Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009

Kazalo

1025. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2008, stran 3287.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 72/05 in 60/07) ter 17. in 31. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Ljubno na 17. redni seji dne 19. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2008
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ljubno za leto 2008, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Ljubno za leto 2008.
2. člen
Po bilanci zaključnega računa proračuna so znašali v letu:
+-----------------------------------------------+--------------+
|A) IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH    |       |
|UPORABNIKOV                  |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|I. Skupaj prihodki               | 2.670.194,83|
+-----------------------------------------------+--------------+
|II. Skupaj odhodki               | 2.840.986,56|
+-----------------------------------------------+--------------+
|III. Proračunski primanjkljaj (I.-II)     |  –170.791,73|
+-----------------------------------------------+--------------+
|B) IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja  |       –|
|kapitalskih deležev              |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|V. Dana posojila in povečanje kapitalskih   |       –|
|deležev                    |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|VI. Prejejta minus dana posojila in spremembe |       –|
|kapitalskih deležev (IV. – V.)         |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|C) IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA          |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|VII. Zadolževanje               |       –|
+-----------------------------------------------+--------------+
|VIII. Odplačilo dolga             |       –|
+-----------------------------------------------+--------------+
|IX. Sprememba stanja na računu (I.+IV.+VII.-  |  –170.791,73|
|II.-V.-VIII.)                 |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.–IX.)     |       –|
+-----------------------------------------------+--------------+
|XI. Neto financiranje (VI.+X.-IX.)       |  170.791,73|
+-----------------------------------------------+--------------+
|XII. Stanje sredstev na računih ob koncu    |  229.205,94|
|preteklega leta                |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
Pregled prihodkov in odhodkov, pregled finačnih terjatev in naložb ter pregled zadolževanja in odplačila dolga so analitično zajeti v izkazu prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov, v izkazu računa finančnih terjatev in naložb, v izkazu računa financiranja, v izkazu stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil, izkazu stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter v bilanci stanja in v izkazu prihodkov in odhodkov režijskih obratov, ki so sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-02/2009
Ljubno, dne 19. marca 2009
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l.r.

AAA Zlata odličnost