Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014

Kazalo

2649. Odlok o določitvi in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB PRE«, stran 7020.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US in 40/12 – ZUJF), 33. člena Energetskega zakona (EZ-UPB2, Uradni list RS, št. 27/07 – UPB2, 70/08, 22/10, 37/11 Odl. US in 10/12) in Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Žužemberk na predlog župana na 29. seji dne 8. 7. 2014 sprejel
O D L O K
o določitvi in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB PRE«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Predmet urejanja
Ta odlok ureja način izvajanja izbirne gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB PRE« na zaključenem območju Prevole 32, 8362 Hinje (Osnovna šola Prevole v Občini Žužemberk (v nadaljevanju: koncedent)).
Ta odlok ureja tudi:
– organizacijsko zasnovo izvajanja te gospodarske javne službe po vrsti in številu izvajalcev,
– pogoje za zagotavljanje storitev gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso ter pravice in obveznosti izvajalcev te gospodarske javne službe,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– način financiranja gospodarske javne službe,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe,
– druge elemente, ki so pomembni za razvoj in opravljanje dejavnosti gospodarske javne službe.
Ta odlok je v delu, ki se nanaša na predmet in pogoje za opravljanje gospodarske javne službe iz prejšnjega odstavka, podlaga za podelitev koncesije.
2. člen
Javni interes
Na podlagi 10. člena in prvega odstavka 46. člena Energetskega zakona Občina Žužemberk ugotavlja, da obstaja javni interes za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja, dobave toplote iz kotlovnice na lesno biomaso v Osnovni šoli Prevole.
3. člen
Opredelitev javne službe
Dejavnost upravljanja, dobave toplote iz lesne biomase se skladno s tem odlokom določi in opravlja kot izbirna gospodarska javna služba in obsega:
– upravljanje, obratovanje in razvoj kotlovnice,
– priključevanje uporabnikov na kotlovnico,
– prenos toplotne energije do uporabnikov.
Naloge iz prve alineje prejšnjega odstavka obsegajo upravljanje, razvoj in vzdrževanje kotlovnice, razvoj oskrbe s toplotno energijo, odgovornost za varnost in zanesljivost funkcioniranja kotlovnice, izvajanje potrebnih meritev ter preizkusov delovanja kotlovnice.
Naloga iz druge alineje prvega odstavka tega člena obsega izgradnjo vseh elementov kotlovnice, ki so potrebni za možnost prenosa toplotne energije do uporabniških naprav.
Naloga iz tretje alineje prvega odstavka tega člena obsega obratovanje in s tem povezano zagotavljanje in prodajo toplotne energije uporabniku skladno s tarifnim sistemom.
Izvajalec javne službe mora poleg nalog prvega odstavka tega člena izvajati tudi vse druge naloge in dejavnosti, ki so z javno službo neločljivo povezane in ki jih določi pristojna strokovna služba občinske uprave.
4. člen
Način izvajanja javne službe
Izbirna gospodarska javna služba za proizvodnjo in dobavo toplote iz kotlovnice (v nadaljevanju: javna služba) se opravlja na podlagi podelitve koncesije pravni osebi zasebnega prava (v nadaljevanju: koncesionar), ki se jo podeli z javnim razpisom izbranemu koncesionarju.
5. člen
Območje opravljanja javne službe
Javna služba se v občini opravlja na zaključenem območju Prevole 32, 8362 Hinje (Osnovna šola Prevole).
Koncedent bo v primeru ugotovitve javnega interesa s spremembo tega odloka razširil obseg opravljanja gospodarske javne službe iz prejšnjega odstavka. V tem primeru se koncesija za izvajanje gospodarske javne službe do poteka koncesijske pogodbe lahko podeli neposredno v izvajanje koncesionarju, ki izvaja koncesijo na območju iz prejšnjega odstavka in je bil izbran na javnem razpisu v skladu s tem odlokom.
6. člen
Uporabnik storitev javne službe
Uporabnik storitve javne službe je vzgojno izobraževalni zavod Osnovna šola Prevole, ki sklene s koncesionarjem ustrezno pogodbo o zagotavljanju dobave toplote iz kotlovnice.
II. KONCESIJA
7. člen
Predmet koncesije
Predmet koncesije je javna služba v obsegu, določenem v 3. in 5. členu tega odloka.
V okviru prejšnjega odstavka tega člena koncesionar izvaja javno službo s kotlovnico in napravami, ki jih bo zgradil sam.
8. člen
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar
Koncesionar je lahko vsaka oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije.
Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je registriran oziroma da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti in ima pridobljene licence za opravljanje energetske dejavnosti: distribucija toplote in proizvodnja toplote ter da ima ustrezne certifikate;
– da je finančno in poslovno usposobljen in da razpolaga z ustreznimi finančnimi viri za izvedbo investicije;
– da razpolaga z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi, ki omogočajo izvedbo koncesijske pogodbe;
– da ima ustrezne reference s področja predmeta koncesije;
– predloži celovit projekt izgradnje kotlovnice in toplotnega omrežja za območje izvajanja javne službe, načrt vzdrževanja kotlovnice;
– predloži predlog vgradnje strojnih instalacij in priključitev kotlovnice na omrežje ter načrt vzdrževanja;
– predloži predlog sistema cen javne službe, skladen z zakonom in drugimi predpisi.
9. člen
Soglasje
V okviru svoje pristojnosti izda koncedent pooblastilo koncesionarju za pridobitev vse potrebne dokumentacije, ki jo mora koncesionar pridobiti za začetek izvajanja in v času izvajanja koncesije, soglasje h gradnji in priključitvi in soglasje k uporabnemu dovoljenju.
10. člen
Obveznost in splošni pogoji izvajanja javne službe
Javno službo mora koncesionar izvajati neprekinjeno in jo lahko začasno ali trajno prekine le v primerih določenih z zakonom.
Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz kotlovnice, ki sodi v okvir izvajanja javne službe, se sprejmejo skupaj s koncesijsko pogodbo.
11. člen
Vrsta in obseg javne službe
Koncesionar pridobi izključno pravico izvajanja javne službe na območju iz 5. člena tega odloka. Na podlagi te izključne pravice ima koncesionar pravico in dolžnost priključiti na omrežje uporabnike iz 6. člena tega odloka.
Koncesionar pridobi tudi izključno pravico gradnje in upravljanja s kotlovnico in toplotnim omrežjem na območju iz 5. člena tega odloka.
12. člen
Začetek in čas trajanja koncesije
Začetek in čas trajanja koncesije se določita v koncesijski pogodbi, pri čemer čas trajanja koncesije ne sme biti krajši od 10 let. Koncesionar je dolžan pričeti z izvajanjem koncesije v roku, določenem v koncesijski pogodbi.
Po preteku časa trajanja koncesije se lahko pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi, koncesija lahko podaljša za obdobje, ki se določi v koncesijski pogodbi. Koncesija se lahko po preteku časa trajanja na podlagi aneksa h koncesijski pogodbi podaljša tudi do dokončne izbire novega koncesionarja. Podaljšanje v skladu s tem odstavkom je mogoče tudi po preteku časa, za katerega je podaljšana koncesijska pogodba z aneksom v skladu s prejšnjim odstavkom.
Postopek za izbiro novega koncesionarja mora biti pričet najmanj 1 leto pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena prejšnja koncesija, v veljavo pa stopi najprej ob izteku tega roka.
III. IZBIRA KONCESIONARJA
13. člen
Javni razpis
Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa. Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani občine.
Javni razpis se izvede po postopku in vsebini določeni z zakonom, ki ureja javno-zasebno partnerstvo in zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
14. člen
Merila za izbiro koncesionarja
Koncesionarja se lahko izbere na podlagi naslednjih meril:
– ponujene višine cene za toplotno energijo;
– dosedanje pozitivne reference;
– rok za izgradnjo kotlovnice in vseh naprav potrebnih za začetek izvajanja koncesije;
– ostalih pogojev opredeljenih v razpisni dokumentaciji.
Merila se v razpisni dokumentaciji podrobneje opredelijo in ovrednotijo. Določi se tudi način izračuna doseženega števila točk.
15. člen
Obvezne sestavine ponudbe
Ponudbi za pridobitev koncesije morajo biti priloženi vsi dokumenti, ki jih zahteva razpisna dokumentacija, zlasti pa:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena tega odloka;
– dokazila, da razpolaga z zadostno finančno sposobnostjo za investiranje v izgradnjo kotlovnice in vseh ostalih naprav, kot izhaja iz ponudnikovega projekta;
– garancijo za resnost ponudbe.
16. člen
Strokovna komisija
Koncedent imenuje tričlansko komisijo za vodenje razpisa. Glede sestave komisije se uporabljajo tiste določbe zakona, ki urejajo splošni upravni postopek, ki se nanašajo na izločitev uradne osebe.
17. člen
Podelitev koncesije
O izbiri koncesionarja odloči koncedent z odločbo v upravnem postopku. Pred izdajo odločbe o izbiri pridobi pristojni upravni organ predlog komisije, imenovane na podlagi 16. člena tega odloka.
V postopku na prvi stopnji odloča občinska uprava, na drugi stopnji pa župan.
18. člen
Organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe
Na podlagi dokončne odločbe o izbiri sklene župan z izbranim koncesionarjem koncesijsko pogodbo.
IV. RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE
19. člen
Objekti in naprave za izvajanje javne službe
Koncesionar je dolžan izgraditi kotlovnico s pripadajočimi napravami, ki so potrebni za kvalitetno izvajanje javne službe v obsegu iz 5. člena tega odloka. Obseg obveznosti in način financiranja izgradnje kotlovnice in naprav se določi v koncesijski pogodbi.
Kotlovnica in naprave iz prejšnjega odstavka, ki jih zgradi koncesionar, so za čas podeljene koncesije v lasti koncesionarja.
Pri načrtovanju, vzdrževanju in gradnji kotlovnice in naprav je koncesionar dolžan ravnati z načelom najboljše dosegljive tehnologije, predvsem pri izbiri rešitev, ki naj v največji možni meri prispevajo k varovanju okolja ter zagotavljajo varnost in zanesljivost delovanja kotlovnice. Pri izbiri tehnologije upošteva koncesionar tudi sorazmernost med tehnično izpopolnjenostjo določenega elementa ter stroški njegove uporabe.
Dokumentacijo, ki je potrebna za pridobitev dovoljenj za izgradnjo kotlovnice in naprav, pripravi koncesionar in jo predloži koncedentu v potrditev.
V postopku pridobivanja dovoljenj iz prejšnjega odstavka je s koncesionarjem dolžan sodelovati koncedent v okviru zakonskih omejitev in zmogljivosti svojih strokovnih služb.
20. člen
Vzdrževanje in preizkušanje kotlovnice in naprav
Koncesionar je dolžan investicijsko in tekoče skrbeti za vzdrževanje kotlovnice in naprav in z njim povezane infrastrukture tako, da je zagotovljeno nemoteno ter varno izvajanje javne službe.
Koncesionar mora v najkrajšem možnem času poskrbeti za odpravo okvar, nepravilnosti in drugih pomanjkljivosti, ki se pojavijo na kotlovnici in napravah. Uporabnik je dolžan koncesionarja nemudoma obvestiti o vseh okvarah ali nepravilnostih na kotlovnici in napravah in na napeljavi ter napravah znotraj objektov, ki bi lahko vplivali na varnost ali nemoteno izvajanje javne službe.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKA
21. člen
Uporaba storitev javne službe
Z uporabnikom je koncesionar dolžan skleniti ustrezno pogodbo o dobavi toplote.
V primeru kršitve obveznosti koncesionarja iz prejšnjega odstavka, lahko uporabnik zahteva, da pristojni organ občine z upravno odločbo odloči o njegovi pravici in naloži koncesionarju ustrezno ravnanje.
Podrobnejša vprašanja v zvezi s pogodbo o dobavi toplote urejajo splošni pogoji.
22. člen
Prekinitev izvajanja storitev javne službe
Koncesionar lahko trajno ali začasno prekine izvajanje javne službe uporabniku v primerih določenih z zakonom in splošnimi pogoji.
O prekinitvi izvajanja javne službe koncedent odloči z upravno odločbo.
O pritožbi zoper odločbo iz prejšnjega odstavka odloča župan.
VI. POSLOVANJE IN FINANCIRANJE
23. člen
Prenos objektov in naprav
Koncedent prenese skladno z določili koncesijske pogodbe koncesionarju v upravljanje vse že zgrajene objekte in naprave, ki so potrebne za postavitev kotlovnice in naprav oziroma ki predstavljajo del kotlovnice in naprav.
Koncesionar izvede celotno investicijo in krije celotne stroške obratovanja in vzdrževanja kotlovnice ter njenih naprav v času trajanja koncesijske pogodbe.
24. člen
Poslovanje koncesionarja
Koncesionar mora pri svojem poslovanju:
– za izvajanje javne službe voditi račun, ki je ločen od ostalih dejavnosti koncesionarja,
– pripraviti, revidirati in objaviti letne računovodske izkaze na način, kot to zahteva zakonodaja.
Za obveznosti koncesionarja občina odgovarja le v primeru, da je koncesionar v večinski lasti občine.
25. člen
Financiranje
Izvajanje koncesije se opravlja na podlagi lastnih prihodkov koncesionarja ter morebitnih sredstev koncedenta, ki jih ta pridobi za namen izvajanja javne službe.
26. člen
Sistem cen
Dobavljena toplota se obračunava na podlagi sistema cen.
Pri oblikovanju sistema cen iz prejšnjega odstavka mora koncesionar upoštevati določbe Energetskega zakona ter drugih predpisov.
27. člen
Koncesijska dajatev
Koncesionar ni dolžan plačevati koncesijske dajatve koncedentu, ker bo zgradil ustrezno infrastrukturo z lastnimi viri.
28. člen
Zavarovanje
Koncesionar se v koncesijski pogodbi zaveže, da bo kot dober gospodar sklenil z zavarovalnico zavarovalne pogodbe za zavarovanje infrastrukture, naprav in rizikov, povezanih z izvajanjem dejavnosti, ki je predmet te koncesije.
VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
29. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesij
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja pristojna služba koncedenta (v nadaljevanju: služba). Koncesionar mora v primeru zahteve pristojni službi kadarkoli posredovati informacije o poslovanju in omogočiti delavcem službe vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesij, izvajati pa se mora praviloma le v poslovnem času koncesionarjev. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.
Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
Osebe, ki izvajajo nadzor nad izvajanjem koncesij, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno skrivnost.
VIII. PRENEHANJE KONCESIJE
30. člen
Prenehanje koncesijskega razmerja in koncesijske pogodbe
Koncesijsko razmerje med koncesionarjem in koncedentom preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe;
– z odvzemom koncesije;
– z odkupom koncesije;
– s sporazumnim prenosom koncesije;
– v primeru stečaja koncesionarja.
Koncesijska pogodba preneha veljati:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena;
– s sporazumno razvezo;
– z razdrtjem.
31. člen
Odvzem koncesije
Koncedent lahko odvzame koncesijo:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v rokih, določenih s koncesijsko pogodbo;
– če koncesionar neupravičeno prekine izvajanje javne službe za več kot 5 dni zaporedoma;
– če je koncesionar večkrat ali huje kršil določbe zakonov, predpisov, koncesijske pogodbe ali dovoljenj, izdanih na podlagi zakona;
– zaradi ponovljenih in dokumentiranih primerov neučinkovitih storitev, ogrožanja varnosti ljudi in premoženja ali nepravilnega vzdrževanja kotlovnice in naprav po izključni krivdi koncesionarja;
– če koncesionar ni vodil svojega poslovanja skladno s 24. členom tega odloka;
– če koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za podelitev koncesije.
V primerih iz druge, tretje, četrte in šeste alineje prejšnjega odstavka lahko koncedent odvzame koncesijo šele, če koncesionar po pisnem opozorilu ponovi kršitve.
V primerih iz prvega odstavka lahko koncedent prevzame izvajanje javne službe v režijo ali pa zanjo predvidi drug način izvajanja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
32. člen
Odkup koncesije
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil za namen izvajanja javne službe.
Podrobnejša vprašanja odkupa iz prejšnjega odstavka se uredijo s koncesijsko pogodbo.
Odkup koncesije je lahko tudi prisilen. Za prisilen odkup koncesije se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo razlastitev. Ob prisilnem odkupu je koncedent dolžan plačati koncesionarju odškodnino, ki se določa po predpisih o razlastitvi.
33. člen
Prenos koncesije
Opravljanje javne službe lahko koncesionar prenese na drugo osebo samo v soglasju s koncedentom.
Opravljanje javne službe lahko koncedent v času trajanja koncesijske pogodbe prenese na drugo osebo samo v soglasju s koncesionarjem.
S koncesijsko pogodbo se lahko dogovorijo primeri, ko je prenos opravljanja javne službe dovoljen brez soglasja druge stranke in obseg, v katerem se lahko ta prenos opravi.
34. člen
Lastništvo naprav po prenehanju
Vse naprave, ki jih koncesionar namesti v okviru in v času izvajanja koncesije, preidejo s prenehanjem koncesijske pogodbe v last koncedenta.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
Začetek veljavnosti odloka
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-87/2014-1
Žužemberk, dne 9. julija 2014
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti