Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014

Kazalo

2628. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Borovnica, stran 6795.

Na podlagi Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/07, ZZZiv-UPB2), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), Pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/00 in 78/04), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 in vse ostale spremembe) in Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je Občinski svet Občine Borovnica na 24. redni seji dne 10. 7. 2014 sprejel
O D L O K
o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Borovnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Oskrba zapuščenih živali na območju Občine Borovnica se zagotavlja kot obvezna gospodarska javna služba s podelitvijo koncesije koncesionarju, ki ga bo Občina Borovnica izbrala v skladu z določili tega odloka.
S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, Občina Borovnica kot koncedent (v nadaljevanju besedila: koncedent) določa: predmet in območje izvajanja javne službe, način opravljanja varstva zapuščenih živali, postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja, pogoje za podelitev in izvajanje koncesije, viri in način financiranja, nadzor nad izvajanjem koncesije, prenehanje koncesijskega razmerja, končne določbe in druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje obvezne gospodarske javne službe.
II. PREDMET JAVNE SLUŽBE
2. člen
Dejavnost, ki je predmet javne službe obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
– skrb za ažurno vodenje registra psov, ki ga koncesionar enkrat letno posreduje lokalni skupnosti,
– druge naloge, določene z zakonom o zaščiti živali ter podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen
Območje izvajanja javne službe iz prvega člena tega odloka obsega območje Občine Borovnica.
IV. NAČIN OPRAVLJANJA VARSTVA ZAPUŠČENIH ŽIVALI
4. člen
Za izvajanje javne službe se podeli koncesija.
Koncesija se podeli kandidatu, ki izpolnjuje s tem odlokom predpisane pogoje, po postopku, določenem v tem odloku.
Koncesija se podeli za obdobje 5 let.
V. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA IN IZBIRE KONCESIONARJA
5. člen
Koncesionarja za izvajanje koncesije koncedent izbere na podlagi javnega razpisa. Javni razpis za podelitev koncesije se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Javni razpis za podelitev koncesije razpiše župan s sklepom, s katerim imenuje tudi strokovno komisijo za pripravo in izvedbo razpisa. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana.
6. člen
Javni razpis mora vsebovati najmanj:
– navedbo predmeta javne službe in območja njenega izvajanja,
– navedbo pričetka in časa trajanja koncesijskega razmerja,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– merila za izbor koncesionarja,
– način financiranja javne službe,
– navedbo, kdaj se šteje prijava na razpis za popolno, pravilno in pravočasno,
– navedba strokovnih referenc in drugih dokazil, ki morajo biti predloženi za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
– rok in način predložitve prijav na razpis,
– rok za izbor koncesionarja,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru,
– rok, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem javne službe,
– podatke o pooblaščeni osebi za dajanje pisnih in ustnih informaciji med razpisom,
– ostale pogoje, določene s predpisi, ki urejajo področje koncesijskih storitev.
7. člen
Javni razpis za izbiro koncesionarja se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije v roku 60 dni od pričetka veljavnosti tega odloka.
Javni razpis uspe, če je na razpis prispela vsaj ena popolna, pravilna in pravočasna prijava.
Če javni razpis ne uspe, se ponovi, in sicer najkasneje v 60 dneh od dneva zaključka neuspelega razpisa.
8. člen
Pri odločanju o izbiri koncesionarja se kot merila upoštevajo naslednji kriteriji:
– cena storitve,
– dosedanje izkušnje prijavitelja.
9. člen
Komisija pregleda in oceni prijave na razpis. Prijavitelje, katerih prijave na razpis niso popolne, se pozove, da prijavo v določenem roku dopolnijo.
10. člen
Po pregledu in ocenitvi prijav, komisija pripravi predlog izbire koncesionarja. O izbiri koncesionarja odloči z odločbo direktor občinske uprave (v nadaljevanju: pristojni organ).
Nepopolne prijave, ki v zahtevanem roku niso bile dopolnjene, in prepozno prispele prijave, pristojni organ s sklepom zavrže.
Zoper odločbo in sklep iz prejšnjega odstavka tega člena je možna, v roku 15 dni od vročitve, pritožba na župana Občina Borovnica.
11. člen
Z izbranim prijaviteljem se sklene koncesijska pogodba.
S koncesijsko pogodbo pogodbeni stranki podrobneje opredelita koncesijsko razmerje.
Koncesijsko pogodbo pošlje pristojni organ v podpis izbranemu prijavitelju takoj po dokončnosti aktov iz prejšnjega člena. Izbrani prijavitelj mora koncesijsko pogodbo podpisati najkasneje v roku enega meseca od dneva, ko jo je prejel, z izvajanjem javne službe pa mora pričeti najkasneje v roku enega meseca od sklenitve koncesijske pogodbe.
12. člen
Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije na nobeno drugo pravno ali fizično osebo.
VI. POGOJI ZA PODELITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE
13. člen
Prijavitelj na javni razpis mora za podelitev koncesije za izvajanje javne službe izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da izpolnjuje pogoje, ki jih določajo zakon o zaščiti živali ter drugi podzakonski predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali,
– da ima poravnane davke in prispevke,
– da ni v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije,
– da razpolaga z ustreznim vozilom za prevoz živali,
– da razpolaga z zadostnim številom oskrbnikov in zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev,
– da predloži stroškovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali,
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
– da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje, vsebovane v javnem razpisu.
14. člen
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar ob dokazanih razlogih pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesije v nepredvidljivih okoliščinah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata koncedent in koncesionar medsebojno obveščati in dogovarjati o izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile.
Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju zaposlenih delavcev. Koncesionar mora ob stavki svojih delavcev zagotoviti izvajanje koncesije v obsegu in pod pogojih, določenimi s predpisi o zaščiti živali.
15. člen
Koncesionar mora v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti:
– za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe,
– za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe, povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam.
Pogodba o zavarovanju za namen iz prejšnjega odstavka mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Borovnica.
16. člen
Javno službo mora koncesionar opravljati skladno z zakonom o zaščiti živali ter drugimi podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.
17. člen
Koncesionar je dolžan izvajati javno službo nepretrgoma.
18. člen
Koncesionar mora koncedentu o izvajanju javne službe predložiti letno poročilo najkasneje do konca meseca februarja za preteklo leto.
Koncesionar mora oddati tudi vmesno poročilo, kadar to zahteva koncedent.
VII. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA
19. člen
Javna služba, ki jo izvaja koncesionar, se financira iz:
– sredstev koncedenta, ki zagotovijo v vsakoletnem proračunu koncedenta.
– sredstev RS, če gre za društvo, ki deluje v javnem interesu,
– plačila stroškov v zvezi z zapuščenimi živalmi,
– plačila za storitve veterinarske ambulante in
– drugih virov.
20. člen
Osnova za določitev vrednosti opravljenega dela je cenik storitev oskrbe zapuščenih živali. Cene v ceniku se lahko valorizirajo enkrat letno z indeksom rasti življenjskih potrebščin, ki ga objavlja Statistični urad Republike Slovenije. O spremembi cenika koncedent seznani Občinski svet Občine Borovnica.
Način plačila koncesionarja se določi s koncesijsko pogodbo.
Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za podeljeno koncesijo ločeno do računovodstva za svojo ostalo dejavnost v skladu z določili Zakona o gospodarskih javnih službah in Zakona o gospodarskih javnih družbah.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
22. člen
Občina ima pravico izvajati nadzor nad opravljanjem javne službe. Nadzor opravlja pristojna strokovna služba koncedenta ter občinska inšpekcijska služba. Koncesionar mora kadarkoli med delovnim časom posredovati informacije o poslovanju in omogočiti pooblaščeni osebi vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen.
Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije in tretjih oseb, izvajati pa se mora praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. O nadzoru se opravi zapisnik, ki ga podpiše koncesionar in predstavnik koncedenta.
Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno tajnost.
IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
23. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s pretekom časa, za katerega je bilo sklenjeno,
– s sporazumom koncedenta in koncesionarja,
– v primeru stečaja ali likvidacije pravne osebe, ki je pridobila koncesijo, oziroma izbrisa fizične osebe iz ustreznega registra,
– z odpovedjo,
– z odvzemom.
24. člen
Koncedent in koncesionar lahko s pisnim sporazumom razveljavita koncesijsko razmerje. V tem primeru mora dosedanji koncesionar izvajati javno službo do izbora novega koncesionarja.
25. člen
Koncesionar lahko samo zaradi izjemnih, nepredvidljivih okoliščin, ko iz utemeljenih razlogov ne more več izvajati javne službe, s šestmesečnim odpovednim rokom odpove koncesijsko pogodbo.
26. člen
Koncedent lahko z odločbo odvzame koncesijo, če:
– koncesionar v dogovorjenem roku ni podpisal koncesijske pogodbe,
– koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi, tem odlokom in koncesijsko pogodbo.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je možna, v roku 15 dni od njene vročitve, pritožba na župana Občine Borovnica.
X. KONČNA DOLOČBA
27. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2014-5
Borovnica, dne 10. julija 2014
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti