Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009

Kazalo

1021. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2009, stran 3284.

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06, 14/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1, 21/06, 14/07, 60/07) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00, 65/05) je Občinski svet Občine Kozje na 21. redni seji dne 19. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kozje za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Kozje za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-----+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      |  3.663.924|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  2.590.698|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)     |  2.269.490|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |700 davki na dohodek in dobiček      |  2.068.455|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |703 davki na premoženje          |   97.103|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |704 domači davki na blago in storitve   |   103.932|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |706 drugi davki              |      0|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)  |   321.208|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |710 udeležba na dobičku in dohodki od   |   139.721|
|   |premoženja                 |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |711 takse in pristojbine          |    1.452|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |712 denarne kazni             |    2.915|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |713 prihodki od prodaje blaga in storitev |      0|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |714 drugi nedavčni prihodki        |   177.120|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)     |   29.021|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev |      0|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |721 prihodki od prodaje zalog       |      0|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |722 prihodki od prodaje zemljišč in    |   29.021|
|   |nematerialnega premoženja         |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731)         |      0|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |730 prejete donacije iz domačih virov   |      0|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |731 prejete donacije iz tujine       |      0|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI (740)         |  1.044.205|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |740 transferni prihodki iz drugih     |   770.214|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |741 prejeta sredstva iz državnega     |   273.991|
|   |proračuna in iz sredstev EU        |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |  4.295.528|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)    |  1.148.333|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |400 plače in drugi izdatki zaposlenim   |   267.926|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |401 prispevki delodajalcev za socialno   |   43.813|
|   |varnost                  |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |402 izdatki za blago in storitve      |   785.019|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |403 plačila domačih obresti        |    8.774|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |409 rezerve                |   42.801|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)   |  1.206.004|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |410 subvencije               |   52.589|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |411 transferi posameznikom in       |   697.700|
|   |gospodinjstvom               |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |412 transferi neprofitnim organizacijam in |   102.728|
|   |ustanovam                 |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |413 drugi tekoči domači transferi     |   352.987|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |414 tekoči transferi v tujino       |      0|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        |  1.775.246|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |420 nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  1.775.246|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)       |   165.945|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |430 investicijski transferi        |      0|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |431 investicijski transferi        |   120.306|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |432 investicijski transferi        |   45.639|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-  |  –631.604|
|   |II.)                    |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |      0|
|   |KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)        |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |750 prejeta vračila danih posojil     |      0|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |751 prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |752 kupnine iz naslova privatizacije    |      0|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)           |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      |
|   |DELEŽEV                  |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |440 dana posojila             |      0|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |441 povečanje kapitalskih deležev in    |      0|
|   |naložb                   |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |442 poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|   |privatizacije               |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |443 povečanje namenskega premoženja v   |      0|
|   |javnih skladih in osebah javnega prava, ki |      |
|   |imajo premoženje v svoji lasti       |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|VI. |PREJETA – DANA POSOJILA IN SPREM.     |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)        |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |   570.000|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |500 domače zadolževanje          |   570.000|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)           |   38.940|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |550 odplačila domačega dolga        |   38.940|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |  –100.544|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |   531.060|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE(VI.+VII.-VIII.-IX.)   |   631.604|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |999 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. |      |
|   |PRETEKLEGA LETA              |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |splošni sklad za drugo           |   100.544|
+-----+-------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kozje.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom,
2. prispevki občanov,
3. odstopljena državna taksa za obremenjevanje voda,
4. odstopljena državna taksa za obremenjevanje okolja,
5. prejeta sredstva državnega proračuna za investicije
6. prihodki ožjih delov občine.
Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do višine dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Dovoljeno je prerazporejanje znotraj proračunskih uporabnikov med proračunskimi področji, glavnimi programi, podprogrami, proračunskimi postavkami in konti.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika.
Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana ob prerazporeditvi odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke ali se odpre nova proračunska postavka, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.
Prerazporeditev pravic porabe in prvega odstavka tega člena se opravi s pisno odredbo, iz katere je razvidno, na kateri proračunski postavki in podkontu se pravica porabe povečuje in na kateri se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen, oziroma na kateri proračunski postavki se odpira nov podkonto.
O prerazporeditvah v finančnem načrtu krajevne skupnosti odloča organ, ki je s statutom občine določen za zastopanje krajevne skupnosti.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, mora uporabnik vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnjega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 42.801 EUR.
Na predlog občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 417 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži v skladu z določili ZJF.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Kozje, v letu 2009 ne sme preseči skupne višine dovoljenega zadolževanja.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2009 zadolžijo le v soglasju z ustanoviteljem.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoči vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2009 zadolžijo v soglasju z ustanoviteljem.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2010)
V obdobju začasnega financiranja Občine Kozje v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2009-21/03
Kozje, dne 19. marca 2009
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

AAA Zlata odličnost