Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009

Kazalo

1007. Pravilnik o kriterijih in postopku sprejemanja predšolskih otrok v vrtcih Občine Brežice, stran 3261.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 25/08) in na predlog svetov zavodov je Občinski svet Občine Brežice sprejel na seji dne 23. 3. 2009
P R A V I L N I K
o kriterijih in postopku sprejemanja predšolskih otrok v vrtcih Občine Brežice
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Občina Brežice kot ustanoviteljica vrtcev (v nadaljevanju: vrtec) določa kriterije in postopek sprejemanja otrok v vrtec.
2. člen
Vrtec sprejema predšolske otroke od enega leta starosti oziroma, ko je otrok dopolnil starost najmanj enajst mesecev, do vključitve v osnovno šolo v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
3. člen
Občina Brežice enkrat letno, praviloma v marcu, objavi javni razpis za vpis novincev za naslednje šolsko leto, ki ga uskladi z vrtcem.
Razpis za vpis otrok v vrtec se objavi v sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani vrtca najmanj enkrat letno.
4. člen
Prijavo za sprejem otroka v vrtec izpolnijo starši otroka ali zakoniti skrbniki (v nadaljevanju: starši) na posebnem obrazcu, ki je na razpolago na upravi vrtca ali na spletni strani le-tega.
Pooblaščena oseba vrtca staršem po potrebi svetuje glede izbire enote vrtca, programa, primerne starosti otroka za vstop v vrtec ter pomaga pri drugih odločitvah staršev v zvezi z vstopom otroka v vrtec.
Starši morajo ob vpisu otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
Sprejeta prijava se vpiše v posebno evidenco prijav.
5. člen
Če je število prijav za sprejem otrok v vrtec manjše od števila prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca.
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem.
6. člen
Sestavo komisije za sprejem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica na predlog sveta vrtca.
Komisija šteje 3 člane in jo sestavljajo:
– 1 predstavnik uslužbencev vrtca,
– 1 predstavnik staršev, ki ga predlaga Svet staršev,
– 1 predstavnik ustanoviteljice.
V posebnih primerih se na sejo lahko vabi tudi predstavnike centra za socialno delo in zdravstvenega doma – patronažne službe.
Člani komisije so imenovani za dve leti. Mandat predstavnika Sveta staršev je povezan s statusom otroka v vrtcu.
Delo komisije vodi predsednik, ki ga izvolijo člani komisije izmed sebe na svoji prvi seji.
Komisijo sklicuje predsednik ali se skliče na pobudo dveh članov komisije. Administrativna dela za komisijo izvaja vrtec.
7. člen
Komisija je sklepčna, če sta na seji navzoči vsaj 2/3 članov. Na zasedanju komisije obvezno sodeluje tudi pooblaščena oseba vrtca, ki opravi pripravljalni postopek za delo komisije, vendar je brez pravice glasovanja.
Komisija sprejema svoje odločitve s sklepi, ki jih sprejme z večino glasov vseh članov.
8. člen
Na zasedanju se piše zapisnik, iz katerega mora biti razvidno:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– datum in ura seje komisije, na kateri se odloča o sprejemu otrok v vrtec,
– poimenska prisotnost članov komisije in vabljenih, ki so se udeležili seje,
– ugotovitev števila prostih mest v posameznih enotah,
– kratek potek postopka z navedbo listin, ki so podlaga za odločanje,
– seznam otrok, ki so bili sprejeti v vrtec, seznam otrok, ki niso bili sprejeti v vrtec,
– prioritetni vrstni red za sprejem otrok med šolskim letom za primer novonastalih prostih mest.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik predstavlja dokumentacijo vrtca.
9. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok, ko je vpisanih več otrok, kot je prostih mest – praviloma enkrat letno.
Če je ob razpisu za vpis otrok za naslednje šolsko leto vpisanih več otrok, kot bo prostih mest 1. 9., mora komisija odločati o sprejemu do 31. maja tekočega koledarskega leta za naslednje šolsko leto.
Komisija mora obravnavati vse prijave za vpis otrok, ki so vložene do izteka razpisnega roka za vpis.
II. KRITERIJI
10. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi kriterijev.
Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok s posebnimi potrebami in otroci ogroženi zaradi socialnega položaja družine. Komisija najprej izmed vseh vpisanih otrok izbere:
1. otroke, katerih starši predložijo potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine (odločba o dodelitvi denarnega dodatka po Zakonu o socialnem varstvu, ne pa otroškega dodatka in druga potrdila, ki jih izstavi pristojen Center za socialno delo),
2. otroke s posebnimi potrebami (8. člena Zakona o vrtcih – Uradni list RS, št. 12/96), če starši priložijo izvide, mnenja ali odločbo o usmeritvi.
Preostale vpisane otroke komisija izbere po naslednjih kriterijih, in sicer glede na skupno število zbranih točk:
+--------------------------------------------------+-----------+
|           Kriterij           | Št. točk |
+--------------------------------------------------+-----------+
|1. otroci, ki jim je bil odložen vpis v osnovno  |  10   |
|šolo                       |      |
+--------------------------------------------------+-----------+
|2. otroci s stalnim prebivališčem v Občini    |   9   |
|Brežice, ki so bili uvrščeni na čakalno listo v  |      |
|preteklem letu                  |      |
+--------------------------------------------------+-----------+
|3. otroci s stalnim prebivališčem v Občini    |   8   |
|Brežice                      |      |
+--------------------------------------------------+-----------+
|4. zaposlenost obeh staršev oziroma starša, če  |   6   |
|gre za enoroditeljsko družino,          |      |
|Starša – starš v primeru enoroditeljske družine – |      |
|imata, ima status kmeta,             |      |
|otroci staršev dijakov in študentov.       |      |
+--------------------------------------------------+-----------+
|5. družina s tremi ali več otroki do 10 let    |   5   |
|starosti,                     |      |
+--------------------------------------------------+-----------+
|6. družina ima v ta vrtec že vključenega enega  |   2   |
|ali več otrok (ne glede na število otrok)     |      |
+--------------------------------------------------+-----------+
Točkovanje se izvede za vsak razpisani program posebej.
Dodajo se še točke glede za dejansko vključitev otroka v vrtec (datum razviden iz vloge za vpis otroka v vrtec) – DODATNO TOČKOVANJE:
+---------------------------------------------+----------------+
|         Vključitev         |  Št. točk  |
+---------------------------------------------+----------------+
|September                  |    6    |
+---------------------------------------------+----------------+
|Oktober                   |    5    |
+---------------------------------------------+----------------+
|November                   |    4    |
+---------------------------------------------+----------------+
|December                   |    3    |
+---------------------------------------------+----------------+
|Januar                    |    2    |
+---------------------------------------------+----------------+
V primeru, da so starši otroka bili (ali so še vedno) v tožbi zaradi neplačevanja oskrbnine za že vpisane otroke, se pri sprejemu novega otroka ne upošteva prednostnih kriterijev in dodatnega točkovanja.
V primeru, da dosežejo otroci enako število točk, se vrstni red določi glede na datum oddaje vloge. Prednost ima, kdor je oddal vlogo prej.
III. POSTOPEK ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
11. člen
Za sprejem otrok v vrtec ob vpisu za naslednje šolsko leto v spomladanskem času, se mora komisija sestati najkasneje do 31. maja tekočega leta.
12. člen
Komisija obravnava vse vloge za vpis otrok v vrtec v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka.
Komisija obravnava vse vloge za vpis otrok v vrtec, ki so vložene do dneva izteka razpisnega roka za vpis.
Komisija odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec na podlagi predvidenih prostih mest po posameznih programih vrtca in v skladu s podatki iz vloge.
Komisija odloči o tem, kateri otroci so na podlagi doseženega števila točk sprejeti v posamezni program vrtca in kateri otroci zaradi premajhnega števila niso sprejeti v vrtec ter jih uvrsti na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu glede na doseženo število točk, od najvišjega do najnižjega števila.
Otroke, ki se vpišejo kasneje, pa se uvrsti na čakalno listo po kronološkem vrstnem redu vpisa.
O vlogah za vpis otrok v vrtec komisija odloči z odločbo, v kateri se določi tudi datum vključitve otroka v vrtec.
13. člen
Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, odločba določa datum vključitve otroka v vrtec in rok za sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem in starši.
Za otroke, ki niso bili sprejeti v vrtec, mora v odločbi biti razvidno število točk, ki so jih dosegli in informacija o tem, na katero mesto je otrok uvrščen na čakalni listi za izbrani program.
Zoper odločbo lahko starši v petnajstih dneh po vročitvi vložijo pritožbo na Svet zavoda. Svet vrtca mora o pritožbi odločati v tridesetih dneh po prejemu pritožbe.
Skupaj z odločbo o sprejetju otroka v vrtec, pošlje vrtec staršem tudi 2 izvoda Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca. En podpisan izvod starši vrnejo pooblaščenemu delavcu vrtca.
Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem in ne plačajo akontacijo v roku, ki ga vrtec določi, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka v vrtec.
14. člen
Na med šolskim letom izpraznjeno mesto je s prioritetnega vrstnega reda sprejet otrok, ki je prvi na čakalni listi za sprejem v vrtec.
V primeru, ko se sprostijo mesta in zanje ni več kandidatov na prednostnem seznamu, se lahko sprejmejo vsi novinci, za katere so starši vložili prošnjo za medletni sprejem.
15. člen
Vrtec mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu otrok v vrtec.
IV. IZPIS OTROK IZ VRTCA
16. člen
Starši izpišejo otroka iz vrtca na posebnem obrazcu, Izjava za izpis, ki ga izpolnijo v upravi.
Izpis se upošteva s prvim dnem naslednjega meseca, če je izjava o izpisu oddana v upravi do zadnjega dne v prejšnjem mesecu.
Če starši ne izpišejo otroka, jim vrtec zaračunava storitev do izpisa oziroma do konca šolskega leta.
V. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehajo veljati Pravilniki o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v vrtce, ki veljajo v posameznih zavodih, katerih ustanoviteljica je Občina Brežice, do uveljavitve tega pravilnika.
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-30/2009-320
Brežice, dne 23. marca 2009
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost