Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009, Kazalo


MINISTRSTVA

991. Pravilnik o vsebini vloge in postopku za najavo strateške dejavnosti
992. Pravilnik o vsebini poročil o posameznih organskih kemikalijah ter rokih in načinu poročanja
993. Pravilnik o določitvi Programa imunoprofilakse in kemoprofilakse za leto 2009
994. Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnikov, ki določajo postopke vzorčenja in analitske metode na področju onesnaževal v živilih
995. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov
996. Seznam zdravil, za katera je bilo dovoljenje za promet odvzeto, in ne smejo biti več v prometu
997. Seznam zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je bilo od 16. 6. 2008 do 7. 11. 2008 izdano, spremenjeno ali podaljšano dovoljenje za promet
998. Seznam zdravil, za katera je dovoljenje za promet prenehalo veljati
999. Seznam zdravil, katerih odločbe so prenehale veljati zaradi spremembe dovoljenja za promet
1000. Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta in za katera je bilo od 16. 6. 2008 do 31. 12. 2008 izdano, spremenjeno ali podaljšano dovoljenje za promet
1046. Pravilnik o metodologiji za določitev cene krvi in krvnih pripravkov
1047. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v februarju 2009

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1048. Poročilo o gibanju plač za januar 2009

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1001. Spremembe in dopolnitve Statuta Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice

OBČINE

Ajdovščina

1002. Soglasje k cenam storitve pomoč družini na domu

Bloke

1003. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bloke za leto 2008
1004. Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Bloke
1005. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Loška dolina za območje Občine Bloke – za območje nekdanjih vojašnic

Brežice

1006. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Brežice
1007. Pravilnik o kriterijih in postopku sprejemanja predšolskih otrok v vrtcih Občine Brežice

Divača

1008. Odlok o spremembi Odloka o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
1009. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Divača
1010. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov kulturnih društev na območju Občine Divača
1011. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju in sofinanciranju večjih prireditev na območju Občine Divača

Dobje

1012. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju drugega tromesečja leta 2009

Gorenja vas-Poljane

1013. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2008
1014. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
1015. Sklep o določitvi stroškov živil, o odsotnostih in o posebnostih obračunavanja cen programov v VVE Občine Gorenja vas - Poljane
1016. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2009
1017. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1018. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Idrija

1019. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica in čitalnica Idrija

Kobarid

1020. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2009

Kozje

1021. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2009
1022. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Lesično
1023. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
1024. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve »Pomoč na domu«

Ljubljana

1045. Odlok o sprejemu otrok v vrtec

Ljubno

1025. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2008
1026. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat«

Ljutomer

1027. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o.
1028. Sklep št. 366 o ukinitvi javnega dobra

Log-Dragomer

1029. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
1030. Sklep o pridobitvi statusa grajeno javno dobro v lasti Občine Log - Dragomer

Majšperk

1031. Odlok o spremembah Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Krajevne skupnosti Stoperce v Občini Majšperk

Mirna Peč

1032. Odlok o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2009
1033. Odlok o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2010
1034. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih spodbud občanom za naložbe v učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v Občini Mirna Peč
1035. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta
1036. Razpis nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Mirna Peč v 1. volilni enoti

Moravske Toplice

1037. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
1038. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2009

Novo mesto

1039. Sklep o določitvi plačnega razreda direktorja javnega zavoda Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto

Slovenska Bistrica

1040. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica (uradno prečiščeno besedilo 1 – UPB1)

Šentjur

1041. Odlok o proračunu Občine Šentjur za leto 2009
1042. Odlok o proračunu Občine Šentjur za leto 2010

Tolmin

1043. Odlok o proračunu Občine Tolmin za leto 2009
1044. Odlok o proračunu Občine Tolmin za leto 2010
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti