Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009

Kazalo

1013. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2008, stran 3266.

Na podlagi tretjega odstavka 62. člena in 96.–99. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 110/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) – podlaga za sprejem zaključnega računa proračuna občine je 98. člen Zakona o javnih financah in 16. člen Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99 in Uradni list RS, št. 80/01). Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane je na 14. redni seji dne 17. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2008
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2008, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Gorenja vas - Poljane.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2008 obsega:
+------+------------------------------------+------------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:   |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|Skupina/podskupina kontov         |   Proračun leta|
|                      |       2008|
|                      |       v EUR|
|                      |    brez centov|
+------+------------------------------------+------------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |   7.835.841,00|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |     6.183.712|
+------+------------------------------------+------------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI           |     4.870.367|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček   |     4.401.927|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |703 Davki na premoženje       |      321.450|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |704 Domači davki na blago in    |      146.989|
|   |storitve              |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |706 Drugi davki           |         0|
+------+------------------------------------+------------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI          |     1.313.346|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki |      230.918|
|   |od premoženja            |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |711 Takse in pristojbine      |       1.978|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |712 Denarne kazni          |       4.331|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in  |      15.827|
|   |storitev              |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki     |     1.060.292|
+------+------------------------------------+------------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI         |      419.683|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih  |      282.798|
|   |sredstev              |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog    |         0|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč  |      136.885|
|   |in nematerialnega premoženja    |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|73  |PREJETE DONACIJE          |      403.925|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih   |      403.925|
|   |virov                |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine   |         0|
+------+------------------------------------+------------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI         |      828.521|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih  |      828.521|
|   |javnofinančnih institucij      |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |     8.262.237|
+------+------------------------------------+------------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI           |     1.681.242|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposleni|      366.148|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za    |      58.950|
|   |socialno varnost          |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve  |     1.143.483|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |403 Plačila domačih obresti     |      41.260|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |409 Rezerve             |      71.400|
+------+------------------------------------+------------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI          |     1.694.448|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |410 Subvencije           |      32.332|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |411 Transferi posameznikom     |     1.192.828|
|   |in gospodinjstvom          |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |412 Transferi neprofitnim      |      164.013|
|   |organizacijam in ustanovam     |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi  |      305.276|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino    |         0|
+------+------------------------------------+------------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI        |     4.569.585|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih    |     4.569.585|
|   |sredstev              |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |      316.962|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim |      159.879|
|   |in fizičnim osebam         |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |432 Investicijski transferi     |      157.082|
|   |proračunskim uporabnikom      |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II)    |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)     |     –426.396|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |                  |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV      |         |
|   |IN NALOŽB              |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |         0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKI DELEŽEV    |         |
|   |(750+751+752)            |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |      90.959|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)  |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |      90.959|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV         |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |440 Dana posojila          |         0|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev  |      90.959|
|   |in naložb              |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA     |      –90.959|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH      |         |
|   |DELEŽEV (IV. – V.)         |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |                  |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA         |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)         |         0|
+------+------------------------------------+------------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE            |         0|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |500 Domače zadolževanje       |         0|
+------+------------------------------------+------------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)        |      116.780|
+------+------------------------------------+------------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA           |      116.780|
+------+------------------------------------+------------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)       |     –634.135|
|   |SREDSTEV NA RAČUNIH         |         |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)     |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)  |     –116.780|
+------+------------------------------------+------------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE          |      426.396|
|   |(VI. + VII. – VIII. – IX = – III.) |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH     |      219.694|
|   |– 31. 12. PRETEKLEGA LETA      |         |
+------+------------------------------------+------------------+
D. PRORAČUNSKA REZERVA OBČINE 23.677,30 EUR
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja ter bilanca stanja so sestavni del zaključnega računa proračuna.
3. člen
Stanje sredstev na računih po zaključnem računu proračuna v višini 219.694 EUR je preneseno v proračun občine za leto 2009 kot sredstva na računih.
4. člen
Sredstva proračunske rezerve občine po zaključnem računu proračuna v višini 23.677,30 EUR so prenesena v rezervni sklad.
5. člen
V okviru prihodkov proračuna so zajeti prihodki in odhodki krajevnih skupnosti.
6. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-003/2009-001
Gorenja vas, dne 17. marca 2009
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost