Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014

Kazalo

Št. 4301-2/2014/3 Ob-3156/14 , Stran 1791
Št. 4301-2/2014/3 Ob-3156/14
Na podlagi 345. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13 in 9/14 – ZRTVS-1A), Spremembe Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, št. 102/13), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni list RS, št. 77/09, 93/12 in 17/14 – EZ-1) in Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic (Uradni list RS, št. 6/10, 23/13 in 17/14 – EZ-1) Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1000 Ljubljana, objavlja
spremembo javnega razpisa
za izbiro izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic za obdobje petih let,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 48/14, dne 27. 6. 2014, št. objave Ob-2863/14. 1. Prvi odstavek točke 3. »Pogoji sodelovanja in prijave na javnem razpisu« razpisa se spremni, tako da se glasi: »Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe zasebnega ali javnega prava s sedežem ali podružnico v Republiki Sloveniji.« 2. Točka 5. »Način prijave in razpisni rok« razpisa se spremeni, tako da se glasi: »5. Način prijave in razpisni rok Popolna prijava prijavljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti oddana na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1000 Ljubljana, najpozneje do 1. 9. 2014, v zaprti ovojnici, pod oznako »Ne odpiraj – vloga za javni razpis za izbiro izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdajo energetskih izkaznic za obdobje petih let« ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo s sklepom zavržene. Vsi podatki iz vlog prijaviteljev so javni.« 3. Točka 6. »Odpiranje vlog« razpisa se spremeni, tako da se glasi: »6. Odpiranje vlog Predvideno komisijsko odpiranje vlog bo 3. 9. 2014, ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1000 Ljubljana. Odpiranje ne bo javno in bo potekalo na naslovu Langusova 4, 1000 Ljubljana, v sejni sobi, II. nadstropje.«
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

AAA Zlata odličnost