Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009

Kazalo

1004. Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Bloke, stran 3255.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (uradno prečiščeno besedilo) (ZVO-1-UPB) (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08), 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), Zakona o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 3/07), ter 6. člena Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 65/07) je Občinski svet Občine Bloke na 14. redni seji občinskega sveta dne 19. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Bloke
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Bloke (Uradni list RS, št. 76/00).
2. člen
V 14. členu se doda nov odstavek, ki glasi: »Ločitev vodnih virov je na svoje stroške dolžan izvesti uporabnik«.
3. člen
Spremeni se drugi odstavek 26. člena odloka, tako da glasi:
Pri porabnikih – fizičnih osebah odčita upravljavec stanje na obračunskem vodomeru najmanj enkrat letno, z upoštevanjem odčitkov zaradi spremembe cene, okvare ali zamenjave vodomera.
4. člen
Spremeni se drugi odstavek 27. člena odloka, tako da glasi:
Pri porabnikih – pravnih osebah odčita upravljavec stanje na obračunskem vodomeru najmanj dvakrat letno, z upoštevanjem odčitkov zaradi spremembe cene, okvare ali zamenjave vodomera.
5. člen
Spremeni se 40. člen, tako da glasi:
Z denarno kaznijo 400 € se kaznuje upravljavec javnega vodovoda:
1. če neupravičeno prekine dobavo vode brez predhodnega obvestila uporabnikom (30. člen) in je zato povzročena škoda;
2. če ne dopusti priključitve, kot to določa 7. člen;
3. če ne izpolnjuje obveznosti po 4., 5., 14. in 15. točki 30. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 150 € se kaznuje prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba upravljavca. Kadar je upravljavec podjetje, ki mu je podeljena koncesija na osnovi pogodbe je odgovorna oseba določena s pogodbo.
6. člen
Spremeni se 41. člen, tako da glasi:
Z denarno kaznijo 250 € se kaznuje za prekršek – fizična oseba, če:
1. se priključi na javni vodovod brez soglasja upravljavca (1. točka 31. člena);
2. ne izpolnjuje obveznosti iz 2., 3., 4., 6., 7. in 11. točke 31. člena;
3. prekine dobavo vode drugemu uporabniku ali z nestrokovnim delom onesnaži vodo v napeljavi 31. člen;
4. odvzema vodo iz hidranta v nasprotju s 33., 34. in 35. členom;
5. ne izpolnjuje določil 13. in 14. člena.
Za prekršek iz 1. do 5. točke prvega odstavka tega člena se kaznuje uporabnik – pravna oseba z denarno kaznijo 400 €, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 150 €.
7. člen
Spremeni se 44. člen, ki glasi: »nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojna inšpekcijska služba, pooblaščeni delavci upravljavca pa opravljajo strokovni nadzor«.
8. člen
Ostala vsebina odloka ostane nespremenjena.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-0006/2009
Nova vas, dne 19. marca 2009
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l.r.

AAA Zlata odličnost