Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014

Kazalo

Št. 131/2014 Ob-3133/14 , Stran 1812
Št. 131/2014 Ob-3133/14
Na podlagi Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za kandidate (m/ž) za mlade raziskovalce (MR) v letu 2014 pri izbranih mentorjih
na naslednjih raziskovalnih področjih: 1. Gradbeništvo – na področju potresnega inženirstva zidanih stavb (Odsek za stavbe in potresno izženirstvo, Oddelek za konstukcije) eno prosto mesto pri naslednjem mentorju: – akad. prof. dr. Miha Tomaževič, univ. dipl. inž. grad. Kandidati za mlade raziskovalce morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, doseženo po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski študij tretje stopnje, ali – ima izobrazbo druge stopnje ustrezne smeri, doseženo po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004, in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju prve stopnje (brez diplome) in podiplomskem študiju druge stopnje (brez diplome) najmanj 8,00 ali – ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004 ali – glede na prvo, drugo in tretjo alinejo primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini in – da ni minilo več kot 5 let od zagovora diplome iz prve ali druge alineje oziroma od zagovora magisterija iz tretje alineje, pri čemer se petletno obdobje računa do 30. 9. tekočega leta; če je kandidat za mladega raziskovalca brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že vpisan na podiplomski študij tretje stopnje, se obdobje od zagovora diplome oziroma magisterija podaljša nad 5 let, in sicer se za vsak vpisani letnik doda eno leto. Če je kandidat za mladega raziskovalca že vpisan na podiplomski študij tretje stopnje za pridobitev znanstvenega naziva ali ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna, razen v primeru ponovnega vpisa v prvi letnik podiplomskega študija tretje stopnje. Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil starševski dopust – pri čemer se za enega otroka upošteva 1 leto – se obdobje od zagovora diplome oziroma magisterija podaljša nad 5 let. Enako velja za daljšo, več kot šestmesečno, dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata. Agencija ne financira kandidatov za mlade raziskovalce, ki se ob podpisu pogodbe vpisujejo kot absolventi, in kandidatov, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev. Merila za ocenjevanje kandidatov za mlade raziskovalce so: – povprečna študijska ocena vseh izpitov in vaj (brez diplome) na univerzitetnem študijskem programu, sprejetem v RS pred 11. junijem 2004 oziroma na dodiplomskem študiju prve stopnje in podiplomskem študiju druge stopnje, opravljenih mora biti vsaj 80 % vseh izpitov in vaj; – že zaključen znanstveni magisterij; – vpis na podiplomski študij tretje stopnje; – prejete nagrade oziroma priznanja; – objavljeni članki; – sodelovanje pri raziskovalnem delu. Vrednotenje meril je razvidno iz priloženega obrazca »Potrdilo in ocenjevalni list« Mentorji bodo preverili izpolnjevanje pogojev kandidatov in jih pisno ocenili glede na postavljena merila. Vsebina prijave Prijava na javni razpis mora vsebovati: – v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec – Obrazec MR-2014; in samostojne priloge: – dokazilo o izobrazbi (fotokopija univerzitetne diplome ali fotokopija diplome 1. in 2. stopnje magistrskega študijskega programa (bolonjskega študijskega programa) (uradni prevod pridobljenih diplom v tujini) ali – pisno izjavo kandidata, da bo diplomiral oziroma magistriral do vključno 13. 9. 2014 in dostavil potrdilo o opravljeni diplomi oziroma opravljenem zagovoru magisterija do istega dne – Obrazec Izjava št. 1 ali – fotokopijo znanstvenega magisterija ali potrdilo o zagovoru znanstvenega magisterija; – če je kandidat že vpisan na podiplomski študij, priloži potrdilo o vpisu in dokazilo o opravljenih obveznostih na podiplomskem študiju; – dokazilo o povprečni oceni dodiplomskega študija (tj. dodatek k diplomi oziroma uradno potrjen seznam vseh opravljenih izpitov in vaj, iz katerega je razvidna povprečna študijska ocena, izračunana na 2 decimalki natančno) in opravljenih najmanj 80 % vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju; – potrdilo o državljanstvu (fotokopija osebne izkaznice ali potnega lista); – pisno izjavo kandidata o varovanju osebnih podtkov – Obrazec Izjava št. 2; – pisno izjavo kandidata, da še ni bil financiran v programu mladih raziskovalcev – Obrazec Izjava št. 3. Prijavi so lahko priložene še sledeče priloge: – dokazil o prejetih nagradah in priznanjih, seznam objavljenih znanstvenih člankov in dokazilo o sodelovanju pri raziskovalnem delu; – dokazila o morebitnem porodniškem oziroma starševskem dopustu ali daljši bolezenski odsotnosti. Kandidati, ki so diplomirali v tujini Kandidati za mladega raziskovalca, ki bodo kandidirali na tem razpisu, morajo imeti urejeno vso potrebno dokumentacijo za zaposlitev v Republiki Sloveniji do 15. septembra 2014 – Obrazec Izjava št. 1. V primeru, da kandidat za mladega raziskovalca ni opravil dodiplomskega oziroma magistrskega študija v Republiki Sloveniji, mora pridobiti: – odločbo visokošolskega zavoda o priznavanju tujega izobraževanja za namen izobraževanja v Republiki Sloveniji in – pretvorbo povprečne ocene dodiplomskega študija glede na sistem ocenjevanja, ki se izvaja na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji, ki jo pripravi izvajalec usposabljanja, upoštevaje sistem ocenjevanja v tujini opravljenega izobraževanja. Čas sklenitve delovnega razmerja Zavod bo sklenil delovno razmerje za določen čas usposabljanja za pridobitev doktorata znanosti, in sicer za čas financiranja, kot ga določa 106. člen Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti. Prijave na javni razpis Prijave na javni razpis morajo prispeti v zaprti ovojnici s pripisom: »Ne odpiraj – javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce pri izbranih mentorjih v letu 2014«. Razpisna dokumentacija je v času razpisa dosegljiva v kadrovski službi Zavoda za gradbeništvo Slovenije. Zadnji rok za oddajo popolnih prijav na javni razpis je petek, 22. 8. 2014. Kandidati za mladega raziskovalca lahko: – prijavo oddajo osebno v vložišču Zavoda za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana ali – prijavo pošljejo s priporočeno pošto na naslov: Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana. Kandidat za mladega raziskovalca se lahko prijavi samo na eno razpisano mesto. V postopku izbora bodo obravnavane le popolne prijave, ki bodo prispele na naslov zavoda v razpisnem roku. Izbor kandidatov za mlade raziskovalce bo opravil zavod v soglasju z izbranimi mentorji. Kandidati za mladega raziskovalca bodo o izboru obveščeni predvidoma v 5 dneh po koncu razpisa. Dodatne informacije in opozorila Izbrani kandidati za mlade raziskovalce se morajo posebej prijaviti na razpis za vpis v podiplomske študijske programe v študijskem letu 2014/2015 na izbrani fakulteti podiplomskega študija. Kandidati za mladega raziskovalca, ki se ne bodo vpisali v podiplomski študij do vpisnih rokov, ne bodo mogli skleniti pogodbe o usposabljanju mladih raziskovalcev z ARRS. Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko interesenti dobijo prek elektronske pošte: zorica.sibinovska@zag.si ali na tel. 01/28-04-274 (Zorica Sibinovska), vsak delavnik, med 9. in 13. uro, do zaključka razpisa.
Zavod za gradbeništvo Slovenije

AAA Zlata odličnost