Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014

Kazalo

2637. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju opremljanja ZN »Oskrbni center ob Dolinski cesti v Kopru«, stran 6992.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju opremljanja ZN »Oskrbni center ob Dolinski cesti v Kopru«
Št. 350-1/2007
Koper, dne 1. avgusta 2014
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 31. julija 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju opremljanja ZN »Oskrbni center ob Dolinski cesti v Kopru«
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju opremljanja ZN »Oskrbni center ob Dolinski cesti v Kopru« (Uradni list RS, št. 99/07).
2. člen
V 1. členu se črta besedilo: »v septembru 2007«.
3. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(območje opremljanja in obračunsko območje)
(1) Program opremljanja zemljišč za gradnjo temelji na Odloku o zazidalnem načrtu »Oskrbni center ob Dolinski cesti« v Kopru (Uradne objave, št. 38/91, Uradni list RS, št. 99/07).
(2) Obračunsko območje programa opremljanja je eno za vsako vrsto komunalne opreme in zajema celotno območje prostorskega akta iz prvega odstavka tega člena.«
4. člen
V 6. členu se črtajo četrta, peta in šesta alineja. Dosedanji sedma in osma alineja postaneta četrta in peta alineja.
5. člen
Besedilo 7. člena se črta.
6. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
(1) Skupni stroški za gradnjo nove komunalne opreme, ki odpadejo na območje opremljanja znašajo 4.166.762,65 EUR po cenah februar 2014 in obsegajo stroške projektne in investicijske dokumentacije, odkupa zemljišč za cesto ter stroške gradnje komunalne opreme. Obračunski stroški so enaki skupnim stroškom.
Tabela: Skupni in obračunski stroški za novo komunalno opremo v EUR
+---------------------------+-----------------+-----------------+
|     Postavka     | Skupni stroški v|  Obračunski  |
|              |    EUR    | stroški v EUR |
+---------------------------+-----------------+-----------------+
|I. faza          |   2.126.647,53|   2.126.647,53|
|– cestno omrežje      |   1.212.911,37|   1.212.911,37|
|– javna parkirišča     |    39.337,58|    39.337,58|
|– javna razsvetljava    |    163.175,00|    163.175,00|
|– fekalna kanalizacija   |    73.920,88|    73.920,88|
|– vodovodno omrežje    |    297.761,74|    297.761,74|
|– prepusti, izkopi in   |    339.540,96|    339.540,96|
|zidovi           |         |         |
|II. faza          |   2.040.115,12|   2.040.115,12|
|– cestno omrežje      |   1.582.906,17|   1.582.906,17|
|– javna parkirišča     |    450.852,75|    450.852,75|
|– fekalna kanalizacija   |     6.356,20|     6.356,20|
+---------------------------+-----------------+-----------------+
|Skupaj           |   4.166.762,65|   4.166.762,65|
+---------------------------+-----------------+-----------------+
(2) Skupni in obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo znašajo 903.050 EUR po cenah februar 2014.
Tabela: Skupni in obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo
+-----------------------------+---------------+-----------------+
|     Postavka      | Skupni strošek|  Obračunski  |
|               |   v EUR   | strošek v EUR |
+-----------------------------+---------------+-----------------+
|1. Cestno omrežje      |    623.946|     623.946|
|2. Vodovodno omrežje     |    111.624|     111.624|
|3. Fekalna kanalizacija   |    118.418|     118.418|
|4. Javna razsvetljava    |     49.062|      49.062|
+-----------------------------+---------------+-----------------+
|Skupaj            |    903.050|     903.050|
+-----------------------------+---------------+-----------------+
«
7. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(financiranje predvidene investicije)
(1) Investitorju se naloži obveznost izgradnje ter ureditve vse komunalne opreme na območju opremljanja, tako da zagotovi opremljenost zemljišča s komunalno opremo v skladu s programom opremljanja pri čemer se izvrši poračun vlaganj do višine odmere komunalnega prispevka.
(2) Finančna sredstva za izgradnjo komunalne opreme zagotavlja zavezanec – investitor iz komunalnega prispevka s sklenitvijo pogodbe o opremljanju. Investitor zagotavlja finančna sredstva v skladu s terminskim planom izgradnje infrastrukture.
(3) Ureditev medsebojnih razmerij med Mestno občino Koper in investitorjem za izgradnjo ter prevzem omenjene infrastrukture se ureja s pogodbo o opremljanju.«
8. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(časovni načrt)
Okviren časovni načrt je sledeč:
Za I. fazo:
– pridobitev stvarne
pravice na parcelah, ki
bodo služile komunalni
opremi              do konca l. 2015
– izdelava vse potrebne
projektne in tehnične
dokum.              do konca l. 2015
– gradnja komunalne opreme    do konca l. 2015
– tehnični pregled in
uporabno dovoljenje       do konca l. 2015
 
Za II. fazo:
– pridobitev stvarne
pravice na parcelah, ki
bodo služile komunalni
opremi              do konca l. 2019
– izdelava vse potrebne
projektne in tehnične
dokum.              do konca l. 2019
– gradnja komunalne opreme    do konca l. 2019
– tehnični pregled in
uporabno dovoljenje      do konca l. 2019.«
9. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(obračunski stroški na enoto mere)
(1) Obračunski stroški komunalne opreme iz prvega odstavka 8. člena tega odloka, preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov so sledeči:
Tabela: obračunski stroški na enoto mere za novo komunalno opremo
+-----------------------------+----------------+----------------+
|    Komunalna oprema   | Cpi (EUR/m2) | Cti (EUR/m2) |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|I. faza           |        |        |
|– cestno omrežje       |     36,020|     50,871|
|– javna parkirišča      |      1,168|      1,650|
|– javna razsvetljava     |      4,846|      6,844|
|– fekalna kanalizacija    |      2,195|      3,100|
|– vodovodno omrežje     |      8,843|     12,489|
|– prepusti, izkopi in zidovi |     10,083|     14,241|
|II. faza           |        |        |
|– cestno omrežje       |     47,008|     66,389|
|– javna parkirišča      |     13,389|     18,909|
|– fekalna kanalizacija    |      0,189|      0,267|
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Skupaj            |     123,741|     174,760|
+-----------------------------+----------------+----------------+
(2) Obračunski stroški komunalne opreme iz drugega odstavka 8. člena tega odloka, preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov so sledeči:
Tabela: obračunski stroški na enoto mere za obstoječo komunalno opremo
+-----------------------------+----------------+----------------+
|    Komunalna oprema   | Cpi (EUR/m2) | Cti (EUR/m2) |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|1. Cestno omrežje      |     18,529|     26,169|
|2. Vodovodno omrežje     |      3,315|      4,682|
|3. Fekalna kanalizacija   |      3,517|      4,967|
|4. Javna razsvetljava    |      1,457|      2,058|
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Skupaj            |     26,818|     37,876|
+-----------------------------+----------------+----------------+
«
10. člen
Besedilo 14. člena se črta.
11. člen
V 15. členu se besedilo: »na dan 31. 8. 2007« nadomesti z besedilom: »na februar 2014«.
12. člen
Besedilo 16. člena se črta.
13. člen
Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
(zagotavljanje izgradnje komunalne opreme ter upoštevanje vlaganj investitorja)
(1) Na podlagi pogodbe o opremljanju bo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka opremil območje s komunalno opremo na lastne stroške v rokih in obsegu kot to določa program opremljanja, pri čemer bo zgradil komunalno opremo, ki bi jo sicer morala zagotoviti občina.
(2) Finančne obremenitve za izvedena dela na komunalni opremi, ki bi jih sicer morala prevzeti občina, se zavezancu pri odmeri komunalnega prispevka upoštevajo kot lastna vlaganja v novo komunalno opremo. Po izgradnji bo investitor le-to brezplačno predal občini v last in upravljanje. S tem se šteje, da je investitor v naravi poravnal del komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
(3) Izgradnjo 1. faze izgradnje komunalne opreme bo v celoti financiral investitor objekta št. 1 v vrednosti 2.126.647,52 EUR, pri čemer pa mu bo v skladu s programom opremljanja zaračunan ter poračunan komunalni prispevek za novo komunalno opremo v višini 468.257 EUR, razliko v višini 1.658.390,52 EUR pa bo investitor prejel ob odmeri komunalnega prispevka za objekt št. 2.
(4) Investitor objekta št. 2 ima obveznost izgradnje 2. faze komunalne opreme v vrednosti 2.040.115,12 EUR, pri čemer pa mu bo zaračunan komunalni prispevek za novo komunalno opremo v višini 3.698.507 EUR, del tega v višini 1.658.390,52 EUR predstavlja obveznost vračila financiranja investitorja objekta št. 1, katerega mora investitor 2 povrniti investitorju 1 ob obračunu komunalnega prispevka.
(5) Vsi zneski so navedeni na datum februar 2014 in se revalorizirajo.
(6) S pogodbo se podrobneje določijo tudi medsebojne obveznosti glede oddaje gradnje objektov in omrežij komunalne opreme, neodplačnim prenosom zemljišča na kateri je infrastruktura in same komunalne opreme v javno last ter upravljanje v skladu s predpisi o urejanju prostora, in s tem v zvezi poračunom vseh medsebojnih obveznosti.«
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-1/2007
Koper, dne 31. julija 2014
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sul programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della zona contemplata dal Piano particolareggiato riferito al “Centro commerciale presso la Strada della Valle” a Capodistria
N. 350-1/2007
Capodistria, 1 agosto 2014
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 74 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta uff. della RS, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – rettifica), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A e 109/12), per effetto dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS, n. 94/07 – testo unico ufficiale 2, 27/08 – Sentenza della CC, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF), visto l’articolo 17 dell’Ordinanza sui contenuti del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria (Gazzetta uff. della RS, n. 80/07), in virtù del Regolamento sui criteri per la commisurazione degli oneri equivalenti alla quota proporzionale del costo di realizzazione delle opere d’urbanizzazione di cui sopra (Gazzetta uff. della RS, n. 95/07), come pure dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 31 luglio 2014, ha approvato il seguente
D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sul programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della zona contemplata dal Piano particolareggiato riferito al “Centro commerciale presso la Strada della Valle” a Capodistria
Articolo 1
Con il presente decreto viene modificato ed integrato il Decreto sul programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della zona contemplata dal Piano particolareggiato riferito al “Centro commerciale presso la Strada della Valle” a Capodistria (Gazzetta ufficiale della RS, n. 99/07).
Articolo 2
All'interno dell'articolo 1 viene depennato il testo „in settembre del 2007“.
Articolo 3
Il testo dell'articolo 4 viene modificato e recita come segue:
„Articolo 4
(area d’intervento e zona tariffaria)
(1) Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione poggia sul Decreto sul piano particolareggiato riferito al „Centro commerciale presso la Strada della Valle“ a Capodistria (Bollettino uff., n. 38/91, Gazzetta uff. della RS, n. 99/07).
(2) La zona tariffaria concernente il presente programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione è una per ogni singolo impianto infrastrutturale e comprende l'intera zona d’intervento interessata dallo strumento urbanistico di cui all'articolo 1.”
Articolo 4
Il quarto, quinto e sesto alinea dell'articolo 6 vengono depennati. Gli attuali alinea settimo e ottavo diventano conseguentemente il quarto e il quinto.
Articolo 5
Il testo dell'articolo 7 viene depennato.
Articolo 6
Il testo dell'articolo 8 viene modificato e recita come segue:
“Articolo 8
(costi totali e costi di calcolo dell’intervento)
(1) I costi totali dell’intervento di costruzione delle nuove opere d’urbanizzazione, riferiti alla zona d'intervento, calcolati in base ai prezzi in vigore nel mese di febbraio 2014, ammontano a Euro 4.166.762,65 e comprendono le spese di predisposizione della documentazione progettuale ed economico – finanziaria, quelle dell'acquisto dei terreni da destinarsi alla strada, nonché le spese di costruzione degli impianti infrastrutturali. I costi di calcolo sono uguali ai costi totali.
Tabella: costi totali e di calcolo per le opere di urbanizzazione di nuova costruzione:
+----------------------------+----------------+-----------------+
|      Voce      | Costi totali in| Costi di calcolo|
|              |   EURO   |   in EURO   |
+----------------------------+----------------+-----------------+
|I fase           |  2.126.647,53|   2.126.647,53|
|– rete stradale       |  1.212.911,37|   1.212.911,37|
|– parcheggi pubblici    |    39.337,58|    39.337,58|
|– illuminazione pubblica  |   163.175,00|    163.175,00|
|– rete fognaria delle acque |    73.920,88|    73.920,88|
|reflue           |        |         |
|– rete idrica        |   297.761,74|    297.761,74|
|– opere di attraversamento, |   339.540,96|    339.540,96|
|escavazioni e muri     |        |         |
|II fase           |  2.040.115,12|   2.040.115,12|
|– rete stradale       |  1.582.906,17|   1.582.906,17|
|– parcheggi pubblici    |   450.852,75|    450.852,75|
|– fognatura delle acque   |    6.356,20|     6.356,20|
|reflue           |        |         |
+----------------------------+----------------+-----------------+
|Totale           |  4.166.762,65|   4.166.762,65|
+----------------------------+----------------+-----------------+
(2) I costi totali e i costi di calcolo, relativi alle opere d’urbanizzazione preesistenti, conteggiati in base ai prezzi in vigore nel mese di febbraio 2014, ammontano a Euro 903.050.
Tabella: costi totali e di calcolo per le opere di urbanizzazione preesistenti
+------------------------------+---------------+----------------+
|       Voce       |Costi totali in|  Costi di  |
|               |   EURO   | calcolo in EURO|
+------------------------------+---------------+----------------+
|1. Rete stradale       |    623.946|     623.946|
|2. Rete idrica        |    111.624|     111.624|
|3. Rete fognaria delle acque |    118.418|     118.418|
|reflue            |        |        |
|4. Illuminazione pubblica   |     49.062|     49.062|
+------------------------------+---------------+----------------+
|Totale            |    903.050|     903.050|
+------------------------------+---------------+----------------+
Articolo 7
Il testo dell'articolo 9 viene modificato e recita come segue:
“Articolo 9
(finanziamento dell'intervento)
(1) Il committente si impegna a realizzare tutte le opere d'urbanizzazione pianificate nella zona d'intervento, come previsto nel relativo programma, con il pareggiamento degli oneri fino alla concorrenza della commisurazione dell’onere d’urbanizzazione.
(2) La realizzazione delle opere d'urbanizzazione primaria viene finanziata dal soggetto passivo -committente dai fondi afferenti l'onere di urbanizzazione mediante la stipulazione del contratto di realizzazione delle suddette opere. Il committente stanzia i fondi in funzione del piano cronologico di attuazione dei lavori.
(3) I rapporti reciproci tra il Comune città di Capodistria e il committente, derivanti dalla costruzione e dall'acquisizione della detta infrastruttura vengono definiti mediante il contratto di realizzazione delle opere d'urbanizzazione.”
Articolo 8
L'articolo 10 viene modificato e recita come segue:
“Articolo 10
(piano cronologico)
Il piano cronologico è il seguente:
Per la I fase:
– acquisizione dei
diritti reali
relativamente alle
particelle a servizio
delle opere di      entro la fine
urbanizzazione       dell'a. 2015
– predisposizione
della documentazione   entro la fine
progettuale e tecnica   dell'a. 2015
– realizzazione delle
opere di         entro la fine
urbanizzazione       dell'a. 2015
– collaudo tecnico e
rilascio del
certificato di      entro la fine
agibilita         dell'a. 2015
 
Per la II fase:
– acquisizione dei
diritti reali
relativamente
– alle particelle a
servizio delle opere   entro la fine
di urbanizzazione     dell'a. 2019
– predisposizione
della documentazione   entro la fine
progettuale e tecnica   dell'a. 2019
– realizzazione delle
opere di         entro la fine
urbanizzazione       dell'a. 2019
– collaudo tecnico e
rilascio del
certificato di      entro la fine
agibilita        dell'a. 2019.”
Articolo 9
L'articolo 13 viene modificato e recita come segue:
“Articolo 13
(costi di calcolo per unità)
(1) I costi di calcolo per le opere d'urbanizzazione primaria di cui al primo comma dell'articolo 8 del presente decreto, ripartiti per superficie delle particelle edificali ovvero superficie planimetrica netta dei manufatti, ammonta a:
Tabella: costi di calcolo per unità, relativi agli impianti infrastrutturali di nuova costruzione
+-----------------------------+----------------+----------------+
|    Infrastruttura    | Cp (EUR/m2)  |  Ct (EUR/m2) |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|I. fase           |        |        |
|– rete stradale       |     36,020|     50,871|
|– parcheggi pubblici     |      1,168|      1,650|
|– illuminazione pubblica   |      4,846|      6,844|
|– rete fognaria delle acque |      2,195|      3,100|
|reflue            |        |        |
|– rete idrica        |      8,843|     12,489|
|– opere di attraversamento, |     10,083|     14,241|
|escavazioni e muri      |        |        |
|II. fase           |        |        |
|– rete stradale       |     47,008|     66,389|
|– parcheggi pubblici     |     13,389|     18,909|
|– fognatura delle acque   |      0,189|      0,267|
|reflue            |        |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Totale            |     123,741|     174,760|
+-----------------------------+----------------+----------------+
(2) I costi di calcolo per le opere d’urbanizzazione primaria di cui al secondo comma dell’articolo 8 del presente decreto, ripartiti per superficie delle particelle edificali ovvero superficie planimetrica netta dei manufatti, ammonta a:
“Tabella: costi di calcolo per unità, relativi agli impianti infrastrutturali preesistenti”:
+-----------------------------+----------------+----------------+
|    Infrastruttura    | Cp (EUR/m2)  | Ct (EUR/m2)  |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|1. Rete stradale       |     18,529|     26,169|
|2. Rete idrica        |      3,315|      4,682|
|3. Rete fognaria delle acque |      3,517|      4,967|
|reflue            |        |        |
|4. Illuminazione pubblica  |      1,457|      2,058|
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Totale            |     26,818|     37,876|
+-----------------------------+----------------+----------------+
Articolo 10
L'articolo 14 viene depennato.
Articolo 11
Nell'articolo 15 il testo “il 31. 8. 2007” viene sostituito dal testo “nel mese di febbraio 2014”.
Articolo 12
L'articolo 16 viene depennato.
Articolo 13
Il testo dell'articolo 17 viene modificato e recita come segue:
“Articolo 17
(garanzia di costruzione delle opere di urbanizzazione e pareggiamento sugli oneri di urbanizzazione in seguito agli investimenti del committente)
(1) In virtù del contratto di realizazzione delle dette opere, il soggetto passivo dell’onere di urbanizzazione realizzerà le opere di urbanizzazione a sue spese, nell’estensione stabilita e nel rispetto del piano cronologico; facendo ciò egli realizzerà le opere d'urbanizzazione che dovrebbero altrimenti essere costruite dal comune.
(2) Gli oneri finanziari per i lavori appaltati relativamente alle opere d'urbanizzazione primaria che dovrebbero essere a carico del comune, sono scomputati dal contributo dovuto dal committente. A lavori ultimati, le dette infrastrutture realizzate saranno cedute in proprietà ed in gestione a titolo non oneroso al comune. Si ritiene pertanto che il committente abbia assolto in natura il corrispettivo di una parte dell’onere previsto per la realizzazione delle opere d’urbanizzazione di nuova costruzione.
(3) Le spese derivanti dalla realizzazione della I fase di costruzione delle opere d'urbanizzazione pari a Euro 2.126.647,52 verranno interamente stanziate dal committente del fabbricato n. 1, al quale sarà comminsurato ed addebitato l'onere di urbanizzazione per le opere di nuova costruzione pari a Euro 468.257, mentre la differenza pari a Euro 1.658.390,52 verrà acquisita dal committente al momento della commisurazione dell'onere di urbanizzazione del fabbricato n. 2.
(4) Il committente del fabbricato n. 2 assume il dovere di portare a termine la II fase di realizzazione delle opere d'urbanizzazione pari a Euro 2.040.115,12, relativamente alla quale gli sarà commisurato un onere d'urbanizzazione per le opere di nuova costruzione di Euro 3.698.507, di cui una parte pari a Euro 1.658.390,52 corrisponde al rimborso delle spese stanziate dal committente del fabbricato n. 1 che devono essere rese al committente 1 dal committente 2 al momento della commisurazione dell'onere di urbanizzazione.
(5) Tutti gli importi riportati sono quelli in vigore nel mese di febbraio 2014 e vengono rivalutati.
(6) Nel contratto sono definiti in maniera più dettagliata gli obblighi reciproci in materia di appalto per la realizzazione degli impianti infrastrutturali, del trasferimento non oneroso in proprietà e della gestione pubblica di tali impianti da realizzarsi in conformità della normativa disciplinante la pianificazione territoriale, con il conseguente pareggiamento degli oneri.”
Articolo 14
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 350-1/2007
Capodistria, 31 luglio 2014
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost