR. Navedena izhodiščna cene ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Nepremičnine, ki so v potrdilu o namenski rabi opredeljena kot kmetijska zemljišča oziroma gozdovi, se bodo prodale po postopku, kot ga zato predvideva Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo in 58/12) oziroma Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 8/10 – ZSKZ-B, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14 in 22/14 – odl. US). Objava ponudbe za prodajo kmetijskih zemljišč in gozdov bo izvršena najkasneje v roku treh delovnih dni po objavi javnega zbiranja ponudb (v nadaljevanju: razpis) v Uradnem listu RS. Ponudnik za nakup nepremičnin v okviru tega razpisa mora torej sodelovati tudi v postopku za nakup kmetijskih zemljišč in gozdov. V okviru tega razpisa je lahko izbran le ponudnik, ki bo izbran tudi v postopku za nakup kmetijskih zemljišč in gozdov. Najugodnejši ponudnik nima do prodajalca nobenih pravic in obveznosti zaradi nezmožnosti sklenitve pogodbe za nakup nepremičnin, če je bila pri tem upoštevana predkupna pravica v skladu z določili Zakona o kmetijskih zemljiščih in Zakona o gozdovih. 3. Vrsta pravnega posla in pogoji prodaje Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja zgoraj navedenih nepremičnin. Nepremičnine se prodajo po načelu »videno–kupljeno« in so proste vseh bremen. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo podal najugodnejšo ponudbo – ponudil najvišjo ceno. Kupec plača davek na dodano vrednost/davek na promet nepremičnin in nosi vse stroške v zvezi s prenosom lastništva. Kupec je dolžan v 15 dneh po prejemu obvestila o izbiri skleniti prodajno pogodbe. V nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil, Občina Destrnik pa zadrži varščino. K sklenitvi pogodbe se povabi drug najugodnejši ponudnik. Prodajalec bo izstavil račun za plačilo kupnine po podpisu prodajne pogodbe, pri čemer je plačilo kupnine bistvena sestavina pogodbe in jo je kupec dolžan poravnati v roku tridesetih dni od podpisa prodajne pogodbe. Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena v 15 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma opravljenih pogajanjih. Župan oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko ustavi začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla. 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb Ponudbo lahko podajo domače ali tuje fizične in pravne osebe. Ponudnik je dolžan vplačati varščino v višini 10 % ponujene cene na transakcijski račun Občine Destrnik, številka: 01218-0100016674, odprt pri Banki Slovenije. 5. Ponudba Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo dobijo na spletni strani Občine Destrnik, www.destrnik.si. Zavezujoča ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine: – podatki o ponudniku (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično št., št. transakcijskega računa in naziv banke ponudnika (zaradi vračila varščine); – dokazila: kopija osebnega dokumenta (fizične osebe), izpisek iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od treh mesecev (samostojni podjetniki posamezniki), izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev (pravne osebe); potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od ponujene cene; – navedbo na katero nepremičnino se ponudba nahaja, s ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne; – izjava o sprejemu pogojev javnega zbiranja ponudb; – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo še 90 dni po izteku roka za oddajo ponudb. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo predložena prodajalcu najkasneje do 15. 9. 2014, do 10. ure, v sprejemni pisarni Občine Destrnik, Vintarovci 50, 2253 Destrnik. 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika a) Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe dne 15. 9. 2014, ob 12. uri, v prostorih sejne sobe Občine Destrnik, Vintarovci 50, 2253 Destrnik. O odpiranju ponudb se sestavi zapisnik. b) Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika. c) Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. d) S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh razpisanih pogojev), bo prodajalec opravil dodatna pogajanja. e) Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja. f) Občina Destrnik lahko do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge in brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine. 7. Rok za predložitev ponudbe Ponudnike svoje pisne ponudbe za nakup nepremičnin pošljejo po pošti na naslov Občina Destrnik, Vintarovci 50, 2253 Destrnik, ali osebno oddajo v sprejemni pisarni Občine Destrnik, do 15. 9. 2014, do 10. ure. Zaprta ovojnica mora biti označena s pripisom, če se prijavlja pod točko: 2.1. »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine 1«, 2.2. »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine 2«, 2.3. »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine 3«. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. 8. Kontaktne osebe prodajalca Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in javnim zbiranjem ponudb v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Destrnik, pri Darinki Ratajc, tel. 02/761-92-55 ali e-naslov: darinka.ratajc@destrnik.si. Ogled nepremičnin je mogoče ob predhodni najavi na tel. 02/761-92-59 (Anton Kovačec). Besedilo javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin je objavljeno v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Destrnik: http://www.destrnik.si, v pisni obliki pa ponudniki lahko prevzamejo tudi v sprejemni pisarni občine.
Občina Destrnik

AAA Zlata odličnost