Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009

Kazalo

1006. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Brežice, stran 3256.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 9. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr), 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08 in 100/08 – odl. US) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09) je Občinski svet Občine Brežice na 18. redni seji dne 16. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Brežice
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Javni zavod Zdravstveni dom Brežice je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Brežice (Uradni list RS, št. 1/92), njegovo nadaljnje delovanje pa je bilo urejeno z Odlokom o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Brežice (Uradni list RS, št. 30/01 in 96/05).
S tem odlokom Občina Brežice s sedežem Cesta prvih borcev 18, Brežice (v nadaljevanju: ustanovitelj) uskladi delovanje Javnega zavoda Zdravstveni dom Brežice (v nadaljevanju: zavod) z Zakonom o zdravstveni dejavnosti, Zakonom o zavodih ter drugimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi.
2. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom, tem odlokom in Statutom Zdravstvenega doma Brežice.
Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
3. člen
Ime zavoda je: Zdravstveni dom Brežice.
Sedež zavoda je: Černelčeva 8, 8250 Brežice.
Skrajšano ime zavoda je: ZD Brežice.
4. člen
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju ustanovitelja. V pravnem prometu mora zavod uporabljati ime iz predhodnega člena.
5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostjo v pravnem prometu, kot to določajo Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zavodih in ta odlok.
Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in je za svoje obveznosti odgovoren z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga in je razvidno iz knjigovodskih evidenc in popisa sredstev zavoda. V pravnem prometu s tretjimi osebami nastopa v svojem imenu in za svoj račun in ima vsa pooblastila, razen za promet z nepremičninami, katerih lastnik je ustanovitelj, kjer je potrebno predhodno soglasje ustanovitelja.
2. Pečat zavoda
6. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike, premera 35 mm. V sredini pečata je skrajšano ime zavoda, na obodu pa sta izpisana ime in sedež zavoda.
Zavod ima tudi pečat premera 20 mm z enakim besedilom.
7. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi direktor.
3. Organiziranost zavoda
8. člen
Notranjo organizacijo zavoda, organizacijske in strokovne enote in lokacije, na katerih zavod organizira izvajanje dejavnosti, določa zavod s statutom zavoda in Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter na podlagi normativov in predpisov, ki urejajo to področje.
4. Zastopanje in predstavljanje
9. člen
Zavod zastopa in predstavlja direktor.
Direktor zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti direktor. Pooblaščeni delavec ima v času nadomeščanja vsa pooblastila direktorja.
Direktor lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
III. DEJAVNOST ZAVODA
10. člen
Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti, Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakonom o zdravniški službi in v skladu z ostalimi predpisi.
Zavod ima organizirano: splošno medicino, družinsko medicino, medicino dela prometa in športa, ambulanto v socialnem zavodu, pediatrijo, dispanzer za šolarje in mladino, ginekološko ambulanto, preventivno in kurativno zobozdravstveno dejavnost, laboratorijsko in drugo diagnostiko, ambulanto za zdravljenje odvisnosti, patronaža in nega na domu, psihiatrični dispanzer, dispanzer za pljučne bolezni, nujne in ne nujne reševalne prevoze ter prevoze na in iz dialize, prevoze na onkološki inštitut na kemoterapijo in obsevanje, zdravstveno in zobozdravstveno vzgojo, dežurno službo in nujno medicinska pomoč.
Osnovna zdravstvena dejavnost, ki jo opravlja zavod, obsega:
– spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje,
– krepitev in zboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev,
– preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami,
– zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja,
– preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo,
– zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju,
– zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine,
– patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu ter oskrbovancev v socialnovarstvenih in drugih zavodih,
– nujno medicinsko pomoč in reševalno službo,
– zdravstvene preglede športnikov,
– ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo,
– laboratorijske, diagnostične in terapevtske storitve.
Naloga zavoda je tudi povezovanje in sodelovanje s koncesionarji in z drugimi zdravstvenimi ter s socialnovarstvenimi, vzgojno izobraževalnimi in drugimi zavodi, podjetji, organizacijami, društvi ter posamezniki z namenom oblikovanja in izvajanja programov za krepitev, ohranitev in povrnitev zdravja.
Zavod izvaja tudi druge naloge s področja zdravstva ter zdravstvene storitve v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti:
– koordinacija organizacije zdravstvenega varstva in zagotavljanje stabilnosti delovanja javne mreže,
– organizacija in koordinacija izvajanja nujne medicinske pomoči in dežurne službe,
– izvajanje mrliško pregledne službe,
– ne nujni reševalni prevozi ter prevozi dializnih bolnikov,
– programi za zdravo življenje,
– pedagoške naloge,
– diagnostične in terapevtske storitve za zasebnike, koncesionarje in samoplačnike,
– prodaja zdravstvenih storitev na trgu,
– izobraževanje in organizacija seminarjev s področja zdravstva.
Zavod lahko izven zdravstvene službe opravlja finančne, knjigovodske in druge storitve za koncesionarje in druge uporabnike. Med te storitve spadajo:
– opravljanje finančno računovodskih in administrativnih del,
– čiščenje zdravstvenih prostorov, pranje perila, vzdrževanje opreme ter objektov ter sterilizacija sanitetnega materiala,
– prevoz krvi in drugega materiala,
– gospodarska dejavnost za potrebe zavoda, ki je namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je bil zavod ustanovljen.
Zavod opravlja za ustanoviteljico tudi dejavnost upravljanja z objekti za potrebe zdravstvene dejavnosti, proste kapacitete pa lahko odda v najem s predhodno pridobljenim soglasjem ustanoviteljice.
11. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih opravlja zavod, so v skladu z veljavno Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti in obsegajo naslednje dejavnosti:
Q 86.210   Splošna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.220   Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena
       dejavnost
Q 86.230   Zobozdravstvena dejavnost
Q 86.909   Druge zdravstvene dejavnosti
J 63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 62.030   Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090   Druge z informacijsko tehnologijo in
       računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
S 96.090   Druge storitvene dejavnosti, drugje
       nerazvrščene
M 69.200   Računovodske, knjigovodske in revizijske
       dejavnosti, davčno svetovanje
N 81.220   Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in
       opreme
L 68.320   Upravljanje z nepremičninami, za plačilo ali
       po pogodbi
R 93.190   Druge športne dejavnosti
L 68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
       nepremičnin
N 82.110   Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
       posamične pisarniške dejavnosti.
12. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ne pridobi vseh zakonsko določenih soglasij ter soglasje ustanovitelja in dokler, kolikor je to predpisano, pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
13. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
14. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni svet zavoda,
– strokovni vodja.
Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določa zakon ali statut zavoda.
1. Svet zavoda
15. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki zavarovancev in drugih uporabnikov.
Svet zavoda šteje 7 članov in je sestavljen iz:
– štirih predstavnikov ustanovitelja,
– dveh predstavnikov delavcev zavoda,
– enega predstavnika zavarovancev in drugih uporabnikov, ki mora imeti stalno prebivališče v Občini Brežice.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom določa statut zavoda.
Volitve predstavnikov delavcev so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica volilnih upravičencev. Izvoljeni so kandidati, ki dobijo večino glasov tistih volilnih upravičencev, ki se udeležijo volitev.
Predstavnika uporabnikov oziroma zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Krško.
Predstavnike ustanovitelja zavoda imenuje občinski svet v skladu s statutom občine.
16. člen
Svet zavoda najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu zavoda.
17. člen
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda. Do trenutka, ko je konstituiran nov svet, opravljajo tekoče naloge sveta zavoda, ne glede na pretek mandata, člani prejšnjega sveta zavoda.
Član sveta zavoda je v svet lahko izvoljen ali imenovan največ dvakrat zaporedoma.
Člani sveta na konstitutivni seji izvolijo izmed članov sveta svojega predsednika in namestnika predsednika z večino glasov vseh članov sveta. Prvo konstitutivno sejo sveta skliče direktor zavoda v roku 30 dni po imenovanju vseh predstavnikov v svetu.
Svet dela na sejah. Seje sklicuje predsednik sveta na lastno pobudo, na pobudo drugih članov sveta, na pobudo direktorja ali ustanoviteljice. Za administrativno in tehnično pomoč je zadolžen zavod. Na seje sveta zavoda se pisno vabi tudi predstavnika strokovne službe občine ustanoviteljice, ki pa ne sodeluje pri odločanju.
Svet odloča z večino opredeljenih glasov vseh članov. Svet zavoda je sklepčen in lahko veljavno odloča, če je na seji navzoča večina članov. Podrobnejši način svojega delovanja in poslovanja lahko svet zavoda določi v poslovniku o delu.
18. člen
Član sveta je lahko razrešen pred iztekom mandata za katerega je imenovan ali izvoljen:
– če sam zahteva razrešitev oziroma odstopi,
– če se neopravičeno ne udeleži treh sej zaporedoma,
– če pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– če ne opravlja svojih nalog,
– če s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu zavoda,
– mandat predstavnikov ustanovitelja lahko preneha tudi z iztekom mandata občinskega sveta oziroma s konstituiranjem novega občinskega sveta ali v drugih primerih, če občinski svet tako odloči.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član. Mandat članu sveta zavoda, ki je bil naknadno imenovan, poteče takrat, ko poteče mandat celotnemu svetu zavoda.
19. člen
Svet zavoda opravlja naslednje naloge:
– imenuje in razrešuje direktorja v soglasju z ustanoviteljem,
– sprejema statut in druge splošne akte, ki jih določa ta odlok ali drugi splošni akti zavoda,
– sprejema program dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovem izvrševanju,
– sprejema finančni načrt,
– sprejema zaključni račun,
– odloča o zadolževanju zavoda v soglasju z ustanoviteljem,
– daje predhodno soglasje k sklepanju pogodb, nad višino določeno v Statutu zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posamičnih vprašanjih,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev zavoda,
– imenuje in razrešuje člane izvršilnih organov in stalnih ali občasnih komisij oziroma odborov,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda in volitve članov disciplinske komisije,
– imenuje predstavnike zavoda v druge asociacije,
– sprejema poslovne usmeritve za organizacijo, izvajanje in financiranje nadstandardnih storitev,
– odloča o višini sredstev za delovno uspešnost direktorja v skladu z veljavnimi predpisi,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in tem odlokom.
2. Direktor
20. člen
Direktor je poslovodni organ zavoda. Če ima direktor ustrezno izobrazbo medicinske smeri, opravlja tudi naloge strokovnega vodje.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod v okviru dejavnosti, za katero je zavod registriran in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
21. člen
Direktor opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo ter poslovanje zavoda,
– vodi strokovno delo zavoda, če ima ustrezno izobrazbo medicinske smeri,
– odloča o sklenitvi delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– sklepa pogodbe, do višine, ki jo določa statut,
– imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
– odloča o razporejanju delavcev k določenim delom in nalogam,
– sprejema splošne akte zavoda, razen tistih, ki so v pristojnosti sveta zavoda,
– pripravlja programe razvoja zavoda in odgovarja za njihovo uresničevanje,
– sprejema sklepe o hrambi in uporabi pečatov zavoda ter določa delavce, ki so odgovorni zanje,
– pripravlja predlog letnega delovnega in finančnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– pripravlja strateški načrt,
– pripravlja načrt nabave osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– odgovarja na namensko porabo sredstev zavoda,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– spremlja strokovno delo zaposlenih in jim svetuje,
– skrbi za sodelovanje zavoda z drugimi zavodi in zasebniki,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odgovarja za varstvo pri delu,
– pripravlja osnove za izračun plač delavcev zavoda,
– odgovarja za tako razporeditev ordinacijskih časov zdravstvenih ekip zavoda, da je uporabnikom zdravstvenih storitev zagotovljena stalna dostopnost zdravstvenih storitev na primarni ravni,
– koordinira izvajanje dežurne in urgentne službe med vsemi zdravniškimi ekipami, ki delujejo na primarni ravni v Občini Brežice in odgovarja za enakomerno zastopanost vseh,
– odgovarja za zaposlovanje v skladu s standardi za delo ambulant na podlagi področnih dogovorov za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za vsako pogodbeno leto,
– opravlja druge zadeve na podlagi zakona.
22. člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev določenih z zakonom izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo medicinske, ekonomske ali pravne smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih mestih,
– da je državljan Republike Slovenije.
Ob prijavi na razpis je dolžan kandidat predložiti program razvoja zavoda za čas trajanja mandata.
Mandat direktorja traja štiri leta in je lahko po preteku mandata ponovno imenovan.
Direktorja imenuje svet zavoda na podlagi izvedenega javnega razpisa ter po predhodno pridobljenem soglasju občine ustanoviteljice
Svet zavoda si pred imenovanjem direktorja zavoda pridobi tudi mnenje zaposlenih delavcev zavoda.
23. člen
Direktorja med odsotnostjo nadomešča njegov pomočnik ali delavec, ki ga za nadomeščanje pooblasti direktor. Pisno pooblastilo določa vsebino, obseg in trajanje pooblastila.
Direktor lahko za zastopanje v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
24. člen
Za zavod podpisujejo listine direktor in osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravlja.
Finančne listine za zavod podpisujejo direktor, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi, ki jih za to določi in pooblasti direktor.
Direktor s pooblastilom določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod tudi ostale listine.
25. člen
Svet zavoda razreši direktorja pred iztekom mandata:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, zaradi katerih po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor huje krši ali neutemeljeno ne izvršuje sklepe organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
Direktorja razreši svet na način in po postopku, ki je določen za imenovanje direktorja. Mnenje zaposlenih strokovnih delavcev zavoda pri razrešitvi ni potrebno. Svet zavoda si mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti soglasje ustanoviteljic. Svet mora direktorja seznaniti z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se v roku 30 dni o njih izjasni.
26. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat ali če nihče od na javni natečaj prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti.
Vršilca dolžnosti direktorja lahko svet zavoda imenuje izmed strokovnih delavcev zavoda ali v primeru, če je bi predhodno objavljen razpis, enega izmed prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo vse pogoje iz 22. člena tega odloka.
Vršilca dolžnosti direktorja imenuje svet zavoda za čas imenovanja direktorja,vendar največ za eno leto.
3. Strokovni svet
27. člen
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu zavoda, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda, daje svetu, direktorju in strokovnemu vodji mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge z zakonom, tem odlokom in s statutom zavoda določene naloge.
Vrsto nalog, sestavo in način oblikovanja strokovnega sveta določa statut zavoda.
4. Strokovni vodja
28. člen
Če je za direktorja zavoda imenovan kandidat, ki nima izobrazbe medicinske smeri, sta poslovodna funkcija in funkcija strokovnega vodenja ločeni. V tem primer strokovno delo zavoda vodi strokovni vodja. Za strokovnega vodjo je lahko imenovan zdravnik specialist dejavnosti zdravstvenega doma z najmanj petimi leti delovnih izkušenj v zdravstveni stroki.
Strokovnega vodjo imenuje svet zavoda. Pred imenovanjem mora pridobiti mnenje strokovnega sveta.
V. DELOVNA RAZMERJA
29. člen
Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci morajo imeti ustrezno izobrazbo v skladu z zakonodajo in predpisi, ki urejajo to področje.
Delovna razmerja ter udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic, se ureja v skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti zavoda.
VI. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
30. člen
Za opravljanje dejavnosti iz 10. člena tega odloka ostaja zavodu v upravljanju premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka, kar je razvidno iz premoženjske bilance, ki je sestavljena na podlagi knjigovodske evidence in popisa sredstev zavoda. Upravlja tudi z nepremičninami (objekt, funkcionalno zemljišče), ki so last ustanovitelja.
Zavod pridobiva sredstva:
– s plačili za opravljene zdravstvene storitve,
– po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– po pogodbah z zavarovalnicami za prostovoljno zdravstveno zavarovanje,
– z opravljanjem dejavnosti iz 10. člena odloka,
– po pogodbi z Ministrstvom, pristojnim za zdravstvo, za naloge, ki se na podlagi zakona financirajo iz republiškega proračuna,
– iz sredstev proračuna občine
– ter iz drugih virov in pogodbenih razmerij v skladu z zakoni.
31. člen
Ustanovitelj zagotavlja iz občinskega proračuna sredstva za sofinanciranje investicijsko-vzdrževalnih del, mrliško pregledno službo na podlagi Pravilnika o opravljanju mrliško pregledne službe in za programe, sprejete na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
32. člen
Zavod lahko za izboljšanje materialne osnove dela, za nabavo specifične ali nadstandardne opreme ali za izvedbo nadstandardnega programa oziroma za organizacijo in izvajanje izrednih aktivnosti, zbira sredstva od donatorjev neposredno ali prek donatorskega sklada.
Za delovanje sklada sprejme upravni odbor posebna pravila.
VII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
33. člen
Zavod je dolžan upravljati s premoženjem ustanovitelja kot dober gospodar.
Zavod samostojno gospodari s sredstvi prihodkov, ki jih ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki iz javnih sredstev in sredstev, ki jih zavod doseže s prodajo storitev oziroma proizvodov, uporablja za investicije v opremo ali za obnovo in vzdrževanje opreme ter prostorov, v soglasju z ustanoviteljem pa tudi za druge namene.
34. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih zagotavlja zavodu v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Primanjkljaj sredstev v poslovanju zavoda, izkazan v medletnem in letnem poslovnem poročilu, krije ustanovitelj le, če zdravstveni dom z analizo dokaže, ustanovitelj pa ugotovi, da je do primanjkljaja prišlo zaradi motenj v poslovanju, ki je posledica razlike med kalkulativnimi elementi cen storitev in realiziranimi cenami. Pri tem mora zavod dokazati, da ima sistemizirano in zasedeno število delovnih mest v skladu z normativi in standardi in v skladu s programi, dogovorjenimi na ravni občin ter da je realizirana masa sredstev za plače enaka ali nižja od zneska vkalkuliranih plač za obdobje, v katerem se ugotavlja primanjkljaj.
Ustanovitelj krije le primanjkljaj, ki nastane pri opravljanju javne službe iz prvega odstavka tega člena, v kolikor za pokrivanje primanjkljaja ne zadostujejo sredstva, ki jih zavod ustvari z opravljanjem ostalih dejavnosti.
35. člen
Primanjkljaj sredstev, ugotovljen iz naslova preveč izplačanih plač, krije zavod.
Primanjkljaj mora zavod pokriti v breme sredstev za plače najkasneje v naslednjem koledarskem obdobju, razen če dokaže, da financer, Zavod za zdravstveno zavarovanje, še ni izpolnil svojih obveznosti v celoti.
36. člen
Če zavod v medletnem ali letnem obračunskem obdobju izkaže presežek prihodkov nad odhodki in presežek nameni za stimulacijo zaposlenih, kasneje pa se izkaže primanjkljaj, ga mora pokriti v breme sredstev za plače najkasneje v naslednjem obračunskem obdobju.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
37. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je določena z zakonom, tem odlokom in vpisom v sodni register.
38. člen
Zavod je dolžan skrbeti za vzdrževanje in obnavljanje stavb in prostorov, ki so last ustanovitelja in v upravljanju zavoda.
39. člen
Zavod je dolžan dati koncesionarjem oziroma drugim najemnikom možnost najema prostih prostorov, ki jih ne potrebuje za opravljanje lastne javne zdravstvene službe, ter omogočiti vlaganje najemnikovih sredstev v prostore in opremo.
Najemno pogodbo sklenejo upravljalec, najemnik in lastnik prostorov. Sredstva pridobljena z najemnino za prostore se porabljajo praviloma za vzdrževanje prostorov oziroma objektov, katerih lastnik je ustanovitelj. Načrt za porabo sredstev se sprejme ob sprejemu proračuna za tekoče leto.
40. člen
Zavod je dolžan omogočiti koncesionarju vključevanje v strokovno izpopolnjevanje, ki ga organizira za svoje zdravnike in zobozdravnike oziroma za druge svoje zdravstvene delavce, koncesionar pa mora, v primeru udeležbe, kriti ustrezni delež stroškov v zvezi s tem strokovnim izpopolnjevanjem.
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
41. člen
Zavod je dolžan ustanovitelju najmanj enkrat letno pošiljati podatke o poslovnih rezultatih zdravstvenega doma, druge podatke, ki so nujni za izvrševanje funkcije ustanovitelja ter popis sredstev, ki jih ima v upravljanju in so last ustanovitelja.
42. člen
Zavod ne sme prevzemati finančnih obveznosti izven dogovorjenega programa.
43. člen
Zavod mora od ustanovitelja pridobiti soglasje k:
– določbam Statuta zavoda, njegovim spremembam in dopolnitvam,
– zadolževanju zavoda,
– imenovanju in razreševanju direktorja,
– prometu z nepremičninami,
– spremembi imena in sedeža zavoda,
– oddaji prostih kapacitet v objektu,
– drugim zadevam, določenih v zakonu in tem odloku.
Soglasja, ki jih mora v skladu z zakonom in tem odlokom zavod pridobiti od ustanovitelja, ustanovitelj izda v roku 60 dni od vložitve zahtevka.
X. PREHODNE DOLOČBE
44. člen
Prebivalci občine za katero je zavod izvajal zdravstveno varstvo do uveljavitve tega odloka, ohranijo enake pravice pri uveljavljanju zdravstvenega varstva.
45. člen
V skladu z določili tega odloka je potrebno najkasneje v roku dveh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka izvesti postopek imenovanja novih članov sveta zavoda, najkasneje v roku treh mesecev pa se mora nov svet zavoda konstituirati.
Ne glede na določilo drugega odstavka 15. člena, dosedanjim članom sveta zavoda preneha mandat z dnem imenovanja novih članov sveta zavoda v skladu s tem odlokom.
Zavod najkasneje v roku petih mesecev od dneva uveljavitve tega odloka prične postopek izvedbe javnega razpisa za imenovanje direktorja zavoda.
46. člen
Zavod mora uskladiti svoje interne predpise in organizacijo v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
XI. KONČNA DOLOČBA
47. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Brežice (Uradni list RS, št. 30/01 in 96/05).
Št. 007-1/2009
Brežice, dne 23. marca 2009
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost