Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009

Kazalo

1001. Spremembe in dopolnitve Statuta Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, stran 3254.

Na podlagi 19. člena Zakona o visokem šolstvu (ZViS UPB 2, Uradni list RS, št. 100/04) in skladno z določili Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda »Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice«, (Uradni list RS, št. 106/06) ter določili Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda »Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice« (Uradni list RS, št. 87/07) ter na podlagi 110. člena Statuta Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (Uradni list RS, št. 122/06) ter Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda »Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice« (Uradni list RS, št. 105/08) je Senat samostojnega visokošolskega zavoda »Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice« po predhodnem soglasju ustanovitelja na redni seji dne 16. 3. 2009 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice
1. člen
Spremeni se 2. člen Statuta Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice tako, da se tretji odstavek glasi: »Spremeni se poslovni naslov, ki se glasi Spodnji Plavž 3, Jesenice«.
2. člen
Spremeni se 7. člen Statuta tako, da se glasi:
»Dejavnost zavoda je v skladu z standardno klasifikacijo dejavnosti naslednja:
58.110   Izdajanje knjig
58.130   Izdajanje časopisov
58.140   Izdajanje revij in periodike
58.190   Drugo založništvo
58.1    Izdajanje knjig, periodike in drugo založništvo
58.110   Izdajanje knjig
58.130   Izdajanje časopisov
58.140   Izdajanje revij in druge periodike
58.190   Drugo založništvo
47.621   Trgovina drobno v specializiranih prodajalnah s
      papirjem in pisalnimi potrebščinami
56.102   Okrepčevalnice in podobni obrati
68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin
77.330   Dajanje pisarniške opreme in računalniških
      naprav v najem in zakup
77.390   Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
      sredstev v najem in zakup
63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120   Obratovanje spletnih portalov
63.1    Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti;
      obratovanje spletnih portalov
63.12    Obratovanje spletnih portalov
72.1    Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      naravoslovja in tehnologije
72.190   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      naravoslovja in tehnologije
72.200   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      družboslovja in humanistike
73.200   Raziskovanje trga in javnega mnenja
73.1    Oglaševanje
74.300   Prevajanje in tolmačenje
82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
82.110   Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.9    Druge spremljajoče dejavnosti za poslovanje
85.422   Visokošolsko izobraževanje
85.5    Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
      usposabljanje
85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600   Pomožne dejavnosti za izobraževanje
94.120   Dejavnost strokovnih združenj
94.9    Dejavnost drugih članskih organizacij
91.011   Dejavnost knjižnic
93.190   Druge športne dejavnosti«.
3. člen
Ostali členi statuta ostanejo nespremenjeni.
Jesenice, dne 16. marca 2009
doc. dr. Brigita Skela Savič l.r.
Dekanja

AAA Zlata odličnost