Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009

Kazalo

1008. Odlok o spremembi Odloka o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, stran 3263.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 70/08), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 – uradno prečiščeno besedilo, 86/04, 35/05, 44/05, 40/06, 115/06 in 17/08), 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Divača (Uradni objave PN, št. 5/97, 11/98; Uradni list RS, št. 86/98, 66/03 in 60/07) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je občinski svet na 20. redni seji dne sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
1. člen
Prvi stavek 21. člena se spremeni tako, da se na koncu stavka zbriše pika in se stavek nadaljuje: »enako velja tudi za vselitvijo v stanovanje.«
Četrti stavek 21. člena se spremeni tako, da se po novem glasi: »Zabojniki gospodinjstev, ki jih je nabavil izvajalec ostanejo last izvajalca, ki jih redno vzdržuje.«
2. člen
V 22. členu se izbrišeta drugi in tretji stavek, v navedeni člen pa se doda novi stavek, ki se glasi: »En izvod evidence sklenjenih pogodb, ki se letno ažurira, prejme tudi občinska uprava Občine Divača.«
3. člen
Drugi stavek 34. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Občinska uprava ali Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana lahko z odločbo zahtevata odstranitev odpadkov, ki so odloženi izven zabojnikov za odpadke.«
4. člen
Spremeni se tretji stavek 35. člena in se po novem glasi:
»Ekološki otoki se uredijo praviloma v stanovanjskih območjih tako, da se zadosti zakonskim zahtevam postavitve vsaj 1 ekološkega otoka na 500 prebivalcev.«
5. člen
Spremeni se 56. člen, ki se po novem glasi:
»Povzročitelja komunalnih odpadkov je iz socialnih razlogov na njegovo prošnjo ali na podlagi prošnje Centra za socialno delo možno oprostiti plačila odvoza odpadkov. O oprostitvi plačila odvoza odpadkov odloči občinska uprava na podlagi:
– predložene odločbe o denarno socialni pomoči po zakonu, ki ureja socialno varstvo ali
– predložene odločbe o izredni denarno socialni pomoči po zakonu, ki ureja socialno varstvo ali
– na podlagi strokovnega mnenja Centra za socialno delo v primeru večje materialno-socialne ogroženosti povzročitelja komunalnih odpadkov.
Odločba o oprostitvi odvoza odpadkov se izda za dobo enega leta in se za vsako leto na novo preverja ali še obstajajo oprostitveni razlogi. Stroški odvoza za take osebe se poravnajo iz občinskega proračuna Občine Divača.«
6. člen
Spremeni se drugi stavek v 57. členu, ki se po novem glasi: »V primeru, ko povzročitelj odpadkov ne posreduje podatkov za obračun storitev ali v prijavi navede napačne podatke, izvajalec uporabi uradne podatke o številu prebivalcev s stalnim in začasnim prebivališčem v stavbi.«
Prvi, tretji in četrti stavek v navedenem členu ostanejo nespremenjeni.
7. člen
Prvi stavek 65. člena se spremeni tako, da se na koncu stavka zbriše pika in se stavek nadaljuje: »in Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana.«
8. člen
Spremeni se drugi stavek 65. člena, ki se po novem glasi:
»Občinska uprava Občine Divača pri opravljanju nadzora izdaja pisna in ustna opozorila ter druge ukrepe v skladu z dogovorom z Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana. Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana pri opravljanju nadzora izdaja opomine, odločbe o globi ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.«
9. člen
Zadnji stavek 65. člena se spremeni tako, da se na koncu stavka briše pika in se stavek nadaljuje: »ali Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana.«
10. člen
V prehodnih in končnih določbah Odloka o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov se brišejo členi 68., 69., 70., 73. in 74.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2009-02
Divača, dne 10. marca 2009
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

AAA Zlata odličnost