Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014

Kazalo

Št. 46502-4/2014-1 Ob-3134/14 , Stran 1797
Št. 46502-4/2014-1 Ob-3134/14
Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru, na podlagi 20. in 22. člena v zvezi s 14. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Pesnica v letu 2014, št. 460-16/2014-1-IRH, ki ga je 17. 4. 2014 sprejel Občinski svet Občine Pesnica, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: 1.1. Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru, tel. 02/654-23-09, faks 02/654-23-19, e-pošta: obcina.pesnica@pesnica.si, spletna stran: http://www.pesnica.si. 2. Opis predmeta prodaje z javnim zbiranjem ponudb in izhodiščna vrednost Predmet prodaje je nezazidano stavbo zemljišče: 2.1. Nepremičnine parcela št. 576/1, k.o. 605 – Spodnje Dobrenje (ID 781242), v izmeri 5.530 m², parcela št. 576/7, k.o. 605 – Spodnje Dobrenje (ID 951227), v izmeri 2.078 m² in parcela št. 575/4, k.o. 605 – Spodnje Dobrenje (ID 4310131), v izmeri 34 m², lastninska pravica v korist Občine Pesnica do celote (1/1). Izhodiščna vrednost: 175.800,00 EUR. Nepremičnine se prodajajo v sklopu. Nepremičnine se nahajajo v območju poslovne cone Spodnje Dobrenje in zanje veljajo določila Odloka o zazidalnem načrtu za poslovno cono v Spodnjem Dobrenju v Občini Pesnica (MUV, št. 20/2000). Z nepremično parcela št. 577/5, k.o. Spodnje Dobrenje, ki ni v lasti Občine Pesnica, predstavljajo gradbeno parcelo. Območje je namenjeno poslovnim dejavnostim – proizvodnim, obrtniško podjetniškim, transportnim, skladiščnim, trgovskim ter drugim poslovnim dejavnostim. 2.2. Nepremičnina, parcela št. 475/45, k.o. 606 – Ranca (ID 6280779), v izmeri 459 m², lastninska pravica v korist Občine Pesnica do celote (1/1). Izhodiščna vrednost: 14.700,00 EUR. Nepremičnina se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, namenjena stanovanjski pozidavi in tudi dejavnostim, ki ne povzročajo motenj v okolju, in se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih v Občini Pesnica (MUV, št. 13/2000 in 18/2001). V izhodiščno vrednost pri točki 2.1. in 2.2. ni vključen 22 % davek na dodano vrednost in ostali stroški izvedbe kupoprodajne pogodbe v zemljiški knjigi. 3. Varščina 3.1. Ponudnik mora najkasneje do dne 27. 8. 2014, do 10. ure, vplačati varščino za resnost ponudbe, ki znaša 10 % izhodiščne vrednosti predmeta prodaje z javnim zbiranjem ponudb, za katerega daje ponudbo. Varščino je potrebno vplačati na račun proračuna Občine Pesnica, odprt pri Upravi za javne prihodke Slovenska Bistrica, št. 0128 9010 0008 733, s sklicem: SI00 46502-4-2014 in s pripisom – »javno zbiranje ponudb z navedbo parcel/e, za katere/o se plačuje varščina«. Fotokopijo dokazila o plačani varščini mora ponudnik priložiti prijavi na javni razpis. Ponudnikom, ki ne bodo uspeli na javnem odpiranju ponudb, se varščina vrne najkasneje v roku 15 dni po zaključku javnega odpiranja. Ponudniku, ki uspe, se varščina vračuna v kupnino. Kolikor kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 4. Pogoji, po katerih bodo zainteresirani kupci pridobili podrobnejše informacije 4.1. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Pesnica, http://www.pesnica.si, in dostopna v prostorih občinske uprave Občine Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43a, 2211 Pesnica pri Mariboru, soba 110/I. Sestavni del razpisne dokumentacije je: – Navodilo ponudnikom za javno zbiranje ponudb – Opis nepremičnin in dejansko stanje – Potrdilo o namenski rabi zemljišča za predmet prodaje – OBR 1 – obrazec ponudbe – OBR 2 – obrazec izjave, da ponudnik brezpogojno sprejema vse pogoje javnega razpisa in razpisne dokumentacije – OBR 3 – osnutek prodajne pogodbe – OBR 4 – obrazec specialnega pooblastila. 4.2. Dodatne informacije o pogojih in predmetu javnega razpisa lahko zainteresirani ponudnik pridobi v prostorih Občine Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43a, 2211 Pesnica pri Mariboru, vsak delovni dan, v času uradnih ur občinske uprave Občine Pesnica, soba 110/I, ali na naslednjih kontaktnih številkah: 02/654-23-09 ali 02/654-23-42, ali po faksu 02/654-23-19, ali po e-pošti: obcina.pesnica@pesnica.si. 5. Oblika in pogoji, pod katerimi mora kupec predložiti ponudbo, oziroma sestavine, ki naj jih ponudba vsebuje, in morebitno navedbo, da se bodo po prejemu ponudb s ponudniki izvedla dodatna pogajanja 5.1. Ponudba mora biti izdelana praviloma na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je zainteresiranim ponudnikom brezplačno na voljo v času uradnih ur v občinski upravi Občine Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43a, Pesnica pri Mariboru, soba 110/I in na spletni strani Občine Pesnica, http://www.pesnica.si. Ponudnik lahko tudi sam izdela obrazce, vendar morajo vsebinsko povsem ustrezati obrazcem iz razpisne dokumentacije. 5.2. Na javnem razpisu lahko sodeluje s ponudbo domača ali tuja pravna ali fizična oseba. 5.3. Ponudba se bo štela za pravilno in popolno, če bo prispela pravočasno in vsebovala: – OBR-1 – obrazec ponudbe z navedbo nepremičnine, – OBR-2 – izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa in razpisne dokumentacije, – OBR-3 – parafiran osnutek kupoprodajne pogodbe, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni, šteto od dneva javnega razpisa, – kopijo dokazila o pravočasnem vplačilu varščine za resnost ponudbe v višini 10 % izhodiščne vrednosti predmeta prodaje, – za fizične osebe: fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko, – za pravne osebe: fotokopijo izpiska iz sodnega registra ali Agencije RS za javnopravne evidence ter storitve (AJPES) – izpisek ne sme biti starejši od 30 dni, šteto od dneva javnega razpisa, ter identifikacijsko številko za DDV, – za samostojne podjetnike: fotokopijo registracije ali izpiska Agencije RS za javnopravne evidence ter storitve (AJPES) – izpisek ne sme biti starejši od 30 dni, šteto od dneva javnega razpisa, ter davčno številko oziroma ID za DDV. 5.4. Obravnavane bodo le pravočasne, pravilno označene in popolne ponudbe. Nepravočasne, nepravilne oziroma nepravilno označene in nepopolne ponudbe bodo izločene, ponudnik, ki je podal takšno ponudbo pa bo o izločitvi obveščen. 5.5. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse pogoje tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije in ponudil najvišjo ceno. 5.6. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo enako najvišjo ceno, si prodajalec pridržuje pravico, da vse najugodnejše ponudnike pozove k oddaji nove ponudbe, pri čemer za izhodiščno vrednost določi vrednost, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. 5.7. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če ponudbo odda le en ponudnik in je dosežena vsaj izhodiščna vrednot predmeta prodaje. 6. Način in rok plačila kupnine 6.1. Kupnino mora izbran ponudnik – kupec poravnati v celoti na račun proračuna Občine Pesnica, odprt pri Upravi za javne prihodke Slovenska Bistrica, št. 0128 9010 0008 733, najkasneje v roku 30 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa s strani prodajalca. Rok za plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Neupoštevanje pogodbenega roka plačila kupnine s strani kupca je razlog za takojšnje razdrtje kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa ima pravico zadržati vplačano varščino. 7. Rok za oddajo ponudb 7.1. Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami ponudnik vroči (osebno v tajništvu župana ali po pošti) do dne 27. 8. 2014, do 11. ure, na naslov Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru, z oznako »Ne odpiraj – ponudba na javni razpis za prodajo nepremičnin in navedbo parcel/e, za katere/o daje ponudbo«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Če ponudnik daje ponudbo za oba predmeta prodaje iz javnega razpisa, mora oddati ponudbo za vsak predmet prodaje v svoji kuverti. 7.2. Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo prispele oziroma bodo vročene do v točki 7.1. navedenega datuma in ure. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju. 7.3. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do sklenitve pravnega posla z najugodnejšim ponudnikom in plačila celotne kupnine. 8. Odpiranje ponudb 8.1. Odpiranje ponudb je javno in se bo vršilo na naslovu Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43a, Pesnica pri Mariboru, sejna soba 118/I, dne 27. 8. 2014, ob 13. uri. 8.2. Kolikor se bo v imenu ponudnika javnega odpiranja udeležil pooblaščenec, mora pred začetkom odpiranja ponudb predložiti pisno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javnega zbiranja ponudb, in ga je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe – podpis mora biti overjen pri notarju. 8.3. Na dan javnega odpiranja ponudb se mora ponudnik oziroma njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik registrirati pri pooblaščenih osebah prodajalca v kraju in poslopju, kjer se bo izvedlo javno odpiranje, najkasneje 15 minut pred začetkom javnega odpiranja, tako da predloži pooblaščeni osebi prodajalca v vpogled veljaven osebni dokument. 9. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb 9.1. Osnutek prodajne pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacija. 9.2. Prodajna pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po odločitvi o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu prodajalec lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe s ponovnim pozivom, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, prodajalec zadrži njegovo varščino in se šteje, da je kupec od sklenitve pogodbe odstopil. 10. Navedba o ustavitvi postopka do sklenitve pravnega posla 10.1. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom in je takšna obveznost prodajalca vnaprej izključena. Prodajalec si pridržuje pravico ustaviti začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je v tem primeru vrniti varščino brez obresti. 11. Osebe prodajalca za stike 11.1. Dodatne informacije o pogojih in predmetu prodaje javnega razpisa lahko interesenti pridobijo: po e-pošti: obcina.pesnica@pesnica.si, ali v prostorih Občine Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43a, 2211 Pesnica pri Mariboru, vsak delovni dan, v času uradnih ur občinske uprave Občine Pesnica, soba 110/I ali na naslednjih kontaktnih številka: 02/654-23-09 (tajništvo), 02/654-23-42 (Irena Ribič Hlebec), ali po faksu 02/654-23-19. 12. Ogled 12.1. Prodajalec zagotovi ogled predmeta prodaje po predhodnem dogovoru. 13. Drugi pogoji 13.1. Nepremičnine se prodajajo po načelu videno–kupljeno in po stanju v času javnega odpiranja ponudb. 13.2. Priključne takse, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačilo morebitnih potrebnih soglasij in drugih stroškov za uporabo nepremičnin/e oziroma izvedbo gradnje, davke in druge dajatve, strošek cenitve, overitev prodajalčevega podpisa, notarja in druge stroške, povezane z izvedbo kupoprodajne pogodbe v zemljiški knjigi, plača kupec. 13.3. V ceno tudi ni vključen komunalni prispevek, ki ga v primeru gradnje plača investitor ob izdaji gradbenega dovoljenja.
Občina Pesnica

AAA Zlata odličnost