Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009

Kazalo

1011. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju in sofinanciranju večjih prireditev na območju Občine Divača, stran 3266.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 20. redni seji dne 10. 3. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju in sofinanciranju večjih prireditev na območju Občine Divača
1. člen
V Pravilniku o spodbujanju in sofinanciranju večjih prireditev na območju Občine Divača (v nadaljevanju: Pravilnik) (Uradni list RS, št. 18/08) se 3. člen spremeni na naslednji način:
– iz prvega odstavka se izloči četrta alineja;
– iz drugega odstavka se izloči naslednje besedilo: »božično novoletnega koncerta«;
– doda se tretji odstavek, ki se glasi:
»Iz naslova javnega razpisa za sofinanciranje prireditev, ki se objavi skladno s Pravilnikom, se finančna sredstva za isto prireditev v enem letu namenijo le enemu organizatorju.«
2. člen
4. člen se spremeni na naslednji način:
– v prvem odstavku se pri prvi alineji na koncu besedila, pred vejico doda naslednje besedilo »in vaških prireditev.«
– iz tretje alineje se izloči naslednje besedilo: »krajevne in vaške skupnosti ter«. Novo besedilo alineje se glasi:
»– turistična društva so upravičena do sredstev iz naslova vaških prireditev,«
– na koncu 4. člena se doda nova (peta) alineja, ki se glasi:
»javni zavodi so upravičeni do sredstev iz naslova večjih kulturnih prireditev.«
3. člen
V 8. členu se v tretji odstavek, za obstoječim besedilom, doda naslednje besedilo: »Strokovna komisija v postopku obravnave vloge samostojno presoja in odloča o posamezni vlogi, pri čemer lahko upošteva specifike posamezne vloge.«
4. člen
V delu »IV. MERILA« se pri točki »3. VAŠKE PRIREDITVE« prvi odstavek poglavja »Opombe« črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Pod vaške prireditve spadajo vse kulturne, kulturno-zabavne in športne prireditve, ki ne sodijo med ostale prireditve, določene v 2. členu tega pravilnika.«
5. člen
Ostalo besedilo ostane nespremenjeno.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2009-05
Divača, dne 10. marca 2009
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

AAA Zlata odličnost