Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009

Kazalo

1014. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, stran 3268.

Na podlagi 20., 20.a, 20.b, 20.c, 20.č in 20.d. člena Zakona o vrtcih – ZVrt (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2 in 25/08), na predlog Sveta OŠ Poljane z dne 3. 3. 2009 in Sveta OŠ Ivana Tavčarja z dne 4. 3. 2009 je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 14. redni seji dne 17. 3. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vrtec
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa postopek sprejemanja otrok v vrtec, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok v vrtec ter kriterije za sprejem otrok v vrtce v Občini Gorenja vas - Poljane.
II. VPIS OTROKA V VRTEC
2. člen
V vrtec se lahko sprejmejo predšolski otroci od dopolnjenega prvega leta starosti do vstopa v osnovno šolo.
Vrtec lahko izjemoma sprejme tudi mlajše otroke, ob zaključku starševskega dopusta, vendar ne mlajših od 11 mesecev.
Otroci, mlajši od 11 mesecev, se uvrstijo na čakalno listo, po kriteriju starosti otroka.
3. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Vlogo za sprejem otroka v vrtec vložijo starši oziroma skrbniki otroka na sedežu vrtca neposredno, po pošti ali po elektronski pošti. Vlogo dobijo starši na sedežu vrtca ali na spletnih straneh vrtca.
Vrtec starše obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec in o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec (sklenitev medsebojne pogodbe, predložitev potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka, predložitev odločbe o usmeritvi za otroke s posebnimi potrebami …).
Vrtec o vpisu in vključitvi otroka obvesti tudi občino ustanoviteljico oziroma občino zavezanko za plačilo.
Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem v roku, ki jim ga določi vrtec, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V tem primeru ravnatelj zavoda izda sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka v vrtec.
4. člen
Vrtec najmanj enkrat letno, praviloma v mesecu aprilu, objavi javni razpis novincev za naslednje šolsko leto in ga uskladi z občino ustanoviteljico.
Razpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja in na oglasni deski vrtca.
V vrtec se lahko sprejme toliko predšolskih otrok, kolikor dopuščajo normativi za oblikovanje oddelkov.
V primeru prostih mest je mogoče v oddelek vrtca vključiti otroka tudi med šolskim letom.
5. člen
Javni razpis mora vsebovati najmanj podatke o:
– obveznih sestavinah prijave na razpis,
– načinu prijavljanja,
– obveznih prilogah k prijavi,
– roku za sprejem prijav,
– roku, v katerem bodo kandidati obveščeni o možnosti vključitve otroka v vrtec.
6. člen
Če je število prijav za sprejem otrok v vrtec manjše od števila prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj zavoda ali njegov pooblaščenec.
Kadar je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest glede na prostorske zmožnosti ob upoštevanju normativov in standardov za oblikovanje oddelkov predšolske vzgoje, odloča o sprejemu otrok komisija za sprejem otrok.
III. SESTAVA IN NALOGE KOMISIJE
7. člen
Komisijo za sprejem otrok v vrtec imenujeta ravnatelja zavodov in je pristojna za sprejem otrok v vrtce na območju Občine Gorenja vas - Poljane.
Komisijo sestavljajo:
– vodja posamezne VVE,
– predstavnik sveta staršev posamezne VVE,
– predstavnik ustanovitelja,
– predstavnik šolske svetovalne službe posameznega zavoda,
– predstavnica patronažne službe.
Člane komisije se imenuje za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka, predstavniku staršev preneha mandat v komisiji, ko njegov otrok ni več vključen v vrtec.
8. člen
Delo komisije vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika, ki ju člani komisije iz svojih vrst izvolijo na svoji prvi seji.
Prvo sejo skličeta ravnatelja zavodov.
9. člen
Komisija dela na sejah.
Komisija je sklepčna, če je na seji navzoča večina članov.
Komisija odloča s sklepi, ki jih sprejme z večino glasov vseh članov.
Na sejah komisije je lahko navzoč tudi ravnatelj posameznega zavoda, vendar brez pravice glasovanja.
10. člen
Komisija obravnava vse vloge na seji v skladu z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka.
Komisija obravnava vse vloge za vpis otrok v vrtec, ki so vložene do roka, ki je določen v razpisu ter odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo na podlagi prostih mest in v skladu s podatki iz vloge.
Komisija lahko zahteva pisno mnenje pristojne institucije ali povabi na sejo predstavnike institucij, katerih mnenje je pomembno za odločitev o sprejemu otrok.
11. člen
Komisija o svojem delu vodi zapisnik, ki se piše v skladu z določbami ZUP in mora vsebovati predvsem naslednje podatke:
– podatke o kraju, datumu, uri zasedanja komisije,
– imena prisotnih članov komisije in drugih navzočih predstavnikov,
– ugotovitve o številu prostih mest v posamezni enoti in po starostnih obdobjih,
– ugotovitve o številu prispelih vlog za sprejem otrok v posamezni enoti vrtca, po starostnem obdobju oziroma po letnikih rojstva,
– kratek potek postopka z navedbo listin, ki so podlaga za odločanje,
– imenski seznam otrok s skupnim številom zbranih točk po posamezni enoti, po starostnih obdobjih; po vrstnem redu zbranega števila točk od najvišjega števila do najnižjega kot sestavni del arhivskega izvoda zapisnika ter oznako, kateri otroci so sprejeti in kateri so na čakalni listi po prednostnem vrstnem redu,
– sprejetih sklepih komisije.
Zapisnik podpiše predsednik komisije in je sestavni del dokumentacije vrtca.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
12. člen
Komisija najprej izmed vlog za vpis v vrtec izbere vloge s priloženimi odločbami o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami, oziroma mnenjem centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine ter jih sprejme v vrtec.
Preostale vloge otrok, ki izpolnjujejo pogoj iz prvega in drugega odstavka 2. člena tega pravilnika, komisija obravnava in otroke sprejema v vrtec na podlagi navedenih kriterijev.
Vloge otrok, ki ne izpolnjujejo pogaja iz prvega in drugega odstavka 2. člena tega pravilnika, komisija uvrsti na čakalno listo po kriteriju starosti.
+--------+-----------------------------------------+-----------+
| Zap. |        Kriteriji        | Število |
| št.  |                     |  točk  |
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|  1.  |Starši ali eden od staršev ima skupaj z |  30   |
|    |otrokom stalno prebivališče na območju  |      |
|    |Občine Gorenja vas - Poljane       |      |
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|  2.  |Odložitev šolanja oziroma vstopa v šolo |  25   |
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|  3.  |Otrok je bil uvrščen na čakalno listo v |  25   |
|    |preteklem letu in v vrtec ni bil sprejet |      |
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|  4.  |Zaposlenost obeh staršev oziroma starša v|  20   |
|    |eno starševski družini          |      |
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|  5.  |Otrok staršev, ki imajo že vključenega  |  15   |
|    |enega ali več otrok v ta vrtec      |      |
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|  6.  |Otrok, ki bo z naslednjim šolskim letom |  15   |
|    |vpisan v šolo              |      |
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|  7.  |Družina z več vzdrževanimi otroki:    |      |
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|    | 4 otroci ali več            |  15   |
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|    | 3 otroci                |  10   |
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|    | 2 otroka                |   5   |
+--------+-----------------------------------------+-----------+
13. člen
Komisija za sprejem otrok v vrtec, na podlagi kriterijev iz predhodnega člena tega pravilnika, pripravi prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec, za otroke, ki izpolnjujejo pogoj iz prvega in drugega odstavka 2. člena tega pravilnika.
Če dva ali več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva naslednji dodatni kriterij:
1. Rojstni datum otroka; prednost ima starejši otrok.
V. ODLOČITVE KOMISIJE
14. člen
Komisija sprejme sklep o tem, kateri otroci so na podlagi doseženega števila točk sprejeti v vrtec in kateri otroci zaradi premajhnega števila točk niso sprejeti ter se jih uvrsti na skupno čakalno listo po prednostnem vrstnem redu.
15. člen
Komisija najkasneje v 8-ih dneh po seji vsem staršem izda odločbo o sprejemu oziroma zavrnitvi sprejema otroka v vrtec. Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, odločba določa datum vključitve otroka v vrtec in rok za sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem in starši.
Za otroke, ki so bili zavrnjeni, mora odločba vsebovati natančno obrazložitev. Iz nje morajo biti razvidni podatki o številu razpoložljivih prostih mest v vrtcu, podatek o številu vseh vpisanih otrok, navedba kriterijev za sprejem, vključno z najnižjim številom doseženih točk, ki je zadoščal za sprejem v vrtec, podatek o številu doseženih točk za zavrnjenega otroka ter informacijo, na katero mesto je otrok uvrščen na čakalni listi.
Vodenje in odločanje v postopku izdaje odločbe se izvede skladno z 28. in 29. členom Zakona o splošnem upravnem postopku ZUP-UPB2 (Uradni list RS, št. 24/06, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08).
16. člen
Zoper odločitev komisije za sprejem otrok v vrtec, lahko starši v 15 dneh po vročitvi vložijo pritožbo na svet zavoda. Svet zavoda mora o pritožbi odločiti v 30 dneh po prejemu pritožbe.
Vrtec mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu otrok v vrtec.
VI. VPIS IN IZPIS IZ VRTCA
17. člen
Otroci, sprejeti v vrtec, so vključeni v vrtec praviloma do vstopa v osnovno šolo.
18. člen
V primeru, ko vrtec otroke sprejema komisijsko, morajo starši vključiti otroka v vrtec s 1. septembrom tekočega leta oziroma naslednji dan, ko otrok dopolni starostni pogoj za vstop v vrtec oziroma naslednji dan po zaključku starševskega dopusta, če je bil le-ta podaljšan.
19. člen
Otroka se trajno izpiše iz vrtca ob vstopu v osnovno šolo.
Starši lahko otroka kadarkoli trajno izpišejo iz vrtca s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema izpisnega obrazca na sedežu zavoda oziroma po elektronski pošti.
Izpisani otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu v vrtec oziroma pri ponovnem vpisu, ki ga obravnava komisija za sprejem otrok v vrtec.
Na mesto izpisanega otroka se sprejme drugega otroka, ki je prvi na čakalni listi za določeno starostno skupino. Vrtec starše o izpraznjenem mestu pisno ali ustno obvesti.
20. člen
Če starši sprejem odklonijo, oziroma ga želijo prestaviti za določen čas, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec.
V primeru, ko se sprostijo mesta in zanje ni več kandidatov na čakalni listi, se lahko sprejmejo otroci, za katere so starši vložili prijavo za sprejem med letom.
21. člen
Otroka med trajanjem šolskega leta (od 1. 9. do 31. 8. naslednjega leta) ni mogoče začasno izpisati iz zavoda.
VII. OBJAVA INFORMACIJ O PROSTIH MESTIH IN ČAKALNI DOBI
22. člen
Vrtec na svojih spletnih straneh objavlja informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so na voljo in podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do njegove vključitve v program vrtca.
VIII. POTUJOČI VRTEC
23. člen
Potujoči vrtec je program v obsegu 80 šolskih ur letno.
Namenjen je otrokom iz Občine Gorenja vas - Poljane pred vstopom v 1. razred osnovne šole, ki niso vključeni v dnevno varstvo.
Zavod objavi razpis za vpis otrok v potujoči vrtec vsako leto, v mesecu aprilu.
24. člen
Skupina potujočega vrtca se oblikuje, če je vpisanih najmanj 9 otrok, starih nad 4 leta.
Če je vpis v posameznem kraju manjši, lahko ustanovitelj odobri manjšo skupino.
25. člen
Starši otrok v potujočem vrtcu plačujejo mesečni prispevek za materialne stroške za mesec, ko potujoči vrtec deluje, ustanovitelj pa pokrije razliko do ekonomske cene.
IX. DRUGO
26. člen
Vrtec je lahko zaprt v času kolektivnega dopusta, največ do 5 delovnih dni skupaj, ter med prazniki. Na območju občine mora v tem času delovati vsaj en vrtec. Dežurstva si izmenjavata Vrtec Agata in Vrtec Zala.
Starši morajo otroka vpisati do predvidenega roka.
Dežurstva se vpišejo v letni delovni načrt posameznega vrtca.
X. KONČNI DOLOČBI
27. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu in kriterijih za sprejem otrok v vrtec in obračunavanju oskrbnin v VVE Občine Gorenja vas - Poljane, ki je bil dne 5. 12. 2005 sprejet na seji Sveta zavoda OŠ Poljane in dne 8. 12. 2005 na seji Sveta zavoda OŠ Ivana Tavčarja.
28. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 605-06/2009-001
Gorenja vas, dne 17. marca 2009
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost