Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009

Kazalo

1040. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica (uradno prečiščeno besedilo 1 – UPB1), stran 3305.

Na podlagi 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 29/00) in 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95 in 72/99), 100. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99, 1/02 in 38/03) in 16. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99), 97. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07) in 17. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07), 98. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/07) in 16. člena Statuta Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/07) so Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 14. redni seji, dne 29. 9. 2008, Občinski svet Občine Oplotnica na 10. redni seji, dne 11. 12. 2008, Občinski svet Občine Poljčane na 17. redni seji, dne 4. 11. 2008, Občinski svet Občine Makole na 20. redni seji, dne 10. 2. 2009, potrdili uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni doma Slovenska Bistrica, ki obsega:
– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 97/00 z dne 20. 10. 2000),
– Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 123/04 z dne 18. 11. 2004),
– Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 5/07 z dne 19. 1. 2007),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 81/08 z dne 11. 8. 2008).
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica (uradno prečiščeno besedilo 1 – UPB1)
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
Občinski sveti Občine Slovenska Bistrica, Občine Oplotnica, Občine Poljčane in Občine Makole uvodoma ugotavljajo:
– da sta Občini Slovenska Bistrica in Občina Oplotnica z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 97/00, 123/04 in 5/07) ustanovili javni zavod za opravljanje osnovnega zdravstvenega varstva na območju Občine Slovenska Bistrica in Občine Oplotnica,
– da sta bili v letu 2006 na območju Občine Slovenska Bistrica ustanovljeni dve novi občini, in sicer Občina Poljčane in Občina Makole,
– da je bil dne 18. 9. 2007 sprejet delitveni sporazum med Občino Slovenska Bistrica, Občino Poljčane in Občino Makole, iz katerega izhaja, da sta novo nastali občini soustanoviteljici javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, ter da bo javni zavod še naprej opravljal osnovno zdravstveno varstvo na območju občin Poljčane in Makole.
2. člen
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica je pravna oseba s statusom javnega zdravstvenega zavoda.
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJEV
3. člen
Ustanovitelji zavoda so:
– Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica,
– Občina Oplotnica, Grajska cesta1, 2317 Oplotnica,
– Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane,
– Občina Makole, Makole 42, 2321 Makole.
III. IME IN SEDEŽ ZAVODA
4. člen
Ime zavoda je: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica.
Sedež zavoda je: Partizanska ulica 30, 2310 Slovenska Bistrica.
5. člen
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju ustanoviteljev. V pravnem prometu mora zavod uporabljati ime iz 4. člena tega odloka.
IV. ORGANIZIRANOST JAVNEGA ZAVODA
6. člen
Notranjo organizacijo zavoda, organizacijske in strokovne enote ter lokacije, na katerih zavod organizira izvajanje dejavnosti, določa zavod s statutom.
V. DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA
7. člen
Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Dejavnost zavoda je osnovno zdravstveno varstvo prebivalcev na območju Občine Slovenska Bistrica, Občine Oplotnica, Občine Poljčane in Občine Makole, in sicer:
– preventivno zdravstveno varstvo vseh prebivalcev občin;
– služba splošne medicine in nujne medicinske pomoči;
– zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine;
– preventivno in kurativno zobozdravstvo;
– patronažno varstvo in nega bolnika na domu;
– reševalna služba z nujnimi in nenujnimi reševalnimi prevozi;
– laboratorijska in druga diagnostika;
– fizioterapija;
– družinska medicina;
– medicina dela, prometa in športa;
– RTG diagnostika;
– zdravstvena nega;
– specialistična dejavnost;
– medicina dela, prometa in športa;
– finančne, knjigovodske in računovodske storitve;
– dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem;
– dajanje drugih strojev v najem;
– fotokopiranje in drugo razmnoževanje.
Za ustanovitelje izvaja zavod tudi dejavnost upravljanja z objekti za potrebe zdravstvene dejavnosti.
Zavod lahko izven dejavnosti javne službe opravlja finančne in knjigovodske storitve za koncesionarje in druge uporabnike.
Dejavnost iz prvega odstavka tega člena je v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti naslednja:
68.320  Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
77.330  Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav
     v najem in zakup
77.390  Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
     sredstev v najem in zakup
69.200  Računovodske, knjigovodske in revizijske
     dejavnosti; davčno svetovanje
82.190  Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
     posamične pisarniške dejavnosti
86.210  Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
86.220  Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena
     dejavnost
86.230  Zobozdravstvena dejavnost
86.901  Alternativne oblike zdravljenja
86.909  Druge zdravstvene dejavnosti.
VI. ORGANI ZAVODA
8. člen
Z zavodom upravljajo in vodijo posle zavoda v mejah pooblastil in nalog, ki jih v skladu z zakonom določata ta odlok in statut zavoda:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določa zakon ali statut zavoda.
a) Svet zavoda
9. člen
Organ upravljanja je svet zavoda.
Svet zavoda šteje enajst članov v naslednji sestavi:
– trije predstavniki delavcev zavoda,
– dva predstavnika zavarovancev in drugih uporabnikov,
– šest predstavnikov ustanoviteljev, in sicer trije predstavniki Občine Slovenska Bistrica in po en predstavnik Občine Oplotnica, Občine Poljčane in Občine Makole.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno izmed vseh zaposlenih v zavodu. Postopek in način izvolitve in razrešitve predstavnikov delavcev v svet zavoda določi v skladu z zakonom statut zavoda. S statutom zavoda se določi tudi postopek in način odpoklica predstavnikov zaposlenih v svetu zavoda.
Predstavnike zavarovancev in drugih uporabnikov imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Predstavnike ustanoviteljev imenujejo občinski sveti Občine Slovenska Bistrica, Občine Oplotnica, Občina Poljčane in Občina Makole v skladu s svojim statutom.
10. člen
Mandat članov sveta traja štiri leta. Član sveta zavoda je v svet lahko izvoljen največ dvakrat zaporedoma.
11. člen
Svet zavoda:
– sprejema statut in druge splošne akte, ki urejajo zadeve iz pristojnosti sveta zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja in morebitnega strokovnega vodjo v soglasju z ustanovitelji,
– sprejema program dela in razvoja zavoda,
– spremlja izvrševanje programa dela,
– sprejema finančni plan in finančni načrt zavoda,
– sprejema zaključni račun,
– odloča o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki in izdela predlog razporeditve, h kateremu mora pridobiti soglasje ustanoviteljev,
– v soglasju z ustanovitelji odloča o povečani delovni uspešnosti za zaposlene v zavodu,
– odloča o delovni uspešnosti direktorja,
– odloča o najemanju dolgoročnih kreditov,
– daje soglasje k sklepanju pogodb in sprejetim odločitvam, za katere je tako določeno v statutu,
– predlaga ustanoviteljem spremembo ali razširitvi dejavnosti,
– daje ustanoviteljem in direktorju zavoda predloge in mnenja o posamičnih vprašanjih,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev zavoda,
– na predlog glavnega direktorja imenuje in razrešuje pomočnika glavnega direktorja za medicinske zadeve,
– opravlja druge zadeve v skladu z zakonom, s tem odlokom in statutom zavoda.
Svet zavoda lahko odloča, če je na seji navzočih več kot polovico članov.
b) Direktor
12. člen
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ustanovitelji.
13. člen
Direktor zavoda:
– predstavlja in zastopa zavod,
– organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
– odgovarja za zakonitost dela zavoda,
– odgovarja za strokovnost dela zavoda,
– vodi strokovno delo zavoda,
– odloča o delovnih razmerjih zaposlenih v zavodu,
– sklepa pogodbe in najema kredite v skladu z določili statuta,
– imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
– odloča o razporejanju delavcev k določenim delom in nalogam,
– sprejema splošne akte zavoda, razen tistih, ki so v pristojnosti sveta zavoda,
– opravlja druga dela in naloge na podlagi zakona.
14. člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in statutom zavoda. Direktorja zavoda se imenuje na podlagi javnega razpisa. Direktor je imenovan za štiri leta in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
c) Strokovni svet
15. člen
Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ zavoda, ki ga vodi direktor.
Sestavo in način oblikovanja strokovnega sveta določa statut zavoda.
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja:
– strokovnega dela zavoda,
– odloča o strokovnih vprašanjih,
– določa strokovne podlage za programe dela in razvoja javnega zavoda,
– daje svetu zavoda in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti zavoda.
VII. DELOVNA RAZMERJA
16. člen
Delovna razmerja ter udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic se ureja v skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti zavoda.
VIII. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
17. člen
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– s plačili za opravljene storitve,
– iz sredstev proračunov ustanoviteljev,
– iz pogodbenih razmerij z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zasebnimi zdravstvenimi sodelavci koncesionarji,
– s prodajo blaga in storitev,
– z dotacijami, darili in iz drugih virov, določenih z zakonom.
18. člen
Premoženje in sredstva, s katerim zavod upravlja, je v lasti občine ustanoviteljice, na območju katere je le-to locirano, kolikor ta odlok ne določa drugače. Ustanovitelji zagotavljajo svoje, z zakonom določene obveznosti do zavoda za zagotavljanje materialnih pogojev za delo in za razširitev zmogljivosti za dejavnost, ki se izvaja na območju vsake občine ustanoviteljice.
Za zagotavljanje materialnih pogojev in razširitev dejavnosti, ki se zaradi specifike teh dejavnosti izvajajo na enem mestu in služijo potrebam občanov občin, zagotavljajo ustanovitelji potrebna sredstva v deležih, določenih v delitvenem sporazumu, in sicer za tisti del dejavnosti, za katerega ustanovitelji nesporno ugotovijo skupen interes. Ustanovitelji ugotavljajo skupni interes za vsako vlaganje oziroma investicijo posebej ter glede na izkazan interes in določil delitvenega sporazuma dogovorno določajo sofinancerske deleže.
Vložek vsakega ustanovitelja se zemljiškoknjižno uredi z vknjižbo lastninske pravice v zemljiški knjigi na vsakem premoženju, pridobljenem na način iz prejšnjega odstavka tega člena.
19. člen
Zavod upravlja s sredstvi in premoženjem ustanoviteljev, s katerimi je bilo zagotovljeno opravljanje dejavnosti ob uveljavitvi zakona o zavodih ter s sredstvi in premoženjem, ki ga je zavod pridobil z lastnimi prihodki v obdobju od uveljavitve zakona o zavodih do uveljavitve tega odloka.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest in upravljanje, uporablja pa jih na način in za namen, kot to določata zakon in ta odlok. Zavod ne more odtujiti nepremičnega premoženja ali ga obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja, ki je lastnik nepremičnega premoženja.
20. člen
Zavod lahko za izboljšanje materialne osnove dela, za nabavo specifične in nadstandardne opreme ali za izvedbo nadstandardnega programa oziroma za organizacijo in izvajanje izrednih aktivnosti zbira sredstva od donatorjev neposredno ali preko donatorskega sklada, ustanovljenega na ravni občin, ustanoviteljic.
IX. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
21. člen
Zavod je dolžan upravljati s premoženjem soustanoviteljev kot dober gospodar.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljem.
22. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja za namene, kot jih določata zakon in ta odlok.
O namenu in načinu razporeditve presežkov prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda v skladu z zakonom in v soglasju z ustanovitelji.
23. člen
Primanjkljaj sredstev, izkazan v letnem poslovanju zavoda pokrijejo ustanovitelji v skladu z zakonom.
Zavod izdela predlog za pokritje primanjkljaja, o katerem odloči svet zavoda v soglasju z ustanovitelji.
Primanjkljaj sredstev ugotovljen iz naslova preveč izplačanih plač, krije zavod.
Za obveznosti iz naslova nepremičnin, ki so v lasti ustanoviteljev in v upravljanju zavoda, odgovarjajo ustanovitelji po načelu lastnine nepremičnine.
24. člen
Če zavod v letnem obračunskem obdobju izkaže presežek prihodkov nad odhodki in presežek nameni za stimulacijo zaposlenih v skladu z zakonom, kasneje pa izkaže primanjkljaj, ga mora pokriti v breme sredstev za plače najkasneje v naslednjem obračunskem obdobju, razen, če dokaže, da financerji še niso izpolnili svojih obveznosti v celoti.
25. člen
Realizacija prihodkov zavoda iz dejavnosti, ki ni predmet javne službe, je prihodek zavoda, s katerim samostojno razpolaga, pod pogoji in na način, kot ga določata zakon in ta odlok, če v celoti in realno pokrije stroške te dejavnosti in stroške, ki bremenijo osnovno dejavnost.
Prihodkov iz prvega odstavka tega člena zavod ne more razporejati v investicije ali za druge namene, zaradi katerih bi nastale višje obveznosti financiranja, če k temu ne podajo soglasja ustanovitelji.
X. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
26. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s premoženjem in z drugimi sredstvi, s katerim razpolaga.
Zavod je pravna oseba. V pravnem prometu s tretjimi osebami ima vsa pooblastila, razen za promet z nepremičninami, kjer je potrebno soglasje ustanoviteljev v skladu s tem odlokom.
27. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je določena s tem odlokom in vpisom v sodni register.
28. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod direktor neomejeno.
29. člen
Zavod je dolžan skrbeti za vzdrževanje in obnavljanje stavb in prostorov, ki jih uporablja za svojo dejavnost ter za vzdrževanje stavb in prostorov, ki jih v soglasju s ustanovitelji oddaja v najem ali zakup koncesionarjem ter vzdrževati in obnavljati opremo v teh prostorih v skladu s pogodbo.
30. člen
Zavod je dolžan koncesionarja na njegove stroške vključiti v strokovno izpopolnjevanje, ki ga organizira za svoje zdravnike, zobozdravnike oziroma za druge svoje zdravstvene delavce.
XI. ODGOVORNOST USTANOVITELJEV ZA OBVEZNOST ZAVODA
31. člen
Ustanovitelji odgovarjajo za obveznosti zavoda, ki jih zavod prevzame ali se zanje obveže le iz pravnih poslov v okviru dejavnosti zavoda, določene s tem odlokom, ter na podlagi programa dela zavoda, h kateremu je bilo dano predhodno soglasje s strani ustanoviteljev.
XII. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJEV IN ZAVODA
32. člen
Zavod je dolžan ustanoviteljem najmanj enkrat letno pošiljati podatke o poslovnih rezultatih zavoda, na zahtevo županov pa tudi večkrat letno ter druge podatke, ki so nujni za izvrševanje funkcije ustanoviteljev.
Zavod je dolžan ustanoviteljem posredovati vse podatke o vsebinski in finančni realizaciji dela zavoda in vsebinskih in finančnih načrtih dela zavoda v rokih in na način, kot ga določa veljavna zakonodaja.
33. člen
Ustanovitelji so dolžni zavodu zagotavljati sredstva za njegovo delo v okviru dogovorjenega programa.
Zavod ne sme prevzemati finančnih obveznosti izven dogovorjenega programa.
34. člen
Zavod mora od ustanoviteljev:
– pridobiti soglasje k spremembi imena in sedeža zavoda,
– pridobiti soglasje k določbam statuta,
– pridobiti soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja in morebitnega strokovnega vodjo,
– pridobiti soglasje s statutarnim spremembam,
– pridobiti soglasje k spremembi in razširitvi dejavnosti,
– pridobiti soglasje k povečani delovni uspešnosti za zaposlene v zavodu,
– pridobiti soglasje k nagradi direktorja,
– pridobiti soglasje k predlogu za razporeditev presežka prihodkov nad odhodki,
– pridobiti druga soglasja in mnenja, določena z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda.
Če ustanovitelji ne odločijo o izdaji posameznega soglasja oziroma mnenja iz prejšnjega odstavka v roku 60 dni od vložitve zahtevka, se šteje, da so soglasje izdali.
35. člen
Občina Slovenska Bistrica, Občina Oplotnica, Občina Poljčane in Občina Makole ustanavljajo s tem odlokom skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti do zavoda po tem odloku.
Skupni organ sestavljajo župani Občine Slovenska Bistrica, Občine Oplotnica, Občine Poljčane in Občine Makole.
Sedež organa je na sedežu Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica.
Sejo skupnega organa lahko skliče vsak član, in sicer pod pogoji in na način, kot ga določa zakon.
Skupni organ iz prvega odstavka tega člena ima naslednje pristojnosti:
– izdajanje soglasij iz tega odloka, statuta zavoda in zakona, razen izdajanja soglasij:
– v zvezi s spremembo imena, sedeža in dejavnosti zavoda,
– v zvezi s prometom z nepremičninami, ki so v lasti občin oziroma zavoda,
– v zvezi z načrtovanjem investicij in investicijskih vlaganj,
– k imenovanju ali razrešitvi direktorja zavoda
– in soglasij iz drugega odstavka 18. člena tega odloka, za izdajanje katerih so pristojni občinski sveti občin.
Nadalje je organ iz prvega odstavka tega člena pristojen za:
– izdajanje mnenj, določenih s statutom in drugimi notranjimi akti zavoda,
– druga dela in naloge v zvezi z izvrševanjem ustanoviteljskih pravic in obveznosti, določene z zakonom.
Strokovne naloge za skupni organ opravlja občinska uprava občine Slovenska Bistrica, župani pa si lahko za potrebe izdajanja soglasij in mnenj iz predhodnega člena tega odloka imenujejo komisije in druga delovna telesa.
Skupni organ odloča tako, da z odločitvijo soglašajo vsi župani. Kolikor se o posamezni odločitvi ne strinjajo, o zadevi odločijo občinski sveti občin.
Če tudi občinski sveti ne sprejmejo soglasne odločitve o posamezni zadevi, ustanovitelji sestavijo petčlansko arbitražno komisijo, katere odločitev obvelja kot dokončna.
Vsaka občina imenuje po enega člana arbitražne komisije, petega pa imenuje Zdravniška zbornica Slovenije.
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 97/00) vsebuje naslednje predhodne in končne določbe:
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
Zavod mora uskladiti svoj statut z določili tega odloka v roku šest mesecev od dneva veljavnosti tega odloka.
Svet zavoda v sedanji sestavi opravlja svojo funkcijo do preteka svojega mandata.
V skladu z določili tega odloka se mora svet zavoda konstituirati po preteku mandata sedanjim članom sveta zavoda.
Strokovni svet se v skladu z določili tega odloka konstituira po uveljavitvi statuta iz prvega odstavka tega člena.
37. člen
Skupni organ iz 34. člena tega odloka se mora konstituirati v roku enega meseca od dneva veljavnosti tega odloka.
38. člen
Funkcijo direktorja zavoda opravlja sedanji direktor zavoda. Direktor se imenuje v skladu z določili tega odloka po preteku mandata sedanjemu direktorju.
39. člen
S pričetkom veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 37/96).
40. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. V objavo ga posreduje Občina Slovenska Bistrica, v roku osem dni potem, ko ga v enakem besedilu sprejmeta občinska sveta obeh občin, ustanoviteljic.
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 123/04) vsebuje naslednjo predhodno in končno določbo:
4. člen
Javni zavod Zdravstveni dom Slovenska Bistrica mora uskladiti svoj statut z določili tega odloka najkasneje v roku treh mesecev od njegove uveljavitve.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. V objavo ga posreduje Občina Slovenska Bistrica v roku osem dni potem, ko ga v enakem besedilu sprejmeta občinska sveta obeh občin, ustanoviteljic.
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 5/07) vsebuje naslednjo končno določbo:
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. V objavo ga posreduje Občina Slovenska Bistrica v roku osem dni potem, ko ga v enakem besedilu sprejmeta občinska sveta obeh občin, ustanoviteljic.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 81/08 z dne 11. 8. 2008) vsebuje naslednje predhodne in končne določbe:
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
15. člen
Skupni organ iz 35. člena odloka se mora konstituirati v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. V objavo ga posreduje Občina Slovenska Bistrica, v roku osem dni potem, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti občin ustanoviteljic.
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.
 
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.
 
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.
 
Župan
Občine Makole
Alojz Gorčenko l.r.

AAA Zlata odličnost