Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014

Kazalo

Št. 014-62/2014/6 Ob-3130/14 , Stran 1791
Št. 014-62/2014/6 Ob-3130/14
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 42. člena Zakona o javno-­zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13) in 13. člena Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 129/04, 57/06, 105/07, 102/08 in 94/13) ter po pooblastilu Vlade Republike Slovenije, št. 02003-11/2014/4 z dne 9. 7. 2014, objavlja Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje storitev dimnikarske javne službe za območje Rogatec
1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje objavlja javni razpis za izvajanje državne gospodarske javne službe skladno z določbami koncesijskega akta – Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (v nadaljevanju: Uredba, Uradni list RS, št. 129/04, 57/06, 105/07, 102/08 in 94/13), na katerega se lahko prijavijo zainteresirane pravne osebe in samostojni podjetniki. 2. Koncedent – Republika Slovenija, ki jo zastopa Vlada Republike Slovenije, podeljuje koncesijo za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom za obdobje do 31. decembra 2015: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. Prijave morajo do roka za predložitev prijav, najkasneje do 20. 8. 2014, do 10. ure, prispeti na naslov: Republika Slovenija Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Prijave, ki do roka ne bodo predložene na zgornji naslov, bodo zavržene kot prepozno prejete. Prijave je mogoče oddati tudi osebno, vsak delovni dan, med 8. in 15. uro, v vložišče Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti na navedeni naslov do zgoraj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno prejete. Prijave, ki bodo predložene na drug način (npr. po faksu ali elektronski pošti), ne bodo obravnavane. 4. Merili za izbiro koncesionarja v primeru, da se za območje prijavi več prijaviteljev sta: Prvo merilo: število prijavljenih usposobljenih oseb, ki bodo izvajale dimnikarsko službo na dimnikarskem območju, ki je predmet razpisa; Drugo merilo: usposobljenost prijavljenih oseb, ki bodo izvajale dimnikarsko službo na dimnikarskem območju, za katerega se prijavitelj prijavlja. Merili in način ocenjevanja so podrobneje definirani v razpisni dokumentaciji. 5. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje: (http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/). 6. Kontaktni osebi Ministrstva za kmetijstvo in okolje sta Aleš Jeraj na tel. 01/478-73-24 in Marko Rosandič na tel. 01/478-71-72 in na elektronskih naslovih: Ales.Jeraj@gov.si in Marko.Rosandic@gov.si 7. Pogoji, ki jih mora za podelitev koncesije izpolnjevati prijavitelj, so: a) Prijavitelj mora biti registriran za opravljanje dejavnosti dimnikarske službe – šifra 81.220 in/ali 71.200 skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08). Za dokazovanje izpolnjevanja tega pogoja prijavitelj predloži ustrezno dokazilo. V primeru, da prijavitelj dokazila ne bo predložil, bo komisija izpolnjevanje tega pogoja preverila v uradnih evidencah. b) Zoper prijavitelja ne sme biti uveden ali začeti postopki zaradi insolventnosti ali drugi postopki, katerih posledica ali namen je prenehanje prijaviteljevega poslovanja. Za dokazovanje izpolnjevanja tega pogoja je potrebno priložiti dokazilo – potrdilo pristojnih organov oziroma izpolniti pooblastilo ministrstvu za pridobitev podatkov. c) Prijavitelj mora imeti poravnane davke, prispevke in druge predpisane dajatve, vključno s koncesijskimi dajatvami. Za dokazovanje izpolnjevanja tega pogoja je potrebno priložiti dokazilo, in sicer originalno potrdilo pristojnega davčnega organa ali izpolnjen obrazec Obr-07 – Obrazec: Vloga za pridobitev podatkov prijavitelja o plačilu davkov oziroma prispevkov za socialno varnost ministrstvu za pridobitev podatkov. V primeru, da prijavitelj predloži potrdilo, le-to ne sme biti starejše od 15 dni od datuma vložitve ponudbe na predmetni javni razpis. Komisija bo izpolnjevanje tega pogoja nato preverila pri pristojnem organu. d) Prijavitelj mora imeti zaposleno ustrezno število delavcev, in sicer mora imeti na vsakih začetih 2000 enakovrednih kurilnih naprav na dimnikarskem območju, ki je predmet tega postopka, zaposleno najmanj eno osebo, ki ima javno listino, veljavno na območju Republike Slovenije, s katero ji je priznana ustrezna izobrazba ali kvalifikacija (dimnikar, dimnikarski mojster, dimnikarski delovodja ali najmanj VI. stopnja strokovne izobrazbe tehnične smeri in pet let delovnih izkušenj na področju dimnikarstva), pridobljena po izobraževalnih programih ali na podlagi preverjanja in potrjevanja strokovnih znanj in spretnosti za pridobitev poklicne izobrazbe dimnikar v skladu z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Za dokazovanje izpolnjevanja tega pogoja mora prijavitelj priložiti dokazila o izobrazbi v izvirniku ali overjene kopije. V primeru, da bo komisija ugotovila, da bi kandidat s prijavljenim delavcem, s katerim dimnikarsko dejavnost že izvaja na kakšnem drugem območju in bi njegova zasedenost presegla 100 %, oziroma da prijavljeni delavec ne izpolnjuje zahtevanih pogojev v zvezi z izobrazbo, bo taka prijava zavrnjena in unovčena garancija za resnost ponudbe. V primeru, da bo komisija ugotovila, da namerava kandidat s posameznim prijavljenim delavcem dimnikarsko dejavnost izvajati z manj kot 10 % zasedenostjo, bo tak kader izločen iz prijave. e) Med zaposlenimi, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnje točke, mora prijavitelj določiti odgovorno osebo za spremljanje izvajanja gospodarske javne službe, pri čemer odgovorne osebe ni potrebno določiti samostojnemu podjetniku posamezniku, ki je samozaposlen in izpolnjuje pogoje iz prejšnje točke. f) Prijavitelj razpolaga z merilno opremo v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz kurilnih naprav in drugo opremo potrebno za izvajanje dimnikarske službe ter računalniško opremo za povezavo z evidencami, ki jih v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe vodi ministrstvo. Za dokazovanje izpolnjevanja tega pogoja je potrebno priložiti podpisano izjavo. g) Prijavitelj v prijavi ne sme navajati neresničnih ali zavajajočih podatkov. V primeru, da komisija ugotovi, da je prijavitelj v svoji prijavi navajal neresnične ali zavajajoče podatke, bo prijava zavrnjena. h) Prijavitelj se lahko za posamezno območje prijavi le enkrat. V primeru več prijav istega prijavitelja na isto območje, bodo zavrnjene vse njegove prijave podane za predmetno območje. V primeru, da prijavitelj odda partnersko ponudbo (potencialni koncesionar nastopa v obliki partnerstva ene ali več pravnih ali fizičnih oseb), morajo pogoje a), b), c), g) in h) izpolnjevati vsi sodelujoči v prijavi, pogoje d), e), f) pa morajo izpolnjevati skupno (kumulativno). 9. Prijava mora vsebovati naslednje dokumente, da se bo štela za popolno: a) Izpolnjen obrazec »ovojnica« nalepljen na zunanjo ovojnico prijave – (Obr-01). Obr-01 mora biti v celoti izpolnjen na za to predvidenih poljih in nalepljen na zunanjo ovojnico prijave (neoznačeno ali napačno označeno območje prijave na tem obrazcu je razlog za zavrženje prijave). b) Izpolnjen obrazec »prijava na javni razpis« – (Obr-02). Obr-02 mora biti v celoti izpolnjen ter podpisan s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščenca prijavitelja (v primeru pooblaščenca mora biti priloženo tudi pooblastilo za podpis, podpisano s strani zakonitega zastopnika). c) Izpolnjen obrazec »Elaborat« – (Obr-03). Obr-03 mora biti v celoti izpolnjen, parafiran in podpisan s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščenca prijavitelja (v primeru pooblaščenca mora biti priloženo tudi ustrezno pooblastilo za podpis, podpisano s strani zakonitega zastopnika). Vsebovati mora podatke o nameravanem opravljanju storitev javne službe z vidika tehnične opremljenosti, organizacije dela in strokovne usposobljenosti zaposlenih. d) Zavarovanje za resnost ponudbe – (Obr-04)- menica Prijavitelj mora predložiti podpisano bianco menico s podpisano menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev v višini 1000 EUR ter z veljavnostjo najmanj 6 mesecev od roka za oddajo prijav (podpisana bianco menica ter izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec). e) Lastna izjava (izpolnjena, podpisana in žigosana) – (Obr-05). f) Pooblastilo (izpolnjeno, podpisano in žigosano) – (Obr-06). g) Izpolnjen obrazec: Vloga za pridobitev podatkov prijavitelja o plačilu davkov oziroma prispevkov za socialno varnost – (Obr-07). Prijavitelj mora predložiti ustrezno izpolnjen in podpisan obrazec v primeru, da sam ne predloži ustreznega dokazila o izpolnjevanju pogoja v zvezi s plačilom davkov oziroma prispevkov in drugih javnih dajatev. h) Dokazila – fotokopije Potrdila o prijavi – odjavi v zdravstveno zavarovanje (obrazec M-1/M-2), iz katerih je razvidno da prijavitelj zaposluje zadostno število delavcev z ustreznimi kvalifikacijami za opravljanje dimnikarske službe za prijavljeno dimnikarsko območje (zahtevano število zaposlenih oseb za dimnikarsko območje je razvidno iz tabele pod točko 2 te razpisne dokumentacije); i) Za vsako prijavljeno zaposleno osebo fotokopijo delovne knjižice in fotokopijo dokazila o izobrazbi (spričevala o končanem šolanju ali fotokopijo potrdila o končanem šolanju ali fotokopijo druge javne listine z veljavo na območju RS, s katero je priznana ustrezna izobrazba ali kvalifikacija, za naziv dimnikar, dimnikarski mojster, dimnikarski delovodja ali najmanj VI. stopnja strokovne izobrazbe tehnične smeri in 5 let delovnih izkušenj na področju dimnikarstva, oziroma fotokopijo dokazila za drugo izobrazbo). Za zavarovance, ki so prvič stopili v zavarovanje po 1. 1. 2009 oziroma zavarovance, ki so po 1. 1. 2009, ponovno zaposlili ali začeli opravljati dejavnost, bodo dokazovali obdobja zavarovanja, dopolnjena po 1. 1. 2009, brez delovne knjižice in sicer samo na podlagi podatkov, ki so iz prijav in odjav pokojninskega in invalidskega zavarovanja vpisani v matični evidenci zavarovancev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Na to mesto se za posamezen kader predloži tudi dokazila, ki so predmet ocenjevanja in so navedena pri merilih (listine, s katerimi dokazuje izobrazbo, izkušnje in šolanje); j) Pogodbo s skupnem nastopanju (partnerskem sodelovanju) v prijavi – partnerska pogodba, v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od koncedenta sprejemal obveznosti, navodila ter bo komuniciral v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti koncedentu za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti. k) Vsi obrazci morajo biti izpolnjeni računalniško. 10. Kandidati bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku 30 dni od javnega odpiranja prijav. Vse prispele prijave bo pregledala strokovna komisija koncedenta. Prepozne prijave (prijave, ki bodo prispele po roku določenem za prejem prijav in napačno označene prijave) ne bodo odprte, temveč bodo neodprte vrnjene prijavitelju. Po roku za predložitev, dopolnitev prijave ni dopustna. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ima, glede dokumentov predloženih v prijavi in v primeru dvoma, pravico preveriti pristnost predloženih dokumentov ter resničnost v prijavi navedenih podatkov in od ponudnika zahtevati dodatna pojasnila, s tem, da ponudniki ne smejo spreminjati prijav. Formalno nepopolna prijava je prijava, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na vsebino prijave in ocenjevanje ter njeno razvrstitev skladno s postavljenimi merili. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo prijavitelja, ki bo oddal formalno nepopolno prijavo pozvalo k dopolnitvi prijave. Če je formalna pomanjkljivost prijave nebistvena, prijava ni formalno nepopolna. Popolne prijave (prijave, ki vsebujejo vse zahtevane dokumente pod točko 8 te razpisne dokumentacije) bo komisija vsebinsko obravnavala. Komisija bo najprej preverila ali prijavitelji izpolnjujejo pogoje za podelitev koncesije, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. O opravljenem vsebinskem pregledu, bo komisija pripravila poročilo. V poročilu bodo zajete vse prispele prijave za posamezno dimnikarsko območje. Če bo za posamezno območje prijavljen zgolj en prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane pogoje, bo koncedent izbral takega prijavitelja. Če bo za posamezno območje prijavo oddal prijavitelj, ki je na tem območju že izvajal javno službo in mu je koncedent koncesijo odvzel zaradi kršitve koncesijske pogodbe, koncesijskega akta ali drugih pravil, bo komisija koncedenta takšno prijavo izločila. Za območje, kjer bosta prijavljena najmanj dva ali več prijaviteljev, ki izpolnjujejo postavljene pogoje (pravilna prijava) in so oddali popolne prijave, bo koncedent izbral prijavitelja skladno s postavljenima meriloma. V primeru enakega skupnega števila dodeljenih točk na podlagi meril (ocene prijav se bodo zaokrožile na dve decimalki), bo koncedent izbral tistega, ki je dosegel večje število točk pri prvem merilu. Če pa tudi to ne bo mogoče, pa bo izbral tistega prijavitelja, katerega sedež poslovanja je bližje razpisanemu dimnikarskemu območju. Če izbrani prijavitelj ne podpiše koncesijske pogodbe v roku 28 dni od dokončnosti odločbe iz razlogov na njegovi strani, odločba o podelitvi koncesije preneha veljati. Koncesijska pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev, bo koncedent vsako prijavljeno zaposleno osebo prijavitelja štel zgolj enkrat, vendar skupaj največ 100 % zasedenosti, pri čemer lahko prijavitelj zasedenost osebe razdeli na odstotke, brez decimalk. Koncedent ne bo upošteval zaposlenih oseb prijavitelja, ki so že v celoti zasedene na drugih območjih, kjer že ima podeljeno koncesijo s strani koncedenta za predmetno javno gospodarsko službo. Osebe, ki so delno že zasedene, pa bodo upoštevane zgolj v prijavljenem odstotku, v katerem še niso zasedene. V primeru, da bo prijavitelj posamezen kader prijavil na način, da bo ta zaseden v skupaj več kot 100 % (v posameznih prijavah ali na območjih, kjer že ima podeljeno koncesijo s strani koncedenta), bo taka prijava zavrnjena in unovčena garancija za resnost ponudbe. V primeru, da bo komisija ugotovila, da namerava kandidat s prijavljenim delavcem dimnikarsko dejavnost izvajati z manj kot 10 % zasedenostjo, bo tak kader izločen iz prijave na ta razpis. Če koncedent za razpisano območje ne pridobi nobene popolne prijave, če koncesionar ne bo izbran ali če z njim ne bo pravočasno podpisana koncesijska pogodba, se razpis za to območje ponovi. 11. Javno odpiranje prijav bo potekalo na lokaciji Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 47, Ljubljana, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost