Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009

Kazalo

1015. Sklep o določitvi stroškov živil, o odsotnostih in o posebnostih obračunavanja cen programov v VVE Občine Gorenja vas - Poljane, stran 3275.

Na podlagi 17. in 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) in 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (UVG 22/99, Uradni list RS, št. 80/02) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 14. redni seji dne 17. 3. 2009 sprejel
S K L E P
o določitvi stroškov živil, o odsotnostih in o posebnostih obračunavanja cen programov v VVE Občine Gorenja vas - Poljane
1. člen
Dnevni strošek živil za otroke v VVE v Občini Gorenja vas - Poljane, upoštevan v cenah programov predšolske vzgoje, znaša 1,63 EUR na dan.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za strošek neporabljenih živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije občina zavezanka.
Če starši do 7.30 obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti, vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil z dnem prejema sporočila; sorazmerno v višini plačila staršev in plačila občine.
Staršem, ki po otroka v vrtec ne pridejo pravočasno, se k ceni programa prišteje dodatno plačilo v višini 10 EUR za vsako začeto uro izven obratovalnega časa vrtca.
2. člen
Za enotno obračunavanje znižanj oskrbnin se delež dnevnega plačila otroka izračuna tako, da se upošteva 22 dni v mesecu.
3. člen
Starši otrok, za katere je Občina Gorenja vas - Poljane po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca.
Starši so rezervacijo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
Starši plačajo rezervacijo v višini 50% zneska, določenega z odločbo o višini plačila za program vrtca.
O vlogi za koriščenje rezervacije izven termina, navedenega v prvem odstavku tega člena, odloča organ Občine Gorenja vas - Poljane, pristojen za predšolsko vzgojo.
4. člen
Starši lahko uveljavljajo rezervacijo tudi v primeru, ko gre za neprekinjeno odsotnost otroka nad 30 dni zaradi bolezni oziroma poškodbe, vendar le na podlagi zdravniškega potrdila.
5. člen
Če otrok potrebuje dietno prehrano, morajo starši otroka vrtcu predložiti ustrezno zdravniško potrdilo otrokovega pediatra ali Dietne posvetovalnice na Pediatrični kliniki KC, z navedbo dietne prehrane.
Starši so dolžni pisno javljati spremembe v izvajanju diete vzgojitelju ali vodji prehrane.
V primeru prenehanja izvajanja diete, morajo starši vrtcu dostaviti zdravniško potrdilo o prenehanju le-te.
6. člen
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Gorenja vas - Poljane po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavljajo rezervacijo, če občina, ki jim je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
7. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa prenehata veljati Sklep o določitvi stroškov živil, rezervacij in rezervacij za primer bolezni v VVE Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 106/05).
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 5. 2009.
Št. 605-07/2009-001
Gorenja vas, dne 17. marca 2009
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost