Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009

Kazalo

1037. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, stran 3303.

Na podlagi prvega odstavka 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07) in 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08), na predlog Sveta zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 20. seji dne 9. 3. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vrtec
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
II. VPIS OTROKA V VRTEC
2. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke od dopolnjenega enega leta starosti v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Izjemoma vrtec sprejme mlajše otroke ob zaključku starševskega dopusta, vendar ne mlajših od 11 mesecev. Starši oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: starši) vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga določi vrtec.
Vlogo za vpis otroka v vrtec dobijo starši na upravi vrtca ali na spletni strani vrtca (http://www.mojvrtec.com/).
Vlogo za vpis otroka v vrtec vložijo starši na sedežu (upravi) vrtca osebno ali priporočeno po pošti.
3. člen
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, ki ga uskladi z občino ustanoviteljico.
Vrtec starše obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec ter o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec, kot so sklenitev medsebojne pogodbe, predložitev potrdila pediatra o tem, da se otrok lahko vključi v vrtec, predložitev odločbe o usmeritvi za otroke s posebnimi potrebami in drugih pogojih.
Če vrtec otroka ne more vključiti v vrtec, o tem obvesti starše.
4. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca ali od njega pooblaščena oseba.
Če se za sprejem v vrtec prijavi več otrok, kot je v vrtcu oziroma v posamezni enoti prostih mest, odloča o njihovem sprejemu komisija za sprejem otrok v vrtec na podlagi kriterijev iz tega pravilnika.
Vse vloge se obravnavajo na upravi vrtca.
Komisija za sprejem otrok najprej izmed prijavljenih otrok izbere tiste otroke, za katere so starši priložili odločbo o usmeritvi ali strokovno mnenje komisije za usmerjanje ali potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine.
Komisija za sprejem otrok sprejme sklep, kateri otroci iz prejšnjega odstavka se sprejmejo v vrtec.
Če obstaja dvom o resničnosti posameznih dejstev in okoliščin, navedenih v prijavi za sprejem otrok, sta ravnatelj ali od njega pooblaščena oseba ali komisija za sprejem otrok dolžna preveriti njihovo resničnost.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
5. člen
Komisijo za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija) imenuje ravnatelj s posebnim sklepom. Komisijo sestavlja 5 (pet) članov, in sicer:
– dva predstavnika zavoda, ki ju predlaga ravnatelj,
– predstavnik staršev, ki ga predlaga svet staršev,
– predstavnik občinske uprave občine ustanoviteljice, ki ga predlaga župan in
– predstavnik soustanovitelja Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice, ki ga predlaga predsednik sveta MNSS.
Člani komisije so imenovani za štiri leta in so lahko imenovani največ dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
6. člen
Delo komisije vodi predsednik, ki ga člani komisije izvolijo iz svojih vrst na prvi seji. Komisija obravnava vse vloge na seji v skladu z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka.
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na seji, o kateri se vodi zapisnik v skladu s postopkom, ki ga določa zakon.
7. člen
Na seji komisije lahko sodeluje ravnatelj in vodja enote vrtca na predlog člana komisije ali na lastno pobudo, vendar brez pravice odločanja.
Komisija lahko zahteva pisno mnenje pristojne institucije ali povabi na sejo predstavnike institucij, katerih mnenje je pomembno za odločitev o sprejemu otrok (npr. center za socialno delo, patronažno službo in druge).
Komisija odloča s sklepi, ki jih sprejme z večino glasov vseh članov.
Komisija s sklepom odloči, ali bo oblikovala prioritetni vrstni red enotno za vrtec oziroma za enoto vrtca po programih in starostnih obdobjih ali po letnikih rojstva otrok. Sklep mora obrazložiti.
8. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno do 30. maja za naslednje šolsko leto.
Komisija mora obravnavati vse prijave za vpis otrok, ki so vložene do 30. aprila koledarskega leta za vpis otrok v naslednjem šolskem letu.
Pri oblikovanju oddelka mora vrtec upoštevati predpisane normative za oblikovanje oddelkov.
9. člen
O poteku seje komisije se vodi zapisnik, ki mora vsebovati predvsem naslednje podatke:
– čas in kraj zasedanja komisije;
– udeležba na seji;
– število prostih mest v vrtcu v posamezni enoti in po posameznem programu ter starostnih obdobjih in letnikih rojstva otrok, upoštevaje tudi t.i. fleksibilni normativ;
– število prijavljenih, sprejetih in odklonjenih otrok v posamezni enoti in po posameznem programu ter starostnem obdobju oziroma po letnikih rojstva;
– imenski seznam otrok s skupnim številom točk ter po posameznem kriteriju v posamezni enoti in po posameznem programu ter starostnem obdobju in letnikih rojstva, po vrstnem redu zbranega števila točk od najvišjega števila do najnižjega kot sestavni del arhivskega izvoda zapisnika ter oznako, kateri otroci so sprejeti in kateri ne.
Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno z veljavnimi predpisi.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC IN VRSTNI RED OTROK
10. člen
Prednost pri sprejemu v vrtec imajo v skladu z Zakonom o vrtcih otroci s posebnimi potrebami in otroci, za katere so starši priložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
Komisija odloča o sprejemu ostalih otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |         Kriterij        |Število točk |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|1.  |Starši ali eden od staršev ima skupaj z |   30   |
|   |otrokom stalno prebivališče na območju  |       |
|   |občine ustanoviteljice          |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|2.  |Otrok, ki mu je bil odložen vstop v   |   20   |
|   |osnovno šolo               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|3.  |Otrok, katerega starši so zaposleni   |   10   |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|4.  |Otrok je bil uvrščen v prednostni vrstni |   10   |
|   |red v preteklem letu in v vrtec ni bil  |       |
|   |sprejet                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|5.  |Otrok živi v enoroditeljski družini, kar |   10   |
|   |dokazuje potrdilo o družinski skupnosti |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|6.  |Otrok pred vstopom v šolo        |   10   |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|7.  |V želeni enoti vrtca je že vključen   |   7   |
|   |otrokov brat ali sestra         |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|8.  |Sprejem dvojčkov ali trojčkov      |   7   |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|9.  |Družina ima več vzdrževanih otrok:    |       |
|   +-----------------------------------------+-------------+
|   |4 otroci ali več             |   6   |
|   +-----------------------------------------+-------------+
|   |3 otroci                 |   5   |
|   +-----------------------------------------+-------------+
|   |2 otroka                 |   4   |
+------+-----------------------------------------+-------------+
11. člen
Komisija na podlagi kriterijev iz predhodnega člena tega pravilnika določi prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec.
Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva naslednje dodatne kriterije po naslednjem zaporedju:
1. Datum oddane prijave. Prednost ima otrok, katerega prijava je bila oddana prej.
2. Starost otroka. Prednost ima starejši otrok.
Na podlagi oblikovanega prednostnega vrstnega reda komisija odloči o številu sprejetih otrok s sklepom.
Komisija sprejme sklep o tem, kateri otroci so na podlagi doseženega števila točk sprejeti v vrtec. Ostale otroke zaradi premajhnega števila točk uvrsti na čakalno listo po vrstnem redu zbranega števila točk od najvišjega do najnižjega. Sklep podpiše predsednik komisije.
Komisija najpozneje v osmih dneh po seji vsem staršem izda odločbo o sprejemu ali zavrnitvi sprejema otroka v vrtec. Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, odločba določa datum vključitve otroka v vrtec in rok za sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem in starši.
Zoper odločbo lahko starši v 15 dneh po vročitvi odločbe vložijo pritožbo na svet zavoda. Odločitev sveta zavoda je dokončna.
12. člen
Komisija mora omogočiti staršem na njihovo zahtevo ogled zapisnika o sprejemu otrok v vrtec, vendar le tistega dela, ki se nanaša na njihovo vlogo.
13. člen
Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem v določenem roku oziroma ne zaprosijo za razumno podaljšanje roka iz utemeljenih razlogov oziroma otroka ne vključijo v vrtec s predvidenim datumom se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. Rok za podpis pogodbe določi ravnatelj vrtca in ne sme biti krajši od 15 dni od dneva, ko so starši obveščeni, da je otrok sprejet v vrtec.
14. člen
Če otrok do konca šolskega leta ni bil sprejet ali ne bo mogel biti sprejet v vrtec zaradi pomanjkanja prostih mest, starši lahko podaljšajo vlogo za naslednje šolsko leto. Pri tem se za datum oddaje vloge upošteva oddaja prve vloge.
Izpisani otrok nima prednosti pri morebitnem ponovnem sprejemu v vrtec.
15. člen
Otroka lahko starši izpišejo iz vrtca kadarkoli to želijo, vendar morajo predložiti pisno izjavo o izpisu do 25. v mesecu za naslednji mesec na obrazcu Vloga za izpis otroka, ki jo oddajo na upravi vrtca.
V. KONČNA DOLOČBA
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-00002/2009
Moravske Toplice, dne 9. marca 2009
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

AAA Zlata odličnost