Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009

Kazalo

1033. Odlok o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2010, stran 3299.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. in 96. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07 in 14/08) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 20. redni seji dne 25. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Mirna Peč za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov        | Proračun leta|
|   |                    |     2010|
|   |                    |    v eurih|
+------+----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    | 5.978.429,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 2.599.954,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             | 2.052.588,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek na dobiček     | 1.825.813,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |  166.300,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   60.475,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |     0,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  547.366,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležbe na dobičku in dohodki od  |   68.837,00|
|   |premoženja               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |   2.800,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |712 Denarne kazni            |   5.115,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |   3.200,00|
|   |storitev                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |  467.414,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |     0,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |     0,00|
|   |sredstev                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |     0,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |     0,00|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |   4.500,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |   4.500,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine     |     0,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           | 3.273.975,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    | 2.608.775,00|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |  665.200,00|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske|       |
|   |unije                  |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE   |  100.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |783 Prejeta sredstva iz proračuna EU za |  100.000,00|
|   |kohezijsko politiko           |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      | 6.676.374,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |  669.826,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  214.730,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   34.409,00|
|   |varnost                 |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |  390.687,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |     0,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |   30.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  873.898,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije             |   63.637,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |  539.975,00|
|   |gospodinjstvom             |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   73.071,00|
|   |in ustanovam              |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  197.215,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |     0,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          | 4.881.101,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 4.881.101,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |  251.549,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investic. transferi pravnim in   |  123.949,00|
|   |fiz.os., ki niso prorač. upor.     |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investic. transferi proračunskim  |  127.600,00|
|   |uporabnikom               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |  –697.945,00|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|       |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |     0,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |     0,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |     0,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |     0,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       |
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |     0,00|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |     0,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |     0,00|
|   |naložb                 |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |     0,00|
|   |privatizacije              |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v  |     0,00|
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega |       |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti|       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE|     0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)      |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |  600.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |  600.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |  600.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČIILA DOLGA (550)         |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |     0,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |     0,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |  –97.945,00|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |  600.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX) =-III.  |  697.945,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.  |       |
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo       |   98.498,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Mirna Peč.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
– prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja
– komunalni prispevek iz naslova vlaganj v komunalno infrastrukturo
– namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah
– namenska sredstva občanov za sofinanciranje investicij, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo
– transferni prihodki iz naslova požarnih taks, ki se namenijo za dejavnosti gasilskih društev in gasilske zveze oziroma za sofinanciranje nabave gasilskih vozil in opreme
– transferni prihodki iz naslova takse za odlaganje odpadkov, ki se namenijo za sofinanciranje izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki CeROD
– transferni prihodki iz naslova takse za obremenjevanje voda, ki se namenijo za investicije na področju ravnanja z odpadno vodo
– transferni prihodki države in drugih občin iz naslova sofinanciranja projektov, ki se namenijo za namene, za katere so pridobljeni.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov proračuna.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med proračunskimi postavkami na predlog neposrednega uporabnika odloča župan.
Župan Občine Mirna Peč je pooblaščen, da poveča ali zmanjša določeno postavko v proračunu do višine 30% vrednosti postavke brez soglasja občinskega sveta oziroma, da prerazporedi sredstva iz posameznega področja v drugo področje proračuna do višine 30% posameznega področja. Ne glede na to omejitev je župan pooblaščen za prerazporejanje pravic porabe na posamezni proračunski postavki v višini ±5.000 €.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta za projekte iz načrta razvojnih programov in prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne smejo presegati zakonsko določenih največjih obsegov prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika za tekoče leto.
Omejitve iz tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
Ne glede na določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena lahko neposredni proračunski uporabnik prevzema obveznosti za pogodbe, ki se sofinancirajo iz namenskih sredstev Evropske unije, sredstev državnega proračuna ali sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk udeležbe Občine Mirna Peč.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spreminja za več kot 30% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Investicijsko dokumentacijo potrjuje župan.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je sklad proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Sredstva sklada proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni ter druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
Obvezna proračunska rezerva se oblikuje letno v višini 0,5% prihodkov sprejetega proračuna. Oblikovanje obvezne proračunske rezerve preneha, ko sredstva dosežejo višino 1,5% realizacije prihodkov proračuna preteklega leta.
Obvezna proračunska rezerva v letu 2010 se oblikuje v višini 10.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske porabe za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 50% oblikovanih in razpoložljivih sredstev rezerv župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
(splošna proračunska rezervacija)
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje kot posebna proračunska postavka. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva proračunske postavke splošne proračunske rezervacije se določijo v proračunu v obsegu, ki ne sme biti višji od 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Splošna proračunska rezervacija v letu 2010 se oblikuje v višini 20.000 evrov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
10. člen
(upravljanje in prodaja stvarnega in finančnega premoženja)
Predloge letnih programov upravljanje in prodaje stvarnega in finančnega premoženja občine (v nadaljevanju: letni program) sprejme občinski svet na predlog župana po postopku iz 80.č člena Zakona o javnih financah.
Občinski svet lahko na predlog župana med izvrševanjem proračuna letni program spremeni ali dopolni.
Postopek upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja v lasti občine se lahko izvede le v primeru, da je:
– predmet prodaje vključen v sprejeti letni program,
– imenovana komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja z nepremičninami,
– sprejet posamezni program prodaje.
Razpolaganje s stvarnim premoženjem se lahko izvede na podlagi sprejetega posameznega programa prodaje, ki se lahko nanaša na enega ali več predmetov.
Občinski svet pooblašča župana, da sprejme posamezne programe prodaje, vključene v letnem programu ter njegove spremembe in dopolnitve.
11. člen
(odpis terjatev)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 200 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se bo občina v proračunu za leto 2010 zadolžila v višini 600.000 evrov.
Za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Mirna Peč, v letu 2010 občina ne bo izdajala poroštev.
13. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter drugih pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Javna podjetja ali javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2010 ne morejo zadolžiti oziroma izdajati poroštev.
14. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina ne bo zadolžila.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(začasno financiranje v letu 2011)
V obdobju začasnega financiranja Občine Mirna Peč v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
16. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-02/2009-5
Mirna Peč, dne 25. marca 2009
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.

AAA Zlata odličnost