Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014

Kazalo

2626. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Beltinci, stran 6788.

Na podlagi 2. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 31. redni seji dne 11. 7. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Beltinci
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 47/11, 43/12) se spremeni 3. člen tako, da se glasi:
»3. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. »Podjetje« je gospodarski subjekt, organiziran kot gospodarska družba, zavod, zadruga ali samostojni podjetnik posameznik.
2. »Mikro podjetje« je podjetje, ki izpolnjuje dve od treh meril, in sicer: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 eurov in vrednost aktive ne presega 2.000.000 eurov.
3. »Malo podjetje« je podjetje, ki ni mikro podjetje in izpolnjuje dve od treh meril, in sicer: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.800.000 eurov in vrednost aktive ne presega 4.400.000 eurov.
4. »Srednje podjetje« je podjetje, ki ni mikro podjetje in ni malo podjetje in izpolnjuje dve od treh meril, in sicer: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 35.000.000 eurov in vrednost aktive ne presega 17.500.000 eurov.
5. »Veliko podjetje« je podjetje, ki ni mikro, majhno ali srednje veliko podjetje.
6. »Socialno podjetje« je poseben status, ki ga lahko pridobi nepridobitna pravna oseba, če izpolnjuje z Zakonom o socialnem podjetništvu – ZSocP predpisane pogoje.«
2. člen
Spremeni se 4. člen, in sicer tako, da se na novo glasi:
»4. člen
(Kumulacija pomoči)
Finančne spodbude na podlagi tega pravilnika se dodeljujejo skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013), ki se uporablja od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2020.
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju ne bo presegel 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
»Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
e) podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v Uredbi 360/2012.
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).«
3. člen
Spremeni se 5. člen, in sicer tako, da se na novo glasi:
»5. člen
Upravičenci do sredstev v okviru ukrepov; spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij, spodbujanje novih zaposlitev in samozaposlitev, spodbujanje prijav podjetij na mednarodne javne razpise, povezovanje podjetij z razvojnimi institucijami in spodbujanje projektov inovacij so podjetja (iz 1., 2., 3., 4. in 5. točke 3. člena tega pravilnika), z najmanj eno zaposleno osebo, ki imajo sedež dejavnosti na območju Občine Beltinci in investirajo na območju Občine Beltinci.
Prejemnik sredstev je lahko tudi fizična oseba, ki ima stalno prebivališče na območju Občine Beltinci, v primerih kadar gre za sofinanciranje stroškov samozaposlitve, pridobitve patenta, zaščite blagovne znamke, izdelave prototipa in pridobitve patenta za krajšo dobo.
Upravičenci do sredstev v okviru ukrepa; spodbujanje socialnega podjetništva so podjetja oziroma nepridobitne pravne osebe (društvo, zavod, ustanova, gospodarska družba, zadruga), ki imajo status socialnega podjetja ter sedež na območju Občine Beltinci in investirajo na območju Občine Beltinci.«
4. člen
Spremeni se 6. člen, in sicer tako, da se na novo glasi:
»6. člen
Upravičenci po tem pravilniku so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Beltinci oziroma registrirana podjetja in registrirana socialna podjetja, ki izpolnjujejo naslednje pogoje in zahteve:
1. podjetje ima sedež dejavnosti na območju Občine Beltinci in investira na območju Občine Beltinci;
2. podjetje ni iz sektorja;
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
3. pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
4. pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi;
5. skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju ne bo presegel 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR);
6. pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz;
7. bo ustrezno upoštevana kumulacija pomoči (4. člen pravilnika);
8. podjetje ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
9. podjetje ne pridobiva pomoči po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje;
10. podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči;
11. če je prejemnik za iste upravičene stroške že prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči;
12. podjetje ima pravočasno in v celoti izpolnjene vse obveznosti do Občine Beltinci ter do drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Občina Beltinci;
13. podjetje ima poravnane vse davke in prispevke in poravnane obveznosti do delavcev.«
5. člen
Spremeni se 8. člen, in sicer tako, da se na novo glasi:
»8. člen
Predmet sofinanciranja na podlagi tega pravilnika so projekti oziroma aktivnosti fizičnih oseb, podjetij in socialnih podjetij v okviru naslednjih ukrepov:
1. spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj;
2. spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij;
3. spodbujanje novih zaposlitev in samozaposlitev;
4. spodbujanje prijav podjetij na mednarodne javne razpise;
5. spodbujanje povezovanja podjetij;
6. spodbujanje projektov inovacij;
7. spodbujanje socialnega podjetništva.
V posameznem javnem razpisu se določi tudi, kateri izmed ukrepov iz prejšnjega odstavka tega člena je predmet sofinanciranja na podlagi javnega razpisa.«
6. člen
Za 34. členom se doda novi 34.a člen, ki se glasi:
»34.a člen
(Spodbujanje socialnega podjetništva – namen sofinaciranja, upravičeni stroški, pogoji sofinanciranja, višina dodeljenih sredstev, upravičenci)
Sredstva za spodbujanje socialnega podjetništva so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov dela zaposlenih iz ranljivih ciljnih skupin, stroškov nakupa strojev in opreme potrebnih za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva in sofinanciranju stroškov najema poslovnih prostorov, v katerih se opravlja dejavnost socialnega podjetništva.
Upravičene stroške v okviru ukrepa spodbujanje socialnega podjetništva predstavljajo:
a) stroški dela na novo zaposlenih iz ranljivih ciljnih skupin,
– plača, regres za letni dopust, malica in prevoz na delo in iz dela,
b) stroški nakupa strojev in opreme potrebnih za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva,
c) stroški najema poslovnih prostorov, v katerih se opravlja dejavnost socialnega podjetništva.
Delovno mesto, za katero je pridobljena pomoč, se mora ohraniti na območju Občine Beltinci vsaj 1 leto po prejemu pomoči. Novo delovno mesto mora predstavljati neto povečanje števila zaposlenih v primerjavi s povprečjem zadnjih 12 mesecev. Realizacija novega delovnega mesta mora biti izvedena na območju Občine Beltinci. Za novo odprto delovno mesto je mogoče zaposliti osebo s stalnim bivališčem na območju Občine Beltinci. V primeru, da novo zaposleni delavec postane brezposeln iz kateregakoli razloga pred potekom 1 leta, mora prejemnik sredstev v roku 30 dni od prenehanja zaposlitve, zaposliti novega delavca, ki ustreza v tem pravilniku opredeljenim pogojem; v nasprotnem primeru mora prejemnik dodeljenih sredstev le-te vrniti.
Nakup strojev in opreme je upravičen le v primeru, da je le-ta utemeljen in nujno potreben za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva. Prejemnik sredstev stroje in opremo, za katere je dobil sredstva ne sme odsvojiti in morajo ostati v Občini Beltinci še nadaljnja tri leta po zaključku projekta. Sredstva in oprema, ki so predmet sofinanciranja, se morajo uporabljati izključno v podjetju, ki je prejemnik pomoči, in se morajo obravnavati kot osnovna sredstva.
Skupna višina sredstev za sofinanciranje stroškov dela na novo zaposlenih iz ranljivih ciljnih skupin, sofinanciranje stroškov nakupa strojev in opreme potrebnih za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva in sofinanciranje stroškov najema poslovnih prostorov, v katerih se opravlja dejavnost socialnega podjetništva, ne sme presegati 80 % vrednosti upravičenih stroškov. Pri odobritvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV). Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
Upravičenci do sredstev v okviru ukrepa; spodbujanje socialnega podjetništva so podjetja oziroma nepridobitne pravne osebe (društvo, zavod, ustanova, gospodarska družba, zadruga), ki imajo status socialnega podjetja in sedež na območju Občine Beltinci in investirajo na območju Občine Beltinci.«
7. člen
Spremeni se 35. člen tako, da se glasi:
»35. člen
(Splošno)
Sredstva za sofinanciranje projektov in aktivnosti podjetij se dodeljujejo po postopku, določenim s tem pravilnikom in javnim razpisom.
Sredstva za sofinanciranje projektov oziroma aktivnosti podjetij se dodelijo na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Beltinci ter na oglasni deski občinske uprave Občine Beltinci, obvestilo o razpisu pa tudi v sredstvih javnega obveščanja.
Ne glede na določbe prvih treh odstavkov tega člena se pri sofinanciranju nakupa, urejanja in komunalnega opremljanja zemljišč v okviru ukrepa – začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj, morajo upoštevati določila predpisov, ki urejajo razpolaganje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
V vsakokratnem javnem razpisu se določijo ukrepi za spodbujanje podjetništva, višina razpoložljivih sredstev, upravičeni stroški, višina dodeljene pomoči za posamezen ukrep.
Obenem so v javnem razpisu med drugim določena tudi merila in kriteriji za dodeljevanje sredstev ter najnižji oziroma najvišji zneski dodeljene pomoči.
Program ukrepov za dodeljevanje finančnih vzpodbud po tem pravilniku, z višino razpoložljivih sredstev za posamezne ukrepe, na predlog Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, sprejme občinski svet občine.
Občina Beltinci bo kot dajalka pomoči;
1. od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobila pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje prejelo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške;
2. zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;
3. pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
– o znesku de minimis pomoči;
4. hranila evidence o individualni pomoči de minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči.«
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2014-31-422/V
Beltinci, dne 11. julija 2014
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti