Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014

Kazalo

Št. 430-279/2014/5 Ob-3157/14 , Stran 1794
Št. 430-279/2014/5 Ob-3157/14
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13) – ZJF-UPB4 in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13) objavlja Ministrstvo za notranje zadeve
javni razpis
za izvajanje programov spodbujanja medkulturnega dialoga z državljani tretjih držav, št. 430-279/2014
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je izvajanje programov spodbujanja medkulturnega dialoga z državljani tretjih držav, ki obsega naslednje sklope: Sklop 1: Program spodbujanja medkulturnega dialoga v Mariboru; Sklop 2: Program spodbujanja medkulturnega dialoga v Celju; Sklop 3: Program spodbujanja medkulturnega dialoga v Novem mestu; Sklop 4: Program spodbujanja medkulturnega dialoga v Kopru; Sklop 5: Program spodbujanja medkulturnega dialoga v Velenju; Sklop 6: Program spodbujanja medkulturnega dialoga na Jesenicah. Prijavitelji lahko ponudijo predmet javnega razpisa v celoti (sklopi od 1 do 6) ali posamezne sklope v celoti (izvajanje celotnega programa v posameznem sklopu). Prijavitelji se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela programa iz posameznega sklopa javnega razpisa. Programi za sklope od 1 do 6 se bodo izvajali za obdobje od podpisa pogodbe do 30. 6. 2015. Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan v razpisni dokumentaciji. 3. Pogoji za prijavo na javni razpis Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki: – so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS, – niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali postopku prisilnega prenehanja, – izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja ter, če je bil izvajalec ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; Program mora imeti realne in jasno postavljene cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in naročnika; Program se ne sme izvajati kot del drugih, s strani naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih programov; Vsebina programa mora biti skladna s predmetom javnega razpisa; Program se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na nacionalni ravni; Prijavitelj – izvajalec mora zagotoviti izvajanje programa po načelu nepridobitnosti. V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči. 4. Merila za izbor programa Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje javnega razpisa in bo njihova vsebina skladna s predmetom javnega razpisa, ocenil po merilih: vsebinska zasnova projekta (opredelitev relevantnosti projekta, utemeljenost ciljev, opredeljenost ciljev s kazalniki, relevantnost predvidenih rezultatov projekta, opredeljenost rezultatov s kazalniki, aktivnosti in metode dela, časovni okvir izvajanja aktivnosti), organizacijsko in kadrovsko merilo (kadrovska struktura) in drugih merilih (inovativnost programa, trajnost programa). Vloge lahko pri vsakem sklopu od 1 do 6 dosežejo maksimalno 130 točk. V primeru, da vsebina programa v posamezni vlogi ni skladna s predmetom javnega razpisa, se vloga izloči. Pri vsakem merilu lahko vloga prejme 0, 3, 5, 10 ali 20 točk. Vloge morajo pri vsakem merilu doseči vsaj minimalno število točk, v nasprotnem primeru se vloga, ki pri posameznem merilu doseže 0 točk, izloči. Za vsak sklop bo izbran en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo dosegel največje skupno število točk, pri čemer mora vloga za program v okviru posameznega sklopa prejeti najmanj 90 točk. V primeru več prijaviteljev z istim številom točk, se izbere prijavitelja z najnižjo ponujeno vrednostjo programa. Podroben opis meril je podan v razpisani dokumentaciji. 5. Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 120.000,00 EUR za izvajanje po letnem programu 2013, in sicer: – za sklop 1: 20.000,00 EUR; – za sklop 2: 20.000,00 EUR; – za sklop 3: 20.000,00 EUR; – za sklop 4: 20.000,00 EUR; – za sklop 5: 20.000,00 EUR; – za sklop 6: 20.000,00 EUR. Izvajanje po letnem programu 2013 pomeni izvajanje programov od podpisa pogodbe do 30. 6. 2015. Zgoraj navedeni zneski po posameznih sklopih predstavljajo višino sredstev, ki jih namenja naročnik za izvedbo aktivnosti programa za izpolnitev ciljev po letnih programih. Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa za sklope od 1 do 6 so zagotovljena s strani Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav (letni program 2013) v višini 75 % (kar znaša 90.000 EUR) in sredstev proračuna RS – slovenske udeležbe v višini 25 % (pri zaokroževanju na decimalke se upošteva zaokroževanje navzgor). 6. Predložitev vloge Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 10. 9. 2014, najkasneje do 10. ure. Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. 7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo bo predvidoma 10. 9. 2014. 8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru programa oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 8 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 45 dneh od roka za predložitev vlog. 9. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«. Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«. 10. Dodatna pojasnila Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: sjnn.mnz@gov.si ali po faksu na številko: 01/428-57-91, s pripisom: »Dodatne informacije – Javni razpis za izvajanje programov spodbujanja medkulturnega dialoga z državljani tretjih držav, št. 430-279/2014. Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«, in sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 26. 8. 2014.
Ministrstvo za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost