Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009

Kazalo

1042. Odlok o proračunu Občine Šentjur za leto 2010, stran 3311.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US RS in 76/08), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 109/08), 10. in 10.a do 10.g člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – Odl. US RS in 57/08), Pravilnika o postopkih zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 108/08) in 113. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06 in 26/07) je Občinski svet Občine Šentjur na 18. redni seji dne 12. marca 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Šentjur za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Šentjur za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------------------+
|I.  |SPLOŠNI DEL PRORAČUNA                 |
+------+-------------------------------------------------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV za leto 2010       |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov       | Proračun 2010|
|   |                    |    (v EUR)|
+------+---------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    | 18.773.684,23|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        | 13.770.243,93|
+------+---------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            | 11.397.166,05|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček    | 10.314.766,05|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje        |   706.900,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve |   375.500,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |706 Drugi davki            |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |  2.373.077,88|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |   431.850,00|
|   |premoženja               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |   17.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |712 Denarne kazni           |    4.616,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |    5.000,00|
|   |storitev                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |  1.914.611,88|
+------+---------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |  2.110.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |   100.000,00|
|   |sredstev                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |  2.010.000,00|
|   |in nepredm. dolg. sred.        |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |   20.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov |   20.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |  2.848.660,30|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |740Transferni prihodki iz drugih    |   785.845,30|
|   |javnofinančnih institucij       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega   |  2.062.815,00|
|   |proračuna iz sred. EU         |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE   |   24.780,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |782 Prejeta sredstva iz proračuna EU za|   22.000,00|
|   |strukturno politiko          |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih     |    2.780,00|
|   |evropskih institucij          |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      | 19.565.293,89|
+------+---------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |  4.715.794,40|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   841.981,23|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   145.912,14|
|   |varnost                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |  3.072.844,79|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti      |   237.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve              |   418.056,47|
+------+---------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  5.403.735,20|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |   46.658,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom in     |  3.202.889,20|
|   |gospodinjstvom             |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam|  1.039.899,00|
|   |in ustanovam              |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi   |  1.114.289,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino     |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  7.596.939,29|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  7.569.939,29|
+------+---------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TANSFERI         |  1.848.825,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in |   751.090,00|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |        |
|   |uporabniki               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi      |  1.097.735,00|
|   |proračunskim uporabnikom        |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     |  –791.609,66|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ ali presežek)|        |
+------+-------------------------------------------------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEVIN NALOŽB           |
+------+---------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |   13.609,66|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|   |(750+751+752)             |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil   |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev    |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |753 Prejeta vračila danih posojil   |   13.609,66|
|   |vključenim v EZR            |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0,00|
|   |DELEŽEV (440+441+442)         |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|44  |POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |        |
|   |DELEŽEV                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila           |      0,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |   13.609,66|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |        |
+------+-------------------------------------------------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA                   |
+------+---------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |  1.000.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje        |  1.000.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)         |   252.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA            |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga      |   252.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |   –30.000,00|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-|   791.609,66|
|   |III.)                 |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|XI.  |Stanje sredstev na računu zadnji dan  |   30.000,00|
|   |preteklega leta            |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, le-ti pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov, ki ga sestavljajo projekti, sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šentjur.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF), tudi prihodki od premoženja, pristojbin, namenskih sredstev občanov, prihodkov krajevnih skupnosti, drugih občin, države in Evropske unije.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren izdatek in v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov proračuna.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna oziroma finančnih načrtih posameznih krajevnih skupnosti med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan oziroma predsednik sveta krajevne skupnosti.
Župan o realizaciji proračuna poroča občinskemu svetu s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in z zaključnim računom proračuna.
6. člen
Neposredni uporabniki proračuna lahko v tekočem letu razpišejo javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika. Prav tako navedeni določbi ne veljata za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode in komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključijo v proračun za leto, na katero se nanašajo.
7. člen
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma predsednik sveta KS) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Zaradi prijav na razpise za sofinanciranje projektov iz skladov Evropske unije in državnega proračuna lahko predstojnik neposrednega proračunskega uporabnika uskladi načrt razvojnih programov Občine Šentjur za obdobje 2009–2012, tako da se vnesejo ustrezni nazivi projektov in zneski sofinanciranja iz investicijske dokumentacije (DIIP, IP), ki jo potrjuje predstojnik neposrednega proračunskega uporabnika.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
8. člen
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 418.056,24 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča župan o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF in o tem obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
O razpolaganju s stvarnim in finančnim premoženjem občine, ki se izvaja na podlagi določil ZJF in podzakonskih aktov, župan poroča občinskemu svetu.
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 5.000,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina lahko zadolži do višine dovoljene z Zakonom o financiranju občin in sicer za investicije iz načrta razvojnih programov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Šentjur v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2009
Šentjur, dne 12. marca 2009
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.

AAA Zlata odličnost