Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014

Kazalo

Ob-3141/14 , Stran 1822
Ob-3141/14
Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14 – ZSPDSLS) ter 26. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana (Uradni list RS, št. 56/03 in nasl.) objavlja SNG Opera in balet Ljubljana, ki ga zastopa ravnatelj Peter Sotošek Štular,
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem poslovnih prostorov v gostinske namene
1. Splošno Zbiralec vlog in najemodajalec razpisanih prostorov je v skladu s Sklepom o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana (Uradni list RS, št. 56/03 in nasl.) Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana, Župančičeva 1, 1000 Ljubljana. Razpisani prostori se oddajajo za osnovni namen opravljanja gostinske dejavnosti, cilj pa je zagotovitev kakovostne in raznovrstne gostinske ponudbe za zaposlene v SNG Opera in balet Ljubljana in obiskovalce. Razpisna dokumentacija je na voljo ves čas trajanja razpisa (od 1. 8. 2014 do 1. 9. 2014) na spletni strani: www.opera.si ali na naslovu Župančičeva 1, 1000 Ljubljana, v pisarni poslovne asistentke ravnatelja v III. nadstropju. Dodatne informacije oziroma vprašanja lahko zastavite po elektronski pošti: info@opera.si. 2. Predmet javnega razpisa Predmet tega javnega razpisa je oddaja dveh prostorov v najem za opravljanje gostinskih storitev v SNG Opera in balet Ljubljana, ki obsegajo: 1. Gostinski lokal v pritličju, namenjen zaposlenim v SNG Opera in balet Ljubljana v izmeri 175 m2, ki so razdeljeni na naslednje prostore: – jedilnica: 101 m2, – šank: 25 m2, – sanitarije: 19 m2, – kuhinja: 16 m2, – shramba: 11,5 m2, – sanitarije za osebje: 1,8 m2. 2. Gostinski lokal za obiskovalce opernih in baletnih predstav v pritličju pod dvorano v skupni izmeri 288 m2, ki so razdeljeni na naslednje prostore: – gostinski lokal v izmeri 130 m2 (vključen šank), – skladišče oziroma shramba: 8 m2, – sanitarije za obiskovalce niso predmet najema, vendar so zagotovljene v neposredni bližini. Ponudbo je mogoče oddati le za obe enoti oziroma gostinska lokala skupaj. 3. Namembnost površin, ki so predmet javnega razpisa – Prostori, ki so predmet oddaje tega javnega razpisa, se uporabljajo izključno za gostinsko dejavnost ter zagotavljanje povezav med razpisanimi prostori. – Izbrani ponudnik se obvezuje, da bo v obdobju trajanja najemnega razmerja pri opravljanju svoje dejavnosti odjemalcem svojih storitev nudil kakovostno in raznovrstno ponudbo gostinskih storitev, ki bo usklajena z lokacijo, namenom in ambientom SNG Opera in balet Ljubljana. 3.a. Posebni pogoji – Izbrani ponudnik bo moral upoštevati pravila hišnega reda SNG Opera in balet Ljubljana; – Izbrani ponudnik se bo moral prilagajati vsebinskemu programu SNG Opera in balet Ljubljana. V ta namen bo izvajana redna mesečna, po potrebi pa tudi pogostejša koordinacija med najemnikom lokala in pristojno osebo SNG Opera in balet Ljubljana, v okviru katere bo določen vsebinski, prostorski, zvočni in svetlobni načrt delovanja lokalov; – Izbrani ponudnik bo lahko spreminjal ali dodajal gostinsko in drugo opremo le po predhodnem dogovoru in s soglasjem pristojne osebe najemodajalca. Predvidena je zamenjava določene opreme (mize in stoli) v gostinskem lokalu za zaposlene; – Obratovalni čas prostorov mora biti v celoti podrejen potrebam najemodajalca, tj. najmanj znotraj delovanja SNG Opera in balet Ljubljana oziroma predvidoma vsak dan med 7. in 23. uro. Podrobnejši delovni čas bo dogovorjen s pogodbo. Morebitna odstopanja obratovalnega časa so možna po predhodnem soglasju z najemodajalcem; – Lastne prireditve izbranega ponudnika v najetih prostorih ne bodo mogoče; – Elementi morebitne dodatne opreme prostorov in morebitne naprave, ki jih bo najemnik uporabljal za obratovanje gostinskih programov in gostinskih objektov, morajo zadoščati vsem zakonskim predpisom za obratovanje gostinske dejavnosti ter sanitarno-tehničnim pogojem; – Prostori se oddajo po sistemu videno – najeto; – Vsako podjetje se lahko prijavi le z eno ponudbo. V primeru lastniških povezav podjetij velja pravilo, da se na razpis ne sme prijaviti podjetje, v katerem ima več kot 10 % lastniški delež oseba (pravna ali fizična), ki je (so)lastnik drugega podjetja, ki je oddalo ponudbo na ta razpis; – Ponudnik mora imeti tudi izkušnje s pripravo tople hrane; – Večina stavbe SNG Opera in balet Ljubljana je varovana v skladu s pravili o varovanju slovenske kulturne dediščine, kar bo moral najemnik upoštevati. 4. Vsebinska izhodišča Izhodišče: Gostinski lokal za zaposlene: Gostinski lokal in vsi spremljajoči prostori so v celoti opremljeni s sodobno in namensko gostinsko opremo. Leto opreme prostorov je 2012. Gostinski lokal je namenjen zaposlenim v SNG Opera in balet Ljubljana (trenutno 294 zaposlenih), zunanjim sodelavcem, ki opravljajo avtorska in druga dela v SNG Opera in balet Ljubljana, in obiskovalcem oziroma gostom zaposlenih v SNG Opera in balet Ljubljana. Zunanjim obiskovalcem vstop ni dovoljen. Najemnik bo moral nuditi prehrano za zaposlene v obliki malice, in sicer najmanj tri različne oblike malice vsak dan, od katerih bo morala biti najmanj ena prilagojena profilu zaposlenih v SNG Opera in balet Ljubljana (baletni plesalci, ki potrebujejo lažjo in prilagojeno prehrano). Poudarek bo tudi na cenovni dostopnosti ponudbe, ki jo bo moral najemnik uskladiti z najemodajalcem. Gostinski lokal za obiskovalce: Gostinski lokal in vsi spremljajoči prostori so v celoti opremljeni s sodobno in namensko gostinsko opremo. Leto opreme prostorov je 2012. Gostinski lokal je namenjen obiskovalcem predstav v SNG Opera in balet Ljubljana in drugih prireditev. Ocenjeno je, da bo teh prireditev približno 160–170 na sezono. Število sedežev v dvorani SNG Opera in balet Ljubljana je 524. Gostinska ponudba mora biti zagotovljena pred začetkom predstave in med odmori, po želji najemnika pa tudi po zaključku predstave. Najemnik bo moral med odmori zagotoviti zadostno število osebja za hitro in kakovostno postrežbo večjemu številu obiskovalcev v relativno kratkem obdobju. Ponudba: Gostinski lokal za zaposlene: Hrana: Predvidena je ponudba malic, kot je navedeno v prejšnjem odstavku in enostavnejših jedi, npr. sendvičev, obloženih kruhkov, sladkega peciva ipd. Možna je tudi ponudba enostavnih solat in sladoleda. Pijače, napitki: ponudba čim širšega izbora toplih in hladnih napitkov, brezalkoholnih pijač, sadnih sokov, vina in piva. Zaželen je čim širši izbor kakovostnih vin in penine. Predvidena je strežba pri mizah in odnašanje prigrizkov s pladnji do miz. Gostinski lokal za obiskovalce: Hrana ni predvidena. Pijače: napitki: ponudba toplih in hladnih napitkov, brezalkoholnih pijač, sadnih sokov, vina in piva. Zaželen je čim širši izbor kakovostnih vin in vsaj dveh vrst kakovostne penine. Tehnološki del obeh lokalov obsega shrambo, vir energije je elektrika. 5. Višina najemnine in čas trajanja najema Najemna pogodba in z njo najemno razmerje se sklepa za določen čas, za dobo 4 let od dneva začetka obratovanja. Predviden začetek najemnega razmerja je 1. 10. 2014. Pogodba bo sklenjena z odpovednim rokom treh mesecev. Najemnina bo določena na podlagi ponudbe najugodnejšega ponudnika, ki bo izbran na tem javnem razpisu. Ponujenih pogojev iz ponudbe kasneje ni mogoče v nobenem primeru več spreminjati. Izhodiščna najemnina za oba lokala skupaj znaša 2.000 evrov mesečno. Najemnik bo moral poleg najemnine plačevati tudi sorazmerni delež splošnih stroškov, ki je ocenjen v obliki pavšala na 300 evrov mesečno. Splošni stroški vsebujejo ogrevanje in hlajenje, porabo vode, varovanje, in ostale obratovalne oziroma režijske stroške. Čiščenje in odvoz odpadkov zagotovi najemnik. V navedene zneske ni vključen DDV. Najemnina se bo obračunavala vnaprej, z rokom plačila na zadnji dan v mesecu za prihodnji mesec. V juliju in avgustu se zaradi zmanjšanega obiska gostov plačuje ¼ pogodbene vrednosti najemnine. 6. Sestavni deli ponudbene dokumentacije (pogoji za udeležbo) Ponudba se bo štela za popolno, če bo ponudnik predložil vse zahtevane dokumente v predpisani obliki in vrstnem redu. Ponudnik mora oddati v ponudbeni dokumentaciji izpolnjen obrazec Ponudba s podatki o ponudniku (obrazec 1). Ponudnik mora oddati v ponudbeni dokumentaciji izpolnjene dokumente, ki so lahko tudi fotokopije (v primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik prinesti v vpogled), pri čemer se za izhodišče določitve starosti dokumentov upošteva rok za odpiranje ponudb: – Registracijo podjetja ali redni izpis iz sodnega registra za dejavnost (katere predmet je razpis), oziroma priglasitveni list (za s.p.) ki ni starejša od 30 dni od roka odpiranja ponudb, iz katere izhaja, da je ponudnik registriran za opravljanje gostinske dejavnosti; – Potrdilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek (podjetja predložijo potrdila pristojnega okrožnega sodišča, gospodarski oddelek, sodni register) – dokument ne sme biti starejši od 30 dni od roka odpiranja ponudb; – Potrdilo o solventnosti na transakcijskem računu za pravne osebe, ki ni starejše od 30 dni od roka za odpiranje ponudb; – Potrdilo, da je prijavitelj poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve, določene z zakonom, ki ga izda pristojni organ in ni starejši od 30 dni od roka odpiranja ponudb; – Potrdilo o udeležbi na ogledu. Poleg naštetega je obvezen ogled lokacije oziroma obeh gostinskih lokalov. Ogleda bosta 19. 8. 2014, ob 12. uri, in 21. 8,. ob 12. uri, v prostorih, ki se oddajajo, na Župančičevi 1 v Ljubljani. Brez potrdila o udeležbi na ogledu, ki ga bo vsak potencialni ponudnik prejel na ogledu, bo prijava zavržena. Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnih koli vlaganj v poslovne prostore, ki so predmet tega razpisa in ne more na tej podlagi pridobiti nikakršnih pravic. 6. A Izpolnjena, podpisana in žigosana izjava Ponudnik mora oddati v ponudbeni dokumentaciji izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo, s katero zagotavlja, da (obrazec 3): – sprejema vse pogoje razpisne dokumentacije, – ni posredoval zavajajočih podatkov, – je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje in ugled ter zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbene zahteve, – pod kazensko in materialno odgovornostjo, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe, – pod kazensko in materialno odgovornostjo, da mu v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet razpisa, – pod kazensko in materialno odgovornostjo, da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo prisilno odločbo ustavljeno, – pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni noben od (so)lastnikov podjetja, ki oddaja ponudbo obenem tudi več kot 10 % (so)lastnik drugega podjetja, ki bo oddalo prijavo na ta razpis. 6. B Merila za izbor in reference Najemnik bo izbran na podlagi dveh meril, višine ponujene mesečne najemnine in referenc. Podrobneje bodo merila točkovana po naslednjih kriterijih: Višina mesečne najemnine: največ 80 točk. Obrazložitev: najvišja ponujena cena se ovrednoti s 80 točkami. Nižjim ponujenim cenam se izračuna odstotek, za katerega najvišja cena presega njihovo ponudbo in se jim za enak odstotek zniža število točk, ki jih je prejela najvišja ponujena cena). Reference: Ponudnik mora kot pogoj predložiti vsaj eno ustrezno referenco in izpolniti referenčno listo (Obrazec 2). Priznajo se samo reference s področja razpisane dejavnosti. Štejejo samo reference pridobljene v zadnjih petih letih, šteto od 1. 1. 2009. Reference morajo biti potrjene s strani naročnika. Iz referenc mora jasno izhajati, da ima ponudnik izkušnje tudi s pripravo tople hrane, sicer bodo reference označene z 0 točkami. Reference bodo točkovane po naslednjih kriterijih: možnih je največ 20 točk. Vsaka referenca, ki jo ponudnik izvaja najmanj pet let, se ovrednoti s 5 točkami. Če se ta referenca izvaja v kulturnih institucijah, se ovrednoti z 10 točkami. Ponudnik lahko navede več referenc, točke pa je mogoče pridobiti za največ dve referenci. Vsaka referenca mora biti potrjena s strani naročnika. Vsak ponudnik se glede na pridobljene reference in predstavljen program iz tega razpisa tudi dodatno analizira. V SNG Opera in balet bo oblikovana komisija, ki bo ocenila reference ponudnikov. Ponudniki lahko predložijo tudi dodatne reference v obliki potrjenih standardov kakovosti, znakov kakovosti, prejetih nagrad in priznanj. Dodatne reference se bodo upoštevale tudi v primeru, da bo enakovredno ponudbo za najem prostorov poslalo več ponudnikov, ki bodo v celoti izpolnjevali pogoje. V primeru, da bo enakovredno ponudbo za najem prostorov poslalo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali pogoje, se bo med ponudniki opravil izbor glede na predložene dodatne ustrezne reference iz prilog. 7. Ponudba a. Oblika ponudbe Ponudnik mora oddati 1 izvod ponudbene dokumentacije skladno z navodili razpisne dokumentacije. V izvodu morajo biti dodana samo originalna dokazila oziroma fotokopije, kjer je to dovoljeno. Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oziroma njenih posameznih delov. Ponudbena dokumentacija mora po vsebini in obliki slediti razpisni dokumentaciji. Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika. Ponudbe, ki ne bodo pravilno izpolnjene, podpisane in žigosane, bodo zavržene. Zahtevano je: – da so vsi dokumenti, predloženi v ponudbi, zvezani z vrvico v celoto ali zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oziroma pečata ter – da ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici mora na prednji strani navedeno: Ne odpiraj – Javni razpis – oddaja gostinskih prostorov v najem, na zadnji strani pa mora biti naveden celoten naziv firme in naslov pošiljatelja. b. Rok za oddajo ponudbe Ponudba mora biti oddana v tajništvu SNG Opera in balet Ljubljana, najkasneje do 1. 9. 2014, do 10. ure. Javno odpiranje ponudb bo 1. 9. 2014, ob 12. uri, v prostorih najemodajalca na Župančičevi 1 v Ljubljani, v sejni sobi v 3. nadstropju. C. Drugo Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru udeležbe na javnem odpiranju izkazati s pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija, imenovana v SNG Opera in balet, ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma nadaljevanju postopka. Komisija lahko v skladu s tretjim odstavkom 22. člena ZSPDSLS opravi s ponudniki dodatna pogajanja za dosego čim ugodnejših pogojev. Ponudbe, ki bodo nižje od izhodiščne cene, navedene v tej dokumentaciji, ali ki bodo prispele po roku, določenem za oddajo, bodo izločene. Ponudbe, ki bodo prispele po roku, določenem za oddajo, bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse pogoje in dosegel najvišje število točk po merilih. Najemodajalec si pridružuje pravico, da brez kakršne koli odškodninske odgovornosti do sklenitve pogodbe prekine oziroma ustavi postopek zbiranja ponudb oziroma ne izbere nobene ponudbe, ne da bi za to navedel razloge. Najemodajalec lahko po lastni presoji sklene, da se postopek zbiranja ponudb ponovi, lahko tudi pod spremenjenimi pogoji. 8. Veljavnost ponudbe: ponudba mora veljati najmanj 45 dni od roka za odpiranje ponudb. Ponudba, ki velja krajši čas, bo izločena iz nadaljnjega postopka. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni. 9. Izločilni pogoji Izločilni pogoji so: 1. če je imel ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja blokiran svoj transakcijski račun, 2. če ponudnik nima vsaj ene potrjene reference oziroma treh let izkušenj z delom na podobnem projektu. Ostali splošni izločilni kriteriji so navedeni v točki 6 – Sestavni deli ponudbene dokumentacije (Pogoji za udeležbo). 10. Sklenitev pogodbe: v 15 dneh po prejemu obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika mora le-ta pristopiti k podpisu najemne pogodbe. V primeru, da tega ne stori, bo to pomenilo, da je odstopil od pogodbe. V tem primeru bo najemnik sklenil pogodbo z drugim najugodnejšim ponudnikom ali ponovil javno zbiranje ponudb. 11. Opozorila – V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. – V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. – Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika in da izvede ponovni javni razpis. 12. Dokumenti, ki sestavljajo ponudbo: – podatki o ponudniku (obrazec 1), – izpolnjen obrazec z referencami ponudnika v zadnji petih letih (obrazec 2), – izpolnjen obrazec Izjave ponudnika (obrazec (3), – dokazila glede registracije za opravljanje gostinske dejavnosti (obrazec 4), – potrdilo davčnega urada o plačanih davkih in prispevkih (obrazec 5), – potrdilo banke, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel blokade bančnih računov; če ima ponudnik več računov, za vsak račun posebej (obrazec 6), – potrdilo o udeležbi na ogledu (obrazec 7), – izpolnjen, parafiran in z žigom opremljen vzorec najemne pogodbe (obrazec 8). Obrazec služi ponudniku kot kazalo za pregled potrebne dokumentacije, ki je zahtevana za nastop na omenjenem javnem razpisu za oddajo gostinskih prostorov v najem. Ponudba mora vsebovati vsa zahtevana poglavja z obrazci in prilogami, izpolnjenimi v skladu z zahtevami ter zloženimi po zgoraj navedenem vrstnem redu. Obrazci so dostopni na spletni strani, www.opera.si.
SNG Opera in balet Ljubljana

AAA Zlata odličnost