Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009

Kazalo

1020. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2009, stran 3281.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02 in 80/03) je Občinski svet Občine Kobarid na 20. seji dne 19. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kobarid za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Kobarid za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+---------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |    v eurih|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov/       | Proračun leta|
|   |Konto/Podkonto             |      2009|
+------+---------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  5.461.266,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  3.499.384,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |  2.896.853,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček    |  2.548.302,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje        |   184.785,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve |   163.766,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |   602.531,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |   418.473,00|
|   |premoženja               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    3.330,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni    |    8.062,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |   50.000,00|
|   |storitev                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |   122.666,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |   243.100,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |   80.000,00|
|   |sredstev                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in  |   163.100,00|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |      0,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |  1.395.897,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih   |   906.948,00|
|   |javnofinančnih institucij       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega   |   488.949,00|
|   |proračuna iz sredstev proračuna    |        |
|   |Evropske unije             |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE   |   322.885,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |782 Prejeta sredstva iz proračuna EU  |   322.885,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  5.429.956,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |  1.274.851,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   351.752,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   56.184,00|
|   |varnost                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |   818.396,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti      |   30.219,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve              |   18.300,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  1.631.890,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |   55.600,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom in     |   779.062,00|
|   |gospodinjstvom             |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim       |   141.846,00|
|   |organizacijam in ustanovam       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi   |   655.382,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  1.395.420,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih     |  1.395.420,00|
|   |sredstev                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |  1.127.795,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in |   899.452,00|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |        |
|   |uporabniki               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi      |   228.343,00|
|   |proračunskim uporabnikom        |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     |   31.310,00|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |    2.254,00|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH          |        |
|   |DELEŽEV (750+751+752)         |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |    2.254,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil   |    2.254,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA POVEČANJE KAPITALSKIH  |     797,00|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |        |
|   |DELEŽEV                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |     797,00|
|   |privatizacije             |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |    1.457,00|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |      0,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |      0,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje        |      0,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |   46.900,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA            |   46.900,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |   46.900,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |   –14.133,00|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   –46.900,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |   –31.310,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |   14.133,00|
|   |PRETEKLEGA LETA            |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Kobarid.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
2. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan največ do višine ± 10%.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2010 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 7.500,00 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1.000,00 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2009 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 1.000,00 eurov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Kobarid, v letu 2009 ne sme preseči skupne višine glavnic 50.000,00 eurov.
Občina lahko izdaja poroštva osebam iz prejšnjega odstavka pod pogojem, da imajo zgoraj navedene pravne osebe lasten vir prihodkov za odplačila.
11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna,in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2009 zadolžijo do skupne višine 50.000,00 eurov po predhodnem soglasju občine.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv lahko v letu 2009 ne smejo izdajati poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2009)
V obdobju začasnega financiranja Občine Kobarid v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-50/08
Kobarid, dne 19. marca 2009
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti