Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009

Kazalo

1029. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, stran 3293.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 19. redni seji dne 25. 3. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vrtec
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
II. VPIS IN SPREJEM OTROK
2. člen
Osnovna šola Log - Dragomer, Enota Vrtec Log - Dragomer (v nadaljevanju: vrtec) vpisuje in sprejema predšolske otroke od dopolnjenega enega leta starosti v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Izjemoma vrtec sprejme mlajše otroke ob zaključku starševskega dopusta, vendar ne mlajših od 11 mesecev.
3. člen
(1) Vrtec enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto v uradnem glasilu občine in na spletni strani vrtca, ki ga uskladi z občino ustanoviteljico.
(2) Starši oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: starši) vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga določi vrtec.
(3) Vlogo za vpis otroka v vrtec dobijo starši v tajništvu šole, v vrtcu in na spletnih straneh vrtca.
(4) Prijavo za vpis otroka v vrtec vložijo starši v tajništvu šole ali priporočeno po pošti.
(5) Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
4. člen
(1) Vrtec lahko sprejme toliko otrok, kolikor dopuščajo normativi za oblikovanje oddelkov.
(2) Otroci, ki so že sprejeti v vrtec in katerih starši so oddali pisno vlogo za premestitev otroka na drugo lokacijo do 31. marca tekočega leta, imajo prednost pred še ne sprejetimi otroki.
(3) Če je število prijav za sprejem otrok v vrtec manjše od števila prostih mest, izda odločbe o sprejemu otrok ravnateljica Osnovne šole Log - Dragomer (v nadaljevanju: zavod).
(4) Če je v vrtec prijavljenih več otrok kot je v vrtcu prostih mest, odloča o njihovem sprejemu komisija za sprejem otrok v vrtec na podlagi kriterijev iz tega pravilnika.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
5. člen
(1) Komisijo za sprejem otrok v vrtec (v nadaljevanju komisija) imenuje župan s sklepom na predlog sveta zavoda.
(2) Komisija šteje pet članov in jo sestavljajo:
– dva predstavnika zavoda, od katerih je eden predstavnik strokovnih delavcev vrtca in eden predstavnik svetovalne službe zavoda,
– dva predstavnika staršev, katerih otroci so vključeni v vrtec,
– en predstavnik občine ustanoviteljice, ki je zaposlen na občini in pokriva tudi področje predšolske vzgoje.
(3) Člani komisije so imenovani za dobo 4 let in so lahko imenovani največ dvakrat zaporedoma.
(4) Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
6. člen
(1) Komisija dela na sejah. Komisija na prvi seji izmed imenovanih članov izvoli predsednika in namestnika predsednika. Delo komisije vodi predsednik. Seja je sklepčna, če so navzoči vsaj 3 člani komisije. Na sejah sta navzoča ravnatelj in pomočnik ravnatelja vrtca, vendar brez pravice glasovanja. Komisija sprejema svoje odločitve s sklepi, ki jih sprejme z večino glasov vseh članov.
(2) O poteku seje se vodi zapisnik, iz katerega mora biti razvidno:
– čas in kraj zasedanja komisije,
– udeležba na seji,
– število prostih mest v vrtcu po posameznem programu ter starostnih obdobjih in letnikih rojstva otrok, upoštevaje tudi t.i. fleksibilni normativ,
– število prijavljenih, sprejetih in odklonjenih otrok v vrtcu, po posameznem programu ter starostnem obdobju oziroma po letnikih rojstva,
– imenski seznam otrok s skupnim številom točk ter po posameznem kriteriju v vrtcu, po posameznem programu ter starostnem obdobju in letnikih rojstva, po vrstnem redu zbranega števila točk od najvišjega števila do najnižjega kot sestavni del arhivskega izvoda zapisnika ter oznako, kateri otroci so sprejeti in kateri ne.
(3) Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno z veljavnimi predpisi.
7. člen
(1) Komisija mora obravnavati vse vloge za vpis otrok v vrtec, ki so vložene do vključno 31. marca tekočega leta za sprejem otrok v vrtec s 1. septembrom istega leta.
(2) Komisija odloča o sprejemu otrok enkrat letno, najkasneje do 30. aprila koledarskega leta in obravnava vse vloge, ki so pravočasno prispele.
(3) Komisija obravnava vloge v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 105/06 – ZUS1, 126/07, 65/08), z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK
8. člen
(1) Komisija v skladu s petim odstavkom 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08) najprej izmed vlog za vpis otroka v vrtec izbere tiste otroke, za katere so starši priložili odločbo o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami ali potrdilo Centra za socialno delo Vrhnika o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine.
(2) Preostale vpisane otroke komisija izbere po kriterijih, ki se upoštevajo in vrednotijo po naslednjem vrstnem redu:
+----------+-------------------------------------+-------------+
| Zaporedna|       Kriterij        |Število točk |
|  št.  |                   |       |
+----------+-------------------------------------+-------------+
|  1.  |Prebivališče otroka in enega od   |   20   |
|     |staršev v Občini Log - Dragomer vsaj |       |
|     |11 mesecev              |       |
|     |– prebivališče v Občini Log -    |       |
|     |Dragomer enega od staršev za vsako  |   1   |
|     |dodatno leto             |       |
|     |Priloga: potrdilo o stalnem     |       |
|     |prebivališču             |       |
+----------+-------------------------------------+-------------+
|  2.  |Stalno prebivališče otroka izven   |       |
|     |občine ustanoviteljice, vendar    |       |
|     |vezano na šolski okoliš:       |       |
|     |– Plešivica, Podplešivica      |   5   |
|     |– Bevke, Blatna Brezovica      |   4   |
|     |– Drenov Grič, Lesno Brdo      |   3   |
+----------+-------------------------------------+-------------+
|  3.  |Zaposlenost obeh staršev oz. starša, |   10   |
|     |če gre za enostarševsko družino   |       |
|     |Priloga: potrdilo delodajalca in   |       |
|     |obrazec M1/M2 ali M3         |       |
+----------+-------------------------------------+-------------+
|  4.  |Zaposlenost samo enega od staršev  |   5   |
+----------+-------------------------------------+-------------+
|  5.  |Uvrščenost otroka na čakalno listo v |   5   |
|     |preteklem letu (otrok med letom ni  |       |
|     |bil sprejet v vrtec)         |       |
+----------+-------------------------------------+-------------+
|  6.  |Družina ima že vključenega otroka v |   5   |
|     |vrtec                |       |
+----------+-------------------------------------+-------------+
|  7.  |Sprejem dvojčkov ali trojčkov    |   5   |
+----------+-------------------------------------+-------------+
|  8.  |Več vzdrževanih otrok v družini:   |       |
|     |– 2 otroka              |   2   |
|     |– 3 otroci              |   4   |
|     |– 4 ali več otrok          |   6   |
+----------+-------------------------------------+-------------+
|  9.  |Otrok je že vključen v drug vrtec  |   –2   |
|     |izven občine ustanoviteljice     |       |
+----------+-------------------------------------+-------------+
(3) Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva naslednje dodatne kriterije po naslednjem zaporedju:
– prednost ima starejši otrok,
– prednost ima otrok, katerega prijava je bila oddana prej.
(4) Strokovna služba vrtca na podlagi zgornjih kriterijev pripravi vrstni red vpisanih otrok, komisija pa se na podlagi predloženega seznama odloči o sprejemu otrok.
(5) Če obstaja dvom o resničnosti posameznih dejstev in okoliščin, navedenih v prijavi za sprejem otrok, je strokovna služba vrtca dolžna preveriti njihovo resničnost.
V. ODLOČITEV KOMISIJE
9. člen
Komisija na podlagi kriterijev iz 8. člena tega pravilnika s sklepom določi, kateri otroci so sprejeti v vrtec, otroke, ki niso sprejeti v vrtec, pa uvrsti na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu.
10. člen
(1) Komisija najkasneje v osmih dneh po seji vsem staršem izda odločbo o sprejemu ali zavrnitvi sprejema otroka v vrtec.
(2) Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, odločba določa datum vključitve otroka v vrtec in rok za sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem in starši. Če starši ne podpišejo pogodbe v petnajstih dneh, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka.
(3) Za otroke, ki so bili zavrnjeni, mora odločba vsebovati tudi obrazložitev, iz katere so razvidni podatki o številu razpoložljivih prostih mest v vrtcu za naslednje šolsko leto, podatek o številu vseh vpisanih otrok, navedba kriterijev, podatek o številu vseh prejetih vlog, vključno z najnižjim številom doseženih točk, ki je zadoščalo za sprejem otroka v vrtec, podatek o številu doseženih točk za zavrnjenega otroka ter informacijo o tem, na katero mesto je otrok uvrščen na čakalni listi. Obrazložitev obsega tudi navedbo, da ima prednost pri vključitvi v vrtec otrok, ki ni na čakalni listi, če gre za otroka s posebnimi potrebami ali za otroka, za katerega je izdano potrdilo Centra za socialno delo Vrhnika o njegovi ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
11. člen
(1) Zoper odločitev komisije lahko starši v petnajstih dneh po vročitvi odločbe vložijo pritožbo na svet zavoda.
(2) Svet zavoda mora o pritožbi odločati najkasneje v roku 30 dni po poteku pritožbenega roka.
12. člen
Vrtec mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu otrok v vrtec.
13. člen
(1) Starši, lahko izpišejo otroka iz vrtca kadar koli s 30 dnevnim odpovednim rokom.
(2) Če želijo starši otroka ponovno vključiti v vrtec, morajo oddati novo vlogo za sprejem otroka v vrtec.
14. člen
Vrtec na svojih spletnih straneh objavi informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke in o številu prostih mest, ki so staršem na voljo med šolskim letom in podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.
VI. KONČNE DOLOČBE
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-1/2009
Dragomer, dne 25. marca 2009
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost