Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009

Kazalo

1035. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta, stran 3302.

Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9), Zakona o lokalnih volitvah (uradno prečiščeno besedilo) /ZLV-UPB3/ (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08) in Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07 in 14/08) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 20. redni seji dne 24. 3. 2009 sprejel
U G O T O V I T V E N I S K L E P
o prenehanju mandata člana občinskega sveta
1.
Občinski svet Občine Mirna Peč ugotavlja, da so v skladu s 37.a členom Zakona o lokalni samoupravi nastali razlogi za prenehanje mandata člana Občinskega sveta Občine Mirna Peč Janezu Mežanu, zaradi odstopa.
Mandat člana Občinskega sveta Občine Mirna Peč preneha z dnem 25. marca 2009.
2.
Janezu Mežanu z dnem 25. marec 2009 preneha tudi mandat predsednika Statutarno pravne komisije, mandat predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in mandat člana Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.
3.
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-4/2009-5
Mirna Peč, dne 24. marca 2009
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.

AAA Zlata odličnost