Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014

Kazalo

Ob-3143/14 , Stran 1819
Ob-3143/14
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, v skladu z 20. in 29. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 –ZDU-1G in 50/14), 35. do 39. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Pravilnika o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Velenje v najem (Uradni vestnik MOV, št. 23/2012, 1/2013 in 7/2013) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem
I. Najemodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. II. Predmet najema Predmet najema so poslovni prostori (pisarniški, poslovno-proizvodni in neobnovljeni poslovno-proizvodni prostori) na naslovu Koroška cesta 37a v Velenju, ki se nahajajo v poslovnem objektu PC Rudarski dom, v stavbi št. 266, k.o. 964 Velenje, stoječa na parc. št. 670/10, 670/9, 672/3, 672/4, 670/2 in 670/11, vse k.o. 964 Velenje, v skupni izmeri: pisarniški prostori 269,5 m2, poslovno-proizvodni prostori 722,66 m2 in neobnovljeni poslovno-proizvodni prostori 752,53 m2, skupaj torej 1744,69 m2. Poslovni prostori imajo v souporabi skupne sanitarije, čajno kuhinjo, hodnike in vetrolov, njihova uporaba pa je všteta v najemnino poslovnih prostorov. Celotna površina uporabe poslovnih prostorov hkrati s skupnimi prostori znaša 2412,73 m2. Poslovni prostori so primerni za takojšnji začetek opravljanja dejavnosti. III. Pogoji najema: 1. Poslovni prostori se oddajajo za čas desetih let od sklenitve najemne pogodbe, z možnostjo podaljšanja še za 5 let, in sicer z naslednjim namenom: nudenje pomoči pri nastanku novih inovativnih podjetij v regiji, spodbujanje hitrejšega razvoja že obstoječih, nudenje stimulativnega podjetniškega okolja za razvoj podjetniških idej in mladih podjetij. 2. Najemnik lahko odda posamezne poslovne prostore v podnajem. 3. Dovoljena dejavnost za poslovno-proizvodne prostore je srednje zahtevna proizvodna dejavnost (kot npr. grafična in tiskarska dejavnost, dejavnost oglaševalskih agencij, proizvodnja izdelkov in plastičnih mas, proizvodnja drugih električnih naprav in podobno), za pisarniške prostore pa poslovna in svetovalna dejavnost (kot npr. poslovno in podjetniško svetovanje, računalniško programiranje, inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje in podobno). Zgoraj naštete dejavnosti so dovoljene tudi za neobnovljene poslovno-proizvodne prostore. Gostinska dejavnost ni dovoljena. Najemnik se zaveže, da bo sam pridobil obratovalno dovoljenje ter uporabno dovoljenje, če dejavnost odstopa od obstoječega uporabnega dovoljenja. 4. Najemnik lahko prevzema investicijska vlaganja v poslovne prostore, vendar se stroški teh vlaganj in vlaganj v premično opremo (npr. pisarniško opremo, laboratorijsko opremo in podobno) ne poračunavajo z najemnino. Najemnik mora pri vlaganjih v objekt ravnati kot dober gospodar. Pred izvedbo investicijskih vlaganj mora najemnik pridobiti pisno soglasje najemodajalca, pri izvedbi vlaganj pa ima najemodajalec pravico do nadzora. 5. Najemnik bo prevzemal obveznosti za tekoče vzdrževanje predmeta najema in vgrajene opreme ter zamenjavo opreme, ki se poškoduje zaradi zunanjih vplivov (udarcev, nepravilne uporabe ali drugo). Tekoče vzdrževanje in vlaganje v dejavnost, ki jo bo najemnik opravljal, je izključno stvar in breme najemnika. Najemnik je dolžan poleg najemnine redno plačevati tudi stroške obratovanja (električna energija, ogrevanje, čiščenje, porabljena voda, odvoz odpadkov, komunikacije, varovanje in drugo). Najemnik s sklenitvijo najemne pogodbe postane zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča oziroma drugega ustreznega zakonsko veljavnega davka. Najemodajalec bo objekt redno vzdrževal tako, da bo ohranjena uporabna vrednost poslovnih prostorov. 6. Izbrani najemnik mora skleniti najemno pogodbo v roku 15 dni po prejemu pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od najema odstopil. V tem primeru zapade varščina v korist najemodajalca. 7. Izbrani najemnik je dolžan mesečno plačevati najemnino v roku 30 dni od dneva izstavitve računa najemodajalca. Določitev mesečne najemnine in stroškov obratovanja sta bistveni sestavini najemne pogodbe. 8. Najemnik mora upoštevati pravila hišnega reda za objekt PC Rudarski dom. IV. Pogoji sodelovanja a) Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, katerih namen je nuditi podjetniško podporno okolje, z namenom povečanja možnosti za ustanavljanje podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, pospešitve izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov, pod pogojem, da so uveljavljeni na trgu kot subjekt inovativnega okolja, imajo status vpisa v »evidenco A« pri agenciji SPIRIT, z razvidnim datumom vpisa v evidenco in, da imajo sedež v Republiki Sloveniji ali v drugi državi članici Evropske unije. Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz AJPES-a oziroma ustreznim dokazilom iz države članice EU. b) Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki bodo ponudbi predložili ustrezno dokazilo o registraciji (izpis iz AJPES-a oziroma ustrezno dokazilo iz države članice) ter izpis iz evidence javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije SPIRIT (bivša JAPTI) s katerimi se dokazuje vpis v evidenco subjektov inovativnega okolja oziroma ustrezno dokazilo iz države članice EU. c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini 1.000,00 EUR na podračun proračuna EZR MOV SI56 0133 3010 0018 411. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. Uspelemu ponudniku bo varščina obračunana pri najemnini, neuspelemu pa vrnjena v roku 8-dni od izbire najugodnejšega ponudnika. d) Ponudba se bo štela za popolno, če bo ponudnik predložil: – Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (Priloga 1). – Izpis iz AJPES-a oziroma ustrezno dokazilo iz države članice EU. – Dokazilo, da je ponudnik vpisan v evidenco subjektov inovativnega okolja z razvidnim datumom vpisa. – Akt o ustanovitvi oziroma akt o delovanju kot dokazilo, da svojo dejavnost opravlja po principu mrežnega podjetniškega inkubatorja. – Izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (Priloga št. 2). – Podpisan in žigosan vzorec najemne pogodbe (Priloga št. 3). – Izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva odpiranja ponudb (Priloga št. 4). – Ponujeno najemnino – na obrazcu Ponudba (Priloga št. 5). – Potrdilo o plačilu varščine na podračun EZR MOV, št. SI56 0133 3010 0018 411 v višini 1.000,00 EUR, z obveznim sklicem na št. SI00 20104. – Overjeno pooblastilo v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu. Potrdila in dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni. f) Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela v zaprti ovojnici najkasneje do 25. 8. 2014, do 12. ure, na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba – Javno zbiranje ponudb za najem prostorov PC Rudarski dom«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Nepravočasne ali nepopolne ponudbe najemodajalec ne bo upošteval. V. Merila za ocenjevanje ponudb Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so: 1. ponujena mesečna najemnina (največ 50 točk), 2. sedež podjetja ponudnika na področju Mestne občine Velenje (največ 30 točk) in 3. uveljavljenost na trgu (največ 20 točk). Tabela za ocenjevanje ponudb je priloga št. 6. VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 1. Javno odpiranje ponudb bo v prostorih Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, dne 25. 8. 2014, ob 13. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika. 2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija najemodajalca in vse ponudnike obvestila o izboru v roku 3 dni po odpiranju ponudb. 3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in bo ocenjen kot najugodnejši ponudnik po merilih za ocenjevanje ponudb. Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo komisija: – opravila s ponudniki dodatna pogajanja. 4. Najemodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom oziroma začeti postopek do sklenitve najemne pogodbe lahko ustavi. VII. Informacije Vsa pojasnila v zvezi z najemom in ogledom predmeta najema v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri Rok Matjažu. Ogled prostorov je možen vsak delovni dan, ob predhodni najavi, na tel. 03/89-61-544. Besedilo razpisa, obrazci za pripravo ponudbe, vzorec najemne pogodbe in tabela za ocenjevanje so objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si, v pisni obliki pa v Uradu za razvoj in investicije, pisarna št. 301.
Mestna občina Velenje

AAA Zlata odličnost