Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009

Kazalo

1044. Odlok o proračunu Občine Tolmin za leto 2010, stran 3316.

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09) je Občinski svet Občine Tolmin na 22. seji dne 24. marca 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Tolmin za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) S tem odlokom se za Občino Tolmin (v nadaljnjem besedilu: občina) določajo višina in programska struktura proračuna Občine Tolmin za leto 2010 (v nadaljnjem besedilu: proračun), postopki izvrševanja proračuna, posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja občine ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
(2) Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
2. člen
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
3. člen
(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
(2) Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
(3) Stanje sredstev na računu proračuna na koncu leta je sestavni del proračuna naslednjega leta.
(4) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-----------------------------------------------+--------------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |     v EUR|
+--+--------------------------------------------+--------------+
| |Skupina/Podskupina kontov          |   Proračun|
| |                      |     2010|
+--+--------------------------------------------+--------------+
| |I. SKUPAJ PRIHODKI             | 11.145.010,50|
+--+--------------------------------------------+--------------+
| |TEKOČI PRIHODKI               | 9.519.752,88|
+--+--------------------------------------------+--------------+
|70|DAVČNI PRIHODKI               | 8.241.284,28|
+--+--------------------------------------------+--------------+
| |700 Davki na dohodek in dobiček       | 7.376.438,98|
+--+--------------------------------------------+--------------+
| |703 Davki na premoženje           |  649.975,80|
+--+--------------------------------------------+--------------+
| |704 Domači davki na blago in storitve    |  214.869,50|
+--+--------------------------------------------+--------------+
|71|NEDAVČNI PRIHODKI              | 1.278.468,60|
+--+--------------------------------------------+--------------+
| |710 Udeležba na dobičku in dohodki od    | 1.162.070,00|
| |premoženja                 |       |
+--+--------------------------------------------+--------------+
| |711 Takse in pristojbine          |   2.050,00|
+--+--------------------------------------------+--------------+
| |712 Denarne kazni              |   3.998,60|
+--+--------------------------------------------+--------------+
| |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |   5.850,00|
+--+--------------------------------------------+--------------+
| |714 Drugi nedavčni prihodki         |  104.500,00|
+--+--------------------------------------------+--------------+
|72|KAPITALSKI PRIHODKI             |  100.000,00|
+--+--------------------------------------------+--------------+
| |722 Prihodki od prodaje zemljišč in     |  100.000,00|
| |neopredmet. dolgor. sredstev        |       |
+--+--------------------------------------------+--------------+
|74|TRANSFERNI PRIHODKI             | 1.525.257,62|
+--+--------------------------------------------+--------------+
| |740 Transferni prihodki iz drugih      | 1.525.257,62|
| |javnofinančnih institucij          |       |
+--+--------------------------------------------+--------------+
| |II. SKUPAJ ODHODKI             | 11.047.752,20|
+--+--------------------------------------------+--------------+
|40|TEKOČI ODHODKI               | 2.567.552,09|
+--+--------------------------------------------+--------------+
| |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |  532.099,35|
+--+--------------------------------------------+--------------+
| |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   84.930,50|
| |varnost                   |       |
+--+--------------------------------------------+--------------+
| |402 Izdatki za blago in storitve      | 1.677.108,74|
+--+--------------------------------------------+--------------+
| |403 Plačila domačih obresti         |   66.000,00|
+--+--------------------------------------------+--------------+
| |409 Sredstva, izločena v rezerve      |  207.413,50|
+--+--------------------------------------------+--------------+
|41|TEKOČI TRANSFERI              | 4.807.348,73|
+--+--------------------------------------------+--------------+
| |410 Subvencije               |   68.003,10|
+--+--------------------------------------------+--------------+
| |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom| 1.885.195,96|
+--+--------------------------------------------+--------------+
| |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |  275.612,53|
| |ustanovam                  |       |
+--+--------------------------------------------+--------------+
| |413 Drugi tekoči domači transferi      | 2.578.537,14|
+--+--------------------------------------------+--------------+
|42|INVESTICIJSKI ODHODKI            | 1.897.568,65|
+--+--------------------------------------------+--------------+
| |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 1.897.568,65|
+--+--------------------------------------------+--------------+
|43|INVESTICIJSKI TRANSFERI           | 1.775.282,73|
+--+--------------------------------------------+--------------+
| |431 Investicijski transferi prav. in fizič. | 1.720.282,73|
| |osebam, ki niso pror. upor.         |       |
+--+--------------------------------------------+--------------+
| |432 Investicijski transferi proračunskim  |   55.000,00|
| |uporabnikom                 |       |
+--+--------------------------------------------+--------------+
| |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI   |   97.258,30|
| |PRIMANKLJAJ)                |       |
+--+--------------------------------------------+--------------+
| |III./1 PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)   |  141.258,30|
+--+--------------------------------------------+--------------+
| |III./2 TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)    | 2.144.852,06|
+--+--------------------------------------------+--------------+
|B)|RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |       |
+--+--------------------------------------------+--------------+
| |IV PREJETA VRAČILA DANIH          |   10.520,00|
| |POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |       |
+--+--------------------------------------------+--------------+
|75|PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |   10.520,00|
| |KAPITALSKIH DELEŽEV             |       |
+--+--------------------------------------------+--------------+
| |750 Prejeta vračila danih posojil      |   1.700,00|
+--+--------------------------------------------+--------------+
| |752 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije|   8.820,00|
+--+--------------------------------------------+--------------+
| |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |   2.778,30|
| |DELEŽEV                   |       |
+--+--------------------------------------------+--------------+
|44|DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |   2.778,30|
| |DELEŽEV                   |       |
+--+--------------------------------------------+--------------+
| |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova    |   2.778,30|
| |privatizacije                |       |
+--+--------------------------------------------+--------------+
| |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE|   7.741,70|
| |KAPITALSKIH DELEŽEV             |       |
+--+--------------------------------------------+--------------+
|C)|RAČUN FINANCIRANJA             |       |
+--+--------------------------------------------+--------------+
| |VIII. ODPLAČILA DOLGA            |  105.000,00|
+--+--------------------------------------------+--------------+
|55|ODPLAČILA DOLGA               |  105.000,00|
+--+--------------------------------------------+--------------+
| |550 Odplačila dolga             |  105.000,00|
+--+--------------------------------------------+--------------+
| |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH  |     0,00|
+--+--------------------------------------------+--------------+
| |X. NETO ZADOLŽEVANJE            |  –105.000,00|
+--+--------------------------------------------+--------------+
| |XI. NETO FINANCIRANJE            |  –97.258,30|
+--+--------------------------------------------+--------------+
| |XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN   |     0,00|
| |31.12.2009                 |       |
+--+--------------------------------------------+--------------+
(5) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
(6) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.
(7) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
5. člen
(1) Vsi prejemki so namenjeni za pokrivanje vseh izdatkov, izjema so le namenski prihodki proračuna.
(2) Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse,
2. prihodki turistične takse,
3. prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest,
4. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
5. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
6. prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za določene namene,
7. prihodki iz naslova koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo.
(3) Namenska sredstva, ki niso porabljena v preteklem letu, razen sredstva, ki jih neposredni uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se poveča obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se ta nanašajo.
6. člen
Sredstva okoljskih dajatev iz 4. in 5. točke drugega odstavka prejšnjega člena se lahko porabijo za:
1. gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov in
2. zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
7. člen
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
(2) Župan je pooblaščen, da v skladu z Zakonom o javnih financah in tem odlokom neomejeno prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega programa. Med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe pa župan lahko prerazporedi pravice porabe, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.
(3) Posameznemu neposrednemu proračunskemu uporabniku lahko župan zmanjša pravico porabe največ do višine 10% vseh proračunskih sredstev neposrednega proračunskega uporabnika in pravico porabe poveča enemu ali več neposrednim proračunskim uporabnikom.
(4) Župan je pooblaščen za potrjevanje investicijske dokumentacije projektov, ki so uvrščeni v načrt razvojnih programov.
(5) Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o realizaciji veljavnega proračuna za tekoče leto.
8. člen
(1) Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost brez predhodnega soglasja župana, so nični.
(2) Brez predhodnega soglasja župana lahko krajevna skupnost veljavno sklepa le pravne posle, za katere so iz občinskega proračuna sredstva dodeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti in ne presegajo vrednosti 5.000,00 EUR.
9. člen
(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavkah sprejetega proračuna za tekoče leto in predvidene obveznosti v načrtu razvojnih programov za naslednja leta.
(2) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika za investicijske odhodke in investicijske transfere (skupini kontov 42 in 43), ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, ne sme presegati 75% pravic investicijske porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika za blago in storitve in za tekoče transfere (skupini kontov 40 in 41), ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, ne sme presegati 25% pravic tekoče porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
(4) Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
(5) Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in v načrtu razvojnih programov.
10. člen
(1) Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
(2) Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
(3) Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
11. člen
(1) Sredstva splošne proračunske rezervacije za financiranje posameznih namenov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti v zadostni višini, se lahko oblikujejo največ v višini 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Višina splošne proračunske rezervacije je določena v posebnem delu proračuna na proračunski postavki 032301.
(2) O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
(3) Sredstva proračunske rezerve občine, ki deluje kot proračunski sklad, se lahko oblikujejo največ v višini 1,5% prejemkov proračuna.
(4) Proračunska rezerva občine se v letu 2010 oblikuje v višini 175.000,00 EUR.
(5) Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave o uporabi sredstev proračunske rezerve za posamezne namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 50.000,00 EUR odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
(6) V primerih porabe sredstev, ki presega višino določeno v prejšnjem odstavku, odloča občinski svet s posebnim odlokom.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
12. člen
(1) Župan lahko dolžniku do skupne višine 500,00 EUR v posameznem letu odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.
(2) Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi do občine iz naslova obveznih dajatev.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
13. člen
(1) Občina se lahko dolgoročno zadolžuje le na podlagi v proračunu izkazane namere, predhodnega mnenja ministrstva pristojnega za finance in pod pogoji, ki jih določata Zakon o javnih financah in Zakon o financiranju občin.
(2) Občina se v letu 2010 ne bo dolgoročno zadolževala.
(3) Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se občina lahko likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna. Dolg iz tega naslova mora občina odplačati do konca proračunskega leta 2010, tj. do 31. decembra 2010.
(4) V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic občinskega dolga v tekočem proračunskem letu.
14. člen
(1) Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnega podjetja in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, vendar največ do višine 5% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna leta pred letom, v katerem se daje poroštvo. Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
(2) O dajanju poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnega podjetja in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča župan.
(3) Občina lahko v letu 2010 izda poroštvo javnemu podjetju Komunala Tolmin d.d. do skupne višine 85.000,00 EUR.
15. člen
(1) Javno podjetje in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. Izdana soglasja se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
(2) Javno podjetje Komunala Tolmin d.d., katerega ustanoviteljica je občina, se v letu 2010 lahko zadolži do skupne višine 85.000,00 EUR za naslednje investicije: nakup vozila za ločeno zbiranje odpadkov, in sicer pod naslednjimi pogoji: letna obrestna mera za najeta posojila največ EURIBOR + 2%, odplačilna doba najetih posojil največ 10 let.
(3) O soglasjih k zadolževanju iz prvega odstavka tega člena odloča župan.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
V obdobju začasnega financiranja občine v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok ter sklep o določitvi začasnega financiranja.
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0001/2009
Tolmin, dne 24. marca 2009
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost