Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014

Kazalo

2643. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2013, stran 7014.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 14/13 – popr.) in 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 30. redni seji dne 24. julija 2014 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2013
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Šalovci za leto 2013, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Šalovci.
2. člen
+-----+---------------------------+-----------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN    | v evrih  |
|   |ODHODKOV          |      |
+---------------------------------+-----------+
|Skupina/podskupina kontov    |Realizacija|
|                 |  2013  |
+-----+---------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI      |1.886.829 |
|   |(70+71+72+73+74)      |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI      |1.329.832 |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in  |1.191.131 |
|   |dobiček          |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje  | 73.684  |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago | 65.017  |
|   |in storitve        |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |706 Drugi davki      |    –  |
+-----+---------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI     | 60.777  |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in | 22.281  |
|   |dohodki          |      |
|   |od premoženja       |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine  |   703  |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |712 Denarne kazni     |  2.542  |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje  |    –  |
|   |blaga in storitev     |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni     | 35.251  |
|   |prihodki          |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI    | 15.691  |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |720 Prihodki od prodaje  | 13.191  |
|   |osnovnih sredstev     |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |721 Prihodki od prodaje  |    –  |
|   |zalog           |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje  |  2.500  |
|   |zemljišč          |      |
|   |in nemat. premoženja    |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|73  |PREJETE DONACIJE      |    –  |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |730 Prejete donacije iz  |    –  |
|   |domačih virov       |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |731 Prejete donacije iz  |    –  |
|   |tujine           |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI    | 480.529  |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz | 480.529  |
|   |drugih javnofinančnih   |      |
|   |institucij         |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI       |1.841.756 |
|   |(40+41+42+43)       |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI       | 837.008  |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki | 58.044  |
|   |zaposlenim         |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev |  8.959  |
|   |za socialno varnost    |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in  | 733.212  |
|   |storitve          |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |403 Plačila domačih    | 28.111  |
|   |obresti          |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve        |  8.682  |
+-----+---------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI      | 462.876  |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije       |  1.433  |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom | 281.209  |
|   |in gospodinjstvom     |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |412 Transferi neprofitnim | 89.346  |
|   |organizacijam       |      |
|   |in ustanovam        |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači  | 90.888  |
|   |transferi         |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI   | 514.007  |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja    | 514.007  |
|   |osnovnih sredstev     |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI  | 27.865  |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |430 Investicijski     |    –  |
|   |transferi         |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |431 Investicijski tranferi |  7.989  |
|   |prav. in fizič. oseb., ki |      |
|   |niso pror. uporabniki   |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |432 Investicijski     | 19.876  |
|   |transferi javnim zavodom  |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK    | 45.073  |
|   |(PRIMANJKLJAJ) I.-II.   |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV  |      |
|   |IN NALOŽB         |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH   |      |
|   |POSOJIL          |      |
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH   |      |
|   |DELEŽEV          |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH   |    –  |
|   |POSOJIL          |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih |    –  |
|   |posojil          |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |      |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |  8.000  |
|   |KAPIT.DELEŽEV       |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |440 Dana posojila     |  8.000  |
+-----+---------------------------+-----------+
|441 |Povečanje kapitalskih   |      |
|   |deležev          |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA     |    –  |
|   |POSOJILA          |      |
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  |      |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)      |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |DANA MINUS PREJETA     |  8.000  |
|   |POSOJILA          |      |
|   |IN SPREMEMBA KAPITALSKIH  |      |
|   |DELEŽEV (V.-IV.)      |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|VII. |SKUPNI PRESEŽEK      | 37.073  |
|   |(PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI  |      |
|   |MINUS ODHODKI       |      |
|   |TER SALDO PREJETIH IN   |      |
|   |DANIH POSOJIL (I.+IV.) –  |      |
|   |(II.+V.)          |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA     |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|VIII.|ZADOLŽEVANJE (500)     |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE        |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |500 Domače zadolževanje  |    –  |
+-----+---------------------------+-----------+
|IX. |ODPLAČILA DOLGA (550)   |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA      | 16.433  |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |550 Odplačila domačega   | 16.433  |
|   |dolga           |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.- |    –  |
|   |IX.)            |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |NETO ODPLAČILO DOLGA (IX.- | 16.433  |
|   |VIII.)           |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|XI. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE   | 20.640  |
|   |SREDSTEV NA RAČUNIH    |      |
|   |(III.+IV.+X.)       |      |
|   |=I.+IV.+VIII        |      |
|   |.II.+V.+IX.)        |      |
+-----+---------------------------+-----------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH |  1.250  |
|   |OB KONCU PRETEKLEGA LETA  |      |
+-----+---------------------------+-----------+
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja, so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-20/2014
Šalovci, dne 24. julija 2014
Župan
Občine Šalovci
Iztok Fartek l.r.

AAA Zlata odličnost