Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014

Kazalo

Št. 666/2014 Ob-3150/14 , Stran 1806
Št. 666/2014 Ob-3150/14
Prvi javni razpis
za subvencioniranje obrestne mere za komercialne kredite, v okviru programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico
1.1. Izvajalec javnega razpisa: izvajalec javnega razpisa za subvencioniranje obrestne mere za komercialne kredite v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico (v nadaljevanju: javni razpis) je Mariborska razvojna agencija p.o., Pobreška c. 20, 2000 Maribor (v nadaljevanju MRA). 1.2. Pravna podlaga javnega razpisa: javni razpis je objavljen na osnovi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12), Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A in 101/13), Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (DP2014, Uradni list RS, št. 104/12 in 102/13), Proračuna Republike Slovenije za leto 2015 (DP2015, Uradni list RS, št. 102/13), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415, Uradni list RS, št. 101/13 in 9/14 – ZRTVS-1A), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L 187/1, 26. 6. 2014), Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013), Sklepa o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico (Uradni list RS, št. 53/13) in Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018 (sklep Vlade RS št. 30200-1/2013/4 z dne 10. 10. 2013). 1.3. Osnovni podatki o javnem razpisu Predmet razpisa je subvencioniranje obrestne mere za obstoječe kredite mikro, malih in srednje velikih gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov ter zadrug (v nadaljevanju: gospodarskih subjektov). Za določanje velikosti gospodarskih subjektov se smiselno upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, z dne 17. 6. 2014, ki je objavljena na spletni strani: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.SLV. Subvencija predstavlja do 50 % skupne obrestne mere za kredite, ki v času izvajanja tega razpisa še niso zapadli. Upravičenci bodo subvencijo obrestne mere lahko koristili za obdobje od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2014, oziroma do porabe sredstev namenjenih za subvencioniranje. Skupni znesek namenjen za subvencioniranje obrestne mere je 1.696.744,00 EUR. Namen subvencioniranja je spodbujanje investicijskih vlaganj malih in srednje velikih podjetij z dolžniškimi viri, zvajanje tega instrumenta je sestavni del Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018, kot ukrep št. 1, začasnih dodatnih ukrepov Vlade Republike Slovenije v obdobju 2013–2018. Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo na območju občin Kungota, Hoče - Slivnica, Mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi (v nadaljevanju: upravičeno območje). 1.3.1. Namen in cilj javnega razpisa: javni razpis je namenjen reševanju problema povečevanja stroškov financiranja, s katerim se srečujejo manjša podjetja v upravičenem območju. Namenjen je premostitvi bančnega krča s ciljem preprečiti finančno izključenost predvsem mikro in malih podjetij. Pričakovani ugodni učinki bodo vplivali na ohranitev delovnih mest v obstoječih podjetjih, povečanje zaposlenosti in znižanje stopnje brezposelnosti v upravičenem območju. 1.4. Upravičeni prijavitelji in upravičeni krediti 1.4.1. Upravičeni prijavitelji Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter zadruge, ki imajo sedež ali dejavnost v upravičenem območju in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 6 mesecev registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 83/09 Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/11, 91/11, 100/11 Skl.US: U-I-311/11-5, 32/12, 57/12, 44/13 Odl.US: U-I-311/11-16 in 82/13) oziroma po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09) in imajo na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 6 mesecev sedež podjetja ali njegov registriran del (obrat, podružnica ipd.) na upravičenem območju. Kolikor navedeni gospodarski subjekti v upravičenem območju izvajajo samo dejavnost v obliki obrata, poslovne enote, predstavništva, podružnice ali podobno (v nadaljevanju: poslovna enota), se lahko na razpis prijavijo samo pod pogojem, da v poslovni enoti zaposlujejo delavce in so bila finančna sredstva iz kreditnih virov, ki so predmet subvencioniranja obrestne mere, investirana v upravičenem območju. Ne glede na določila prvega odstavka tega tega poglavja do nepovratnih sredstev niso upravičeni prijavitelji, ki: a) so javna podjetja v občinski ali državni lasti, b) poslujejo ali imajo registrirano dejavnost na področju ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (UL L št. 17, z dne 21. 1. 2000, str. 22), c) delujejo na področju pridelave kmetijskih pridelkov, naštetih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti in proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, ter proizvode, ki ustrezajo kodam 4502, 4503 in 4504 za plutaste izdelke, d) ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov kadar je: – znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, – pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce, e) ki poslujejo ali imajo registrirano dejavnost na področju premogovništva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1407/2002 z dne 23. julija 2002 o državni pomoči za premogovništvo (UL L št. 205, z dne 2. 8. 2002, str. 1), f) z osebnim delom samostojno opravljajo umetniško ali kakšno drugo kulturno dejavnost ali dejavnost na področju medijev in so skladno z zakonom vpisane v register samostojnih dejavnosti, če je tak register predpisan, g) opravljajo duhovniško oziroma drugo versko službo, h) opravljajo odvetniško ali notarsko dejavnost v skladu z zakonom, i) ustvarijo večino prihodkov s področja trgovine, j) opravljajo glavno dejavnost, razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08): – K Finančne in zavarovalniške dejavnosti – L Poslovanje z nepremičninami – Q Zdravstvo in socialno varstvo – R 92 Prirejanje iger na srečo, k) so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave, likvidacije ali izbrisa brez likvidacije, l) so v težavah, prejemajo in tudi so v postopku pridobivanja državne pomoči za podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, Uradni list RS, št. 44/07 – UPB2, 51/11, 39/13 in 56/13, Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 224 z dne 1. 10. 2004). Mala in srednje velika podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah razen, če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij, m) so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU, n) so insolventni glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 63/13 – UPB7 in 100/13), o) imajo neporavnane zapadle obveznosti do Republike Slovenije, p) jim je bila podana prepoved poslovanja v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2 in 81/13 Odl.US: U-I-81/11-12), q) so navedeni na seznamu podjetij na podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov (Uradni list RS, št. 43/07 in spremembe), s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor; Uradni list RS, št. 2/04) ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor, r) dejanski lastnik/i družbe v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 47/09 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/09 – popr.), 19/10, 77/11 in 108/12 – ZIS-E) je/so vpleten/i v postopke pranja denarja in financiranja terorizma. Na razpis se ne morejo prijaviti tudi prijavitelji: a) ki so neposredno ali posredno z več kot 25 % udeleženi v kapitalski družbi, ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, b) v katerem je član poslovodstva neposredno ali posredno z več kot 25 % udeležen v kapitalski družbi, ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, c) v katerem je član poslovodstva hkrati tudi samostojni podjetnik, ki je javno objavljen na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek. Zgornje omejitve prenehajo, ko davčni organ za osebe, ki so bile objavljene na zadnjem seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov, izda potrdilo o tem, da ta oseba ali kapitalska družba, v kateri je ta oseba neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v njenem kapitalu, nima evidentiranih zapadlih neplačanih davčnih obveznosti in da ima izpolnjene vse obveznosti v zvezi s predložitvijo obračuna davčnega odtegljaja za izplačilo plače in nadomestila plače. Potrdilo ne sme biti starejše od dneva objave zadnjega seznama iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena. Ne glede na prejšnji stavek potrdilo ne sme biti starejše od 15 dni. 4. Krediti prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev, niso upravičeni do subvencioniranja obrestne mere. 1.4.2. Upravičeni krediti Krediti, ki bodo predmet subvencioniranja obrestne mere, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – odobreni morajo biti s strani finančnih institucij – bank in hranilnic, ki imajo po Zakonu o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo) dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih, vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev, oziroma kreditnih institucij, ki so v državi članici EU upravičene opravljati vse oziroma posamezne vzajemno priznane finančne storitve iz Priloge I (Seznam dejavnosti, za katere velja vzajemno priznavanje) k Direktivi 2006/48/ES, in lahko te storitve opravljajo tudi na območju Republike Slovenije bodisi preko podružnice bodisi neposredno, – v času do roka za oddajo vlog ne smejo zapasti, vendar so lahko odobreni tudi pred 1. 1. 2013. Zapadlost kredita predstavlja končni plačilni rok, ko je potrebno poravnati preostanek glavnice in preostale obresti, – namenjeni oziroma porabljeni morajo biti za investiranje v poslovne nepremičnine (nakup, gradnja, adaptacija, investiranje v opremo, stroje in naprave ali investiranje v neopredmetena osnovna sredstva (patenti, licence, programska oprema …), v nadaljevanju: upravičene investicije, – sredstva iz teh kreditov morajo biti investirana na upravičenem območju, dejavnost v katero spada namen investicije, pa se ne sme nanašati na dejavnosti iz drugega odstavka člena 1.4.1, – kreditojemalec redno plačuje glavnico in obresti. Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja z nekomercialnimi krediti oziroma krediti, ki so jih prejeli pod ugodnejšimi pogoji pri drugih nacionalnih, regijskih ali lokalnih institucijah in imajo značaj državne pomoči. Prijavitelj lahko kandidira na razpis z največ tremi krediti. 1.5. Upravičene investicije 1.5.1. Splošno Upravičene investicije so: – če so nastale (blago dobavljeno oziroma storitev opravljena in usposobljena za delovanje) in so bile plačane z upravičenim kreditom, – če se glasijo računi na upravičenega prijavitelja, – če proizvode in opremo neposredno uporablja upravičeni prijavitelj (ni dovoljena posoja in/ali oddaja v najem drugim subjektom), – če so podprti z dokazili – listinami o namenski rabi kredita, ki se glasijo na upravičenega prijavitelja, – če predstavljajo investicijo v opredmetena ali neopredmetena sredstva, ki se bodo nahajala in uporabljala na upravičenem območju. Znesek upravičene investicije, ki je bil financiran z upravičenim kreditom, je osnova za izračun upravičenih stroškov obresti, ki so predmet subvencioniranja. Kolikor upravičeni kredit ni bil v celoti porabljen za upravičeno investicijo, se obresti za tisti del kredita, ki ni bil porabljen za financiranje upravičene investicije, izločijo in ne predstavljajo upravičenih stroškov obresti. Pri ugotavljanju višine investicij se uporabljajo neto zneski, ki ne vključujejo davka na dodatno vrednost. Upravičene investicije po tem javnem razpisu so: – nakup strojev in opreme, – nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na upravičenem območju, – gradbena dela, – nakup objektov in zemljišč. Upravičeno investicijo prijavitelj vrednostno podrobno opredeli v razpisnem obrazcu 3a, Namenska poraba upravičenega kredita in lokacija investiranih sredstev. Investicija je upravičena, če izpolnjuje zgornje pogoje, razen v primerih, ko gre za prodajo/nakup med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in njegovim s.p.-jem ali med imetnikom deleža ali delnic gospodarske družbe in gospodarsko družbo ali med povezanimi družbami ali med zakonskimi ali izven zakonskimi partnerji. 1.5.2. Nakup strojev in opreme Pri nakupu podjetja je treba vrednost osnovnih sredstev, pridobljenih z državno pomočjo dodeljeno še pred nakupom, odšteti od vrednosti sredstev, ki so predmet nakupa. Stroji in oprema se morajo uporabljati izključno v podjetju prijavitelju, obravnavati pa jih je potrebno kot sredstva, ki se amortizirajo in so ali bodo vključena v osnovna sredstva prejemnika vsaj 3 leta.Ta omejitev ne velja za tista sredstva, ki se lahko v skladu z zakonodajo, ki ureja davke, amortizirajo prej kot v treh letih. 1.5.3. Nakup nematerialnih naložb Nematerialne investicije so investicije, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja. Nematerialne naložbe se morajo uporabljati izključno v podjetju prijavitelju, obravnavati pa jih je potrebno kot sredstva, ki se amortizirajo in so ali bodo vključena v osnovna sredstva prejemnika vsaj 3 leta. Ta omejitev ne velja za tista sredstva, ki se lahko v skladu z zakonodajo, ki ureja davke, amortizirajo prej kot v treh letih. 1.5.4. Gradbena dela: upravičena investicija so lahko gradbena dela (novogradnja, preureditev, obnova) za objekt, v katerem se bo izvajala dejavnost. Gradbena dela se ne štejejo za upravičen strošek, če jih izvajajo osebe – sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda, jih izvaja fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p.-ja njegovem s.p.-ju in/ali če gre za odnos stranka/naročnik med imetnikom deleža ali delnic gospodarske družbe in gospodarsko družbo ali med povezanimi družbami ali med zakonskimi ali izven zakonskimi partnerji. 1.5.5. Nakup objektov ali zemljišč: upravičena investicija je lahko tudi nakup objektov ali zemljišč, vendar samo, če že ali bodo v/na njih potekale aktivnosti, na katere se nanašajo ostali izdatki, ki so predmet upravičene investicije. 1.6. Neupravičene investicije Neupravičena investicija po tem razpisu so vsi tisti izdatki, ki niso navedeni v poglavju 1.5., posebej opozarjamo, da so neupravičene naslednje investicije: – stroški davka na dodano vrednost ter drugih davkov ter dajatev, – stroški nabave osebnih vozil in plovil, – stroški za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz, – stroški nabave materiala ali surovin za proizvod­njo, – nakup nepremičnin in gradbena dela pri stavbah, ki so na podlagi Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03) po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC_SI), uvrščene pod šifro 11 – Stanovanjske stavbe, – nakup orožja. 1.7. Ostali pogoji za dodelitev in izplačilo sredstev Neposreden nakup premoženja podjetja, ki je prenehalo poslovati ali bi prenehalo poslovati, če ne bi bilo prodano, se šteje kot upravičena investicija, če je podjetje kupil neodvisen kupec. Pri nakupu podjetja se šteje kot upravičena investicija strošek nakupa osnovnih sredstev podjetja, če so kupljena od tretje osebe po tržnih pogojih. Upravičena invsticija mora biti izvedena ali se mora izvajati tako, da upošteva veljavno zakonodajo oziroma predpise. 1.8. Višina subvencije Posamezen upravičenec bo prejel subvencijo v višini največ 50 % obrestne mere za upravičen kredit, določene med kreditodajalcem in upravičencem. Najnižji znesek subvencije je 2.000 evrov. Za subvencijo obrestne mere lahko posamezni upravičenec pridobi največ 35.000 evrov za vse kredite skupaj, ki bodo odgovarjali razpisnim pogojem. Predmet subvencije bodo obresti, obračunane in plačane za obdobje od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2014. Obresti morajo biti plačane do oddaje vloge za razpis. Na osnovi pravilno izstavljenega zahtevka za subvencioniranje, bodo izplačana nepovratna sredstva največ v višini odstotka vrednosti pravilno izkazanih upravičenih stroškov, ki bo določen s pogodbo, na osnovi navedb v vlogi na razpis. 1.9. Pravila državnih pomoči Pomoč se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013). Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju (končnemu prejemniku/upravičencu) na podlagi pravila »de minimis«, ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju treh proračunskih let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na 100.000,00 EUR za podjetja, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju. Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij: (a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja; (b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja; (c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu; (d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja. Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje. Upoštevanje kumulacije državne pomoči: – pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, – pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012, – pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oz 100.000 EUR). Pomoči de minimis po tem razpisu se lahko dodelijo pod pogojem, da upravičenec v izogib morebitni preseženi zgornji meji de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih, pred dodelitvijo sredstev poda pisno izjavo o: – že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku, – kandidaturi za de minimis pomoč in o že odobreni in še ne izplačani de minimis pomoči, – drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške, – povezanih družbah ter o združitvi ali razdelitvi podjetij. MRA bo prejemnika pomoči pisno obvestila: – da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013), – o znesku de minimis pomoči. Za izračun pomoči se upošteva višina in ročnost kredita ter razlika med veljavno referenčno obrestno mero za izračun državne pomoči in obrestno mero za kredit, določeno po tem razpisu. Če je obrestna mera za kredit nižja od referenčne obrestne mere, ki se določi skladno s Sporočilom Komisije o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj (2008/C 14/02), gre za kredit, ki vključuje pomoč de minimis. MRA bo hranil evidence o individualni pomoči de minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči. 1.10. Obdobje upravičenosti: upravičeni stroški so tisti stroški obresti, ki so obračunani za upravičen kredit za obdobje od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2014 in bili plačani do dneva oddaje vloge. 1.11. Upravičeni stroški obresti 1.11.1. Splošno 1. Stroški obresti so upravičeni: – če so obračunani za upravičen kredit, – če se glasijo na prijavitelja in se sklicujejo na upravičen kredit, – če ne presegajo meje intenzivnosti državnih pomoči, – če so podprti z dokazili o namenski rabi kredita – listinami, ki se glasijo na prijavitelja, – če nastanejo v obdobju upravičenosti, – če so v celoti plačani in je plačilo podprto z dokazili. 3. Upravičeni stroški obresti po tem javnem razpisu so: – stroški obresti obračunane na osnovi skupne obrestne mere kredita. 4. Kolikor je upravičeni kredit v tuji valuti, se kot osnova za izračun upravičenih stroškov obresti uporablja referenčni tečaj tuje valute na dan plačila obresti, ne glede na dejanski nakupni tečaj po katerem je prijavitelj morebiti kupil tujo valuto. Kot referenčni tečaj tuje valute se uporablja tečajnica, ki jo objavlja Evropska centralna banka. 5. Stroške prijavitelj vrednostno podrobno opredeli v razpisnem obrazcu št. 4, Potrdilo kreditodajalca o obračunanih in plačanih obrestih. 1.12. Neupravičeni stroški obresti Neupravičeni stroški po tem razpisu so vsi stroški, ki niso navedeni v poglavju 1.11., posebej opozarjamo, da so neupravičeni naslednji stroški: – stroški obresti za tisti del upravičenega kredita, ki ni bil porabljen za upravičeno investicijo, – stroški odobritve upravičenega kredita, – stroški vodenja upravičenega kredita, – stroški zavarovanja upravičenega kredita, – stroški plačilnega prometa, – zamudne obresti, – tečajne razlike, kolikor je upravičen kredit odobren v tuji valuti ali z valutno klavzulo, – stroški zvavarovanja valutnega oziroma obrestnega tveganja, – obresti ali nadomestila za nekoriščen del kredita, – drugi stroški, ki jih posojilodajalec obračunava v skladu s kreditno pogodbo. 1.13. Način prijave in razpisni roki 1. Rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) na naslov, Mariborska razvojna agencija, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor, je 1. 9. 2014, do 14. ure. Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki ne sme biti kasnejši od datuma in ure roka za predložitev vlog. V primeru osebne predložitve vloge pa datum in ura vpisana na potrdilu MRA o prejemu pošiljke. 2. Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodilom prijaviteljem za izdelavo vloge na javni razpis, in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – vloga – subvencija obrestne mere« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja. 3. Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Oprema ovojnice), ki ga lahko izpolnjenega v skladu z navodili nalepite na sprednjo stran ovojnice (glej oprema ovojnice). Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku. Kolikor so priloge v vlogi (pogodbe, predračuni, računi …) v tujem jeziku, lahko razpisna komisija zahteva slovenski prevod s podpisom odgovorne osebe, da jamči za pravilnost prevoda. V primeru dvoma lahko MRA dodatno zahteva overjen prevod. Vsi prevodi so strošek prijavitelja. 4. Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo oddane na navedeni naslov kasneje od predpisanega datuma oziroma ure, bodo s sklepom zavržene in vrnjene prijavitelju. 5. Če na ovojnici pošiljatelj (prijavitelj) ne bo naveden, bo strokovna komisija ovojnico odprla, s sklepom vlogo zavrgla in jo vrnila prijavitelju, če bo iz vsebine mogoče ugotoviti njegov naziv in naslov. 6. V primeru osebne dostave, bodo vloge razvrščene po zaporedni številki vloge v zadevi, ne glede na to, če bo ista oseba dostavila več vlog različnih prijaviteljev istočasno. 1.14. Razpisna dokumentacija Razpisno dokumentacijo sestavljajo: 1. Podatki o javnem razpisu, navodila za izdelavo popolne vloge, merila za ocenjevanje vlog z naslednjimi razpisnimi obrazci – Razpisni obrazec št. 1: Prijavni list za pridobitev subvencije za komercialne kredite, v okviru programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico – Razpisni obrazec št. 2: Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji – Razpisni obrazec št. 3: Opis investicije, ki se oziroma se je financirala z upravičenim kreditom – Razpisni obrazec št. 3a: Namenska poraba upravičenega kredita in lokacija investiranih sredstev – Razpisni obrazec št. 3b: Gibanje števila zaposlenih – Razpisni obrazec št. 4: Potrdilo kreditodajalca o obračunanih in plačanih obrestih – Razpisni obrazec št. 5: Izjava, da so vse kopije priloženih dokumentov enake originalu – Razpisni obrazec št. 6: Potrdilo o rednem plačevanju obresti – Razpisni obrazec št. 7: Izjava o prejeti višini državne pomoči iz drugih javnih virov. 2. Vzorec pogodbe z naslednjima prilogama: – Zahtevek za sofinanciranje (Priloga pogodbi št. 1) – Izjava o odvajanju dohodnine (Priloga pogodbi št. 2) – Izjava o skupni prejeti državni pomoči in izpolnjevanju razpisnih pogojev (Priloga pogodbi št. 3). 3. Oprema ovojnice – vzorec Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brez plačila na spletni strani MRA: www.mra.si/subvencioniranje-obrestne-mere/. Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni strani MRA. Odgovorjena bodo le vprašanja poslana pisno na elektronski naslov: razpis.ukrepi@mra.si oziroma oddana preko spletne strani MRA, najkasneje do 22. 8. 2014, do 12. ure. Zadnji odgovori na vprašanja bodo objavljeni 25. 8. 2014, do 16. ure. Objavljena vprašanja in odgovori veljajo kot dopolnitev razpisne dokumentacije. 1.15. Odpiranje vlog Odpiranje vlog bo predvidoma 3. 9. 2014. Odpiranje vlog bo na sedežu MRA v Mariboru in ne bo javno. Vse pravočasno prispele pravilno opremljene vloge bo odprla in pregledala, popolne pa tudi ocenila strokovna komisija, ki jo za ta namen imenuje direktor MRA. Prepozno prispele ali nepravilno opremljene vloge bodo zavržene. 1.16. Zaupna narava dokumentacije Vsi podatki iz vloge, ki je prispela na javni razpis, so javni, razen tisti, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko prijavitelj označi posamezen podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa. Člani strokovne komisije se zavežejo, da bodo podatke varovali kot zaupne in jih uporabili izključno za namene ocenjevanja. 1.17. Dopolnitev vlog 1. Strokovna komisija bo v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge ne bodo popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog bo določila komisija (največ 15 dni). 2. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je MRA prejela v postopku dodelitve sredstev. 3. Na glede na prejšnjo točko sme izključno prijavitelj ob pisnem soglasju MRA popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju vlog. 4. Vloga, ki ne bo dopolnjena v skladu s pozivom za dopolnitev, bo zavržena. 5. Strokovna komisija lahko po dopolnitvi vloge, kolikor je to časovno še izvedljivo, pozove prijavitelja še k pojasnilu eventualnih nejasnosti v vlogi. 1.18. Zavrnitev vlog Vloge, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev in zahtev razpisa in razpisne dokumentacije in niso v skladu s predmetom, namenom in cilji razpisa, se zavrnejo. Če se to ugotovi po izdaji sklepa o subvencioniranju, se pogodba ne podpiše, sklep pa se razveljavi. Po podpisu pogodbe je to razlog za odstop od pogodbe in zahtevo za vrnitev sredstev. Izpolnjevanje pogojev in meril mora izhajati iz celotne vloge, splošno znanih dejstev in podatkov iz javnih evidenc. Vloga se med drugim zavrne tudi, če: 1. prijavitelj prosi za sredstva, ki niso namenjena subvencioniranju obrestne mere, 2. so bila prijavitelju predhodno že odobrena javna sredstva za isti namen, 3. je prijavitelj kandidiral na javni razpis z več kakor eno vlogo, 4. prijavitelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog, iz katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in način izvedbe oziroma podatki niso verodostojni in/ali resnični, 5. prijavitelj predvideva nepovratna sredstva, s katerim bi bila presežena intenzivnost državnih pomoči, 6. so podatki v vlogi neskladni. 1.19. Merila za ocenjevanje vlog Vloge se bodo ocenjevale na podlagi analize preteklega poslovanja in zaposlovanja, lastnosti upravičenega kredita in dejavnosti v kateri posluje podjetje. Merila za ocenjevanje vlog bodo podrobneje opredeljena v Razpisni dokumentaciji, v Navodilu prijaviteljem za izdelavo vloge na javni razpis. Vloge se bodo ocenjevale po naslednjih kriterijih: – Bonitetna ocena – Zaposlovanje – Dodana vrednost na zaposlenega – Velikost prijavitelja – Značilnosti upravičenih kreditov – Višina skupne obrestne mere kredita – Socialno podjetništvo – Konkurenčna prednost. 1.20. Obveščanje o izboru Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni s sklepom v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. V primeru odobritve subvencije bo prijavitelj prejel sklep, ki bo vseboval naslednje podatke: – doseženo število točk, – navedbo kreditov prijavitelja, ki izpolnjujejo razpisne pogoje – upravičenih kreditov, – morebitno znižanje višine upravičenih kreditov zaradi nenamenske rabe dela kreditov, kot osnovo za izračun upravičenih stroškov obresti, – znesek upravičenih stroškov obresti, ki so osnova za subvencioniranje, – višino odobrene subvencije. 1.21. Varovanje poslovnih skrivnosti Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Prijavitelji morajo podatke, ki jih smatrajo za poslovno skrivnost, v svoji vlogi tako tudi označiti. Kot poslovna skrivnost se lahko označi posamezni podatek ali del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo in na podatke, potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa. Rezultati javnega razpisa so informativnega javnega značaja in bodo objavljeni. 1.22. Pravno sredstvo: zoper sklep MRA pritožba ni dovoljena. Zoper sklep je možen upravni spor. 1.23. Obveznosti prejemnika sredstev Prejemnik sredstev je dolžan MRA pred dodelitvijo sredstev dostaviti pisno izjavo o morebitnih že prejetih de minimis pomočeh (vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju prejemnik še kandidiral za de minimis pomoč) in drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške). Prejemnik sredstev mora MRA oziroma s strani MRA pooblaščenim osebam, omogočiti preverjanje namenskosti kreditov, katerih obrestna mera se subvencionira ter drugi nadzor in spremljanje izvajanja pogodbe. Prejemnik sredstev mora MRA obvestiti o vseh nameravanih statusnih spremembah (spremembah sedeža, spremembe v dejavnostih …). Prejemnik sredstev mora zagotoviti, da terjatve do MRA ne bo odstopil tretji osebi. Prejemnik sredstev je kazensko in odškodninsko odgovoren v primeru, da se ugotovi, da je podal neresnične ali zavajajoče izjave v vlogi na javni razpis ali kasneje pri izstavitvi zahtevkov za subvencioniranje obresti. 1.24. Pogodba V primeru dodelitve sredstev bodo upravičeni prijavitelji pozvani k sklenitvi pogodbe z vsebino, kot je razvidna iz vzorca pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Enostransko spreminjanje v podpis predložene pogodbe ni dopustno. Nasprotno pomeni, da med strankama ni potrebnega soglasja in se šteje, da pogodba ni sklenjena. Prejemniki sredstev bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe z MRA. Če se v roku osmih dni ne bodo odzvali na poziv, se šteje, da so umaknili vlogo za pridobitev sredstev. V primeru, da prejemnik sredstev odstopi od svoje zahteve za pridobitev sredstev, mora pisno obvestiti MRA, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor. V primeru, da MRA ugotovi, da sredstva niso bila uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, da so bila porabljena iz katerega drugega neupravičenega razloga ali da so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, ima pravico takoj zahtevati od prejemnika sredstev vračilo sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik sredstev bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila. 1.25. Osnova za izplačilo sredstev Osnova za izplačilo sredstev bo s strani MRA potrjen zahtevek za sofinanciranje, ki ga izstavi prejemnik sredstev, njegova oblika pa je predpisana z razpisno dokumentacijo. Zadnji rok za izstavitev in posredovanje zahtevka na MRA za porabo sredstev proračunskega leta 2014, je 5. 11. 2014. Obvezna oblika zahtevka za sofinanciranje je opredeljena v prilogi št. 1 pogodbe.
Mariborska razvojna agencija p.o.

AAA Zlata odličnost