Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014

Kazalo

2633. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2013, stran 6982.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci na 27. redni seji dne 15. 7. 2014 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2013
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2013.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Črenšovci za leto 2013.
Proračun Občine Črenšovci za leto 2013 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
+-----+--------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN   |      |
|   |ODHODKOV         |     v €|
+-----+--------------------------+------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov |      |
+-----+--------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI      |3,553.602,30|
|   |(70+71+72+73+74)     |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)  |2,650.796,66|
+-----+--------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI      |2,381.652,06|
+-----+--------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in  |2,261.489,00|
|   |dobiček          |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje  |104.461,06 |
+-----+--------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago |15.661,79  |
|   |in storitve        |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki      |  40,21  |
+-----+--------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI     |269.144,60 |
+-----+--------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku  |64.996,42  |
|   |in dohodki        |      |
|   |od premoženja       |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine |  942,60  |
+-----+--------------------------+------------+
|   |712 Denarne kazni     | 2.582,08  |
+-----+--------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje  |      |
|   |blaga in/storitev     |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni    |200.623,50 |
|   |prihodki         |      |
+-----+--------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI    |  570,00  |
+-----+--------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje  |      |
|   |osnovnih sredstev     |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |721 Prihodki od prodaje  |    /  |
|   |zalog           |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje  |  570,00  |
|   |zemljišč         |      |
|   |in neopredmetenih     |      |
|   |dolgoročnih sredstev   |      |
+-----+--------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE     |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz  |      |
|   |domačih virov       |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz  |      |
|   |tujine          |      |
+-----+--------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI    |902.235,64 |
+-----+--------------------------+------------+
|74  |Transferni prihodki iz  |902.235,64 |
|   |drugih javno finančnih  |      |
|   |institucij        |      |
+-----+--------------------------+------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI      |3,578.251,12|
|   |(40+41+42+43)       |      |
+-----+--------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI      |1,170.147,94|
+-----+--------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi    |217.921,63 |
|   |izdatki zaposlenim    |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |401 Prispevki       |35.540,50  |
|   |delodajalcev za socialno |      |
|   |varnost          |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in  |895.574,34 |
|   |storitve         |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih    | 2.997,89  |
|   |obresti          |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |409 Rezerve        |18.113,58  |
+-----+--------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI     |1,150.213,54|
+-----+--------------------------+------------+
|   |410 Subvencije      |18.369,14  |
+-----+--------------------------+------------+
|   |411 Transferi       |717.346,37 |
|   |posameznikom       |      |
|   |in gospodinjstvom     |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim |63.906,43  |
|   |organizacijam in     |      |
|   |ustanovam         |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači  |350.591,60 |
|   |transferi         |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |414 Tekoči transferi v  |    /  |
|   |tujino          |      |
+-----+--------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI   |1,149.587,99|
+-----+--------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja   |1,149.587,99|
|   |osnovnih sredstev     |      |
+-----+--------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI  |108.301,65 |
+-----+--------------------------+------------+
|   |430 Investicijski     |108.301,65 |
|   |transferi         |      |
+-----+--------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ |      |
|   |(I.-II.)         |- 24.648,82 |
+-----+--------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV |      |
|   |IN NALOŽB         |      |
+-----+--------------------------+------------+
|IV. |PREJETA VPLAČILA DANIH  |      |
|   |POSOJIL IN PRODAJA    |      |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |      |
|   |(750+751+752)       |      |
+-----+--------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH   |      |
|   |POSOJIL          |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih |      |
|   |posojil          |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih  |      |
|   |deležev          |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova  |      |
|   |privatizacije       |      |
+-----+--------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN     |      |
|   |POVEČANJE KAPITALSKIH   |      |
|   |DELŽEV (440+441+442+443) |      |
+-----+--------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN     |      |
|   |POVEČANJE KAPITALSKIH   |      |
|   |DELEŽEV          |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila     |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih |      |
|   |deležev          |      |
|   |in naložb         |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev    |      |
|   |kupnin iz naslova     |      |
|   |privatizacije       |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |443 Povečanje namenskega |      |
|   |premoženja v javnih    |      |
|   |skladih in drugih pravnih |      |
|   |osebah jav. prava, ki   |      |
|   |imajo premoženje v svoji |      |
|   |lasti           |      |
+-----+--------------------------+------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA    |      |
|   |POSOJILA         |      |
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH |      |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)     |      |
+-----+--------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA    |      |
+-----+--------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)    |      |
+-----+--------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE       |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje  |      |
+-----+--------------------------+------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)   |      |
+-----+--------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA      |      |
+-----+--------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega  |      |
|   |dolga           |      |
+-----+--------------------------+------------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV |      |
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-  |- 24.649,82 |
|   |II.-V.-VIII.)       |      |
+-----+--------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.- |      |
|   |VIII.)          |      |
+-----+--------------------------+------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE     |24.649,82  |
|   |(VI.+X.)-IX.=-III.    |      |
+-----+--------------------------+------------+
|XII. |Stanje sredstev na    |97.142,20  |
|   |računih          |      |
|   |dne 31. 12. 2012     |      |
+-----+--------------------------+------------+
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2013 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 0320-27/2014-171
Črenšovci, dne 15. julija 2014
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost