Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2009 z dne 3. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2009 z dne 3. 4. 2009, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1049. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-G)

Odloki

1050. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 300.000 EUR za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2009 (OdRNPD09-A)

Sklepi

1051. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1052. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1053. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1054. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1055. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1056. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1057. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1058. Uredba o stanju podzemnih voda

Drugi akti

1059. Odločba o imenovanju Elizabete Györkös na mesto vodje okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru

MINISTRSTVA

1060. Pravilnik o programih za integracijo tujcev
1061. Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja
1062. Pravilnik o vsebini poročil ter rokih in načinu poročanja o letnih izvedenih strateških dejavnostih
1063. Pravilnik o žitnih kašicah ter hrani za dojenčke in majhne otroke
1064. Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje
1065. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pitni vodi
1066. Pravilnik o spremembi Pravilnika o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili
1067. Pravilnik o spremembah Pravilnika o strokovnem izpitu s področja zdravstvenega varstva rastlin
1068. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem postopku
1069. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije
1070. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
1071. Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami Pravilnika o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 29/05 in 23/06)
1072. Odločba o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi ustanove Ustanova Humanitarne fundacije Mercator
1073. Soglasje k notarskemu zapisu akta o ustanovitvi ustanove Fundacija Sonda

USTAVNO SODIŠČE

1074. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1075. Stališče 10 – Revizorjevo poročanje o objektivni opravičenosti sodil, ki služijo razporejanju prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do njihovih virov
1076. Stališče 11 – Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu ter drugih zakonskih in regulativnih zahtevah borznoposredniške družbe

OBČINE

Ajdovščina

1077. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2008
1078. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje poslovno obrtne cone Pod železnico in Mirce v Ajdovščini (OPPN Pod železnico in Mirce)
1079. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za cesto Tevče–Vrtovče (OPPN cesta Vrtovče–Tevče)

Bled

1080. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bled za leto 2008
1081. Odlok o avtotaksi prevozih na območju Občine Bled
1082. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za središče Bleda (H6 – Vila Prešeren in M13/3 – ob Ribenski cesti)

Divača

1083. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju novih ulic na območju naselja Divača
1084. Sklep o sprejemu letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Divača za leto 2009
1085. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1086. Sklep o odpravi Sklepa o zadržanju izvajanja Odloka o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača

Komen

1087. Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Komen
1088. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen
1089. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Komen v obdobju april–junij 2009

Litija

1090. Sklep o soglasju k uskladitvi cen socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Litija za leto 2009
1091. Sklep o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta Občine Litija

Mirna Peč

1092. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželski prostor Občine Mirna Peč
1093. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Mestne občine Novo mesto – za območje Občine Mirna Peč
1094. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Mozirje

1095. Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Mozirje
1096. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mozirje za leto 2008
1097. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kulturne dejavnosti v Občini Mozirje
1098. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad

Osilnica

1099. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2008
1100. Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2009

Rogašovci

1101. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Rogašovci

Sevnica

1102. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sevnica za leto 2008
1103. Odlok o priznanjih Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo)
1104. Odlok o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo)
1105. Odlok o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (uradno prečiščeno besedilo – UPB2)
1106. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica (uradno prečiščeno besedilo)
1107. Odlok o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo)
1108. Odlok o razglasitvi rastišča Cluzijevega svišča na Lovrencu za botanični naravni spomenik (uradno prečiščeno besedilo)
1109. Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica (uradno prečiščeno besedilo)
1110. Pravilnik o tržnem redu na Kmečki tržnici v Sevnici (uradno prečiščeno besedilo)
1111. Pravilnik o poslovanju in trženju sejma v Sevnici (uradno prečiščeno besedilo)
1112. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Sevnica (uradno prečiščeno besedilo)
1113. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica (uradno prečiščeno besedilo)
1114. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu
1115. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Šmarje ob Planinski cesti URN 34 – večstanovanjski objekt

Šempeter-Vrtojba

1116. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »LADA« v Občini Šempeter - Vrtojba

Šentrupert

1117. Odlok o priznanjih Občine Šentrupert

Šmarje pri Jelšah

1118. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2008
1119. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah za leto 2009
1120. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarje pri Jelšah za leto 2009

Šmartno pri Litiji

1121. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009

Vransko

1122. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Podgrad

Žalec

1123. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec
1124. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev ZN Arnovski gozd (v nadaljevanju spremembe in dopolnitve ZN)
1125. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec

Železniki

1126. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2009
1127. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1128. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Železniki
1129. Sklep o oblikovanju najemnin za poslovne prostore, stavbna in kmetijska zemljišča v Občini Železniki za leto 2009

Žirovnica

1130. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2008
1131. Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti