Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014

Kazalo

2638. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev “ŽUSTERNA”, stran 6998.

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I 3/13-8 Uradni list RS, št. 80/10) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08) je župan Mestne občine Koper sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev “ŽUSTERNA”
1.
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev PUP-a
Prostorski ureditveni pogoji Žusterna v Mestni občini Koper so bili sprejeti leta 2001 (Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Žusterna (Uradne objave, št. 29/01), v nadaljevanju PUP).
Pri izvajanju odloka se je pokazalo, da posamezna določila niso opredeljena dovolj natančno, oziroma da prihaja do napačnega razumevanja teh določil. Določila odloka je potrebno ponovno pregledati in uskladiti z novimi zakoni in pravilniki, ki veljajo na področju gradnje in urejanja prostora ter jih zapisati na način, ki bo omogočil sprejemljivo urbanizacijo primestnega prostora ob upoštevanju lokalnih posebnosti obravnavanega prostora. Spremembe ne bodo posegale v grafični del prostorskega akta.
2.
Območje obravnave
Meja ureditvenega območja ima naslednji potek:
– na jugu prečka parcele št. 709/2, 709/5, 711/1, 711/2, poteka po južnem robu parcel št. 712, 697/1, prečka parcele št. 694/1, 698/2, 691/5, 691/4, poteka po južnem robu parcel št. 690/4, 691/2, 691/3, prečka parcele št. 670/3, 668/2, 668/1, 670/5, 670/6 ter po robu parcele št. 666;
– na vzhodu poteka po vzhodnem robu parcel št. 664/2, 663, prečka pot parcela št. 4585/16, po vzhodnem robu parcele št. 258/3, prečka parcelo št. 258/4, po vzhodnem robu parcel št. 258/1, 258/8, prečka parcele št. 253/1 (cesta), 253/7, 239/52, 247/4 (Krožna cesta), po vzhodnem robu parcel št. 247/1, 278/1, prečka parcelo št. 275/2 (cesta), po vzhodnem robu parcel št. 274/14, 274/17, 330/12, 340/2, 341/5, 341/6, 344/3, 338;
– na severu poteka po južnem robu parcele št. 4580/1 (obalna cesta);
– na zahodu prečka parcele št. 44/3, 44/4, 44/5, 44/1, 458/3, 46, 45/1, 59/6, 45/5, po zahodnem robu parcel št. 60/5, 62/11, prečka parcele št. 75/4, 62/9, 61/1, 61/5, 61/6, 59/3, 86/4, 92/2, po zahodnem robu parcel št. 92/1, 91, 100/39, 100/37, 100/19, prečka parcele št. 102/1, 103, 104/1, 127/1, 104/2, 112, 110, po zahodnem robu parcele št. 108, prečka parcele št. 4585/1 (pot), 707/1, 707/3 in 709/2;
vse parcele k.o. Semedela.
Površina območja znaša cca 67 ha.
3.
Način pridobitve strokovnih rešitev
Za pridobitev strokovnih rešitev se uporabijo strokovne podlage in študije, ki so bile izdelane za pripravo občinskega prostorskega načrta in drugih primerljivih prostorskih dokumentov na območju Mestne občine Koper. Po potrebi se že izdelane strokovne podlage dopolnijo ali izdelajo na novo v tistih sestavinah, ki so relevantne za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev.
4.
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev PUP-a oziroma njegovih posameznih faz
Terminski plan upošteva minimalne zakonske roke posameznih faz, upoštevati pa je treba tudi termine sklicev občinskega sveta in morebitno potrebno usklajevanje s posameznimi nosilci urejanja prostora, kar lahko privede do zamika posameznih faz oziroma končnega sprejema prostorskega akta.
Skladno z 61.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju se za predmetno spremembo in dopolnitev PUP-a izvede skrajšani postopek priprave, saj se spremembe nanašajo samo na posamične posege, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov.
Pobudnik v sodelovanju s prostorskim načrtovalcem in izdelovalcem pripravi osnutek prostorskega akta in ga posreduje občini v potrditev.
Na potrjen osnutek prostorskega akta se pridobijo smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki vsebujejo tudi strokovne podlage nosilcev urejanja prostora iz področja njihovih pristojnosti.
+---------------------+------------+----------+
|Faza         |Nosilec   |Rok    |
+---------------------+------------+----------+
|Sklep o začetku   |UOP,    |avgust  |
|priprave sprememb in |župan,   |2014   |
|dopolnitev      |      |     |
+---------------------+------------+----------+
|Objava sklepa v   |župan    |avgust  |
|uradnem glasilu in  |      |2014   |
|svetovnem spletu, MOP|      |     |
+---------------------+------------+----------+
|Priprava osnutka   |načrtovalec |     |
+---------------------+------------+----------+
|Poziv nosilcem    |UOP     |15 dni  |
|urejanja prostora za |      |     |
|pridobitev smernic in|      |     |
|pridobitev obvestila |      |     |
|MOP za varstvo okolja|      |     |
|o izvedbi celovite  |      |     |
|presoje vplivov na  |      |     |
|okolje        |      |     |
+---------------------+------------+----------+
|Analiza smernic,   |načrtovalec |     |
|izdelava strokovnih |      |     |
|podlag in dopolnitev |      |     |
|osnutka       |      |     |
+---------------------+------------+----------+
|Izdelava okoljskega |izdelovalec,|     |
|poročila na osnutek |UOP,    |     |
|prostorskega akta – |načrtovalec |     |
|na podlagi obvestila |      |     |
|MOP o izvedbi CPVO  |      |     |
+---------------------+------------+----------+
|– Poziv MOP,     |UOP,    |15 dni  |
|pristojno za varstvo |MOP,    |     |
|okolja za presojo  |izdelovalec,|     |
|kakovosti in     |načrtovalec |     |
|skladnosti okoljskega|      |     |
|poročila in     |      |     |
|dopolnjenega osnutka |      |     |
+---------------------+------------+----------+
|Javno naznanilo o  |župan,   |7 dni   |
|javni razgrnitvi in |UOP     |pred   |
|javni obravnavi   |      |pričetkom |
|dopolnjenega osnutka;|      |javne   |
|objava v svetovnem  |      |razgrnitve|
|spletu in na krajevno|      |     |
|običajen način    |      |     |
+---------------------+------------+----------+
|Javna razgrnitev in |UOP,    |15 dni  |
|obravnava      |načrtovalec |     |
|dopolnjenega predloga|      |     |
|akta z evidentiranjem|      |     |
|vseh pisnih pripomb |      |     |
+---------------------+------------+----------+
|Priprava in sprejem |načrtovalec,|15 dni po |
|stališč do pripomb in|UOP,    |zaključku |
|predlogov iz javne  |župan    |javne   |
|razgrnitve in javne |      |obravnave |
|obravnave      |      |     |
+---------------------+------------+----------+
|Objava stališč do  |UOP     |     |
|pripomb na krajevno |      |     |
|običajen način, pisna|      |     |
|seznanitev lastnikov |      |     |
|parcel na območju  |      |     |
+---------------------+------------+----------+
|Oblikovanje     |načrtovalec |15 dni po |
|dopolnjenega predloga|      |potrditvi |
|na podlagi stališč do|      |stališč  |
|pripomb ter predlogov|      |     |
|javnosti       |      |     |
+---------------------+------------+----------+
|Pridobitev mnenj od |UOP,    |15 dni  |
|nosilcev urejanja  |načrtovalec |     |
|prostora na dopolnjen|      |     |
|predlog prostorskega |      |     |
|akta in opredelitev |      |     |
|pristojnih      |      |     |
|ministrstev o    |      |     |
|sprejemljivosti   |      |     |
|prostorskega akta,  |      |     |
|kolikor je potrebna |      |     |
|celovita presoja   |      |     |
|vplivov na okolje  |      |     |
+---------------------+------------+----------+
|– Pridobitev potrdila|UOP,    |60 dni  |
|od ministrstva,   |načrtovalec,|     |
|pristojno za okolje o|MOP     |     |
|sprejemljivosti   |      |     |
+---------------------+------------+----------+
|– Priprava      |načrtovalec |     |
|usklajenega predloga |      |     |
+---------------------+------------+----------+
|– Prva in druga   |župan,   |     |
|obravnava in sprejem |občinski  |     |
|odloka na občinskem |svet    |     |
|svetu        |      |     |
+---------------------+------------+----------+
|Objava odloka v   |      |     |
|Uradnem listu RS   |      |     |
+---------------------+------------+----------+
5.
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP-a:
obvestilo o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 22, Ljubljana;
sanacija naravnih virov, varstva okolja ter področje voda:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, Koper;
naravne vrednote (naravna dediščina):
– Zavod RS za varstvo narave, OE Piran,Trg Etbina Kristana 1, Izola;
kulturna dediščina:
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Maistrova 10, Ljubljana;
– v vednost: Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran, Trg bratstva 1, Piran;
področje obrambe:
– Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
cestno omrežje:
– državne ceste:
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za ceste, Langusova 4, 1000 Ljubljana,
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana;
– v vednost: Direkcija RS za ceste, Območje Koper, Ankaranska cesta 7 B, Koper;
– avtoceste:
– Družba za avtoceste RS, Dunajska 7, Ljubljana;
– občinske ceste in javne površine:
– Mestna občina Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper;
javna vodooskrba:
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper;
področje odvajanja odpadnih vod in ravnanja z odpadki:
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 14, Koper;
področje zvez:
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper;
področje distribucije energije:
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper;
– Istrabenz plini, Sermin 8a, Koper.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
6.
Obveznosti v zvezi s financiranjem in pripravo sprememb in dopolnitev PUP-a
Pripravljavec dokumenta je Mestna občina Koper, postopek priprave in sprejemanja akta vodi Urad za okolje in prostor MO Koper, Verdijeva 10, Koper.
Pobudnik in naročnik sprememb in dopolnitev PUP-a je Mestna občina Koper, ki tudi financira pripravo dokumenta.
Izdelovalec dokumenta (načrtovalec), ki ga naročnik izbere po predpisih o oddaji javnega naročila, mora izpolnjevati pogoje, določene v Zakonu o prostorskem načrtovanju.
7.
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si.
Št. 3505-9/2014
Koper, dne 30. julija 2014
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
In virtù della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – rett.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Delibera della CC: U-I 3/13-8 Gazzetta uff. della RS, n. 80/10) ed in virtù dell'articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il sindaco del Comune città di Capodistria ha accolto la seguente
D E L I B E R A
sull’avvio della predisposizione delle modifiche ed integrazioni alle norme tecniche di attuazione riferite a Giusterna
1.
Stato di cose presenti e motivi per la predisposizione delle modifiche ed integrazioni alle NTA
Le norme tecniche di attuazione riferite a Giusterna, situata nel Comune città di Capodistria, sono state accolte nell'anno 2001 (Decreto sulle norme tecniche di attuazione riferite a Giusterna (Bollettino uff., n. 29/01), nel seguito NTA).
Applicando tale decreto è emerso che alcune sue disposizioni risultano essere troppo poco dettagliate, ovvero, esse non vengono interpretate in maniera corretta. Le disposizioni del decreto vanno ricontrollate ed adattate alle leggi e ai regolamenti attualmente in vigore che interessano il settore riguardante l'edificazione e la sistemazione del territorio; esse vanno predisposte in modo da garantire un'urbanizzazione accettabile della zona, come pure il rispetto delle particolarità locali dell'area. Le modifiche non andranno ad incidere sugli elementi grafici dello strumento urbanistico.
2.
Zona d'intervento
Il confine della zona d'intervento percorre il seguente percorso:
– a sud attraversa le particelle n. 709/2, 709/5, 711/1, 711/2, passa lungo il bordo meridionale delle particelle n. 712, 697/1, attraversa le particelle n. 694/1, 698/2, 691/5, 691/4, passa lungo il bordo meridionale delle particelle n. 690/4, 691/2, 691/3, attraversa le particelle n. 670/3, 668/2, 668/1, 670/5, 670/6 e lungo il bordo della particella n. 666;
– a est passa lungo il bordo orientale delle particelle n. 664/2, 663, attraversa la strada della particella n. 4585/16, lungo il bordo orientale della particella n. 258/3, attraversa la particella n. 258/4, lungo il bordo orientale delle particelle n. 258/1, 258/8, attraversa le particelle n. 253/1 (strada), 253/7, 239/52, 247/4 (Strada Circolare), lungo il bordo orientale delle particelle n. 247/1, 278/1, attraversa la particella n. 275/2 (strada), lungo il bordo orientale delle particelle n. 274/14, 274/17, 330/12, 340/2, 341/5, 341/6, 344/3, 338;
– a nord passa lungo il bordo meridionale della particeella n. 4580/1 (strada costiera);
– a ovest attraversa le particelle n. 44/3, 44/4, 44/5, 44/1, 458/3, 46, 45/1, 59/6, 45/5, lungo il bordo occidentale delle particelle n. 60/5, 62/11, attraversa le particelle n. 75/4, 62/9, 61/1, 61/5, 61/6, 59/3, 86/4, 92/2, lungo il bordo occidentale delle particelle n. 92/1, 91, 100/39, 100/37, 100/19, attraversa le particelle n. 102/1, 103, 104/1, 127/1, 104/2, 112, 110, lungo il bordo occidentale la particella n.108, attraversa le particelle n. 4585/1 (strada), 707/1, 707/3 e 709/2;
tutte le particelle appartengono al c.c. di Semedella.
La superficie ricopre un'area di circa 67 ha.
3.
Modalità di acquisizione delle soluzioni tecniche
L’acquisizione delle soluzioni tecniche si basa sugli approfondimenti tecnici e sugli studi concepiti alla predisposizione del piano territoriale comunale e di altri strumenti urbanistici comparabili riferiti al territorio del Comune Città di Capodistria. Se necessario, si procede all’integrazione o rielaborazione dei già predisposti approfondimenti tecnici, negli elementi che siano rilevanti per la predisposizione delle modifiche e integrazioni alle NTA.
4.
Fasi e tempi di predisposizione delle modifiche ed integrazioni alle NTA ovvero delle singole fasi
Il piano delle scadenze rispetta i tempi legali minimi previsti per le singole fasi; bisogna tenere conto del fatto che l’adeguamento alle date di convocazione del consiglio comunale e il coordinamento dei singoli enti preposti alla pianificazione del territorio potrebbero comportare dei ritardi nel compimento delle singole fasi e di conseguenza nell’approvazione dello strumento urbanistico.
In conformità con l'articolo 61.a della Legge sulla pianificazione del territorio, per tale tipo di modifica ed integrazione alle NTA viene avviata la procedura rapida, in quanto le modifiche interessano esclusivamente alcuni interventi che non incidono né sulla totalità delle NTA pianificate né sulle zone e strutture limitrofe.
Il promotore prepara la bozza dello strumento urbanistico in collaborazione con il pianificatore territoriale e il responsabile della realizzazione del documento, e la sottopone poi all’approvazione degli organi comunali.
Una volta approvata la bozza dello strumento urbanistico, si procede all’acquisizione delle linee guida da parte degli enti preposti alla pianificazione territoriale, complete degli approfondimenti tecnici di pertinenza di ciascuno dei suddetti enti.
+------------------+---------------+---------------+
|Fase       |Amministrazione|Termine    |
|         |procedente   |        |
+------------------+---------------+---------------+
|Delibera     |UAT,      |agosto     |
|sull'avvio della |sindaco    |2014      |
|predisposizione  |        |        |
|delle modifiche  |        |        |
|ed integrazioni  |        |        |
+------------------+---------------+---------------+
|Pubblicazione   |sindaco    |agosto     |
|della delibera  |        |2014      |
|nel bollettino  |        |        |
|ufficiale e sul  |        |        |
|sito web, MAT   |        |        |
+------------------+---------------+---------------+
|Predisposizione  |pianificatore |        |
|della bozza    |        |        |
+------------------+---------------+---------------+
|Invito agli enti |UAT      |15 giorni   |
|preposti alla   |        |        |
|pianificazione  |        |        |
|territoriale per |        |        |
|l'acquisizione  |        |        |
|delle linee guida |        |        |
|e dell'avviso MAT |        |        |
|in materia della |        |        |
|valutazione    |        |        |
|dell'impatto   |        |        |
|ambientale    |        |        |
+------------------+---------------+---------------+
|Analisi delle   |pianificatore |        |
|direttrici,    |        |        |
|realizzazione   |        |        |
|degli       |        |        |
|approfondimenti  |        |        |
|tecnici e delle  |        |        |
|integrazioni alla |        |        |
|bozza       |        |        |
+------------------+---------------+---------------+
|Stesura della   |realizzatore  |        |
|relazione     |della RA,   |        |
|ambientale    |UAT,      |        |
|riferita alla   |pianificatore |        |
|bozza – in base  |        |        |
|all’invito del  |        |        |
|MAT circa la VIA |        |        |
+------------------+---------------+---------------+
|– Invito del MAT, |UAT, MAT,   |15 giorni   |
|competente per la |realizzatore, |        |
|tutela      |pianificatore |        |
|dell’ambiente, a |        |        |
|valutare la    |        |        |
|qualita e la   |        |        |
|conformita della |        |        |
|relazione     |        |        |
|ambientale e   |        |        |
|della bozza    |        |        |
|integrata dello  |        |        |
|strumento     |        |        |
|urbanistico    |        |        |
+------------------+---------------+---------------+
|Avviso      |sindaco,    |7 giorni    |
|sull’esposizione |UAT      |precedenti   |
|al pubblico e sul |        |all’esposizione|
|dibattito     |        |al       |
|pubblico della  |        |pubblico    |
|bozza integrata; |        |        |
|pubblicazione   |        |        |
|dell'avvviso   |        |        |
|secondo le    |        |        |
|modalita     |        |        |
|localemente in  |        |        |
|uso e sul sito  |        |        |
|web        |        |        |
+------------------+---------------+---------------+
|Esposizione al  |UAT,      |15 giorni   |
|pubblico e    |pianificatore |        |
|discussione della |        |        |
|proposta     |        |        |
|integrata con   |        |        |
|indicazione di  |        |        |
|tutte le     |        |        |
|pervenute     |        |        |
|osservazioni   |        |        |
|scritte      |        |        |
+------------------+---------------+---------------+
|Preparazione   |pianificatore, |15 giorni   |
|delle prese di  |UAT,      |dopo la    |
|posizione nei   |sindaco    |conclusione  |
|confronti delle  |        |del      |
|osservazioni e  |        |dibattito   |
|dei suggerimenti |        |pubblico    |
|derivanti     |        |        |
|dall'esposizione |        |        |
|pubblica     |        |        |
+------------------+---------------+---------------+
|Pubblicazione,  |UAT      |        |
|secondo le    |        |        |
|modalita     |        |        |
|localmente in   |        |        |
|uso, delle prese |        |        |
|di posizione nei |        |        |
|confronti delle  |        |        |
|osservazioni, e  |        |        |
|comunicazione   |        |        |
|scritta inviata  |        |        |
|ai proprietari  |        |        |
|dei lotti nella  |        |        |
|zona interessata |        |        |
|dallo strumento  |        |        |
|urbanistico    |        |        |
+------------------+---------------+---------------+
|Compilazione   |pianificatore |15 giorni   |
|della proposta  |        |dopo      |
|integrata in base |        |l'approvazione |
|alle prese di   |        |delle     |
|posizione nei   |        |prese di    |
|confronti delle  |        |posizione   |
|osservazioni e  |        |        |
|dei pareri    |        |        |
|espressi del   |        |        |
|pubblico     |        |        |
+------------------+---------------+---------------+
|Acquisizione dei |UAT,      |15 giorni   |
|pareri degli enti |pianificatore |        |
|preposti alla   |        |        |
|pianificazione  |        |        |
|territoriale in  |        |        |
|materia della   |        |        |
|proposta     |        |        |
|integrata dello  |        |        |
|strumento     |        |        |
|urbanistico e   |        |        |
|decisione dei   |        |        |
|ministeri     |        |        |
|competenti    |        |        |
|riguardo     |        |        |
|l’accettabilita  |        |        |
|del suddetto   |        |        |
|strumento     |        |        |
|urbanistico,   |        |        |
|qualora sia    |        |        |
|necessaria la VIA |        |        |
+------------------+---------------+---------------+
|– Acquisizione  |UAT,      |60 giorni   |
|dell’approvazione |pianificatore, |        |
|del ministero   |MAT      |        |
|competente per  |        |        |
|l’ambiente circa |        |        |
|l’accettabilita  |        |        |
+------------------+---------------+---------------+
|– Predisposizione |pianificatore |        |
|della proposta  |        |        |
|integrata dello  |        |        |
|strumento     |        |        |
|urbanistico    |        |        |
+------------------+---------------+---------------+
|– Prima e seconda |sindaco,    |        |
|lettura ed    |consiglio   |        |
|approvazione del |comunale    |        |
|decreto da parte |        |        |
|del consiglio   |        |        |
|comunale     |        |        |
+------------------+---------------+---------------+
|Pubblicazione del |        |        |
|decreto nella   |        |        |
|Gazzetta     |        |        |
|ufficiale     |        |        |
+------------------+---------------+---------------+
5.
Enti preposti alla pianificazione del territorio che forniscono le linee guida riferite agli interventi di loro competenza ed altri partecipanti alla formazione delle modifiche ed integrazioni alle NTA:
avviso sulla predisposizione della valutazione integrale degli impatti sull'ambiente
– Ministero per l'agricoltura e l'ambiente, Direttorato per l'ambiente, Settore per la valutazione integrale degli impatti sull'ambiente, Dunajska 22, Lubiana;
recupero delle risorse naturali, tutela dell’ambiente e settore idrico:
– Ministero per l’agricoltura e l'ambiente, ARSO, Ufficio gestione delle acque, Sede regionale di Capodistria, Dipartimento per lo specchio d’acqua del mare Adriatico, Sezione del bacino idrografico, Via del porto 12, Capodistria;
beni naturali (patrimonio naturale):
– Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali, UO Pirano, Piazza Etbin Kristan 1, Isola;
patrimonio culturale:
– Ministero per l'istruzione, la ricerca, la cultura e lo sport, Maistrova 10, Lubiana;
– per conoscenza: Istituto nazionale per la tutela dei beni culturali, UE di Pirano, Piazza della Fratellanza 1, Pirano;
settore della difesa:
– Ministero della difesa della RS, Amministrazione nazionale per la protezione ed il soccorso, Vojkova cesta 61, 1000 Lubiana;
– Ministero della difesa della RS, Direttorato per la logistica, Settore per la gestione dei beni immobili, Vojkova cesta 61, Lubiana;
strade statali:
– Ministero per l'infrastruttura e il territorio, Direttorato per le strade, Langusova 4, 1000 Lubiana,
– Direzione della RS per le strade, Tržaška 19, Lubiana;
– per conoscenza: Direzione della RS per le strade, Area di Capodistria, Strada di Ancarano 7 B, Capodistria;
– autostrade
– Società per le autostrade, della RS, Dunajska 7, Lubiana;
strade comunali e superfici pubbliche:
– Comune città di Capodistria, Ufficio servizi pubblici e traffico, Via Verdi 10, Capodistria;
approvvigionamento con l’acqua:
– Acquedotto del Risano, Via 15 maggio 13, Capodistria;
scarico delle acque e trattamento dei rifiuti:
– Komunala Koper, Via 15 maggio 14, Capodistria;
ambito delle comunicazioni:
– Telekom Slovenije, UO di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria;
distribuzione dell’energia elettrica:
– Elektro Primorska, UO di Capodistria, Via 15 maggio 15, Capodistria;
– Istrabenz plini, Sermino 8a, Capodistria.
Altri enti preposti alla pianificazione del territorio possono essere inclusi, qualora durante la predisposizione del documento emergesse che essi gestiscono o sono responsabili di specifici settori sui quali l’intervento pianificato potrebbe incidere.
6.
Obblighi di finanziamento della predisposizione
La procedura di predisposizione e di approvazione del documento è condotta dall’Ufficio ambiente e territorio del CC di Capodistria, Via Verdi 10, 6000 Capodistria.
Il promotore e il committente delle modifiche ed integrazioni alle NTA è il Comune città di Capodistria che finanzia anche la predisposizione del documento.
Il responsabile della realizzazione del documento (il pianificatore), il quale viene scelto nel rispetto delle normative sugli appalti pubblici, deve possedere i requisiti previsti dalla Legge sulla pianificazione del territorio.
7.
Pubblicazione della delibera sulla predisposizione
La delibera viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale della RS ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione; essa viene pubblicata anche sulla pagina web del Comune città di Capodistria.
N. 3505-9/2014
Capodistria, 30. luglio 2014
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost