Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014

Kazalo

Št. 122-0006/2014-3 Ob-3145/14 , Stran 1805
Št. 122-0006/2014-3 Ob-3145/14
Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07 Odl. US, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUJPS, 57/12 – ZSV-E) ter 8. člena Odloka o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči na domu v Občini Horjul (Uradni list RS, št. 32/14) Občina Horjul objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe pomoči na domu v Občini Horjul
1. Naziv in naslov koncedenta: Občina Horjul, Občinski trg 1, 1354 Horjul, tel. 01/75-91-120, faks 01/75-91-130, e-pošta: obcina@horjul.si. 2. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije za izvajanje javne službe pomoči na domu v Občini Horjul. 3. Vrsta storitve Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo in vključuje: – pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih; – gospodinjsko pomoč; – pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. 4. Obseg storitve: predvideni obseg storitve je povprečno 110 ur efektivnega dela na mesec oziroma ena zaposlena oskrbovalka. Glede na to, da se storitev trenutno ne izvaja se v prvih letih izvajanja javne službe predvideva le polovična zaposlitev oskrbovalke nadalje pa postopni prehod na zaposlitev ene cele oskrbovalke in s tem posledično prilagajanje pogodbe o izvajanju koncesije. 5. Trajanje koncesije: koncesija se podeli za obdobje 10 let z možnostjo podaljšanja za enako časovno obdobje. Predvideni začetek izvajanja storitve je s 1. 11. 2014. 6. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati Javno službo pomoč družini na domu lahko izvaja le en koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma, da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji ali, da je fizična oseba, ki je v Republiki Slovenije registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, – izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za katero se razpisuje koncesija, – da ima izdelan podroben program dela izvajanja storitve, – da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve, – da izkazuje finančno in poslovno sposobnost za izvajanje storitve. Dokazila o izpolnjevanju pogojev, katera mora ponudnik predložiti k ponudbi, so določena v razpisni dokumentaciji. 7. Krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija: koncesija se razpisuje za območje celotne Občine Horjul. 8. Število koncesij, ki se podeli na javnem razpisu: na javnem razpisu se podeli ena koncesija za območje celotne Občine Horjul. 9. Uporabniki storitve, za katere se razpisuje koncesija Uporabniki storitve so osebe s stalnim prebivališčem v Občini Horjul, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Do pomoči so upravičene občani, ki so: – osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje, – osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu, – druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij, – kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje, – hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva. 10. Ureditev delovnih razmerij zaposlenih: delovna razmerja zaposlenih se urejajo v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva. 11. Vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje storitev, ki so predmet koncesije Obvezna: a) splošna dokazila: 1. izjavo, da je pravna oziroma fizična oseba registrirana pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije, 2. izjavo o sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije, 3. izjavo o plačilu izdelave mnenja socialne zbornice, 4. organizacijsko shemo s prikazanim številom in strukturo predvidenih zaposlenih, s podatki o njihovi izobrazbi ter svojo in njihove izjave, iz katerih je razvidno, da jih bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju ali organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi zaposlenimi in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati, 5. izjavo, da bo ponudnik delovna razmerja zaposlenih urejal v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakonom in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva, 6. projekcijo finančnega poslovanja za prihodnje petletno obdobje z izkazom denarnih tokov v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 26 po različici I, 7. izjavo o lastništvu prostorov s podatki o nepremičnini po stanju iz zemljiškoknjižnega vpisa s priloženo pogodbo o lastništvu ali izjavo o najemu objekta ali prostora s priloženo najemno pogodbo ali leasing pogodbo za objekt ali prostor za nedoločen čas z odpovednim rokom najmanj 1 leta ali za določen čas, ki ne sme biti krajši od trajanja zaprošene koncesije ali za določen čas za največje obdobje, ki ga dovoljujejo predpisi, ki urejajo stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnostih, z možnostjo podaljšanja, če je najemodajalec država ali lokalna skupnost. 8. projektno dokumentacijo za objekt oziroma prostore, iz katerih je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev za opravljanje socialnovarstvenih storitev (uporabno dovoljenje po Zakonu o graditvi objektov ali vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt, namenjen izvajanju socialnovarstvenih storitev ali najmanj gradbeno dovoljenje za objekt, namenjen izvajanju socialnovarstvenih storitev s projektom za gradbeno dovoljenje z vrisano razporeditvijo predvidene opreme), 9. ponudbo cene z izračunom cene za socialnovarstveno storitev, oblikovano po metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev oziroma izračun cene za socialnovarstveno storitev, oblikovan v skladu s poskusno določenimi normativi, 10. program dela izvajanja storitve, 11. bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 3 % predvidenega letnega obsega del, oziroma bianco menico s priloženo izjavo o unovčenju v tem znesku, 12. referenčna potrdila, 13. ostala dokazila, ki so podrobneje določena v razpisni dokumentaciji b) Finančna in poslovna dokazila: 1. letne računovodske izkaze za obdobje zadnjih 3 let, 2. bonitetno informacijo AJPES-a, in sicer: a. BON – 2 za gospodarske družbe, za pravne osebe javnega prava in zasebnega prava ali b. BON – 1/SP za samostojne podjetnike, 3. izjavo ponudnika o njegovi poslovni ustreznosti, 4. izjavo o morebitnih posojilih, ki so bila najeta za graditev ali rekonstrukcijo objektov oziroma prostorov za izvajanje storitve, 5. izjavo o morebitnih hipotekah in drugih stvarnih pravicah na teh objektih oziroma prostorih ali izjavo, da hipoteka in druge stvarne pravice na teh objektih oziroma prostorih ne obstajajo, 6. izjavo o morebitnih drugih obveznostih. 12. Rok za prijavo na javni razpis Prijava na javni razpis mora biti vložena najpozneje do 1. 9. 2014, do 9. ure zjutraj, na naslov, »Občina Horjul, Občinski trg 1, 1354 Horjul«. Za pravočasno vloženo se šteje vloga, ki je bila s strani ponudnika prejeta na zgornji naslov najpozneje do 1. 9. 2014, do 9. ure zjutraj. Ponudnik mora svojo vlogo na javni razpis oddati v zaprti ovojnici na naslov: »Občina Horjul, Občinski trg 1, 1354 Horjul«, s pripisom »Prijava JR – Pomoč na domu – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in točen naslov ponudnika. Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka, dopolnitve morajo biti označene z oznako »Dopolnitev ponudbe«. Vse prejete vloge in dopolnitve, ki bodo na naslov koncedenta prispele po razpisanem terminu, bo koncedent s sklepom zavrgel. Ponudniki lahko zastavijo vprašanja vezano na javni razpis na elektronski naslov: obcina@horjul.si, do četrtka, 21. 8. 2014, do 8. ure zjutraj. Vsa vprašanja in odgovori so javni in bodo objavljeni na internetni strani naročnika skupaj z razpisno dokumentacijo. 13. Datum odpiranja ponudb Odpiranje ponudb se bo odvijalo 1. 9. 2014, ob 11. uri, v mali sejni sobi Občine Horjul. Odpiranje ponudb je javno in se ga lahko udeleži vsak ponudnik na javnem razpisu, kar obvezno izkaže s pisnim pooblastilom ponudnika. Komisija bo za vsako ponudbo ugotovila ali je pravočasna, ali jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje, ali je podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja storitve. O vsaki ponudbi, ki izpolnjuje predpisane zahteve, bo komisija pridobila mnenje socialne zbornice. Komisija bo najkasneje v roku 60 dni po pridobitvi mnenja socialne zbornice oziroma po preteku roka za podajo mnenja opravila pregled in presojo popolnih ponudb po objavljenih kriterijih in merilih ter na tej podlagi in ob upoštevanju mnenja socialne zbornice, če je bilo dano, pripravila predlog za podelitev koncesije ter o tem obvestila ponudnike. Nepravočasno prispelih vlog komisija ne odpira in jih zaprte vrne ponudniku. 14. Kriteriji in merila za izbiro med ponudbami Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila: – celotni stroški storitve – do 90 točk; – reference ponudnika – do 10 točk. 15. Organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe: koncedent bo izbral tistega prijavitelja, ki bo izpolnjeval vse zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije in bo zbral najvišje število točk v skladu z navedenimi merili. Koncedent si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega prijavitelja. Koncesijo bo na podlagi predloga pristojne strokovne komisije za pregled in presojo prispelih ponudb podelila občinska uprava z odločbo. Izbrani koncesionar bo koncesijsko pogodbo podpisal z županom Občine Horjul. 16. Odgovorna oseba za dajanje informacij v času objave javnega razpisa: pristojna oseba za dajanje informacij je Urška Marolt, svetovalka za družbene dejavnosti, tel. 01/75-91-123, e-posta: urska.marolt@horjul.si oziroma obcina@horjul.si. 17. Razpisna dokumentacija: celotna razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu koncedenta in na spletni strani Občine Horjul: www.horjul.si
Občina Horjul

AAA Zlata odličnost