Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014

Kazalo

2635. Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda »Zdravstveni dom Grosuplje«, stran 6986.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB 2 in 23/08) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) ter 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) sta občinska sveta Občine Grosuplje na 36. redni seji, dne 30. 6. 2010 in Občine Dobrepolje na redni 24. seji dne 23. 6. 2014 sprejela
O D L O K
o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda »Zdravstveni dom Grosuplje«
I. UVODNA DOLOČILA IN USTANOVITELJA
1. člen
Občina Grosuplje, s sedežem Taborska cesta 2, Grosuplje, in Občina Dobrepolje, s sedežem Videm 35, Videm Dobrepolje (v nadaljevanju: ustanovitelja) sta ustanovitelja javnega zavoda za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti »Zdravstveni dom Grosuplje« (v nadaljevanju: zavod) za območji svojih občin.
2. člen
S tem odlokom se urejajo status, vsebina dela zavoda, dejavnost zavoda, organi zavoda, nastopanje v pravnem prometu, premoženje, viri in način pridobivanja sredstev in medsebojne pravice in obveznosti ustanoviteljev in javnega zavoda.
II. IME, SEDEŽ IN PRAVNI STATUS ZAVODA
3. člen
Ime zavoda je: Zdravstveni dom Grosuplje.
Skrajšano ime zavoda je: ZD Grosuplje.
Sedež zavoda je: Grosuplje, Pod gozdom c. I/14.
Zavod uporablja pečat okrogle oblike, v katerem je ime zavoda. Število posameznih pečatov, način njihove uporabe in varovanja ter uničevanja, določi direktor zavoda.
4. člen
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju ustanovitelja. V pravnem prometu mora zavod uporabljati ime iz 3. člena odloka.
5. člen
Zavod je pravna oseba s statusom javnega zdravstvenega zavoda in s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v pravnem prometu, ki so določene z zakonom, tem odlokom in Statutom Zdravstvenega doma Grosuplje.
Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in je za svoje obveznosti odgovoren z vsem premoženjem, s katerim razpolaga. V pravnem prometu s tretjimi osebami nastopa v svojem imenu in za svoj račun in ima vsa pooblastila, razen za promet z nepremičninami in premičninami, katerih lastnik je ustanovitelj, kjer je potrebno predhodno soglasje ustanovitelja.
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle le v okviru dejavnosti in na način določen v tem odloku.
III. ORGANIZIRANOST ZAVODA
6. člen
Zavod izvaja svojo dejavnost v organizacijski enoti Grosuplje in enoti Dobrepolje z zdravstveno postajo Struge.
Zavod ima organizirano preventivno zdravstveno varstvo vseh prebivalcev občine, službo splošne medicine in nujne medicinske pomoči, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, preventivno in kurativno zobozdravstvo, patronažno varstvo in nego bolnika na domu, reševalno službo, laboratorijsko in drugo diagnostiko, fizioterapijo, medicino dela, prometa in športa, družinsko medicino, diabetološko ambulanto, dispanzer za pljučne bolezni, zdravstveno nego, specialistično dejavnost in klub zdravljenih alkoholikov.
Zavod lahko organizira nove enote v skladu z mrežo javne zdravstvene službe in v soglasju z občino ustanoviteljico, na območju katere želi ustanoviti novo enoto.
Notranjo organizacijo zavoda, organizacijske in strokovne enote ter lokacije, na katerih zavod organizira izvajanje dejavnosti, določi zavod s statutom zavoda in pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter na podlagi normativov in predpisov, ki urejajo to področje.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
7. člen
Dejavnost zavoda je javna zdravstvena služba na primarni ravni, katere izvajanje je v javnem interesu.
Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost, ki obsega:
– spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in zboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev,
– preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami,
– zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja,
– preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo,
– zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju,
– patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na bolnikovem domu ter oskrbovancev v socialno varstvenih in drugih zavodov,
– neprekinjeno nujno medicinsko pomoč in reševalno službo, če ta ni organizirana pri bolnišnici,
– zdravstvene preglede športnikov,
– ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo,
– diagnostične in terapevtske storitve.
Zavod ima organizirano tudi specialistično ambulantno dejavnost kot dopolnitev osnovne zdravstvene dejavnosti, ki ima za svoje potrebe organizirano ustrezno laboratorijsko in drugo diagnostično dejavnost.
Navedene dejavnosti spadajo po standardni klasifikaciji dejavnosti v naslednje podrazrede:
1. glavna dejavnost zavoda:
Q/ 86.210 – splošna zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost
2. ostale dejavnosti:
Q/ 86.220 – specialistična zunaj bolnišnična dejavnost,
Q/ 86.230 – zobozdravstvena dejavnost,
Q/ 86.909 – druge zdravstvene dejavnosti.
Obseg dejavnosti se določi s programom dela in finančnim načrtom.
8. člen
Naloga zavoda je tudi povezovanje in sodelovanje z drugimi zdravstvenimi, socialnovarstvenimi, vzgojno izobraževalnimi in drugimi zavodi, podjetji, organizacijami, društvi ter posamezniki z namenom oblikovanja in izvajanja programov za krepitev, ohranitev ter povrnitev zdravja.
Naloge, ki so strokovno-tehnične narave, lahko opravljajo tudi ustrezne strokovne službe izven zavoda, v soglasju z občinama ustanoviteljicama.
9. člen
Zavod lahko spremeni ali razširi svojo dejavnost ko pridobi vsa zakonsko določena soglasja ter s soglasjem ustanovitelja.
V osnovni zdravstveni dejavnosti se lahko javna služba izvaja tudi na podlagi podelitve koncesije, ki se podeli na podlagi zakona, odločb in sklenjenih pogodb.
V. USTANOVITELJA ZAVODA IN PRISTOJNOSTI
10. člen
Občinska sveta ustanoviteljic imata v izhodišču pravico enakopravnega odločanja do:
– odločanja o spremembah tega odloka, ki se sprejema s soglasjem obeh ustanoviteljic,
– odločanja o prenehanju zavoda in statusnem preoblikovanju,
– odločanja o zadolževanju,
– odločanja o dajanju poroštev in garancij zavodu,
– določanja pogojev za izvajanje dejavnosti zavoda ter za zagotavljanje dejavnosti pod enakimi pogoji na celotnem območju občin ustanoviteljic, kar se ureja z odlokom,
– določitve sestave in številčnega razmerja predstavnikov v svetu ter imenovanja članov sveta zavoda iz vrst ustanovitelja,
– dajanja mnenj k predlogom odločitev in odločitvam sveta zavoda ter sveta ustanoviteljic,
– odločanja o prodaji in obremenjevanju premoženja zavoda,
– dajanja soglasja k imenovanju direktorja zavoda,
– sprejemanja načrta investicij in investicijskega vzdrževanja.
Če ni mogoče doseči soglasja med občinama ustanoviteljicama, se upošteva odločitev občine z večjim ustanoviteljskim deležem.
VI. ORGANI ZAVODA
11. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni svet.
Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določa zakon ali statut zavoda.
Svet zavoda
12. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki delavcev, predstavniki ustanoviteljic in predstavnik uporabnikov.
Svet zavoda šteje 9 članov, od katerih 3 člane izvolijo zaposleni v zavodu s tajnim glasovanjem; 5 članov imenujeta ustanovitelja, od tega enega Občina Dobrepolje in štiri Občina Grosuplje; ter enega člana predstavnika uporabnikov, ki ga imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Predstavnike delavcev izvolijo zaposleni v zavodu izmed zaposlenih v zavodu neposredno s tajnim glasovanjem na neposrednih in tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom določa statut zavoda.
Predstavnike ustanoviteljev imenujeta občinska sveta občin Grosuplje in Dobrepolje v skladu s svojim statutom.
Predstavnika uporabnikov imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Mandat članom sveta začne teči z dnem konstituiranja sveta. Svet se lahko konstituira, ko so izvoljeni in imenovani vsi predstavniki ustanoviteljic in predstavniki delavcev. Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Člani sveta zavoda se izvolijo oziroma imenujejo za mandatno dobo štirih let in so lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani na to funkcijo.
13. člen
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se trikrat zaporedoma neopravičeno ne udeleži sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
– če s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu zavoda,
– zaradi daljše odsotnosti ali drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– ga odpokliče organ, ki ga je imenoval v svet zavoda po enakem postopku kot velja za imenovanje,
– predstavniku delavcev zavoda preneha delovno razmerje v zavodu,
– članu sveta, ki zastopa zavarovance, oziroma druge uporabnike preneha status zavarovanca ali če preneha stalno prebivati na območju dejavnosti zavoda.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana za čas do izteka mandata svetu zavoda po istem postopku kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član. Mandat članu sveta zavoda, ki je bil naknadno imenovan, poteče s potekom mandata celotnemu svetu zavoda.
14. člen
Svet zavoda opravlja naslednje naloge:
– sprejema statut zavoda in druge splošne akte,
– nadzira zakonitost dela in poslovanje javnega zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja javnega zavoda v soglasju z ustanovitelji,
– ocenjuje delo direktorja in odloča o delovni uspešnosti direktorja,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– določi posebne pogoje za zagotavljanje zdravstvene dejavnosti,
– daje soglasje k cenam za zagotavljanje zdravstvene dejavnosti, kolikor niso v pristojnosti drugih organov zavoda in države,
– sprejme letno poslovno poročilo, obračune in zaključni račun zavoda,
– odloča o delitvi presežka prihodka nad odhodki in pokrivanju izgube, kolikor je to zahtevano z zakonom,
– odloča o zadolževanju zavoda v soglasju z ustanoviteljem,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– predlaga ustanoviteljem revizijo poslovanja,
– obravnava vprašanja s področja dela javnega zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– predlaga ustanoviteljici spremembo in širitev dejavnosti,
– sprejema program dela s finančnim načrtom in razvoja zavoda,
– daje druge pobude, mnenja in predloge v zvezi z delovanjem javnega zavoda,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in statutom javnega zavoda.
15. člen
Svet odloča na sejah. Seje sklicuje predsednik sveta na lastno pobudo, na pobudo drugih članov sveta, na pobudo direktorja ali občin ustanoviteljic. Na seje sveta se pisno vabi predstavnika občinske uprave občin ustanoviteljic.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov vseh članov. Svet zavoda je sklepčen in lahko veljavno odloča, če je na seji navzočih več kot polovica članov sveta zavoda.
Podrobnejši način svojega delovanja in poslovanja uredi svet zavoda s poslovnikom v skladu z zakonom in tem odlokom.
Strokovno in administrativno delo za potrebe sveta zavoda ter pomoč pri pripravi in vodenju sej sveta zavoda zagotavlja uprava zavoda.
Direktor
16. člen
Direktor je poslovodni organ zavoda.
Direktor zastopa in predstavlja zavod proti tretjim osebam, organizira in vodi poslovanje zavoda, ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.
Direktor zavoda:
– predstavlja in zastopa zavod,
– organizira, načrtuje in vodi delo ter poslovanje javnega zavoda,
– odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda,
– pripravlja program razvoja javnega zavoda in odgovarja za njihovo uresničevanje,
– pripravlja predlog letnega delovnega in finančnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
– pripravi letno poročilo,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem javnega zavoda,
– sklepa pogodbe, do višine, ki jo določa statut,
– sprejema akt o organizaciji dela, po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu in svetu ustanoviteljic,
– predlaga kadrovski načrt,
– imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
– imenuje pomočnika direktorja, oziroma pomočnika direktorja – strokovnega vodja,
– predlaga načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– poroča svetu ustanoviteljic in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– določi mentorstvo za pripravnike,
– odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– skrbi za promocijo zdravja,
– skrbi za trženje storitev,
– sprejema akte o varstvu pri delu in požarni varnosti,
– pripravlja strokovne podlage za splošne akte, ki jih sprejema svet zavoda,
– vodi načelne dogovore z ustanovitelji, ostalimi poslovnimi partnerji in državnimi organi glede sodelovanja,
– oblikuje predlog dodatnih storitev,
– odloča o sklepanju delovnih pogodb in o disciplinski odgovornosti delavcev ter drugih delovnih razmerjih zaposlenih v zavodu,
– sodeluje pri delu organov zavoda,
– skrbi za izvedbo odločitev organov zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
17. člen
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ustanovitelji. Direktorja imenuje svet zavoda na podlagi izvedenega javnega razpisa ter po predhodno pridobljenem soglasju občin ustanoviteljic, na katera je svet zavoda vezan.
18. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje naslednje pogoje oziroma ima univerzitetno izobrazbo medicinske, pravne ali ekonomske smeri in najmanj 5 let delovnih izkušenj. Ob prijavi na razpis je dolžan kandidat predložiti program razvoja zavoda za čas trajanja mandata.
Mandat direktorja zavoda traja pet let in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik.
Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
Plača, nagrada in drugi dodatki direktorja se določijo v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje plač direktorjev v javnem sektorju.
19. člen
Če ima direktor izobrazbo medicinske smeri, opravlja poleg poslovodne tudi funkcijo strokovnega vodja.
Direktor z izobrazbo medicinske smeri imenuje pomočnika direktorja, ki mora imeti univerzitetno izobrazbo pravne ali ekonomske smeri in najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Če ima direktor izobrazbo pravne ali ekonomske smeri, imenuje na predlog strokovnega sveta pomočnika direktorja – strokovnega vodja, ki mora imeti medicinsko smer izobrazbe iste stopnje, kot je predpisana za direktorja in najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Pomočnika direktorja – strokovnega vodjo za čas trajanja mandata direktorja imenuje svet zavoda na predlog direktorja zavoda in na podlagi mnenja strokovnega sveta.
Postopek in način imenovanja pomočnika direktorja se podrobneje uredi s Statutom zavoda in Poslovnikom o delu sveta zavoda.
20. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
Direktorja razrešuje svet zavoda. Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti mnenje občinskih svetov ustanoviteljic ter mora direktorja seznaniti o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi v roku 30 dni. Svet zavoda je vezan na soglasja občin ustanoviteljic.
21. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat ali če nihče od prijavljenih kandidatov za direktorja na javni natečaj ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti za čas do imenovanja direktorja, vendar največ za eno leto.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem odlokom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
Strokovni svet
22. člen
Zavod ima strokovni svet. Strokovni svet je kolegijski posvetovalni strokovni organ, ki ga vodi direktor zavoda.
Sestava, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta se določijo s statutom zavoda. Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu zavoda, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda, daje svetu, direktorju in strokovnemu vodji mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda določene naloge.
VII. VIRI FINANCIRANJA
23. člen
Ustanovitelji javnega zavoda in država zagotavljajo pogoje za delo javnega zavoda. Poleg tega se javni zavod financira tudi iz nejavnih virov, ki jih pridobi z opravljanjem javne službe in z opravljanjem drugih dejavnosti. Pri tem opravljanju drugih dejavnosti ne sme ogroziti izvajanja javne službe.
24. člen
Zavod pridobiva sredstva in prihodke:
– iz sredstev plačil za opravljene storitve javne službe,
– iz sredstev proračuna občin ustanoviteljic,
– po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– iz sredstev po pogodbi z ministrstvom, pristojnim za zdravje, za naloge ki se na podlagi zakona financirajo iz državnega proračuna,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z dotacijami in darili,
– iz drugih virov.
Zavod mora v svojem knjigovodstvu zagotoviti ločeno evidentiranje in izkazovanje prihodkov po virih pridobivanja. Prihodki nad odhodki doseženi iz virov po prvi, drugi in peti alineji prvega odstavka tega člena se uporabljajo izključno za opravljanje osnovne dejavnosti zavoda.
25. člen
Ustanoviteljice zagotavljajo pogoje za delo zavoda v skladu z zakonom.
Ustanoviteljici zagotavljata iz občinskega proračuna sredstva za sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja in sredstva za mrliško ogledno službo v skladu z veljavno zakonodajo.
26. člen
Zavod lahko za izboljšanje materialne osnove dela, za nabavo specifične in nadstandardne opreme ali za izvedbo nadstandardnega programa oziroma za organizacijo in izvajanje izrednih aktivnosti, zbira sredstva od donatorjev neposredno ali prek donatorskega sklada, ustanovljenega na ravni občin ustanoviteljic.
VIII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
27. člen
Zavod je dolžan upravljati s premoženjem ustanoviteljev kot dober gospodar in je za upravljanje s premoženjem odgovoren ustanoviteljem.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, uporablja pa jih na način in za namen kot to določata zakon in ta odlok.
Zavod upravlja z nepremičnim in premičnim premoženjem ter z drugimi sredstvi, ki jih poseduje in so mu dana v upravljanje ob ustanovitvi.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega in premičnega premoženja ali ga obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanoviteljic.
28. člen
S premoženjem, ki ga zavod ustvari iz prihodkov doseženih na trgu, zavod upravlja in gospodari samostojno. Prihodki, ustvarjeni z upravljanjem z nepremičninami se namenijo izključno za investicije in investicijsko vzdrževanje.
Premoženje in sredstva (oprema), s katerim zavod upravlja, je v lasti občine ustanoviteljice, na območju katere je le-to locirano, v kolikor ta odlok ne določa drugače.
Zavod prihodke, ustvarjene s prodajo blaga in storitev na trgu, v svojem knjigovodstvu izkazuje ločeno, odhodke vezane na to dejavnost, pa v sorazmernem delu, glede na prihodke.
29. člen
Ustanovitelji odgovarjajo za obveznosti zavoda subsidiarno do višine sredstev, ki jih zagotavljajo zavodu v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
30. člen
Zavod upravlja s presežkom prihodkov nad odhodki, ki ga doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, kot javne službe, za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča, na predlog direktorja, svet zavoda v soglasju z občinama ustanoviteljicama.
S presežkom prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari z opravljanjem dejavnosti, ki ni javna služba in je knjigovodsko dokumentiran, zavod razpolaga v skladu z zakonom in v soglasju z ustanovitelji.
31. člen
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področje dejavnosti zavoda, krijeta država in ustanovitelj.
Primanjkljaj sredstev, ugotovljenih iz naslova preveč izplačanih plač, krije zavod.
Način kritja primanjkljaja se določi v soglasju z ustanovitelji na predlog sveta zavoda.
Ustanovitelj krije primanjkljaj sredstev zavoda le, če zavod dokaže, ustanovitelj pa ugotovi, da je primanjkljaj nastal iz naslova programov, ki jih po zakonu financira ustanovitelj. Pri tem mora zavod dokazati, da je ravnal gospodarno in v skladu s sprejetimi programi.
Obveznosti pokritja primanjkljaja s strani ustanovitelja nastanejo, ko so izčrpane vse možnosti v skladu za zakonom (sredstev rezerv, prihodki prihodnjih let).
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V PRAVNEM PROMETU
32. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod brez soglasja ustanoviteljev ne sme sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim in premičnim premoženjem.
V pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod direktor, neomejeno.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s premoženjem in drugimi sredstvi, s katerimi razpolaga.
33. člen
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.
Zavod prevzema odgovornost za samostojno gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za opravljanje svoje dejavnosti ter odgovornosti dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanoviteljev.
Zavod je dolžan skrbeti za vzdrževanje in obnavljanje stavb in prostorov, ki jih uporablja za svojo dejavnost.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelje enkrat letno o rezultatih poslovanja, ter mu dajati druge podatke o poslovanju v skladu z zakonom oziroma na njegovo zahtevo.
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN JAVNEGA ZAVODA
34. člen
Zavod je dolžan ustanoviteljem najmanj enkrat letno oziroma obdobno oziroma po sprejetju zaključnega računa pošiljati podatke o poslovanju zavoda, o poslovnih rezultatih zavoda ter na zahteve županov večkrat letno tudi druge podatke, ki so nujni za izvrševanje funkcij ustanoviteljic ter popis sredstev, ki jih ima v upravljanju in so last ustanoviteljev.
Zavod je dolžan ustanoviteljem posredovati vse podatke o vsebinski, razvojni in finančni realizaciji dela zavoda, vsebinskih, razvojnih in finančnih načrtih dela zavoda, sodelovati pri ukrepih ustanoviteljic za razvoj in napredek zdravstvenega varstva prebivalstva ter zagotavljati ustanoviteljicam potrebne podatke za načrtovanje njihovega razvoja.
Zavod vsako leto v skladu z zakonodajo pripravi program dela in finančni načrt ter ju posreduje za mnenje in soglasje občinskim svetom.
Zavod je dolžan izvajati poslovanje in uporabljati ter upravljati premoženje ustanoviteljev s skrbjo dobrega gospodarja.
Zavod ne sme prevzemati finančnih obveznosti izven dogovorjenega programa.
35. člen
Zavod ima do ustanoviteljev naslednje pravice in obveznosti:
– sprejema program zdravstvenega varstva in enkrat letno poroča o njegovem izvajanju,
– poroča o poslovanju in predlaga sanacijo izgub,
– sodeluje pri oblikovanju razvojnih načrtov,
– sodeluje pri ukrepih ustanoviteljev za napredek zdravstvenega varstva prebivalcev,
– zagotavlja ustanoviteljem potrebne podatke v skladu z zakonom.
36. člen
Ustanovitelja sta dolžna zavodu zagotavljati sredstva za njegovo delo v okviru dogovorjenega programa.
Ustanovitelja imata do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– usklajujeta program zdravstvenega varstva, spremljata njegovo izvajanje ter sprejemata ukrepe za zagotavljanje zdravstvenega varstva prebivalstva,
– določata in zagotavljata mrežo javne zdravstvene službe,
– zagotavljata sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje,
– sprejemata ukrepe, s katerimi zagotavljata zavodu opravljanje dejavnosti iz 7. člena tega odloka,
– imenujeta v svet zavoda svoje predstavnike.
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med ustanoviteljema se dogovorijo s pogodbo.
Ustanoviteljico, ki ne izpolnjuje obveznosti prevzetih po tem odloku, se o neizpolnitvi pisno opozori. Pisno opozorilo izda direktor.
Ustanoviteljica, ki niti v dodatno postavljenem roku 15 dni za izpolnitev obveznosti po tem odloku, ki ga postavi direktor zavoda, ne opravi zahtevane izpolnitve, ne more uveljavljati pravic po tem odloku.
37. člen
Zavod mora od ustanoviteljev pridobiti soglasje:
– k statutu in statutarnim spremembam,
– k spremembi imena in sedeža zavoda,
– k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
– k spremembi in razširitvi dejavnosti,
– k predlogu razporeditev presežka prihodkov nad odhodki,
– k najemanju kreditov in zadolževanju,
– k oddaji prostih prostorov oziroma kapacitet v objektu,
– druga soglasja in mnenja, določena z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda.
Če ustanovitelja ne odločita o izdaji soglasja oziroma mnenja iz prejšnjega odstavka v roku 60 dni od vložitve zahtevka se šteje, da sta soglasje oziroma mnenje izdali.
XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
38. člen
Zavod ima statut, s katerim se urejajo organizacija zavoda, organi zavoda, njihove pristojnosti in načini odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakonom in tem odlokom.
Statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem ustanoviteljev.
39. člen
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda, v skladu s statutom zavoda.
Druge splošne akte sprejema svet zavoda, če ni s statutom zavoda določeno, da jih sprejme direktor zavoda.
XII. VAROVANJE POSLOVNE TAJNOSTI
40. člen
Direktor in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo, oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju dejavnosti, ki so poslovna tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih direktor v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu kot zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
XIII. NADZOR
41. člen
Nadzor nad izvajanjem te javne službe in nad izvajanjem določil tega odloka se izvaja v skladu z zakonskimi določili.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda izvajata občini ustanoviteljici in pristojni državni organi.
XIV. STATUSNE SPREMEMBE
42. člen
Zavod je ustanovljen za nedoločen čas in preneha iz razlogov, določenih v zakonu in aktu o ustanovitvi ali po sklepu ustanoviteljev.
O statusnih spremembah ter združitvah in spojitvah z drugimi zavodi ter delitvi zavoda odločajo ustanovitelji. Predlog lahko poda ustanovitelj ali direktor zavoda.
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
43. člen
Za vsa ostala vprašanja, ki zadevajo delovanje zavoda in niso opredeljena s tem odlokom, se uporablja zakon neposredno.
44. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Grosuplje (Uradni list RS, št. 13/97, 70/98 in 73/08).
45. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko ga v enakem besedilu sprejmeta občinska sveta Občine Grosuplje in Občine Dobrepolje in začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 50100-1/96
Grosuplje, dne 30. junija 2010
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.
Št. 007-0003/2014
Dobrepolje, dne 23. junija 2014
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

AAA Zlata odličnost