Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014

Kazalo

2645. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje starega jedra Škocjana, stran 7015.

Na podlagi prvega odstavka 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in (109/12), v nadaljevanju: ZPNačrt) in 29. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – UPB) je župan Občine Škocjan dne 28. 7. 2014 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje starega jedra Škocjana
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
Ocena stanja
Naselje Škocjan je obravnavno v veljavnem občinskem prostorskem aktu Občine Škocjan Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin družbenih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Škocjan, dopolnitve 1996 (Uradni list RS, št. 15/98), dopolnitve 1999 (Uradni list RS, št. 112/00), dopolnitve 1996/1 (Uradni list RS, št. 19/01), dopolnitve 2001/1 (Uradni list RS, št. 119/02), dopolnitve 1999/2000 (Uradni list RS, št. 75/04), dopolnitve 2008 (Uradni list RS, št. 120/08), tehnični popravek (Uradni list RS, št. 16/09, 49/10), sklep (Uradni list RS, št. 47/12) in v Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Škocjan – PUP-UPB-1 (Uradni list RS, št. 110/10, 22/11 – popr.).
Občina Škocjan načrtuje celovito ureditev jedra naselja Škocjan, vključno z regionalno cesto skozi naselje. Na podlagi izraženih potreb Občine Škocjan kot nosilke javnega interesa in v tem delu investitorja (npr: izpostavljena ureditev trga in javnih površin, novega večnamenskega objekta, načrtovanja rušitev dotrajanih in gradnje novih objektov, umeščanja nove športne dvorane, ureditev pešpoti, parkovnih ureditev in prometnih komunikacij …), je potrebno za realizacijo načrtovanih ureditev predhodno izvesti sprejem Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN).
Razlogi za izdelavo OPPN
Razlog za pripravo OPPN je celovita ureditev starega jedra Škocjana. Z izdelavo OPPN se preveri dolgoročno vizijo (uskladitev) izvedbenega prostorskega dokumenta za vse načrtovane nove posege v starem jedru Škocjana.
Osnova za izdelavo OPPN je veljaven prostorski akt Občine Škocjan (naveden pod točko: Ocena stanja).
Programska izhodišča
Na območju starega jedra Škocjana je predvidena umestitev novih objektov in naprav, ki so predmet:
– poslovnih in poslovno stanovanjskih objektov (večnamenski objekt, tržnica …),
– športnih in kulturnih objektov in naprav (dvorana),
– stanovanjskih stavb (eno, dve, več) in
– ureditev javnih površin ter infrastrukture (trgi, postajališča, kolesarska steza …).
Ureditveno območje bo opremljeno z vso potrebno prometno in komunalno infrastrukturo.
Kot izhodišča se uporabijo tudi strokovne podlage Prostorski koncept ureditve trškega jedra Škocjana in umestitve večnamenskega objekta v jedru Škocjana, maj 2014, Savaprojekt d.d. Krško, št. 14027-00 (v nadaljevanju: PK) z vsemi dokumenti, ki so bili podlaga za pripravo te strokovne podlage. Občinski svet Občine Škocjan je PK obravnaval na 27. redni seji, dne 20. maja 2014 (številka sklepa: 354-0017/2014).
2. Območje OPPN
Območje OPPN je v celoti na desnem bregu vodotoka Radulje. Predstavlja historični del naselja Škocjan – njegov najstarejši del, ki ima elemente staroveškega trga. Zaradi celovite obravnave območja se OPPN izdela za celotno območje starega jedra naselja Škocjan in zajema naslednja območja namenske rabe prostora, določene v veljavnem planskem aktu Občine Škocjan:
– območje centralnih dejavnosti (C),
– območje stanovanjskih dejavnosti (S),
– območje zelenih površin (Z),
– območje najboljših (K1) in drugih kmetijskih površin (K2),
– območje gozdnih površin (G) in
– območje prometne infrastrukture.
Območje OPPN obsega pretežno območje poselitve (stavbna zemljišča) in na njegovem robu v manjši meri kmetijska in gozdna zemljišča. Površina območja OPPN znaša ca. 11,1 ha in vključuje naslednje parcele oziroma dele parcel:
1/1, 1/2, 100/1, 100/2, 101, 102/1, 102/2, 102/3, 105/3, 105/4, 108/4, 108/6, 108/7, 109/1, 109/2, 109/3, 109/4, 112, 113/3, 116/33, 124/2, 124/3, 124/4, 124/6, 124/7, 133, 1680/5, 1680/6, 1681/5, 1681/6, 1681/7, 1681/8, 1686/5, 1688/1, 19/1, 19/2, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 23/2, 23/3, 25, 26/10, 26/11, 26/12, 26/13, 26/2, 26/4, 26/5, 26/7, 26/8, 26/9, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 29/1, 29/4, 3074/1, 3074/2, 3076/2, 3076/4, 3076/5, 3076/7, 3076/8, 3077/1, 3097/2, 31/1, 31/2, 3111/3, 3111/5, 32/1, 32/2, 32/3, 32/6, 32/7, 37/2, 39/4, 39/5, 39/6, 40/4, 40/5, 40/6, 42/12, 42/14, 42/15, 42/16, 42/17, 42/18, 42/19, 43/1, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/6, 45/7, 46, 48, 67/1, 67/3, 74/1, 74/4, 88, 92/1, 92/2, 97/3, 97/4, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5, vse k.o. 1465 – Stara vas.
Območje obravnave OPPN se lahko tudi razširi, zaradi celovite rešitve prometne in druge komunalne infrastrukture ali drugih razlogov.
3. Potrebne strokovne podlage in način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za izdelavo OPPN se izdelajo na podlagi:
– veljavnega planskega akta Občine Škocjan Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin družbenih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Škocjan, dopolnitve 1996 (Uradni list RS, št. 15/98), dopolnitve 1999 (Uradni list RS, št. 112/00), dopolnitve 1996/1 (Uradni list RS, št. 19/01), dopolnitve 2001/1 (Uradni list RS, št. 119/02), dopolnitve 1999/2000 (Uradni list RS, št. 75/04), dopolnitve 2008 (Uradni list RS, št. 120/08), tehnični popravek (Uradni list RS, št. 16/09, 49/10), sklep (Uradni list RS, št. 47/12) in v Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Škocjan – uradno prečiščeno besedilo – PUP-UPB-1 (Uradni list RS, št. 110/10, 22/11 – popr.) in usmeritev iz Občinskega prostorskega načrta Občine Škocjan (v pripravi),
– prikaza stanja prostora,
– pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in ostalih strokovnih gradiv nosilcev urejanja prostora ter morebitne strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic in jih bodo nosilci urejanja prostora zahtevali ter ostalih udeležencev,
– izdelanih strokovnih podlag oziroma tistih v izdelavi (idejnih zasnov načrtovane prostorske ureditve za večnamenski objekt, idejna zasnova prometne ureditve krožišča regionalna ceste, idejna zasnova novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev).
Kolikor se med postopkom ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi med postopkom.
Načrtovalec pripravi potrebne tekstualne in grafične vsebine za izdelavo OPPN. OPPN mora biti izdelan v obsegu in z vsebinami, ki jih določa ZPNačrt in podzakonski akti in predpisi s posameznih področij ter v skladu s tem sklepom.
4. Rok za pripravo OPPN – po fazah
Postopek priprave, izdelave in sprejema OPPN bo potekal po naslednjem okvirnem terminskem planu:
+------------------------+---------------+
|Faza          |Rok      |
+------------------------+---------------+
|Sklep o začetku     |julij 2014   |
|priprave OPPN      |        |
+------------------------+---------------+
|Objava sklepa v Uradnem |avgust 2014  |
|listu RS in na     |        |
|svetovnem spletu    |        |
+------------------------+---------------+
|Priprava osnutka OPPN  |30 dni po   |
|            |objavi sklepa |
+------------------------+---------------+
|Poziv nosilcem urejanja |30 dni –    |
|prostora (v       |zakonski rok  |
|nadaljevanju: NUP) za  |        |
|pridobitev smernic in  |        |
|pridobitev obvestila  |        |
|ministrstva,      |        |
|pristojnega za okolje, |        |
|službe za varstvo    |        |
|okolja, o izvedbi CPVO |        |
+------------------------+---------------+
|Analiza smernic,    |30 dni od   |
|dopolnitev osnutka OPPN |datuma     |
|            |zadnje prejetje|
|            |smernice NUP  |
|            |(vključno s  |
|            |pripravo    |
|            |gradiva za   |
|            |javno     |
|            |razgrnitev)  |
+------------------------+---------------+
|Objava javnega     |7 dni pred   |
|naznanila za javno   |začetkom javne |
|razgrnitev na svetovnem |razgrnitve   |
|spletu in na krajevno  |        |
|običajen način     |        |
+------------------------+---------------+
|Javna razgrnitev in   |30 dni     |
|obravnava OPPN z    |        |
|evidentiranjem vseh   |        |
|pisnih pripomb     |        |
+------------------------+---------------+
|Priprava in       |15 dni     |
|posredovanje stališč  |        |
|ter pisna opredelitev  |        |
|do pripomb in predlogov |        |
|iz javne razgrnitve in |        |
|javne obravnave     |        |
+------------------------+---------------+
|Priprava predloga OPPN |30 dni     |
|na podlagi stališč do  |        |
|pripomb         |        |
+------------------------+---------------+
|Pridobitev mnenj    |30 dni –    |
|nosilcev urejanja    |zakonski rok  |
|prostora na predlog   |        |
|OPPN          |        |
+------------------------+---------------+
|Priprava usklajenega  |10 dni od   |
|predloga OPPN      |datuma zadnjega|
|            |prejetega   |
|            |mnenja     |
+------------------------+---------------+
|Obravnava in sprejem  |        |
|odloka na občinskem   |        |
|svetu          |        |
+------------------------+---------------+
|Izdelava končnega    |10 dni od   |
|dokumenta        |potrditve na  |
|            |občinskem svetu|
+------------------------+---------------+
|Objava odloka v Uradnem |        |
|listu RS        |        |
+------------------------+---------------+
Navedeni roki so zgolj okvirni in se lahko spremenijo oziroma odstopajo.
5. Nosilci urejanja prostora – NUP in drugi udeleženci
Nosilci urejanja prostora, ki morajo v postopku priprave in izdelave OPPN podati smernice na osnutek OPPN, strokovnih podlag urejanja prostora in mnenj k predlogu OPPN so:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana (področje zaščite in reševanja);
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, v vednost: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto (področje varstva kulturne dediščine);
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ARSO, Oddelek za območje spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto (področje upravljanja z vodami);
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, Območje Novo mesto, p.p. 630, 8104 Novo mesto (področje državnih cest);
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (področje kmetijstva),
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ul. 2, 8000 Novo mesto (področje narave),
– Zavod RS za gozdove, Območna enota Brežice, C. bratov Milavcev 61, 8250 Brežice (področje gozda),
– Zavod RS za ribištvo, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana – Šmartno (področje ribištva),
– Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto (področje upravljanja z vodovodom, kanalizacijo, odpadki);
– Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto (področje elektro omrežja);
– Telekom Slovenije, d.d., PE Novo mesto, Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev Novo mesto, Podbevškova 17, 8000 Novo mesto (področje telekomunikacij);
– Občina Škocjan, Škocjan (upravljanje z lokalno cestno infrastrukturo);
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celostno presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, poda obvestilo o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.
Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso navedeni, se le-ta pridobijo v postopku.
Pristojni organi (NUP) morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena, in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt-a, podati svoje smernice k osnutku za načrtovanje in mnenja k predlogu prostorskega akta, v roku 30 dni od izdaje zahteve pripravljavca/načrtovalca.
6. Obveznosti financiranja priprave
Pripravljavec občinskega podrobnega prostorskega načrta je Občina Škocjan. Stroške izdelave OPPN zagotavlja Občina Škocjan iz proračuna občine.
7. Začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Škocjan: (www.obcina-skocjan.si), veljati pa začne osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0004/2014
Škocjan, dne 28. julija 2014
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

AAA Zlata odličnost