Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014

Kazalo

2627. Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Borovnica, stran 6790.

Občinski svet Občine Borovnica je na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, spremembe: 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) na 24. redni seji dne 10. 7. 2014 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Borovnica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Borovnica, ki ga je izdelalo podjetje MATRIKA svetovanje d.o.o., Letališka cesta 16, 1000 Ljubljana, št. projekta PO-001/2012-BOR, v nadaljevanju »program opremljanja«.
2. člen
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
3. člen
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe komunalne opreme na območju Občine Borovnica;
– obračunska območja posameznih vrst obstoječe komunalne opreme;
– skupne in obračunske stroške opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območ­jih;
– preračun obračunskih stroškov opremljanja na parcelo oziroma na neto tlorisno površino objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
4. člen
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
(1) Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
(2) Primarna in sekundarna komunalna oprema: Komunalno opremo v programu opremljanja delimo na primarni del, ki služi delovanju celotnega sistema, in sekundarni del, katerega osnovni namen je distribucija do končnega porabnika.
(3) Obstoječa komunalna oprema je tista komunalna oprema, ki je že zgrajena in predana v upravljanje izvajalcu gospodarske javne službe.
(4) Izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo pomeni gradnjo tiste vrste komunalne opreme, na katero dotlej lastnik ni mogel priključiti objekta oziroma mu ni bila omogočena njena uporaba.
(5) Predvidena komunalna oprema so objekti in omrežja, ki so načrtovani v prostorskih aktih občine.
(6) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini.
(7) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
(8) Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.
(9) Obračunski stroški opremljanja z določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju so skupni stroški, izračunani po metodi nadomestitvenih stroškov, zmanjšani za delež drugih virov pri financiranju načrtovanih investicij iz načrtov razvojnih programov občinskega proračuna.
(10) Parcela je zemljiška parcela oziroma njen del, na kateri je zgrajen ali je možno zgraditi objekt oziroma gradbena parcela, ki je z veljavnim prostorskim aktom namenjena za graditev objektov.
(11) Stavbišče je tisti del parcele, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt.
(12) Veljavni prostorski akti po tem odloku je občinski prostorski načrt (OPN), občinski podrobni prostorski načrti (OPPN), sprejeti na podlagi Zpnačrt, zazidalni načrti (ZN) ter ureditveni načrti (URN), sprejeti na podlagi Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter občinski lokacijski načrti (OLN), sprejeti na podlagi ZUreP-1.
(13) Prostorski izvedbeni akt (v nadaljevanju: »PIA«) po tem odloku je izvedbeni del OPN iz enajstega odstavka tega člena.
(14) Podrobni prostorski izvedbeni akti (v nadaljevanju: »PPIA«) po tem odloku so ZN, URN, OLN in OPPN iz enajstega odstavka tega člena.
(15) Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE KOMUNALNE OPREME
5. člen
Program opremljanja obravnava naslednjo obstoječo komunalno opremo v Občini Borovnica:
– prometno infrastrukturo z opremo;
– kanalizacijsko omrežje;
– vodovodno omrežje;
– javne zelene ter rekreacijske površine.
Prikaz obstoječe komunalne opreme je razviden iz grafičnih prilog k programu opremljanja.
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA POSAMEZNIH VRST OBSTOJEČE KOMUNALNE OPREME
6. člen
(1) Obračunska območja za posamezno komunalno opremo so:
– ceste – 2 obračunski območji, in sicer:
– prvo CE_1 obsega zazidljiva območja v naseljih: Borovnica, Laze pri Borovnici, Dol pri Borovnici, Breg pri Borovnici in Pako;
– drugo CE_2 obsega zazidljiva območja v naseljih: Pristava, Lašče, Ohonica, Dražica, Niževec, Zabočevo, Brezovica pri Borovnici;
– kanalizacija: 1 obračunsko območje KA_1;
– vodovod: 1 obračunsko območje VO_1;
– javne zelene in rekreacijske površine: 1 obračunsko območje JZ_1.
(2) V primeru, da se objekt, ki se priključuje na posamezno komunalno opremo nahaja izven obračunskih območij te komunalne opreme, se obračunska območja razširijo na stavbno zemljišče tega objekta. Razširitev se izvede na obračunskem območju, na katerega se objekt priključuje.
7. člen
Obračunska območja za posamezno komunalno opremo so:
– prometna infrastruktura: Sistem občinskih cest je razdeljen na dve obračunski območji, pri čemer se lokalne ceste, zbirne mestne ceste ali krajevne ceste, objekti in oprema na cestah upoštevajo na celotnem območju urejanja v deležih po obračunskih območjih glede na površine zemljišč in neto tlorisnih površin objektov, ki se opremljajo v obračunskem območju. Javne poti, mestne ali krajevne ceste in javne poti za kolesarje se upoštevajo za vsako obračunsko območje posebej;
– kanalizacijsko omrežje: Kanalizacijsko omrežje s čistilnimi napravami je razdeljeno na eno obračunsko območje, ki obsega vsa območja urejanja, v katerih je dovoljena gradnja, ki imajo možnost priklopa na omrežje in so od kanalizacijskega omrežja oddaljena največ 50 m;
– vodovodno omrežje: Vodovodno omrežje in objekti so razdeljeni na eno obračunsko območje, ki obsega vsa območja urejanja, v katerih je dovoljena gradnja, in jih je realno možno priklopiti na javno vodovodno omrežje in niso oddaljena od najbližje cevi vodovoda več kot 100 m;
– javne zelene in rekreacijske površine: Območje javnih zelenih in rekreacijskih površin (rekreacijske površine, parki) se upošteva enakomerno na vseh območjih urejanja, v katerih je dovoljena gradnja, na območju Občine Borovnica.
Obračunska območja so prikazana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del tega odloka (Priloga 1 – Pregledna karta obračunskih območij – Promet, Priloga 2 – Pregledna karta obračunskih območij – Kanalizacija, Priloga 3 – Pregledna karta obračunskih območij – Vodovod; Priloga 4 – Pregledna karta obračunskih območij – Javne in zelene površine).
IV. SKUPNI TER OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME IN PO OBRAČUNSKIH OBMOČJIH
8. člen
Skupni in obračunski stroški opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih so na vpogled v programu opremljanja.
V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV OPREMLJANJA NA STAVBNO ZEMLJIŠČE OZIROMA NA NETO TLORISNO POVRŠINO OBJEKTA PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME IN OBRAČUNSKIH OBMOČJIH
9. člen
(1) Stroški opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča oziroma neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na obračunskem območju so opredeljeni kot seštevek stroška primarne in sekundarne komunalne opreme.
(2) Stroški opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča in neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na obračunskem območju so:
+------------------------------------------------------------------+
|                CESTE               |
+----------+---------------------------+---------------------------+
|Obračunska|Strošek na m2 stavbnega  |Strošek na m2 neto tlorisne|
|območja  |zemljišča (EUR/m2)     |površine objekta (EUR/m2) |
|     +---------+----------+------+---------+----------+------+
|     |Primarna |Sekundarna|Skupaj|Primarna |Sekundarna|Skupaj|
|     |komunalna|komunalna |   |komunalna|komunalna |   |
|     |oprema  |oprema  |   |oprema  |oprema  |   |
+----------+---------+----------+------+---------+----------+------+
|CE_1   |   2,50|   2,95| 5,44|   6,32|   8,06| 14,38|
+----------+---------+----------+------+---------+----------+------+
|CE_2   |   2,50|   4,49| 6,99|   6,32|   8,17| 14,48|
+----------+---------+----------+------+---------+----------+------+

+------------------------------------------------------------------+
|              KANALIZACIJA              |
+----------+---------------------------+---------------------------+
|Obračunska|Strošek na m2 stavbnega  |Strošek na m2 neto tlorisne|
|območja  |zemljišča (EUR/m2)     |površine objekta (EUR/m2) |
|     +---------+----------+------+---------+----------+------+
|     |Primarna |Sekundarna|Skupaj|Primarna |Sekundarna|Skupaj|
|     |komunalna|komunalna |   |komunalna|komunalna |   |
|     |oprema  |oprema  |   |oprema  |oprema  |   |
+----------+---------+----------+------+---------+----------+------+
|KA_1   |   2,99|   2,43| 5,42|   8,19|   6,64| 14,83|
+----------+---------+----------+------+---------+----------+------+

+------------------------------------------------------------------+
|               VODOVOD               |
+----------+---------------------------+---------------------------+
|Obračunska|Strošek na m2 stavbnega  |Strošek na m2 neto tlorisne|
|območja  |zemljišča (EUR/m2)     |površine objekta (EUR/m2) |
|     +---------+----------+------+---------+----------+------+
|     |Primarna |Sekundarna|Skupaj|Primarna |Sekundarna|Skupaj|
|     |komunalna|komunalna |   |komunalna|komunalna |   |
|     |oprema  |oprema  |   |oprema  |oprema  |   |
+----------+---------+----------+------+---------+----------+------+
|VO_1   |   0,81|   0,62| 1,44|   2,23|   1,71| 3,93|
+----------+---------+----------+------+---------+----------+------+

+---------------------------------------------------------------+
|       JAVNE ZELENE IN REKREACIJSKE POVRŠINE       |
+----------+------------------------+---------------------------+
|Obračunsko|Strošek na m2 stavbnega |Strošek na m2 neto tlorisne|
|območje  |zemljišča (EUR/m2)   |površine objekta (EUR/m2) |
+----------+------------------------+---------------------------+
|JZ_1   |          1,22|            2,14|
+----------+------------------------+---------------------------+
VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
Za odmero komunalnega prispevka se upoštevajo naslednja merila:
– površina parcele;
– neto tlorisna površina objekta;
– razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlorisne površine objekta (Dt);
– opremljenost parcele s komunalno opremo;
– faktor dejavnosti glede na vrsto objekta;
– obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na obračunskem območju, preračunani na enoto mere, t.j. na m2 parcele (Cp(i)) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Ct(i)), ki so ustrezno indeksirani.
11. člen
(1) Če se komunalni prispevek odmeri za objekt, ki je v fazi izdaje gradbenega dovoljenja, se za površino parcele, ki se upošteva pri odmeri komunalnega prispevka, upošteva površino parcele iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Če se komunalni prispevek odmeri za obstoječi objekt, ki se priključuje na novo zgrajeno komunalno opremo oziroma se mu izboljšuje opremljenost stavbnega zemljišča, se za površino parcele upošteva površina stavbišča objekta pomnožena s faktorjem 1,5.
(3) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(4) Neto tlorisna površina ter površina stavbišča za obstoječe objekte, se pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije. Kolikor se dejanski podatki ne ujemajo z uradnimi podatki, se zavezanca za plačilo komunalnega prispevka, pred izračunom višine komunalnega prispevka, pozove k ureditvi evidenc.
(5) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisne površine objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
12. člen
S tem odlokom se določi naslednje razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine objekta Dp:Dt znaša 0,5:0,5.
13. člen
(1) Opremljenost parcele s komunalno opremo se upošteva tako, da se ugotovi, na katere vrste komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o opremljenosti parcele s komunalno opremo povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
(3) Šteje se, da je parcela opremljena s cestnim omrežjem, če je iz soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja za priključitev pristojnega soglasodajalca razvidno, da je v enoti urejanja prostora zgrajeno in izročeno v upravljanje cestno omrežje in da bo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko izvedel priključek na obstoječe cestno omrežje. Kadar mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega cestnega omrežja oziroma se po zemljiščih v njegovi lasti ne more direktno priključiti na občinsko javno cesto, se šteje, kot da parcela ni opremljena s sekundarnim cestnim omrežjem.
(4) Šteje se, da je parcela opremljena s kanalizacijskim omrežjem, če je iz soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja za priključitev pristojnega soglasodajalca razvidno, da je v enoti urejanja prostora zgrajeno in izročeno v upravljanje kanalizacijsko omrežje in da bo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko izvedel priključek na obstoječe kanalizacijsko omrežje ter, da je kanalizacijsko omrežje bližje od 50 m.
(5) Šteje se, da je parcela opremljena z vodovodnim omrežjem, če je iz soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja za priključitev pristojnega soglasodajalca razvidno, da je v enoti urejanja prostora zgrajeno in izročeno v upravljanje vodovodno omrežje in da bo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko izvedel priključek na obstoječe vodovodno omrežje ter, da je vodovodno omrežje bližje od 100 m.
(6) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, se upoštevajo podatki o dejanskem novem priključevanju.
(7) V primeru, da se objekt na obračunskem območju ne more priključiti na določeno vrsto infrastrukture, se komunalni prispevek ne obračuna v celoti, ampak se zmanjša za znesek komunalne opreme, ki je na območju ni. To velja le za sekundarno prometno ter individualno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija), medtem ko se za primarno prometno infrastrukturo ter za javne zelene in rekreacijske površine komunalni prispevek vselej obračuna.
14. člen
(1) Namembnost objekta se upošteva z uporabo faktorjev dejavnosti K(dejavnost), ki jih določa ta odlok.
(2) Za opredelitev namembnosti objekta se upoštevajo predpisi s področja graditve objektov, s katerimi je urejena enotna klasifikacija vrst objektov.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o namembnosti objekta povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
(4) Če se komunalni prispevek odmeri za obstoječi objekt, ki se priključuje na novo zgrajeno komunalno opremo oziroma se mu izboljšuje opremljenost stavbnega zemljišča, se podatek o namembnosti objekta povzame iz javno dostopnih uradnih evidenc.
Tabela 6: Faktorji dejavnosti za objekte glede na vrsto objekta:
+----------+------------------------+----------+
| Šifra  |   Tip objekta    | Faktor  |
|kategorije|            |dejavnosti|
|(CC-SI)  |            |     |
+----------+------------------------+----------+
|1     |STAVBE         |     |
+----------+------------------------+----------+
|11    |Stanovanjske stavbe   |1,0    |
+----------+------------------------+----------+
|11100   |Enostanovanjske stavbe |1,0    |
+----------+------------------------+----------+
|11210   |Dvostanovanjske stavbe |1,0    |
+----------+------------------------+----------+
|11221   |Tri- in več       |1,0    |
|     |stanovanjske stavbe   |     |
+----------+------------------------+----------+
|11222   |Stanovanjske stavbe z  |1,0    |
|     |oskrbovanimi stanovanji |     |
+----------+------------------------+----------+
|11300   |Stanovanjske stavbe za |1,0    |
|     |posebne namene     |     |
+----------+------------------------+----------+
|12    |Nestanovanjske stavbe  |     |
+----------+------------------------+----------+
|121    |Gostinske stavbe    |1,0    |
+----------+------------------------+----------+
|122    |Upravne in pisarniške  |1,0    |
|     |stavbe         |     |
+----------+------------------------+----------+
|12201   |Stavbe javne uprave   |1,0    |
+----------+------------------------+----------+
|12202   |Stavbe bank, pošt,   |1,0    |
|     |razstavišča       |     |
+----------+------------------------+----------+
|12203   |Druge upravne in    |1,0    |
|     |pisarniške stavbe    |     |
+----------+------------------------+----------+
|123    |Trgovske in druge    |1,0    |
|     |stavbe za storitvene  |     |
|     |dejavnosti       |     |
+----------+------------------------+----------+
|12301   |Trgovske stavbe     |1,0    |
+----------+------------------------+----------+
|12303   |Bencinski servisi    |1,0    |
+----------+------------------------+----------+
|12304   |Stavbe za druge     |1,0    |
|     |storitvene dejavnosti  |     |
+----------+------------------------+----------+
|124    |Stavbe za promet in   |     |
|     |stavbe za izvajanje   |     |
|     |elektronskih      |     |
|     |komunikacij       |     |
+----------+------------------------+----------+
|12410   |Postaje, terminali,   |1,0    |
|     |stavbe za izvajanje   |     |
|     |elektronskih      |     |
|     |komunikacij ter z njimi |     |
|     |povezane stavbe     |     |
+----------+------------------------+----------+
|12420   |Garažne stavbe     |1,0    |
+----------+------------------------+----------+
|125    |Industrijske stavbe in |     |
|     |skladišča        |     |
+----------+------------------------+----------+
|12510   |Industrijske stavbe   |0,7    |
|     |(proizvodna dejavnost, |     |
|     |industrija)       |     |
+----------+------------------------+----------+
|12510   |Industrijske stavbe   |0,7    |
|     |(obrtna dejavnost, če  |     |
|     |je skupaj največ 500 m2 |     |
|     |pokritih površin)    |     |
+----------+------------------------+----------+
|12510   |Industrijske stavbe   |0,7    |
|     |(dejavnosti, ki     |     |
|     |nadpovprečno      |     |
|     |obremenjujejo komunalno |     |
|     |infrastrukturo:     |     |
|     |klavnice, mlekarne   |     |
|     |itd.)          |     |
+----------+------------------------+----------+
|12520   |Rezervoarji, silosi,  |0,7    |
|     |skladišča        |     |
+----------+------------------------+----------+
|126    |Stavbe splošnega    |     |
|     |družbenega pomena    |     |
+----------+------------------------+----------+
|12610   |Stavbe za kulturo in  |0,9    |
|     |razvedrilo       |     |
+----------+------------------------+----------+
|12620   |Muzeji in knjižnice   |0,9    |
+----------+------------------------+----------+
|12630   |Stavbe za izobraževanje |0,9    |
|     |in           |     |
|     |znanstvenoraziskovalno |     |
|     |delo          |     |
+----------+------------------------+----------+
|12640   |Stavbe za zdravstvo   |0,9    |
+----------+------------------------+----------+
|12650   |Športne dvorane     |0,9    |
+----------+------------------------+----------+
|127    |Druge nestanovanjske  |     |
|     |stavbe         |     |
+----------+------------------------+----------+
|1271   |Nestanovanjske     |0,7    |
|     |kmetijske stavbe    |     |
+----------+------------------------+----------+
|2     |GRADBENI INŽENIRSKI   |     |
|     |OBJEKTI         |     |
+----------+------------------------+----------+
|23    |Kompleksni industrijski |1,3    |
|     |objekti         |     |
+----------+------------------------+----------+
Faktor dejavnosti za tiste dele podzemnih etaž v stavbah, razen za eno- ali dvostanovanjske stavbe, ki so namenjeni parkiranju, je 0,70.
Za preostale objekte, ki z ozirom na namembnost niso navedeni v tabeli 6, je faktor dejavnosti enak 1,00.
15. člen
Stroški iz 9. člena tega odloka se indeksirajo za obdobje celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. januarja leta po sprejemu programa opremljanja oziroma njegove morebitne zadnje indeksacije do 31. decembra leta pred izdajo odmerne odločbe.
Za indeksiranje se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
16. člen
Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
 
KP(ij) = (A(parcela) x Cp(ij) x Dp) + (K(dejavnosti) x A(tlorisna) x Ct(ij) x Dt)
 
Zgornje oznake pomenijo:
KP(ij)     znesek dela komunalnega   
        prispevka, ki pripada    
        posamezni vrsti komunalne  
        opreme na posameznem     
        obračunskem območju [EUR],  
 
A(parcela)   površina parcele [m2]    
 
Cp(ij)     obračunski stroški,     
        preračunani na m2 parcele na 
        obračunskem območju za    
        posamezno vrsto komunalne  
        opreme [EUR/m2],       
 
Dp       delež parcele pri izračunu  
        komunalnega prispevka (min. 
        0.3, maks. 0.7; vsota Dp + Dt
        = 1),            
 
K(dejavnosti) faktor dejavnosti (min. 0.7, 
        maks. 1.3),         
 
Ct(ij)     obračunski stroški,     
        preračunani na m2 neto    
        tlorisne površine objekta na 
        obračunskem območju za    
        posamezno vrsto komunalne  
        opreme [EUR/m2],       
 
A (tlorisna)  neto tlorisna površina    
        objekta [m2],        
 
Dt       delež neto tlorisne površine 
        objekta pri izračunu     
        komunalnega prispevka (min. 
        0.3, maks. 0.7; vsota Dp + Dt
        = 1),            
 
i       posamezna vrsta komunalne  
        opreme,           
 
j       posamezno obračunsko območje.
17. člen
Celotni komunalni prispevek je vsota komunalnih prispevkov za posamezno vrsto komunalne opreme na določenem obračunskem območju in se izračuna na naslednji način:
KP(j) = Sigma KP(i j)
Zgornje oznake pomenijo:
KP(j)  celotni izračunani komunalni   
    prispevek na določenem obračunskem
    območju,             
 
KP(ij) izračunani komunalni prispevek za 
    posamezno vrsto komunalne opreme, 
    na katero se objekt priključuje, 
    za določeno obračunsko območje.
18. člen
(1) Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost, se komunalni prispevek odmeri tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka po spremembi neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta in višina komunalnega prispevka pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta.
(2) Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta.
(3) Če je izračunana razlika iz prvega odstavka tega člena negativna, se komunalni prispevek ne plača.
19. člen
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo prostovoljnih gasilskih domov, neprofitnih stanovanj, gradnjo stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov ter ostalih objektov, ki se financirajo iz proračuna Občine Borovnica.
(2) V primerih iz drugega odstavka 22. člena, ko fizična oseba kot zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za predmet odmere – stanovanjska stavba (šifra (CC-SI) je 1110 oziroma 1121) ne uveljavlja zahtevka za obročno odplačevanje komunalnega prispevka, se mu odmerjeni komunalni prispevek zniža za 10 %. Kolikor pa zavezanec za plačilo komunalnega prispevka le tega ne plača v roku, določenem z odmerno odločbo, mu občinska uprava z dopolnilno odločbo prekliče oprostitev in naloži plačilo preostanka do polne vrednosti komunalnega prispevka.
(3) V primerih, ko bo fizična oseba, kot zavezanec za plačilo komunalnega prispevka, za predmet odmere – stanovanjska stavba (šifra (CC-SI) je 1110 oziroma 1121), morala izvesti za priklop na javno kanalizacijsko omrežje malo hišno črpališče, se prizna popust v višini 800,00 EUR od zneska komunalnega prispevka.
(4) V primerih, ko bo fizična oseba, kot zavezanec za plačilo komunalnega prispevka, za predmet odmere – stanovanjska stavba (šifra (CC-SI) je 1110 oziroma 1121), morala izvesti za priklop na javno kanalizacijsko omrežje, ki je oddaljeno več kot 40 m in manj kot 50 m, se prizna popust v višini 30 % od zneska odmere komunalnega prispevka iz naslova kanalizacije.
(5) V primerih, ko bo fizična oseba, kot zavezanec za plačilo komunalnega prispevka, za predmet odmere – stanovanjska stavba (šifra (CC-SI) je 1110 oziroma 1121), morala izvesti za priklop na javno vodovodno omrežje, ki je oddaljeno več kot 70 m in manj kot 100 m, se prizna popust v višini 40 % od zneska odmere komunalnega prispevka iz naslova vodovoda.
(6) V primeru, če se ugotovi, da je načrtovana investicija strateškega pomena za občino, lahko občinski svet investitorja, na predlog župana, delno ali v celoti oprosti plačila komunalnega prispevka.
Oproščena sredstva iz druge, tretje, četrte, pete in šeste točke tega člena mora občina v enaki višini nadomesti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
VII. UPOŠTEVANJE PRETEKLIH VLAGANJ V JAVNO KOMUNALNO INFRASTRUKTURO PRI PLAČILU KOMUNALNEGA PRISPEVKA
20. člen
Vlaganja zavezanca za plačilo komunalnega prispevka, bodisi v obliki finančnih ali drugih sredstev v izgradnjo javne komunalne infrastrukture na območju Občine Borovnica, se upoštevajo kot dobropis pri plačilu komunalnega prispevka in sicer po valorizirani vrednosti na podlagi uradno pridobljenih revalorizacijskih koeficientov Banke Slovenije.
Predmetna vlaganja se upoštevajo, kolikor zavezanec zanje še ni prejel plačila s strani Občine Borovnica oziroma niso bila upoštevana pri katerikoli že izdani odločbi o odmeri komunalnega prispevka.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka uveljavlja pretekla vlaganja v javno komunalno infrastrukturo s predložitvijo ustrezne dokumentacije, kot so pogodbe oziroma računi – k slednjim morajo biti priložena dokazila o dejanskem plačilu.
VIII. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA
21. člen
(1) Komunalni prispevek odmeri zavezancu za plačilo komunalnega prispevka občinska uprava Občine Borovnica z odločbo.
(2) Občinska uprava izda odločbo, s katero odmeri komunalni prispevek za gradnjo, na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti, ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Rok za izdajo odločbe je 15 dni od prejema popolne zahteve.
(4) Občinska uprava izda odločbo o odmeri komunalnega prispevka, zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, po uradni dolžnosti.
(5) Občinska uprava o izdani odločbi obvesti tudi organ, pristojen za izdajo gradbenega dovoljenja.
22. člen
(1) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, je zavezanec dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja. Če zavezanec ne plača komunalnega prispevka v roku 1 leta po pravnomočnosti odločbe, s katero mu je odmerjen komunalni prispevek, se komunalni prispevek na novo odmeri.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme, oziroma jo bo uporabljal, je zavezanec dolžan plačati komunalni prispevek v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, s katero mu je odmerjen komunalni prispevek.
(3) V primerih iz drugega odstavka tega člena, je ne glede na določila drugega odstavka tega člena, mogoče določiti tudi obročno odplačevanje komunalnega prispevka, vendar tako, da je celotni komunalni prispevek plačan najkasneje v dveh letih od pravnomočnosti odločbe, s katero je odmerjen komunalni prispevek. Obročno plačevanje je možno v primerih, ko je predmet odmere komunalnega prispevka stanovanjska stavba (šifra (CC-SI) je 1110 oziroma 1121). O možnosti obročnega odplačevanja odloči župan na pisni zahtevek zavezanca. Pogoj za priznanje pravice do obročnega odplačila je predhodna sklenitev ustrezne pogodbe med zavezancem in Občino Borovnica, v kateri se opredelijo natančnejša določila glede odplačila obveznosti.
IX. POGODBA O OPREMLJANJU
23. člen
S pogodbo o opremljanju se lahko investitor in občina dogovorita, da bo investitor sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava graditi, ne glede na to, ali je gradnja te komunalne opreme predvidena v programu opremljanja.
Stroške izgradnje v pogodbi predvidene komunalne opreme nosi investitor. Investitor nosi tudi stroške izdelave projektne dokumentacije, geodetskih storitev, nadzora, inženiringa in stroškov pridobivanja pravice graditi. Šteje se, da je investitor na ta način v naravi plačal komunalni prispevek za izvedbo komunalne opre­me, ki jo je sam zgradil. Investitor je dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka, kolikor bo obremenil že zgrajeno komunalno opremo, na katero bo investitor priključil komunalno opremo zgrajeno po pogodbi o opremljanju. Preostali del komunalnega prispevka se izračuna po cenah navedenih v 9. členu tega odloka.
Občina je dolžna prevzeti komunalno opremo, zgra­jeno skladno s pogodbo, ko je zanjo izdano uporabno dovo­ljenje.
Ostale vsebine pogodbe o opremljanju izhajajo iz veljavnega Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, spremembe: 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8).
24. člen
Program opremljanja je na vpogled v Občini Borovnica.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Na območjih, kjer je potrebna zgraditev nove komunalne opreme, rekonstrukcija ali povečanje zmogljivosti obstoječe komunalne opreme, se komunalni prispevek izračuna na podlagi sprememb in dopolnitev tega programa opremljanja ali novega programa opremljanja. V novem programu opremljanja se stroški obstoječe komunalne opreme prevzamejo po stroških, opredeljenih v 9. členu tega odloka. V novem programu opremljanja se ponovno opredelijo tudi merila za odmero komunalnega prispevka.
26. člen
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih postopkih, v katerih do začetka veljave tega odloka še niso bile izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka, dokonča po dosedanjih predpisih.
27. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnem prispevku v Občini Borovnica (Uradni list RS, št. 53/08).
28. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0017/2012-4
Borovnica, dne 10. julija 2014
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

AAA Zlata odličnost